Aprovació inicial i convocatòria de l'Ordenança reguladora de la concessió d'ajuts complementaris de menjador escolar. - Boletín Oficial de Barcelona de 17-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 17/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Molins de Rei

EDICTE

Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària que es va dur a terme el cinc d'octubre de dos mil disset va adoptar, entre d'altres acords, el següent:

Primer.- APROVAR inicialment l'ordenança reguladora per a la concessió d'ajuts complementaris de menjador escolar de l'Ajuntament de Molins de Rei.

Segon.- EXPOSAR al públic el present acord per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al taulell d'anuncis de la Corporació i al web municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin convenients.

Tercer.- DETERMINAR que un cop finalitzat el termini d'informació pública sense haver-se presentat al·legacions i/o reclamacions, l'acord inicialment adoptat esdevindrà definitiu, sense necessitat d'ulterior acord.

Quart.- APROVAR la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts complementaris de menjador escolar per al curs 2017-18, i trametre la convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, d'acord amb els articles 18.2 i 20 de la LGS, obrint-se un termini de presentació de sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins a l'1 de maig de 2018.

Cinquè.- DELEGAR a l'Alcalde la convocatòria de l'ajut per a aquest concepte per a propers cursos escolars.

Sisè.- COMUNICAR aquest acord al Negociat de Serveis Socials, al d'Intervenció i al de Tresoreria i al Departament de transparència per a la seva publicitat.

El Text íntegre d'aquesta ordenança és el següent:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIO D'AJUTS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR ESCOLAR DE L'AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI.

1.- Justificació.

El fort i continuat impacte de la crisi financera i econòmica que estan patint tots els estats de la Unió Europea, des de l'any 2008, ha posat de manifest un panorama força complicat i vulnerable per a certs col·lectius, tot configurant una greu fractura social.

Per una banda, s'ha produït un creixement desorbitat de les taxes d'atur, ha augmentat el nombre de desocupats de llarga durada així com el nombre de llars sense persones ocupades. I en el cas de les famílies, que tot i comptar amb un lloc de treball, la seva situació econòmica s'ha reduït fins als límits de l'empobriment, de manera que no poden garantir les necessitat bàsiques de les seves famílies.

En aquest sentit, un dels col·lectius més vulnerables a la situació de crisi són els infants i adolescents que la pateixen tant directament, per la manca d'accés a béns bàsics (alimentació, vestit, educació...), com indirectament, per la vivència de les situacions dels seus familiars directes.

El Departament de Serveis Socials disposa d'un programa de prestacions i ajuts d'emergència social, per tal de fer front a les necessitats bàsiques de les famílies del municipi. I amb aquesta ordenança és pretén donar continuïtat i ampliar els ajuts de menjador, per poder garantir que els infants en situació vulnerable puguin gaudir diàriament d'un àpat equilibrat.

La finalitat d'aquest programa és 'Garantir als infants de Molins de Rei un àpat equilibrat i diari'.

Els objectius són:

' Complementar l'import dels ajuts individuals de menjador atorgats pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Vallès Occidental.

' Incrementar el nombre dels ajuts complementaris de menjador escolar per donar cobertura als infants de famílies en situació vulnerable.

' Garantir un ajut per la totalitat del cost del menjador per aquells infants en situació de risc social greu.

2.- Objecte de l'ordenança.

L'objecte d'aquesta ordenança és l'atorgament d'ajuts, complementaris, als ajuts del Consell Comarcal, de menjador escolar per a aquells infants en situació de vulnerabilitat econòmica que són alumnes de segon cicle d'educació infantil, de primària i de secundària de Molins de Rei, matriculats o prematriculats en un centre educatiu sufragat amb fons públics.

3.- Persones beneficiaries i requisits que han de reunir els beneficiaris.

Els requisits d'accés als ajuts complementaris de menjador de l'Ajuntament de Molins de Rei són els següents:

1. Estar matriculat o pre-matriculat en un centre educatiu sufragat amb fons públics que disposi de servei de menjador escolar.

2. Haver sol·licitat l'ajut individual de menjador del Consell Comarcal del Baix Llobregat o del Vallès Occidental.

3. Estar empadronat a Molins de Rei.

4. Que la renda de la unitat familiar no sigui superior a l'indicada en l'article 5.

4.- Presentació de les sol·licituds.

4.1. Forma de sol·licitud, lloc i termini:

a. La sol·licitud serà l'adreçada al Consell Comarcal del Baix Llobregat o del Vallès Occidental, acompanyada de la documentació complementària especificada a les bases de subvenció per ajuts individuals de menjador escolar del Consell Comarcal. S'haurà de presentar a l'escola on s'hagi fet la preinscripció i matrícula, en el termini que s'estableixi a cada convocatòria, signada per algun dels progenitors, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor.

b. S'adjuntarà a la sol·licitud del Consell Comarcal una autorització a l'Ajuntament de Molins de Rei per a l'ús de les dades personals i econòmiques de la persona sol·licitant per a la tramitació de l'ajut complementari. Sense aquesta autorització la persona sol·licitant renúncia a la sol·licitud de l'ajut complementari que atorga l'Ajuntament de Molins de Rei.

c. Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició.

d. L'autorització a l'Ajuntament de Molins de Rei haurà d'anar signada per algun dels progenitors, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor sol·licitant.

e. La presentació de l'autorització a l'Ajuntament de Molins de Rei implica l'acceptació de la totalitat de la regulació descrita en aquesta ordenança.

4.2. Sol·licituds fora de termini de presentació al Consell Comarcal:

Les sol·licituds presentades fora del termini establert pels Consells comarcals en cada convocatòria, es podran tramitar d'ofici per l'ajuntament de Molins de Rei a partir de les entrevistes realitzades amb els professionals de l'equip de Serveis Socials. Aquesta tramitació es farà mitjançant els impresos de sol·licitud del Consell Comarcal corresponent, seran revisats per l'equip de Serveis Socials i enviats, d'ofici, juntament amb la resta de documentació, al Consell Comarcal corresponent.

4.3. Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits:

En el cas de que amb l'autorització a l'Ajuntament de Molins de Rei no es pugui realitzar la consulta de les dades econòmiques a Hisenda, caldrà presentar els ingressos de la unitat familiar de gener a juny del any en curs (declaracions de la renda, certificat d'imputacions, nòmina, certificat de pensions, subsidis d'atur, o declaracions jurades en el cas de no disposar d'altres documents acreditatius).

L'Ajuntament de Molins de Rei podrà sol·licitar la documentació, les dades, o els aclariments que es considerin necessaris per resoldre la sol·licitud i tramitar la resolució de l'expedient.

5.- Criteris d'atorgament.

L'atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostaria d'aquest Ajuntament.

L'informe generador de la resolució de l'ajut indicarà el fonament i causes que, en el cas de compliment dels requisits, permet l'aprovació de l'ajut. L'esmentat informe, romandrà a l'expedient per a garantir el dret a la privacitat de les dades.

Valoració econòmica:

Els tipus d'ajuts de menjador seran els següents:

' Ajuts del 50% del mòdul de preu de menjador establert per la Generalitat.

' Ajuts del 75% del mòdul de preu de menjador establert per la Generalitat.

' Ajuts del 100% del mòdul de preu de menjador establert per la Generalitat.

1.- S'atorgaran ajuts pel 50% i pel 75% segons el quadre de renda màxima per unitat familiar següent: Nº Persones menors de Nº persones majors de 18 anys 18 anys % d'ajut 1 2 3 4 complementari 1 50% 18.325,78 EUR 22.309,64 EUR 26.293,51 EUR 30.277,37 EUR 75% 14.341,91 EUR 18.325,78 EUR 22.309,64 EUR 26.293,51 EUR 2 50% 20.716,10 EUR 24.699,96 EUR 28.683,83 EUR 32.667,69 EUR 75% 16.732,23 EUR 20.716,10 EUR 24.699,96 EUR 28.683,83 EUR 3 50% 23.106,42 EUR 27.090,28 EUR 31.074,15 EUR 35.058,01 EUR 75% 19.122,55 EUR 23.106,42 EUR 27.090,28 EUR 31.074,15 EUR 4 50% 25.496,74 EUR 29.480,60 EUR 33.464,47 EUR 37.448,33 EUR 75% 21.512,87 EUR 25.496,74 EUR 29.480,60 EUR 33.464,47 EUR

Per al càlcul de la renda màxima per a famílies amb més membres dels especificats en el quadre anterior s'aplicarà la fórmula següent:

Beca 50%: 7.967,73 EUR *[1,5+(0,3n)+(0,5N)]*

Beca 75%: 7.967,73 EUR *[1+(0,3n)+(0,5N)]*

On:

' 7.967.73 EUR es l'indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

' 'n' és en nombre de menors de 18 anys del nucli de convivència.

' 'N' és en nombre de majors de 18 anys del nucli de convivència.

' La variable de la fórmula s'utilitza per marcar els diferents llindars per accedir a beques del 50% i 75%.

2.- S'atorgaran ajuts del 100% a aquells alumnes que tinguin dret a un ajut complementari de menjador del 75% i que tinguin una puntuació SOCIAL de RISC de 15 punts (segons la normativa del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Vallès Occidental).

3.- L'equip bàsic d'atenció social podrà determinar, en casos excepcionals i situacions de risc social greu dels menors, mitjançant un informe tècnic, l'atorgament d'ajuts complementaris de menjador escolar. L'informe esmentat justificarà tant el percentatge de l'ajut com les causes de l'atorgament.

6.- Import de l'ajut.

L'Ajuntament de Molins de Rei atorgarà tres tipus d'ajuts, calculats sobre l'import del mòdul de preu de menjador establert per la Generalitat. Per al curs 2017-18 el preu és de 6,20 EUR per alumne/a i dia. L'import dels ajuts per aquest curs es farà de la manera següent:

Ajut del 50%: 3,10 EUR alumne/a i dia.

Ajut del 75%: 4,65 EUR alumne/a i dia.

Ajut del 100%: 6,20 EUR alumne/a i dia.

Cada any, s'establirà a la convocatòria específica l'import del mòdul de preu de menjador establert per la Generalitat de Catalunya i la quantia dels ajuts regulats per aquesta ordenança.

7.- Compatibilitat de l'ajut.

Aquest ajut complementari de menjador és compatible amb altres ajuts pel mateix concepte atorgats per qualsevol altra administració o fundació. En cap cas, l'import dels ajuts concurrents podrà superar el cost del menjador escolar autoritzat.

L'equip bàsic d'atenció primària fixarà un percentatge d'ajut per a cada sol·licitud.

L'Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà la diferència entre l'ajut atorgat pel mateix concepte, per altres administracions o fundacions a la persona beneficiària, i l'import resultant del percentatge fixat de l'ajut segons la valoració econòmica regulada a l'art. 5è d'aquesta ordenança.

8.- Òrgan competent per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió.

Les escoles faran arribar la sol·licitud, acompanyada de la documentació complementària especificada a les bases de subvenció per ajuts individuals de menjador escolar del Consell Comarcal, i l'autorització a l'Ajuntament, al Negociat de Serveis Socials.

L'Òrgan instructor serà el Negociat de Serveis Socials, qui revisarà la documentació presentada i en farà la valoració sobre si la persona sol·licitant reuneix els requisits d'accés.

L'equip de Serveis Socials farà arribar les valoracions de les sol·licituds al Consell Comarcal per tal que atorguin els ajuts corresponents a la seva línia de subvencions.

Per altra banda, l'equip de Serveis Socials, emetrà els informes tècnics corresponent a la valoració feta i elevarà la proposta de resolució a l'òrgan competent per a la concessió o denegació de l'ajut sol·licitat d'acord amb els criteris d'atorgament específics establerts a l'article 4 per part del Negociat de Rendes.

L'òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de l'ajut és l'Alcalde, previ informe favorable de fiscalització de la despesa per part del Negociat d'Intervenció.

L'acord de resolució de l'ajut aprovat o denegat per decret d'Alcaldia es comunicarà a l'escola o Ampa que gestioni el servei de menjador de l'escola on el sol·licitant està matriculat, al sol·licitant, i als negociats de Serveis Socials, d'Intervenció i de Tresoreria.

9.- Terminis.

El termini per la presentació de les sol·licituds serà el que especifiqui a les Bases de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centre educatius sufragats amb fons públics de la Comarcal del Baix Llobregat i del Vallès Occidental per al curs escolar corresponent.

Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o documentació incompleta seran requerits per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició.

La sol·licitud haurà d'anar signada per algun dels progenitors, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor.

La presentació de l'autorització a l'Ajuntament de l'ús de les dades implica l'acceptació de la totalitat de la regulació descrita en la present ordenança.

La concessió de l'ajut s'efectuarà mitjançant decret d'Alcaldia en el termini màxim de 120 dies des de l'endemà de la presentació, per part de l'escola, de la relació de sol·licituds a l'ajuntament, sense més exigència que la documentació que sigui indispensable per a la tramitació de la concessió i a la vista de l'informe tècnic del Negociat de Serveis Socials que, en aquest cas, serà vinculant, i en el qual hi figurarà que el sol·licitant reuneix els requisits, quins requisits, i a rebre o no l'ajut objecte d'aquesta ordenança.

10.- Forma de pagament.

Un cop s'hagi emès decret favorable a l'atorgament, l'Ajuntament iniciarà els tràmits per al seu pagament.

El pagament s'efectuarà directament a favor de l'escola o Ampa que gestiona el servei de menjador de l'escola on l'infant està matriculat, mitjançant pagaments parcials durant el curs escolar.

Els gestors del servei de menjador presentaran la facturació trimestralment a l'Ajuntament de Molins de Rei dels alumnes amb ajuts de menjador aprovats pel propi Ajuntament, i l'entraran per registre a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà).

El gestor del servei de menjador de l'escola descomptarà l'import de l'ajut, de la liquidació mensual que ha de fer efectiva la família cada mes.

L'ajut es pagarà per dia efectiu, és a dir, únicament pels dies que l'alumne utilitza el servei de menjador.

11.- Aplicació pressupostària.

La quantitat màxima que es destina a aquests ajuts anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària núm. 3050/231101/48003, Beques de menjador, amb una consignació anual de 87.000 EUR, del pressupost municipal de l'exercici 2017 de l'Ajuntament de Molins de Rei.

Per a anys posteriors, figurarà a la convocatòria anual d'aquests ajuts l'aplicació pressupostària i la consignació corresponents.

En cas que la consignació màxima prevista no fos suficient per atendre totes les sol·licituds presentades, l'òrgan corresponent de l'Ajuntament, podrà acordar incrementar la consignació de l'aplicació pressupostària mitjançant modificacions, transferències i/o generacions de crèdit.

12.- Acceptació de la subvenció.

S'entendrà acceptat l'atorgament de l'ajut sempre i quan no es presentin al·legacions al respecte en el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà de l'acusament de recepció de la comunicació de la concessió de la subvenció.

13.- Al·legacions.

Les al·legacions es presentaran en el termini establert. Contra la resolució que serà definitiva en via administrativa, de conformitat amb el que estableix l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de bases de règim local i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició, davant l'òrgan que l'ha dictada, en un termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu als jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, d'acord amb l'article 8.1.25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

14.- Baixes, renúncies i trasllats.

Els centres escolars comunicaran les baixes, renúncies i trasllats a l'Ajuntament de Molins de Rei mitjançant la tramesa d'un correu electrònic al seu referent de l'equip de Serveis Socials.

A partir d'aquestes comunicacions, l'equip bàsic de Serveis Socials emetrà l'informe corresponent per tal de donar de baixa, acceptar la renúncia i revocar l'ajut en aquests casos.

15.- Control dels ajuts de menjador escolar.

Si un cop rebut l'ajut es demostrés que les dades facilitades referent a la persona beneficiaria no són fidedignes i no reunia els requisits per rebre l'ajut, s'iniciarà el corresponent procediment de revocació i, en el seu cas, reintegrament de l'ajut concedit.

L'equip de Serveis Socials realitzaran el seguiment de les aprovacions i denegacions, així com de les baixes, renuncies i trasllats d'expedients a altres centres educatius, tant de les ajudes de menjador tramitades per l'Ajuntament de Molins de Rei, com per les ajudes tramitades a través del Consell Comarcal i/o d'altres administracions en el mateix concepte.

16.- Publicitat de la Convocatòria.

L'Ordenança aprovada inicialment per acord del Ple Municipal, serà publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i se'n donarà publicitat pel web municipal i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament a efectes de la presentació d'al·legacions.

Un cop aprovada definitivament, la convocatòria anual es publicarà, mitjançant la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i se'n donarà publicitat mitjançant la pàgina web, on es farà constar el termini de presentació de sol·licituds i la consignació en el pressupost municipal de cada exercici entre d'altres dades.

Molins de Rei, 4 de setembre de 2017.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar els següents recursos:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. Aquest recurs l'haurà de resoldre l'òrgan competent en el termini d'un mes. Contra la resolució d'aquest recurs, i en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva notificació, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona. Si transcorregut el termini d'un mes, l'Ajuntament no ha resolt el recurs de reposició, aquest s'entendrà desestimat per silenci administratiu, i podreu interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats a partir de l'endemà del dia en que el recurs de reposició s'entengui desestimat. Tot allò de conformitat amb el que preveuen els arts. 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 8.1, 14.1 1a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Alternativament, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb el que preveuen els arts. 8.1, 14.1 1a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Molins de Rei, 6 d'octubre de 2017 L'alcalde, Joan Ramon Casals i Mata

Comedor escolar
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Educación
Escuelas
Infancia
Ampas
Familia