Aprovació inicial de l'Ordenança de subvencions. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 09/03/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Callús

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Callús en sessió ordinària celebrada el dia 22 de febrer de 2017, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment l'Ordenança de subvencions, i en compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari Regió-7, en el taulell d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada ordenança en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat acord.

Callús, 24 de febrer de 2017 L'alcalde, Joan Badia Pujol

No hay voces...