Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2017. Bases subvencions - Boletín Oficial de Barcelona de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Parets del Vallès

EDICTE

Exp. 4328/2016.

Aprovat inicialment en sessió ordinària al Ple d'aquest Ajuntament, celebrat el 25 de maig de 2016, la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici 2017, d'acord amb el redactat que s'adjunta com a annex a l'expedient i que forma part integrant de l'acord, de conformitat amb allò que estableix l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva durant un termini de quinze dies des de la publicació d'aquest anunci, als efectes de reclamacions i al·legacions.

De conformitat amb l'acord adoptat la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost General es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini esmentat no es presenten reclamacions.

Continua en la pàgina següent

ANNEX 1.

Assumpte: BASES ESPECÍFIQUES PER SOL·LICITAR I ATORGAR SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I CAMPANYES COOPERACIÓ.

1. Objecte.

L'objecte de les presents bases específiques és la regulació del procediment que cal seguir per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de subvencions, que en forma d'ajut econòmic, atorgui o estableixi l'Ajuntament de Parets del Vallès dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats sense ànim de lucre que duguin a terme projectes de cooperació al desenvolupament.

2. Finalitat.

La finalitat dels projectes subvencionables és promoure el desenvolupament humà sostenible, amb l'eradicació de la pobresa i de les desigualtats socials. Amb la construcció de la pau, l'educació en els drets humans, la governança democràtica i l'enfortiment de l'autonomia local i el teixit social.

3. Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període que especifiqui la corresponent convocatòria anual.

4. El règim jurídic.

Les subvencions que regulen aquestes bases es regeixen per:

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del regim local.

5. El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de regim local.

6. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

7. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.

8. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

9. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 11 de novembre de 2010 i aprovada definitivament amb la Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 de gener de 2011, modificada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 26 de gener de 2017 i que aprovada definitivament amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d'abril de 2017.

5. Compatibilitat.

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i els recursos propis a destinar a l'activitat no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar.

També seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.

6. Beneficiaris.

Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris de les subvencions a què es refereixen aquestes bases:

- Entitats i associacions sense ànim de lucre que tinguin entre els seus objectius la realització d'activitats de cooperació per al desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles, o l'ajuda humanitària en l'àmbit nacional i internacional i que reuneixin tots i cadascun dels requisits exigits en l'Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 26 de gener de 2017 i que entra en vigor en data 4 d'abril de 2017, i en les presents bases específiques.

7. Requisits dels beneficiaris.

Podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les entitats que compleixin les condicions i els requisits següents:

En el cas de les subvencions per a activitats:

' Que les activitats es facin en el terme municipal de Parets o fora d'aquest en el cas que es considerin d'interès per a la projecció exterior del poble.

' Que les activitats i/o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.

' Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre, en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.

En el cas de les subvencions per a projectes de cooperació:

' Els projectes subvencionables hauran de ser socialment i econòmicament viables. Hauran de respondre a les necessitats de les poblacions beneficiàries i ser compatibles amb els objectius de desenvolupament del territori on es realitzin.

' Hauran de comptar amb una contrapart de la localitat on es dugui a terme el projecte (institució, entitat sense afany de lucre...) perfectament identificada en el formulari de sol·licitud.

' Només es podrà imputar un 5% de la subvenció rebuda per l'Ajuntament per a costos indirectes, com són les despeses administratives i/o de gestió del projecte, inclosos els viatges i desplaçaments.

D'altra banda, els requisits exigibles a les entitats beneficiàries, que s'han d'acreditar degudament, són els següents:

' Estar degudament constituïdes.

' En el cas de les entitats de Parets, estar degudament constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de Parets del Vallès (RMEP).

' Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases.

' Haver realitzat una assemblea de socis anual com a mínim.

' Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Parets del Vallès un cop exhaurits els terminis.

' Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Parets del Vallès, si escau.

8. Activitat subvencionable.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats que duguin a terme projectes en l'àmbit de la cooperació, dintre de les següents modalitats:

' Activitats desenvolupades a Parets del Vallès, de promoció de l'entitat i/o dels seus projectes de cooperació.

' Activitats desenvolupades a Parets del Vallès, per la sensibilització i captació de socis/es i/o de recursos econòmics o materials per a desenvolupar els seus projectes de cooperació.

' Projectes de cooperació a nivell estatal.

' Projectes de cooperació internacional a d'altres països.

9. Convocatòria.

La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d'acord amb els procediments establerts per la seva publicitat.

10. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds per ser beneficiaris d'aquests ajuts han de presentar la instància tipus telemàticament: amb certificat digital accedint a (http:// paretsdelvalles.eadministracio.cat).

Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries d'aquestes bases s'han de formular mitjançant els impresos normalitzats que es relacionen en el punt 11 d'aquestes bases. Es poden baixar del web municipal a l'adreça http://www.parets.cat desplegant la pestanya Temes - Participació - Entitats i associacions.

Els sol·licitants han de presentar durant el termini de lliurament de les sol·licituds, juntament amb la instància de sol·licitud, com a mínim, l'annex-1, corresponent al formulari descriptiu del projecte o de l'activitat de cooperació. La sol·licitud presentada que no inclogui la descripció del projecte serà directament exclosa, sense perjudici del que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, en el sentit de completar projectes no desenvolupats.

' No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

' Els formularis es poden presentar tant en català com en castellà, i es complimentaran preferentment per mitjans informàtics o mecanogràfics.

Les sol·licituds es poden presentar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins la data que s'indiqui en l'anunci de convocatòria.

11. Documentació a aportar.

Per a la sol·licitud:

Document bàsic Annex 1 Cooperació Annex 3 Estatuts entitat

Instància de sol·licitud de subvenció Descripció del projecte o activitat i Pla de Viabilitat Econòmica Documentació de compromís Amb el número del Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol altre registre de l'estat espanyol. En el cas de que l'entitat ja estigui registrada al Registre Municipal d'Entitats de Parets del Vallès (RMEP), no caldrà que adjunti els estatuts. Acta d'aprovació dels comptes de l'entitat, signada pel president i el secretari de l'entitat Acta última assemblea de socis/es

La sol·licitud en els casos de subvenció a projectes, haurà d'acompanyar-se de la següent documentació:

' Memòria documental de les accions desenvolupades per l'entitat amb anterioritat.

' Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.

' Documentació acreditativa de les contraparts.

' Pla de treball del projecte a desenvolupar i plànols en el cas de construccions.

' Certificació del número de socis/es de l'entitat.

Per a l'acceptació de subvenció:

Acceptació subvenció Model facilitat per l'Ajuntament

Per a la justificació:

Annex 4 Annex 2. Declaració responsable justificació subvenció Carta reintegrament

Memòria del projecte o activitat subvencionada i relació de factures Declaració responsable En el cas que l'activitat no s'hagi realitzat o justificat en la seva totalitat

12. Quantia i crèdit pressupostari.

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec l'aplicació pressupostària del pressupost vigent en l'exercici de la convocatòria anual.

La dotació màxima per a les subvencions, en relació al pressupost de l'Ajuntament de Parets del Vallès s'especificarà a la corresponent convocatòria anual.

En els casos d'Activitats desenvolupades a Parets del Vallès, de promoció de l'entitat i/o dels seus projectes de cooperació i d'Activitats per la sensibilització i captació de socis/es i/o de recursos econòmics o materials per a desenvolupar els seus projectes de cooperació. Les subvencions consistiran en les següents prestacions o en l'import corresponent per al seu pagament:

' Préstec, transport, muntatge i desmuntatge de la infraestructura disponible per a festes i activitats diverses.

' Utilització dels equipaments de titularitat municipal per a activitats, en les condicions previstes en aquestes bases i en les ordenances fiscals vigents.

' Les despeses de manteniment d'aquests equipaments municipals.

' La cessió d'espais, que poden ser part d'un local o la seva totalitat, per un temps determinat.

' Les hores de personal municipal i/o l'import del personal tècnic extern.

' D'altre material necessari per a desenvolupar l'activitat, com per exemple, merchandising (les despeses del servei de barra no seran imputables).

En el cas de Projectes de cooperació internacional a d'altres països, com a regla general l'import de la subvenció no ultrapassarà el 70% del cost del projecte subvencionat. En els casos en que es superi aquest límit, en l'expedient s'haurà de justificar la necessitat de fer-ho.

13. Criteris de valoració.

Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris d'atorgament generals i els requeriments i criteris específics establerts en les bases reguladores.

El projecte o activitat pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts.

L'òrgan competent de l'Ajuntament tindrà en compte els següents criteris específics de valoració.

Activitats desenvolupades a Parets del Vallès.

' Que l'entitat sol·licitant estigui inscrita en el Registre Municipal d'Entitats de Parets del Vallès (RMEP), 2 punts.

' Els programes o les activitats que tinguin projecció i difusió dins del poble, i que estiguin obertes a tota la ciutadania, fins a 2 punts.

' L'experiència demostrada pel sol·licitant a la memòria de l'entitat, fins a 2 punts.

' La integració i coherència de l'activitat amb els projectes impulsats per l'Ajuntament, 1 punt.

' El nivell d'autofinançament i la possible concessió econòmica o material d'algun altre organisme o institució pública o privada, fins a 1 punt.

' Grau de dificultat per l'organització de l'activitat, fins a 1 punt.

' L'assistència a òrgans de participació estable al municipi i a activitats de participació i formació organitzades per l'Ajuntament, 1 punt.

Entre les sol·licituds presentades amb la màxima puntuació, la Taula per la Cooperació i l'Ajut al Desenvolupament, serà la responsable de prioritzar fins a 3 activitats anuals subvencionables. Si quedés disponibilitat pressupostària, es podrien ampliar el nombre d'activitats anuals subvencionables.

Projectes de cooperació pel desenvolupament:

' Que l'entitat sol·licitant estigui inscrita en el Registre Municipal d'Entitats de Parets del Vallès (RMEP), 2 punts.

' Projectes que tinguin com a principi i objectiu l'equitat de gènere, fins a 2 punts.

' Projectes destinats als sectors més vulnerables de la població i els agents socials exclosos, fins a 2 punts.

' Projectes amb major impacte quantitatiu i qualitatiu i de transformació social en la població, fins a 2 punts.

' El nivell d'autofinançament i la possible concessió econòmica o material d'algun altre organisme o institució pública o privada, fins a 1 punts.

' L'assistència a òrgans de participació estable al municipi i a activitats de participació i formació organitzades per l'Ajuntament, 1 punt.

Per rebre subvenció serà necessari haver obtingut com a mínim 3 punts dels criteris.

Entre les sol·licituds presentades amb la màxima puntuació, la Taula per la Cooperació i l'Ajut al Desenvolupament, serà la responsable de prioritzar fins a 3 projectes anuals subvencionables. Si quedés disponibilitat pressupostària, es podrien ampliar el nombre de projectes anuals subvencionables.

Per determinar l'interès dels projectes presentats, després de la valoració tècnica per part del Servei de Cooperació, es sotmetrà a valoració en sessió de la Taula per a la Cooperació i l'Ajut al desenvolupament, la qual informarà, d'entre els que tinguin més valoració, els projectes que consideri que han de rebre subvenció.

Si un dels projectes a valorar, ha estat presentat per una entitat representada a la Taula per la Cooperació, la persona representant de dita entitat quedarà exclosa en la votació pertanyent al seu projecte.

L'informe de la Taula per la Cooperació i l'ajut al desenvolupament es traslladarà, amb caràcter vinculant, a l'òrgan instructor.

L'Ajuntament de Parets es reserva el dret, en cas de concurrència de diverses entitats, d'optar per qualsevol dels sol·licitants, d'acord amb l'interès dels projectes presentats, d'acord amb l'informe de la Taula per a la Cooperació i l'ajut al desenvolupament.

14. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

15. Òrgans competents.

La concessió de les subvencions es tramitarà pels Serveis de Cooperació, prèvia convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, mitjançant un procediment que s'iniciarà amb la sol·licitud dels beneficiaris.

La persona instructora del procediment serà la persona titular de la Regidoria de Cooperació.

L'òrgan col·legiat està format per:

' President, l'alcalde de Parets del Vallès.

' El/la regidor/a del Servei que fa la concessió.

' El/la Responsable del Servei que fa la concessió.

16. Termini de resolució i notificació.

La Junta de Govern Local és l'òrgan competent per resoldre el procediment. El termini màxim per resoldre i notificar l'acord és d'un mes des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

17. Acceptació.

Per a l'efectivitat de la subvenció serà necessari que tant la subvenció com les condicions amb les quals s'ha concedit sigui acceptada per el/la beneficiari/ària dintre del termini d'un mes a comptar des del dia següent a la data de notificació de la resolució de la seva concessió mitjançant certificat digital a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, ja que és imprescindible fer el registre d'entrada.

18. Pagament.

L'Ajuntament realitzarà el pagament anticipat del 80% de la subvenció als 30 dies següents de l'acceptació de la subvenció concedida. El pagament anticipat del 20% restant de la subvenció es farà dintre dels 30 dies següents a la justificació del total de la subvenció atorgada.

En aquells casos excepcionals en què el pagament anticipat sigui del 100%, en l'expedient s'haurà de justificar la necessitat de fer-ho, a excepció de que la concessió es realitzi el darrer trimestre de l'any en que es farà el pagament anticipat del 100%.

19. La justificació i el control.

El/les beneficiaris/àries d'una subvenció hauran de justificar la seva aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant certificat digital a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb la documentació següent:

a) Annex 4: Certificació del/de la secretari/ària de l'entitat amb el vist-i-plau del/de la president/a, que constarà d'una memòria de funcionament de l'activitat subvencionada, una memòria econòmica (relació d'ingressos i despeses de l'activitat), així com la relació de factures presentades per la justificació de la subvenció, fent constar com a mínim el concepte, el proveïdor, l'import i la data de pagament.

b) Annex 2. Declaració responsable justificació subvenció.

c) Documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin a l'annex 4. Aquests documents i/o factures han de complir els requisits següents:

- Han d'anar obligatòriament a nom de la persona beneficiària.

- Han de fer referència a despeses de funcionament subvencionables generades per l'activitat objecte de subvenció.

- Han d'estar datades durant l'any objecte de la convocatòria.

- Han d'incloure el NIF i raó social del proveïdor.

- Han d'acreditar-ne el pagament.

L'import justificat ha de ser, com a mínim, el de la subvenció atorgada per a realitzar les activitats i, en tot cas, l'import que determini l'òrgan en el moment de la concessió.

L'òrgan atorgant de la subvenció comprovarà que les justificacions es presentin en els terminis fixats i les aprovarà formalment.

Si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació en termini, l'entitat o persona beneficiària pot sol·licitar-ne l'ampliació al·legant els motius que impedeixen presentar la justificació dins del termini previst. A la vista d'aquesta sol·licitud, i en funció dels motius al·legats, l'òrgan atorgant pot concedir l'ampliació del termini per a presentar la justificació.

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar l'anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions previstes.

Així mateix, l'Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l'entitat (llibres i registres comptables).

20. Obligacions de l'entitat beneficiària.

' Fer l'activitat o projecte que fonamenta la concessió de la subvenció.

' Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la restant normativa aplicable.

' Acreditar, que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

' Justificar l'aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts, així com la realització de l'activitat o projecte i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

' Presentar el programa de l'activitat o projecte i el pressupost, així com comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament (reintegrant els fons rebuts, en el cas de la suspensió de l'activitat o projecte) o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.

' En el cas que es tracti d'una activitat de recollida de fons caldrà presentar una memòria justificativa de l'ús dels diners recaptats.

' Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l'Ajuntament.

' Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d'inspecció i control.

' Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

' Declarar les subvencions rebudes de l'Ajuntament o d'altres administracions o ens públics en el darrer any.

' Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

' En el supòsit de beneficiaris/àries persones jurídiques als que els hi correspongui un import de subvenció superior a 10.000 EUR, hauran de comunicar la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.

' Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase: 'Amb el suport de l'Ajuntament de Parets del Vallès' i el logo corporatiu que us podeu baixar de l'adreça web:

https://www.parets.cat/seu-electronica/informacio-oficial/imatge-corporativa.

Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions i la Llei general pressupostària.

L'Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les entitats destinatàries de les subvencions atorgades. Quan l'òrgan competent consideri necessari, en l'acord de concessió, es requerirà a l'entitat la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil per a l'activitat a realitzar. Malgrat això, és aconsellable que totes les entitats que organitzin activitats disposin de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari sense informe previ del servei atorgant de la subvenció.

21. Incompliment i reintegrament.

El Servei de Cooperació procedirà a la revocació total del pagament o a reclamar la devolució total o parcial de la dotació econòmica al centre educatiu en els següents casos:

a) Per incompliment d'alguna de les obligacions que es deriven de la concessió de les dotacions.

b) Per ocultació o falsedat de dades.

c) Per negativa o obstrucció a les actuacions de control establertes per aquestes bases.

d) Per incompliment del termini i procediment de justificació.

e) Per no exhaurir la dotació econòmica.

f) Per manca de justificació o justificació incorrecta.

L'incorriment en algun dels supòsits anteriors donarà lloc l'inici del procediment de revocació total o parcial de l'ajut. Així com al reintegrament de les quanties rebudes indegudament, amb els corresponents interessos de demora. O les sancions que preveuen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i si escau, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

22. Publicitat.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

També es publicaran al Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Parets:

Tauler d'anuncis: Ajudes i Subvencions. 23. Els terminis.

Presentació de les sol·licituds

Atorgament i denegació

Acceptació

Pagament

Les sol·licituds es poden presentar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins la data que s'indiqui en l'anunci de convocatòria. Si en el moment de la presentació de la sol·licitud no s'ha aportat alguns dels documents exigits, llevat de l'Annex-1, corresponent al formulari descriptiu del projecte que s'ha de presentar junt amb la instància, es podran presentar fins que finalitzi el període de presentació de sol·licituds; tanmateix, un cop exhaurit aquest termini, s'atorgarà un període de 10 dies hàbils per a esmenar la documentació requerida. Finalitzat aquest període no s'admetrà cap document i es procedirà a l'arxiu de l'expedient. ' La sol·licitud es podrà presentar a través de la web municipal 'seu electrònica' amb certificat digital. El termini màxim per la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds. La manca de resolució, dins d'aquest termini, legitima els interessats per entendre desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de concessió de les subvencions. ' Es farà una notificació telemàtica expressa als interessats. És obligatòria l'acceptació de la subvenció, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la data de notificació de la resolució de la seva concessió, a través de la web municipal 'seu electrònica' amb certificat digital. En caràcter general, el pagament, s'anticiparà de forma prèvia a la justificació de la subvenció com a pagament anticipat. ' Aquest es farà mitjançant transferència al compte bancari de l'entitat que s'indiqui a l'expedient.

Justificació El/les beneficiaris/àries d'una subvenció hauran de justificar la seva aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida abans del dia 31 de gener de l'any següent al de la convocatòria anual corresponent, mitjançant certificat digital a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb la documentació següent: a) Annex 4: Memòria de funcionament de l'activitat subvencionada, una memòria econòmica (relació d'ingressos i despeses de l'activitat), així com la relació de factures presentades per la justificació de la subvenció, fent constar com a mínim el concepte, el proveïdor, l'import i la data de pagament

b) Annex 2. Declaració responsable justificació subvenció

c) Documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin a l'annex 4. Aquests documents i/o factures han de complir els requisits següents: a) Han d'anar obligatòriament a nom de l'entitat beneficiària

b) Han de fer referència a despeses de funcionament subvencionables generades per l'activitat objecte de subvenció

c) Han d'estar datades l'any de la convocatòria anual corresponent

d) Han d'incloure el NIF i raó social del proveïdor

e) Han d'acreditar-ne el pagament.

24. Vigència.

Aquesta normativa serà d'aplicació, a partir de la data en què es publiqui definitvament en el BOP.

La convocatòria pública de les subvencions s'ajustarà a allò que disposen aquestes bases, les quals podran adequar-se en els punts següents:

' Definició de l'objecte concret de la subvenció, dins de la finalitat establerta al punt 2.

' Concreció de programes prioritats en la concessió de les subvencions.

' Si escau, requisits i obligacions específiques que haurà de complir el beneficiari i documentació complementària de la sol·licitud que n'acrediti el compliment.

' Termini de presentacions de les sol·licituds.

' Altres aspectes derivats de canvis legislatius i organitzatius.

DISPOSICIÓ FINAL.

S'adjunten els annexos als que fa referència les presents bases específiques, els qual s'adequaran per part dels serveis municipals en aquells aspectes legislatius i organitzatius que siguin necessaris.

ANNEX 2.

Assumpte: BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS SOCIALS PEL PAGAMENT D'IMPOSTOS MUNICIPALS PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS: PERSONES ATURADES, FAMÍLIES MONOPARENTALS I PENSIONISTES PER JUBILACIÓ, INCAPACITAT PERMANENT I VIDUÏTAT MAJORS DE 60 ANYS.

1. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és fixar els criteris que hauran de regir la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de subvencions, que en forma d'ajut econòmic, atorgui o estableixi l'Ajuntament de Parets del Vallès, pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles.

2. Finalitat.

La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és reduir les despeses que suposa la titularitat d'un habitatge per a les persones aturades, les famílies monoparentals i les persones pensionistes per jubilació, incapacitat permanent i viduïtat, majors de 60 anys, amb l'objectiu de millorar els recursos econòmics d'aquestes famílies.

3. Període d'execució.

Els ajuts concedits a l'empar d'aquestes bases tindran per objectiu reduir la càrrega tributaria durant el període que especifiqui la corresponent convocatòria anual.

4. Règim jurídic.

Les subvencions que regulen aquestes bases es regeixen per:

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del regim local.

5. El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de regim local.

6. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

7. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.

8. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

9. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 11 de novembre de 2010 i aprovada definitivament amb la Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 de gener de 2011, modificada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 26 de gener de 2017 i que aprovada definitivament amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d'abril de 2017.

5. Compatibilitat.

Els ajuts seran compatibles amb qualsevol altra concedit per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i els recursos propis no podrà superar el cost total del tribut.

6. Beneficiaris.

Podran gaudir d'aquests ajuts aquelles persones que es trobin en alguna de les situacions següents:

- Els ciutadans que estiguin a l'atur en el moment de formalitzar la sol·licitud o hagin estat a l'atur un mínim de 8 mesos durant l'any anterior.

- Les famílies que estiguin en possessió del títol de família monoparental que expedeix la Generalitat de Catalunya en la data del meritament de l'impost.

- Els pensionistes del sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, majors de 60 anys.

7. Requisits del beneficiaris.

a) Estar empadronats a l'immoble objecte de l'ajut.

b) Constar com a contribuent o cotitular de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) del municipi de Parets del Vallès o ser titular d'un contracte de lloguer. En el cas de persones llogateres de l'habitatge, és requisit indispensable per poder ser beneficiaries de la subvenció que en el contracte d'arrendament figuri l'obligació de pagament de l'impost sobre bens immobles al seu càrrec o poder demostrar que el pagament va al seu càrrec.

c) No disposar de cap altre habitatge, a títol de propietari, amb un valor cadastral superior a 25.000 EUR.

d) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Parets del Vallès, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

e) En el cas de les persones pensionistes per jubilació, incapacitat permanent i viduïtat majors de 60 anys, ser beneficiaris de la reducció de la quota contemplada en l'article 6.3. de la taxa per la prestació de serveis mediambientals (Ordenança fiscal número 16 de l'Ajuntament de Parets del Vallès).

f) No superar el límit d'ingressos següents: Nombre de persones de la unitat familiar Ingressos totals de les persones que conviuen, majors de 16 anys Si el beneficiari viu sol Igual o inferior a SMI X 1'50 Renda total de 2 persones Igual o inferior a SMI x 1'95 Renda total de 3 persones Igual o inferior a SMI x 2'35 Renda total de 4 persones Igual o inferior a SMI x 2'75 Renda total de 5 persones Igual o inferior a SMI x 3'15 Renda total de 6 persones Igual o inferior a SMI x 3'65 Renda total de 7 persones Igual o inferior a SMI x 4'10

8. Despesa subvencionable.

El pagament de l'Impost sobre Béns Immobles de l'any objecte de la convocatòria.

9. Convocatòria.

La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d'acord amb els procediments establerts per la seva publicitat.

10. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

Els contribuents que reuneixin les condicions hauran de demanar l'ajut presentant la instància tipus per un dels següents canals:

' Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores. De dilluns a dijous tarda de 16 a 19 hores.

' Telemàticament: Amb certificat digital accedint a (http:// paretsdelvalles.eadministracio.cat).

Les sol·licituds es poden presentar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins la data que s'indiqui en l'anunci de convocatòria.

Les sol·licituds de les persones pensionistes del sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, majors de 60 anys, es presentaran conjuntament amb les sol·licituds de reducció de la quota contemplada en l'article 6.3. de la taxa per la prestació de serveis mediambientals (Ordenança fiscal número 16 de l'Ajuntament de Parets del Vallès).

11. Documentació a aportar.

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si el sol·licitant no exerceix el seu dret a oposició expressa a la consulta o obtenció dels documents o informació necessària per a tramitar aquesta sol·licitud, l'Ajuntament de Parets sol·licitarà els documents electrònicament o farà les consultes necessàries a les plataformes d'intermediació de dades entre administracions. Només en cas que la renda familiar no quedi prou acreditada amb aquesta consulta sobre el titular de la sol·licitud, serà necessària l'autorització de la resta dels membres majors d'edat.

Tanmateix, les persones llogateres hauran d'acreditar el pagament de l'IBI aportant el contracte d'arrendament on figuri l'obligació de pagament al seu càrrec o qualsevol altre documentació que justifiqui que suporten aquesta despesa.

Un cop presentada la sol·licitud i la documentació als serveis competents, aquests les estudiaran i podran requerir a l'interessat qualsevol aclariment o informació en relació a la mateixa per tal de tenir una idea el més acurada possible de la situació econòmica real del contribuent.

12. Quantia i crèdit pressupostari.

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec l'aplicació pressupostària del pressupost vigent en l'exercici de la convocatòria anual.

La dotació màxima per a les subvencions, en relació al pressupost de l'Ajuntament de Parets del Vallès s'especificarà a la corresponent convocatòria anual.

L'import de l'ajut pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles serà un import fix que es determinarà anualment a la convocatòria del procediment per l'atorgament de subvenció.

13. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les sol·licituds es valoraran d'acord amb els barems econòmics establerts en l'apartat 7 d'aquestes bases.

14. Òrgans competents.

La concessió de les subvencions es tramitarà pels Serveis Socials, prèvia convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, mitjançant un procediment que s'iniciarà amb la sol·licitud dels beneficiaris.

La persona instructora del procediment serà la persona titular de la Regidoria de Serveis Socials.

L'òrgan col·legiat està format per:

a) President, l'alcalde de Parets del Vallès

b) El regidor/a de Serveis Socials

c) La Responsable dels Servei Socials.

15. Termini de resolució i notificació.

La concessió de les subvencions es farà per acord de la Junta de Govern municipal i es notificarà a les persones interessades en el termini màxim de tres mesos a comptar des del final del termini de presentació de les sol·licituds.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

16. Acceptació.

L'ajut s'entén tàcitament acceptat per la presentació de la sol·licitud.

17. Pagament.

L'Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció a partir dels 30 dies següents a la data de concessió.

18. Justificació i control.

Per tal de justificar l'aplicació de la quantitat subvencionada a la finalitat per a la que es concedeix, la dependència gestora iniciarà d'ofici el procediment de justificació de les quantitats atorgades, incorporant a l'expedient una certificació expedida per la persona titular de la Tresoreria municipal acreditativa del pagament dels rebuts de l'impost sobre bens immobles lliurats a nom de les persones beneficiaries, o dels respectius titulars en cas d'immobles llogats.

19. Publicitat.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat a mesura que es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

També es publicaran al Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Parets:

Tauler d'anuncis: Ajudes i subvencions.

20. Vigència.

Aquesta normativa serà d'aplicació a partir de la data en que es publiqui definitvament en el BOP.

La convocatòria pública de les subvencions s'ajustarà a allò que disposen aquestes bases, les quals podran adequar-se en els punts següents:

' Si escau, requisits i obligacions específiques que haurà de complir el beneficiari i documentació complementària de la sol·licitud que n'acrediti el compliment.

' Quantia de l'ajut.

' Termini de presentacions de les sol·licituds.

' Altres aspectes derivats de canvis legislatius i organitzatius.

ANNEX 3.

Assumpte: BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT DINS DEL PROGRAMA 'SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT' PER ALS ENSENYAMENTS DE PRIMÀRIA.

1. Objecte.

L'objecte de les presents bases específiques és la regulació del procediment que cal seguir per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de subvencions, que en forma d'ajut econòmic, atorgui o estableixi l'Ajuntament de Parets del Vallès dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, als centres educatius de Parets del Vallès sostinguts amb fons públics, per al foment de la reutilització de llibres de text en el cicle d'educació primària durant els cursos escolars inclosos en el període 2016-2019.

2. Finalitat.

L'Ajuntament de Parets del Vallès amb la finalitat de fomentar la igualtat d'oportunitats dels infants a l'accés a l'educació, i mitjançant el Programa 'socialització dels llibres de text', vol contribuir a aquest dret fonamental convocant ajudes per a l'adquisició de llibres de text, que representen una important despesa per a les famílies.

L'Ajuntament, a més, vol incentivar l'estimació pels llibres per part de l'alumnat, la socialització, la coresponsabilitat, la implicació de les famílies i de la comunitat educativa, els valors de solidaritat i la cultura del reciclatge.

Així mateix, l'Ajuntament vol promoure que el comerç local es beneficiï d'aquest programa i insta als centres educatius que les seves comandes es realitzin als comerços locals del ram del llibre, per tal d'afavorir el teixit econòmic de la ciutat.

Per aquests motius es convoquen subvencions per a llibres de text dins del programa 'Socialització de llibres de text' per als ensenyaments d'educació primària.

3. Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar la compra dels elements subvencionables durant el període que especifiqui la corresponent convocatòria anual.

4. Règim jurídic.

Les subvencions que regulen aquestes bases es regeixen per:

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del regim local.

5. El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de regim local.

6. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

7. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.

8. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

9. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 11 de novembre de 2010 i aprovada definitivament amb la Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 de gener de 2011, modificada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 26 de gener de 2017 i que aprovada definitivament amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d'abril de 2017.

5. Compatibilitat.

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i els recursos propis a destinar a l'activitat no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar.

També seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.

6. Beneficiaris.

Poden participar en aquesta convocatòria:

' Les direccions dels centres educatius de titularitat de la Generalitat.

' Les associacions de mares i pares de les escoles d'altres titularitats.

7. Requisits dels beneficiaris.

Les dotacions econòmiques que es concedeixen sota aquestes bases aniran destinades als centres educatius públics i privats sostinguts amb fons públics a Parets del Vallès, que imparteixen educació primària adherits al programa per al foment de la reutilització de llibres de text o material educatiu substitutori.

Es consideren adherits a aquestes bases reguladores tots els centres que ho sol·licitin.

D'altra banda, els requisits exigibles a les entitats beneficiàries, que s'han d'acreditar degudament, són els següents:

a) Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Parets del Vallès un cop exhaurits els terminis.

b) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Parets del Vallès, si escau.

8. Despesa subvencionable.

L'assignació econòmica objecte d'aquestes bases anirà destinada a l'adquisició de llibres de text dels alumnes empadronats a Parets del Vallès, per aquells centres inclosos en el programa en el període 2016-2019, basat en l'educació per a la conservació i la reutilització dels llibres de text, que garanteixi a les famílies un estalvi econòmic important mitjançant el sistema de préstec.

Es defineix el llibre de text com el material enquadernat i imprès de caràcter durador (reutilitzable) que l'alumnat faci servir i que desenvolupi, atenent les orientacions metodològiques i continguts establerts, el currículum vigent dels diferents cicles, àrees o matèries de cada curs.

L'alumnat amb necessitats educatives especials o específiques - NEE-, adaptacions curriculars individualitzades - ACI-, està inclòs dins de la subvenció atorgada.

L'assignació econòmica anirà destinada als llibres de text o material educatiu reutilitzable i substitutori de les àrees troncals pel desenvolupament de les competències o àrees bàsiques, pròpies de 1r i 2n de Primària.

Excepcionalment, a partir del curs escolar 2017-2018, serà subvencionable la comprar de llibres de text o material educatiu reutilitzable i substitutori d'un grup de primària de l'escola Pompeu Fabra ja que en aquesta escola hi ha un grup doblat.

Atenent a la especificitat de les orientacions metodològiques i continguts establerts en el currículum vigent del primer cicle d'educació primària (1r i 2n), la subvenció es podrà destinar a material didàctic no reutilitzable, d'ús individual, que reuneixi mitjans i recursos que facilitin les competències i els aprenentatges de les àrees o matèries troncals de cada cicle.

9. Convocatòria.

La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d'acord amb els procediments establerts per la seva publicitat.

10. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

Els centres educatius interessats en ser beneficiaris hauran de sol·licitar l'ajut presentant la instància tipus per un dels següents canals:

- Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores. De dilluns a dijous tarda de 16 a 19 hores.

- Telemàticament: amb certificat digital accedint a (http:// paretsdelvalles.eadministracio.cat).

Les sol·licituds es poden presentar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins la data que s'indiqui en l'anunci de convocatòria.

11. Documentació a aportar.

Conjuntament amb sol·licitud hauran d'aportar la documentació següent:

a. Relació de llibres a adquirir, per cursos i pressupost de la despesa prevista (Annex 1).

b. Ofici signat per el/la President/a del Consell Escolar de Centre, d'acord amb el model disponible, al registre municipal, i aprovat per consell escolar (Annex 2).

c. Relació dels integrants de la Comissió de Seguiment i gestió de llibres de text.

d. Declaració jurada que l'import de la subvenció es destinarà a la finalitat per la qual es concedeix (Annex 3).

e. Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (Annex 4).

Els centres educatius amb l'objectiu de sensibilitzar als alumnes i a les famílies de la bona gestió del Programa de socialització de llibres de text, hauran de lliurar les cartes informatives sobre el cost dels llibres, a les famílies durant el mes de juny, prèvia supervisió dels continguts per part del Servei d'Educació. De la mateixa, hauran de fer arribar una còpia al Servei d'Educació.

Els llibres de text de primària de l'escola Pompeu Fabra adquirits amb càrrec als fons públics seran propietat del centre educatiu corresponent. L'alumnat restarà obligat al seu bon ús i conservació, i a tornar-los al centre en finalitzar el curs, per tal que siguin revisats amb l'objecte de determinar-ne el grau de conservació i la reutilització en els cursos següents.

Els llibres tindran una vigència d'utilització mínima de tres cursos.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

12. Quantia i crèdit pressupostari.

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec l'aplicació pressupostària del pressupost vigent en l'exercici de la convocatòria anual.

La dotació màxima per a les subvencions, en relació al pressupost de l'Ajuntament de Parets del Vallès s'especificarà a la corresponent convocatòria anual.

L'import màxim que es concedirà a cada centre en cap cas superarà l'import de la despesa que realitzarà el centre per desenvolupar el projecte.

13. Criteris de valoració.

Els imports atorgats als centres sol·licitants que compleixin els requisits establerts en aquestes bases es determinaran en funció de:

' Numero d'alumnes empadronats a Parets del Vallès.

' Llibres de text relacionats d'acord amb l'annex 1, amb la seva corresponent valoració econòmica.

14. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

15. Òrgans competents.

La concessió de les subvencions es tramitarà pels Serveis Educatius, prèvia convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, mitjançant un procediment que s'iniciarà amb la sol·licitud dels beneficiaris.

La persona instructora del procediment serà la persona titular de la Regidoria d'Educació.

L'òrgan col·legiat està format per:

d) President, l'alcalde de Parets del Vallès.

e) El regidor/a del Servei d'Educació.

f) La Responsable del Servei d'Educació.

16. Termini de resolució i notificació.

La Junta de Govern Local és l'òrgan competent per resoldre el procediment. El termini màxim per resoldre i notificar l'acord és d'un mes des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

17. Acceptació.

Per a l'efectivitat de la subvenció serà necessari que aquesta i les condicions amb les quals s'han concedit siguin acceptades per escrit, d'acord amb el model normalitzat (Annex 5), en el termini màxim d'un mes des de la seva notificació.

18. Pagament.

L'Ajuntament ingressarà els imports d'aquestes subvencions als centres educatius previ a la justificació. El pagament es realitzarà en el termini màxim de trenta dies des de la data l'acceptació de la subvenció.

19. Justificació.

El Servei d'Educació procedirà a la realització de les coordinacions necessàries i oportunes per tal d'orientar, informar i assessorar del seguiment i compliment d'allò establert en aquestes bases.

Els centres educatius han de justificar la despesa realitzada en l'adquisició de llibres de text davant de l'Ajuntament, abans del 31 d'octubre de l'any objecte de la convocatòria aportant al Registre General de l'Ajuntament o mitjançant certificat digital a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb la documentació següent:

a) Certificat del President/a del Consell Escolar conforme s'ha aprovat la despesa i relació de factures presentades per la justificació de la subvenció, fent constar com a mínim el concepte, el proveïdor, l'import i la data de pagament. (Annex 6).

b) Documents justificatius de les despeses realitzades que es relacionin en la certificació a que es refereix l'apartat anterior.

Les factures hauran de ser específiques, és a dir, només es justificarà la despesa dels llibres que formen part de Programa, i s'agruparan per cursos. Abans de cada grup de factures i comprovants del seu pagament, caldrà adjuntar una llista amb la relació de factures amb l'import total de la despesa per curs.

Aquests documents i/o factures han de complir els requisits següents:

- Han d'anar obligatòriament a nom de l'entitat beneficiària.

- Han de fer referència a despeses de funcionament subvencionables generades per l'activitat objecte de subvenció.

- Han d'estar datades durant l'any objecte de la convocatòria.

- Han d'incloure el NIF i raó social del proveïdor.

- Han d'acreditar-ne el pagament.

c) Relació dels llibres de text adquirits, per cursos, finançats pel programa objecte de subvenció.

d) Una còpia de la carta informativa lliurada a les famílies (Annex 7).

e) Quan l'import de la despesa en un mateix proveïdor superi els límits establerts al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic pel contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres pressupostos, els quals els haurà de presentar conjuntament amb la justificació. En el cas que no s'optés per l'opció més econòmica, caldrà justificar-ne el motiu.

L'import justificat ha de ser, com a mínim, el de la subvenció atorgada per a realitzar ls activitats.

L'òrgan atorgant de la subvenció comprovarà que les justificacions es presentin en els terminis fixats i les aprovarà formalment.

Si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació en termini, l'entitat o persona beneficiària pot sol·licitar-ne, abans del 15 de gener de l'exercici següent, l'ampliació al·legant els motius que impedeixen presentar la justificació dins del termini previst. A la vista d'aquesta sol·licitud, i en funció dels motius al·legats, l'òrgan atorgant pot concedir l'ampliació del termini per a presentar la justificació.

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar l'anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions previstes.

Així mateix, l'Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat (llibres i registres comptables).

Els centres resten obligats a aportar tota la documentació que els requereixi el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

Els centres adherits a aquest programa quedaran sotmesos a les oportunes actuacions de seguiment i control per part del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Parets del Vallès, així com a les actuacions de control financer de subvencions previstes a la llei general de subvencions i al seu Reglament.

20. Obligacions dels beneficiaris.

a) Fer l'activitat o projecte que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la restant normativa aplicable.

c) Acreditar, que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

d) Justificar l'aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts, així com la realització de l'activitat o projecte i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

e) Presentar el programa de l'activitat o projecte i el pressupost, així com comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament (reintegrant els fons rebuts, en el cas de la suspensió de l'activitat o projecte) o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.

f) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l'Ajuntament.

g) Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d'inspecció i control.

h) Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

i) Declarar les subvencions rebudes de l'Ajuntament o d'altres administracions o ens públics en el darrer any.

j) Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

k) En el supòsit de beneficiaris/àries persones jurídiques als que els hi correspongui un import de subvenció superior a 10.000 EUR, hauran de comunicar la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.

l) Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase: 'Amb el suport de l'Ajuntament de Parets del Vallès' i el logo corporatiu que us podeu baixar de l'adreça web:

https://www.parets.cat/seu-electronica/informacio-oficial/imatge-corporativa.

Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions i la Llei general pressupostària.

El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari sense informe previ del servei atorgant de la subvenció.

21. Incompliment i reintegrament.

El Servei d'Educació procedirà a la revocació total del pagament o a reclamar la devolució total o parcial de la dotació econòmica al centre educatiu en els següents casos:

g) Per incompliment d'alguna de les obligacions que es deriven de la concessió de les dotacions.

h) Per ocultació o falsedat de dades.

i) Per negativa o obstrucció a les actuacions de control establertes per aquestes bases.

j) Per incompliment del termini i procediment de justificació.

k) Per no exhaurir la dotació econòmica.

l) Per manca de justificació o justificació incorrecta.

L'incorriment en algun dels supòsits anteriors donarà lloc l'inici del procediment de revocació total o parcial de l'ajut. Així com al reintegrament de les quanties rebudes indegudament, amb els corresponents interessos de demora. O les sancions que preveuen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i si escau, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

22. Publicitat.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

També es publicaran al Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Parets:

Tauler d'anuncis: Ajudes i Subvencions.

23. Adquisició, propietat i conservació dels materials.

1. Els centres educatius podran adquirir els llibres de text als proveïdors que lliurement hagin triat, preferentment al comerç local. Un cop adquirits, els centres educatius donaran d'alta aquests llibres i/o material en l'inventari del centre i duran a terme el préstec. Aquest es farà de la manera que la comissió de seguiment i gestió de llibres de text consideri més adient per al bon funcionament del Programa, d'acord amb les directrius del consell escolar.

2. Els llibres de text adquirits amb càrrec a aquest programa, seran propietat del centre educatiu corresponent.

3. En aquells centres educatius que, per la seva naturalesa jurídica aquests materials no poguessin formar part del seu inventari de bens, seran propietat de l'administració local. Restant dipositats en els centres sota la seva responsabilitat de custòdia, sent facilitats a l'alumnat segons la forma en què el consell escolar consideri més adient per al desenvolupament diari i sempre sota les normes establertes per aquestes bases.

4. L'alumnat i les famílies, restaran obligats a fer un bon ús i conservació dels llibres de text lliurats. A retornar-los al centre en finalitzar el curs, perquè siguin revisats se'n determini el grau de conservació i la reutilització en els següents cursos. Incomplir l'obligació de conservació comportarà l'exigència a la família de restituir els llibres de text deteriorats o extraviats sense causa que ho justifiqui.

5. Els processos de reutilització seran iniciativa pròpia dels centres, que hauran de determinar els sistemes de devolució dels llibres per part dels alumnes, el control i seguiment de l'inventari, així com els graus de conservació i posterior ús durant el curs següent. Per tot això, és important comptar amb la col·laboració dels pares i de les mares dels alumnes en la forma que determini el consell escolar.

6. A cada centre educatiu, i en el si del Consell Escolar, es constituirà una comissió de seguiment i gestió de llibres de text.

7. En el supòsit que s'incompleixi l'obligació de conservació, la comissió de seguiment i gestió de llibres de text del centre educatiu, adoptarà les mesures oportunes per exigir la restitució dels llibres de text deteriorats o extraviats sense causa que ho justifiqui.

8. Els llibres de text seran donats de baixa quan el seu grau de deteriorament no permeti la seva reutilització o quan compleixin el seu període d'utilització, que amb caràcter mínim serà de 3 cursos, llevat que excepcionalment s'autoritzi la modificació del citat termini.

24. Informació a les famílies.

1. Les famílies han de ser coneixedores i complidores de les normes del programa de reutilització del centre i que aquest, està finançat pel programa municipal 'socialització dels llibres de text'.

2. La participació en aquest programa ha de suposar un estalvi en el cost, per aquest concepte, per a les famílies. En aquest sentit, els centres educatius han de comunicar per escrit la relació dels llibres de text adquirits amb la dotació del programa i que han minorat el cost en llibres de text a les famílies. Al mateix temps, si s'escau, informar dels que calgui ser assumits per les famílies, així com el seu dret a poder escollir lliurement l'establiment on adquirir els llibres.

3. Tal com preveu la normativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, els centres hauran de publicar la llista dels llibres de text i de lectura, abans del 30 de juny anterior al començament de cada curs.

25. Vigència.

Aquesta normativa serà d'aplicació, a partir de la data en què es publiqui, per a les convocatòries de sol·licituds de subvencions de les activitats a les quals fan referència aquestes bases.

La convocatòria pública de les subvencions s'ajustarà a allò que disposen aquestes bases, les quals podran adequar-se en els punts següents:

a) Si escau, requisits i obligacions específiques que haurà de complir el beneficiari i documentació complementària de la sol·licitud que n'acrediti el compliment.

b) Termini de presentacions de les sol·licituds.

c) Altres aspectes derivats de canvis legislatius i organitzatius.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

1. Els llibres de text que es posin a disposició de l'alumnat, hauran de respectar i fomentar en els seus textos i imatges els principis d'igualtat de dret entre sexes, el rebuig de tot tipus de discriminació, el respecte a d'altres cultures, el foment dels hàbits democràtics i l'atenció als valors ètics i morals dels alumnes. En definitiva, els principis, els valors, les llibertats i els drets i deures constitucionals als que s'ha d'ajustar tota activitat educativa.

2. La vulneració d'allò anteriorment exposat donarà lloc, amb independència de les possibles sancions administratives i, en el seu cas penals, a l'adopció de la suspensió cautelar de l'aplicació d'aquest programa al centre infractor.

DISPOSICIÓ FINAL.

S'adjunten els annexos als que fa referència les presents bases específiques, els qual s'adequaran per part dels serveis municipals en aquells aspectes legislatius i organitzatius que siguin necessaris.

ANNEX 4.

Assumpte: BASES ESPECÍFIQUES D'AJUTS INDIVIDUALS D'ESCOLARITAT I MENJADOR PER A INFANTS D'ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE PARETS DEL VALLÈS.

1. Objecte.

L'objecte d'aquestes Bases és atendre aquelles situacions familiars de manca de recursos econòmics per a fer front a les despeses corresponents a l'escolarització i menjador dels infants escolaritzats a les escoles bressol municipals del municipi de Parets del Vallès, d'acord amb el què preveu l'Ordenança General de Subvencions aprovada per l'Ajuntament, i la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

2. Finalitat.

La finalitat d'aquestes bases és regular l'atorgament d'ajuts econòmics per a fer front a les despeses d'escolaritat i /o menjador escolar de l'alumnat matriculat a les escoles bressol municipals, empadronats a Parets, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

3. Període d'execució.

Els ajuts concedits a l'empar d'aquestes bases tindran per objectiu reduir la despesa en escola bressol durant el període que especifiqui la corresponent convocatòria anual.

4. Règim jurídic.

Les subvencions que regulen aquestes bases es regeixen per:

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del regim local.

5. El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de regim local.

6. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

7. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.

8. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

9. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 11 de novembre de 2010 i aprovada definitivament amb la Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 de gener de 2011, modificada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 26 de gener de 2017 i que aprovada definitivament amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d'abril de 2017.

5. Compatibilitat.

Els ajuts seran incompatibles amb qualsevol altra concedit per altres administracions o ens públics o privats.

6. Beneficiaris.

Podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les famílies dels infants escolaritzats a les escoles bressol municipals que tramitin la corresponent sol·licitud.

7. Requisits dels beneficiaris.

El/la sol·licitant haurà d'acreditar els requisits següents (degudament acreditats):

' Que els destinataris dels esmentats ajuts, estiguin empadronats en el terme municipal de Parets del Vallès.

' Que els sol·licitants dels esmentats ajuts, ho demanin per escrit segons la instància normalitzada i facilitin tota la documentació i/o informació requerida per a la seva valoració social i econòmica o autoritzin a l'Ajuntament a accedir als fitxers responsabilitat d'altres administracions públiques, que continguin l'esmentada informació.

' Que, un cop aplicats els barems econòmics i socials -i si es dona el cas de tenir dret a l'ajut- que s'acceptin les condicions i els compromisos establerts amb els Educadors/es i/o Treballadors/es Socials del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Parets del Vallès. L'incompliment d'aquest punt pot suposar la revocació de l'ajut.

' Per accedir a l'ajut de menjador s'haurà d'acreditar la impossibilitat per part dels pares, mares, tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda legal dels menors, per motius laborals o per altres degudament acreditats, de fer-se càrrec de l'infant durant el migdia.

8. Despesa subvencionable.

Serà despesa subvencionable les quotes d'escolaritat i menjador de les escoles bressol municipals.

9. Convocatòria.

La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d'acord amb els procediments establerts per la seva publicitat.

10. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

Els contribuents que reuneixin les condicions hauran de demanar l'ajut presentant la instància tipus per un dels següents canals:

- Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores. De dilluns a dijous tarda de 16 a 19 hores.

- Telemàticament: amb certificat digital accedint a (http:// paretsdelvalles.eadministracio.cat).

Les sol·licituds es poden presentar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins la data que s'indiqui en l'anunci de convocatòria.

11. Documentació a aportar.

D'acord amb l'apartat desè d'aquestes bases per a la concessió de subvencions es precisarà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en la qual s'haurà de fer constar el següent:

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.

b) Identificació de l'infant o infants per qui es sol·licita la subvenció.

La documentació acreditativa que caldrà aportar serà la següent:

Documentació General:

' Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència del sol·licitant.

' Targeta Sanitària Individual- TSI.

' Llibre de Família.

' Certificat de convivència de l'Ajuntament.

Documentació Econòmica:

' Declaració de renda.

' Si no es presenta declaració de renda, cal aportar certificat d'hisenda sobre aquest fet.

' Últimes 6 nòmines de tots els majors d'edat.

' En cas de pensionistes, certificat de la Seguretat Social o de la Generalitat del que cobra la pensió.

' En cas d'atur, certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya on consti si es cobra prestació d'atur i la quantitat.

' Últim rebut d'hipoteca o lloguer.

Documentació acreditativa de situacions socials especials:

- Títol de família nombrosa o carnet de família monoparental expedit per la Generalitat.

- Certificat de discapacitat de la Generalitat o informes mèdics de malalties.

- En cas de separació/divorci, conveni regulador.

- En cas d'incompliment de la pensió d'aliments, fotocòpia de la denúncia/reclamació.

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si el sol·licitant no exerceix el seu dret a oposició expressa a la consulta o obtenció dels documents o informació necessària per a tramitar aquesta sol·licitud, l'Ajuntament de Parets sol·licitarà els documents electrònicament o farà les consultes necessàries a les plataformes d'intermediació de dades entre administracions. Només en cas que la renda familiar no quedi prou acreditada amb aquesta consulta sobre el titular de la sol·licitud, serà necessària l'autorització de la resta dels membres majors d'edat.

12. Quantia i crèdit pressupostari.

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec l'aplicació pressupostària del pressupost vigent en l'exercici de la convocatòria anual.

La dotació màxima per a les subvencions, en relació al pressupost de l'Ajuntament de Parets del Vallès s'especificarà a la corresponent convocatòria anual.

L'ajut serà l'equivalent al % que correspongui del cost del servei, d'acord amb els criteris de valoració.

13. Criteris de valoració.

S'estableixen uns criteris per valorar la concessió dels ajuts individuals d'escolaritat i menjador per a infants escolaritzats en escoles bressol municipals de Parets del Vallès.

Criteris Econòmics:

Els criteris econòmics es valoren en funció de la renda personal dels membres d'una mateixa unitat familiar en el moment de la sol·licitud. Aquesta renda s'obté aplicant la formula següent:

X = renda personal = Renda de la unitat familiar - despeses d'habitatge (lloguer o hipoteca)* / Nombre de persones de la unitat familiar

* Per aquest càlcul només es comptarà, com a despesa de lloguer o hipoteca, fins a un màxim de 550 EUR al mes, encara que la despesa real sigui major.

Pel càlcul de la Renda Personal es tindran en compte els ingressos que acrediti la unitat familiar (sous, pensions, pensions de manutenció en cas de separació) i es descompten les despeses derivades de l'habitatge (rebut de lloguer o crèdit hipotecari), màxim 550 EUR. Finalment, la part restant es divideix pel nombre de persones de la unitat familiar.

La unitat familiar es defineix com el grup de convivència per matrimoni o relació estable anàloga o per consanguinitat, afinitat o adopció i nucli de convivència familiar com el conjunt de 2 o més unitats familiars que conviuen al mateix domicili i/o estan emparentades.

Inicialment es comptabilitzaran els ingressos de la unitat familiar. Quan el nucli de convivència estigui conformat per familiars amb parentesc de primer grau de consanguinitat o afinitat, es valorarà la situació familiar.

Serà condició indispensable per optar a aquest ajut que la renda personal obtinguda no superi l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) corresponent a l'any de la convocatòria, segons el nombre de persones que formen la unitat familiar i en resultarà la quantitat que es concedeix com a ajut social de la manera que es descriu a continuació.

Renda personal

X e' IPREM X e' 75% IPREM X e' 50% IPREM X e' 25% IPREM X < 25% IPREM Reducció o beca

0%, és a dir, cal que la família pagui el (nivell 1) 100 % del cost del servei 25% és a dir, cal pagar el 75% del cost (nivell 2) del servei 50% és a dir, cal pagar el 50% del cost (nivell 3) del servei 75% és a dir, cal pagar el 25% del cost (nivell 4) del servei 100%, és a dir, cal pagar el 0% (nivell 5) del servei

Després d'haver valorat els criteris econòmics es podrà augmentar el tant per cent de la reducció del cost d'una ajuda econòmica afegint-hi els agregats positius dels criteris socials. També podran restar els agregats negatius.

Criteris Socials:

Agregats positius.

' Situació familiar: 20% (a i b) i 10% la resta.

a) Infància que viu en context de negligències, abandonament o violència.

b) Mare o pare sol sense pensió alimentària.

c) Persones majors de 60 anys amb menors al seu càrrec o majors d'edat discapacitats o presumptes discapacitats.

d) Procés de separació.

e) Dificultats en les relacions familiars.

f) Manca d'autonomia personal.

g) Sense suport familiar.

h) Infància en acolliment (regulat o no).

i) Activitats marginals dels cuidadors: prostitució, mendicitat i delinqüència.

' Maltractaments físics i/o psíquics: 10%.

' Salut: 10%.

a) Toxicomania.

b) Malalties orgàniques cròniques.

c) Malalties físiques transitòries.

d) Disminucions psíquiques o sensorials.

e) Malalties mentals.

f) Desnutrició i/o trastorns alimentaris.

' Economia: 10%.

a) Economia submergida o inestable.

b) Deutes.

c) Despeses originades per tenir a càrrec persones discapacitades o presumptes discapacitades.

' Situació escolar: 10%.

a) Absentisme escolar.

b) Dificultats en els aprenentatges escolars / inadaptació a l'entorn escolar.

' Habitatge: 10%.

a) Males condicions de l'habitatge.

b) Aïllament de l'habitatge.

c) Amuntegament.

' Cas de seguiment: 10%.

' Rebre una prestació assistencial: 10%.

' Dificultats d'integració en el mercat laboral: 10%.

' Família nombrosa: 10%.

' Manifestació de conducta de risc en què intervé un servei especialitzat: 10%.

Agregats negatius.

a) Tenir més d'un cotxe: 10%.

b) Ser propietari d'una segona residència: 10%.

c) Administració deficient: 10%.

d) No acceptar les condicions d'accés: 10%.

e) Quan el personal tècnic ha aplicat diversos recursos, econòmics i humans, i la família no ha assolit els objectius ni de forma parcial: 20%.

f) Incompliment dels acords establerts amb el personal tècnic: 10%.

g) Quan hi hagi elements externs que manifestin una renda personal dels membres de la unitat familiar superior a la declarada: 10%.

h) Manca de motivació en la recerca d'un lloc de treball: 10%.

i) Manca de motivació de la família per millorar la situació: 20%.

14. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

15. Òrgans competents.

La concessió de les subvencions es tramitarà pels Servei Socials, prèvia convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, mitjançant un procediment que s'iniciarà amb la sol·licitud dels beneficiaris.

L'òrgan instructor serà la regidora de Benestar Social.

L'òrgan col·legiat estarà format per l'Alcalde, o persona en qui delegui, la Regidora del Servei i la responsable del departament de Serveis Socials, que farà la baremació de les sol·licituds i emetrà informe favorable o desfavorable, de prestació, que s'adjuntarà a l'Informe Social que doni fe - o no- de la necessitat social i/o econòmica de la demanda.

16. Termini de resolució i notificació.

La concessió de les subvencions es farà per acord de la Junta de Govern municipal i es notificarà a les persones interessades en el termini màxim de 3 mesos a comptar des del final del termini de presentació de les sol·licituds.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Amb caràcter extraordinari i degudament motivat pel Departament de Benestar Social, un cop s'ha resolt la convocatòria general, hi haurà la possibilitat de poder demanar l'ajut posteriorment als terminis indicats:

a) Infants de nova incorporació al municipi amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socials i/o econòmiques desfavorides, degudament acreditades.

b) Infants a qui la situació familiar hagi variat de manera substancial, degudament acreditat.

17. Acceptació.

Per a l'efectivitat de l'ajut serà precís que aquesta i les condicions amb les que s'han concedit siguin acceptades, sense reserves, per les famílies del beneficiari.

A aquests efectes la signatura de l'acusament de recepció de la comunicació de la concessió de l'ajut, serà suficient, sempre i quan la família del beneficiari no al·legui res en contra en el termini d'un mes.

18. Pagament.

Els ajuts estaran destinats a minorar les quotes mensuals que paguen les famílies en concepte d'escolarització i menjador per al curs fixat a la convocatòria(des del setembre fins el juliol) prèvia comprovació mes a mes de l'escolarització del beneficiari i els dies de menjador que realment ha gaudit aquell mes.

19. Justificació i control.

Per tal de justificar l'aplicació de la quantitat subvencionada a la finalitat per a la que es concedeix, la dependència gestora iniciarà d'ofici el procediment de justificació de les quantitats atorgades, incorporant a l'expedient una certificació expedida per la persona titular de la Tresoreria municipal acreditativa de la reducció en la quota liquidada en concepte d'escola bressol municipal.

20. Obligacions dels beneficiaris.

Els ajuts atorgats pel Departament de Benestar Social, comportaran un treball social i educatiu amb la persona o família per tal de millorar la seva situació. En aquests casos, la concessió de l'ajut econòmic, implica una contraprestació per part del demandant de l'ajut per tal d'implicar-se en el procés de canvi de la situació.

Serà necessari complir les condicions establertes en el punt setè d'aquestes bases.

Així mateix, la baixa d'escolarització del curs comportarà la pèrdua de l'ajut.

21. Publicitat.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat a mesura que es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

També es publicaran al Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Parets:

Tauler d'anuncis: Ajudes i subvencions.

22. Vigència.

Les bases específiques d'ajuts individuals d'escolaritat i menjador per a infants d'escoles bressol de Parets del Vallès seran vigents pel curs fixat a la convocatòria.

La convocatòria pública de les subvencions s'ajustarà a allò que disposen aquestes bases, les quals podran adequar-se en els punts següents:

a. Si escau, requisits i obligacions específiques que haurà de complir el beneficiari i documentació complementària de la sol·licitud que n'acrediti el compliment.

b. Termini de presentacions de les sol·licituds.

c. Altres aspectes derivats de canvis legislatius i organitzatius.

ANNEX 5.

Assumpte: BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER FACILITAR L'ACCÉS A LA PRÀCTICA ESPORTIVA.

1. Objecte.

És objecte d'aquestes bases la regulació de les condicions per a la concessió d'ajuts per a la promoció de l'esport a Parets del Vallès i garantir l'accés a la pràctica esportiva a les persones amb dificultats econòmiques que estiguin empadronades a Parets del Vallès i que realitzen la seva pràctica en una entitat esportiva del municipi. Excepcionalment podran optar també a la sol·licitud aquells esportistes empadronats a Parets del Vallès que realitzin la seva activitat al camp de futbol de Can Vila de Mollet del Vallès, en concret, a la Unió Esportiva Lourdes, donada la seva proximitat amb el barri de l'eixample que alhora supleix, en certa manera, el dèficit d'una instal·lació d'aquestes característiques a Parets del Vallès, segons el PIEC (Pla d'Equipament Esportius de Catalunya) del Consell Català de l'Esport.

2. Finalitat.

La finalitat dels ajuts és facilitar l'accés a la practica esportiva als nens i nenes del municipi que ho desitgin sense discriminacions per raons econòmiques.

3. Període d'execució.

Els ajuts concedits a l'empar d'aquestes bases tindran per objectiu reduir el cost de les quotes en la pràctica esportiva durant el període que especifiqui la corresponent convocatòria anual.

4. Règim jurídic.

Les subvencions que regulen aquestes bases es regeixen per:

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del regim local.

5. El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de regim local.

6. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

7. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.

8. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

9. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 11 de novembre de 2010 i aprovada definitivament amb la Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 de gener de 2011, modificada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 26 de gener de 2017 i que aprovada definitivament amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d'abril de 2017.

5. Compatibilitat.

Els ajuts seran compatibles amb qualsevol altra concedit per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i els recursos propis no podrà superar el cost total de la despesa.

6. Beneficiaris.

Seran beneficiaris dels ajuts esportius, els nois i les noies entre els 5 i 18 anys d'edat complerts que vulguin practicar esport en una de les entitats del municipi i la Unió Esportiva Lourdes.

Les beques s'adjudicaran als/les esportistes, però actuaran com a sol·licitants els beneficiaris majors d'edat o els tutors legals dels sol·licitants menors d'edat.

Les famílies beneficiàries d'aquests ajuts no s'han de trobar en cap de les causes que impedeixen obtenir aquesta condició, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7. Requisits dels beneficiaris.

Per gaudir d'una beca d'accés a la pràctica esportiva, el/la sol·licitant (en representació del/la menor) haurà d'acreditar els requisits següents:

- Que l'adjudicatari (el noi o noia que vol accedir a la pràctica esportiva) tingui entre 5 i 18 anys d'edat i estigui inscrit en una de les entitats esportives del municipi o la Unió Esportiva Lourdes i practiqui esport de competició federat o en les activitats i/o competicions del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

- Que l'esportista estigui empadronat al municipi de Parets del Vallès amb un mínim de sis mesos d'antelació a la data de sol·licitud de l'ajut.

8. Despesa subvencionable.

El tipus d'ajuts als quals es podran acollir els/les sol·licitants seran pel pagament parcial de la inscripció a un club o associació.

9. Convocatòria.

La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d'acord amb els procediments establerts per la seva publicitat.

10. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

Per tal d'optar a la concessió d'una beca per accedir a la pràctica esportiva, cal presentar una instància davant del Registre General de l'Ajuntament en la qual es sol·liciti l'ajut.

Els contribuents que reuneixin les condicions establertes a l'article setè hauran de demanar l'ajut presentant la instància tipus per un dels següents canals:

- Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores. De dilluns a dijous tarda de 16 a 19 hores.

- Telemàticament: amb certificat digital accedint a (http:// paretsdelvalles.eadministracio.cat).

Les sol·licituds es poden presentar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins la data que s'indiqui en l'anunci de convocatòria.

11. Documentació a aportar.

Juntament amb la instància s'haurà de presentar la següent documentació:

' Imprès de sol·licitud (instància) especificant el tipus d'ajut que es demana (es trobarà a www.parets.cat o a l'OAC).

' Fotocòpia de les 6 últimes nòmines de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys i/o document que justifiqui els ingressos per subsidis o pensions rebuts de qualsevol administració o en el seu defecte document acreditatiu de la no percepció d'ingressos econòmics (segons el cas pot ser: acreditació d'atur expedit per l'OTG corresponent, o bé acreditació de no percebre cap pensió de la seguretat social expedit per l'INSS (C/ Joaquim Mir, 75, cruïlla amb c/ Bosc) de Mollet.

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si el sol·licitant no exerceix el seu dret a oposició expressa a la consulta o obtenció dels documents o informació necessària per a tramitar aquesta sol·licitud, l'Ajuntament de Parets sol·licitarà els documents electrònicament o farà les consultes necessàries a les plataformes d'intermediació de dades entre administracions. Només en cas que la renda familiar no quedi prou acreditada amb aquesta consulta sobre el titular de la sol·licitud, serà necessària l'autorització de la resta dels membres majors d'edat.

Els peticionaris es fan responsables de la veracitat i exactitud de totes les dades que manifesten. En cas que es demostri falsedat o frau en les dades aportades comportarà la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, en relació al criteri afectat.

En cas que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, les regidories corresponents d'Esports i Benestar Social en reclamaran la rectificació a la persona sol·licitant en un termini màxim de 10 dies hàbils, i si no aporta la documentació preceptiva es declararà el desistiment de la seva sol·licitud, d'acord amb l'art.68 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12. Quantia i crèdit pressupostari.

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària del pressupost vigent en l'exercici objecte de la convocatòria anual.

La dotació màxima per a les subvencions, en relació al pressupost de l'Ajuntament de Parets del Vallès s'especificarà a la corresponent convocatòria anual.

L'import total de l'ajut serà de màxim del 90% de l'activitat i l'equipament fins a un import MÀXIM de 300 EUR.

Els ajuts es concediran segons la disponibilitat econòmica en l'exercici corrent.

13. Criteris de valoració.

Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris d'atorgament generals i els requeriments i criteris específics establerts en les bases reguladores.

No podran accedir al programa d'ajuts aquells/es sol·licitants que tinguin 5 punts o menys.

13.1. Criteri econòmic: fins a un màxim de 7 punts.

Per ingressos de la unitat familiar s'entenen com a membres computables els següents:

' El pare, la mare, si s'escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor.

' L'esportista pel qual es sol·licita l'ajut.

' Els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

' Els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el volant de convivència corresponent.

' En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l'alumne pel qual es sol·licita l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s'escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

S'exclouen, per tant, la resta de persones adultes que siguin familiars com cosins, oncles, cunyats, fins i tot, germans que hagin conformat la seva pròpia unitat familiar però convisquin en el domicili dels pares.

La puntuació de l'usuari estarà en funció del nivell de recursos nets per càpita i calculat amb l'indicador o referent de nivell de renda IPREM (Indicador públic de renda a efectes múltiples) establert per l'any de la convocatòria. Recursos nets/càpita respecte a l'IPREM Puntuació 1,00 IPREM 7 punts 1,00 - 1,20 IPREM 6 punts 1,20 - 1,40 IPREM 5 punts 1,40 - 1,60 IPREM 4 punts 1,60 - 1,80 IPREM 3 punts + de 1,80 IPREM 2 punts

13.2. Criteri social: fins a un màxim de 3 punts.

13.2.a: Famílies monoparentals i/o nombroses: 1 punt.

13.2.b: Informe presentat del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Parets del Vallès per problemàtica social: fins a 2 punts (només casos amb seguiment de Benestar Social).

13.3. PUNTUACIÓ FINAL. Puntuació % màxim de cobertura del cost de l'activitat (1) Entre 9 i 10 punts 90% de la cobertura Entre 7 i 8 punts 75% de la cobertura 6 punts 50% de la cobertura

(1) Import màxim de la beca de 300,00 EUR.

14. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

15. Òrgans competents.

La concessió de les subvencions es tramitarà pels Servei d'Esport, prèvia convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, mitjançant un procediment que s'iniciarà amb la sol·licitud dels beneficiaris.

L'òrgan instructor està format pel regidor d'Esports.

L'òrgan col·legiat estarà format per:

President, l'alcalde de Parets del Vallès, o persona en que delegui.

Membres: El/la regidor/a de Serveis Socials. el Tècnic/a de Serveis Socials i el Tècnic/a d'Esports.

16. Termini de resolució i notificació.

La concessió de les subvencions es farà per acord de la Junta de Govern municipal i es notificarà a les persones interessades en el termini màxim de 3 mesos a comptar des del final del termini de presentació de les sol·licituds.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

17. Acceptació.

L'ajut s'entén tàcitament acceptat per la presentació de la sol·licitud.

18. Pagament.

El pagament dels ajuts es farà directament a l'entitat a partir dels 30 dies següents a la data de concessió, qui actuarà com a endossatari del beneficiari. Aquesta destinarà l'ajut a la reducció de la quota del beneficiari.

19. La justificació i control.

Les entitats endossatàries del beneficiaris l'hauran de justificar a l'Ajuntament de Parets del Vallès mitjançant el model annex 2 dins dels 30 dies posteriors en què l'entitat hagi cobrat la beca, en altre cas haurà de procedir al seu reintegrament.

20. Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

- Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament i altres òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

- Comunicar a l'Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

- Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

- A mantenir la participació amb l'entitat o programa com a mínim fins el dia 30 d'abril d'aquella temporada. Si no és així i sense cap raó de força major, el beneficiari podrà veure no acceptada la possible beca de la temporada següent.

- A justificar l'ajut rebut mitjançant el document annex 2. Aquesta justificació la farà el club perceptor directe de l'ajut.

- La concessió d'una beca per a una temporada, no pressuposa la concessió d'un nou ajut per a l'any següent.

21. Incompliment i reintegrament.

Es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment de pagament de la subvenció fins la data en que s'acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei general de subvencions, en els casos que regula l'art.37,1 de l'esmentada llei de subvencions.

22. Publicitat.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat a mesura que es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

També es publicaran al Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Parets:

Tauler d'anuncis: Ajudes i subvencions.

Aquestes publicacions es realitzaran preservant la identitat dels beneficiaris i en substitució de la notificació individual, comptant amb els mateixos efectes que aquesta.

23. Vigència.

Aquesta normativa serà d'aplicació a partir de la data en que es publiqui definitivament en el BOP.

La convocatòria pública de les subvencions s'ajustarà a allò que disposen aquestes bases, les quals podran adequar-se en els punts següents:

' Si escau, requisits i obligacions específiques que haurà de complir el beneficiari i documentació complementària de la sol·licitud que n'acrediti el compliment.

' Termini de presentacions de les sol·licituds.

' Altres aspectes derivats de canvis legislatius i organitzatius.

DISPOSICIÓ FINAL.

S'adjunten els annexos als que fa referència les presents bases específiques, els qual s'adequaran per part dels serveis municipals en aquells aspectes legislatius i organitzatius que siguin necessaris.

ANNEX 6.

Assumpte: BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER FACILITAR L'ACCÉS A LA FORMACIÓ ARTÍSTICA.

1. Objecte.

És objecte d'aquestes bases la regulació de les condicions per a la concessió d'ajuts per a la formació artística en música i/o dansa per garantir l'accés a les persones amb dificultats econòmiques, empadronades a Parets del Vallès, i que realitzen la seva formació en un centre educatiu de música i/o dansa del municipi.

2. Finalitat.

La finalitat d'aquestes beques és facilitar l'accés dels menors d'edat del municipi a la formació artística en música i/o dansa que s'imparteix a Parets del Vallès, a través de les tres escoles especialitzades existents.

3. Període d'execució.

Els ajuts concedits a l'empara d'aquestes bases tindran per objectiu reduir el cost de les quotes en centres d'educació artística durant el període que especifiqui la corresponent convocatòria anual.

4. Règim jurídic.

Les subvencions que regulen aquestes bases es regeixen per:

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del regim local.

5. El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de regim local.

6. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

7. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.

8. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

9. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 11 de novembre de 2010 i aprovada definitivament amb la Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 de gener de 2011, modificada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 26 de gener de 2017 i que aprovada definitivament amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d'abril de 2017.

5. Compatibilitat.

Els ajuts seran compatibles amb qualsevol altra concedit per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i els recursos propis no podrà superar el cost total de la despesa.

6. Beneficiaris.

Seran beneficiaris dels ajuts artístics, els nois i les noies entre els 5 i els 18 anys d'edat inclosos que estiguin matriculats als centres educatius artístics de Parets del Vallès.

Les beques s'adjudicaran als/les estudiants, però actuaran com a sol·licitants els beneficiaris majors d'edat o els tutors legals dels sol·licitants menors d'edat.

Les famílies beneficiàries d'aquests ajuts no s'han de trobar en cap de les causes que impedeixen obtenir aquesta condició, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7. Requisits dels beneficiaris.

Per gaudir d'un ajut d'accés a la formació artística, el/la sol·licitant (en representació del/de la menor) haurà d'acreditar els requisits següents:

- Que l'adjudicatari (el noi o la noia que vol accedir a la formació artística) tingui entre 5 i 18 anys d'edat inclosos i estigui matriculat en un centre educatiu artístic de Parets del Vallès.

- Que l'estudiant estigui empadronat al municipi de Parets del Vallès amb un mínim de sis mesos d'antelació a la data de sol·licitud de l'ajut.

8. Despesa subvencionable.

El tipus d'ajuts als quals es podran acollir els/les sol·licitants seran pel pagament parcial o total de les quotes del curs als centres d'educació artística del municipi.

9. Convocatòria.

La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d'acord amb els procediments establerts per la seva publicitat.

10. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

Per tal d'optar a la concessió d'una beca per accedir a la formació artística, cal presentar una instància davant del Registre General de l'Ajuntament en la qual es sol·liciti l'ajut.

Els contribuents que reuneixin les condicions establertes a l'article setè hauran de demanar l'ajut presentant la instància tipus per un dels següents canals:

- Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores. De dilluns a dijous tarda de 16 a 19 hores.

- Telemàticament: amb certificat digital accedint a (http:// paretsdelvalles.eadministracio.cat).

Les sol·licituds es poden presentar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins la data que s'indiqui en l'anunci de convocatòria.

11. Documentació a aportar.

Juntament amb la instància s'haurà de presentar la següent documentació:

' Imprès de sol·licitud (instància) especificant el tipus d'ajut que es demana (es trobarà a www.parets.cat o a l'OAC).

' Fotocòpia de les 6 últimes nòmines de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys i/o document que justifiqui els ingressos per subsidis o pensions rebuts de qualsevol administració o en el seu defecte document acreditatiu de la no percepció d'ingressos econòmics (segons el cas pot ser: acreditació d'atur expedit per l'OTG corresponent, o bé acreditació de no percebre cap pensió de la seguretat social expedit per l'INSS (C/ Joaquim Mir, 75, cruïlla amb c/ Bosc) de Mollet.

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si el sol·licitant no exerceix el seu dret a oposició expressa a la consulta o obtenció dels documents o informació necessària per a tramitar aquesta sol·licitud, l'Ajuntament de Parets sol·licitarà els documents electrònicament o farà les consultes necessàries a les plataformes d'intermediació de dades entre administracions.

Només en cas que la renda familiar no quedi prou acreditada amb aquesta consulta sobre el titular de la sol·licitud, serà necessària l'autorització de la resta dels membres majors d'edat.

Els peticionaris es fan responsables de la veracitat i exactitud de totes les dades que manifesten. En cas que es demostri falsedat o frau en les dades aportades comportarà la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, en relació al criteri afectat.

En cas que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, les regidories corresponents de Cultura i Benestar Social en reclamaran la rectificació a la persona sol·licitant en un termini màxim de 10 dies hàbils, i si no aporta la documentació preceptiva es declararà el desistiment de la seva sol·licitud, d'acord amb l'art.68 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12. Quantia i crèdit pressupostari.

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària del pressupost vigent en l'exercici objecte de la convocatòria anual.

La dotació màxima per a les subvencions, en relació al pressupost de l'Ajuntament de Parets del Vallès s'especificarà a la corresponent convocatòria anual.

L'import total de l'ajut serà de màxim del 90% del cost de l'activitat fins a un import MÀXIM de 300,00 EUR.

Els ajuts es concediran segons la disponibilitat econòmica en l'exercici corrent.

13. Criteris de valoració.

Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris d'atorgament generals i els requeriments i criteris específics establerts en les bases reguladores.

No podran accedir al programa d'ajuts aquells/es sol·licitants que tinguin 5 punts o menys.

13.1. Criteri econòmic: fins a un màxim de 7 punts.

Per ingressos de la unitat familiar s'entenen com a membres computables els següents:

' El pare, la mare, si s'escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor.

' L'alumne pel qual es sol·licita l'ajut.

' Els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

' Els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el volant de convivència corresponent.

' En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l'alumne pel qual es sol·licita l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s'escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

S'exclouen, per tant, la resta de persones adultes que siguin familiars com cosins, oncles, cunyats, fins i tot, germans que hagin conformat la seva pròpia unitat familiar però convisquin en el domicili dels pares.

La puntuació de l'usuari estarà en funció del nivell de recursos nets per càpita i calculat amb l'indicador o referent de nivell de renda IPREM (Indicador públic de renda a efectes múltiples) establert per l'any de la convocatòria. Recursos nets/càpita respecte a l'IPREM Puntuació 1,00 IPREM 7 punts 1,00 - 1,20 IPREM 6 punts 1,20 - 1,40 IPREM 5 punts 1,40 - 1,60 IPREM 4 punts

Recursos nets/càpita respecte a l'IPREM Puntuació 1,60 - 1,80 IPREM 3 punts + de 1,80 IPREM 2 punts

13.2. Criteri social: fins a un màxim de 3 punts.

13.2.a: Famílies monoparentals i/o nombroses: 1 punt.

13.2.b: Informe presentat del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Parets del Vallès per problemàtica social: fins a 2 punts (només casos amb seguiment de Benestar Social).

13.3. PUNTUACIÓ FINAL. Puntuació % màxim de cobertura del cost de l'activitat (1) Entre 9 i 10 punts 90% de la cobertura Entre 7 i 8 punts 75% de la cobertura 6 punts 50% de la cobertura

(1 ) Import màxim de la beca de 300,00 EUR.

14. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

15. Òrgans competents.

La concessió de les subvencions es tramitarà pels Servei de Cultura, prèvia convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, mitjançant un procediment que s'iniciarà amb la sol·licitud dels beneficiaris.

L'òrgan instructor està format pel regidor de Cultura.

L'òrgan col·legiat estarà format per:

President, l'alcalde de Parets del Vallès, o persona en que delegui.

Membres: El/la regidor/a de Cultura. el Tècnic/a de Serveis Socials i el Tècnic/a de Cultura.

16. Termini de resolució i notificació.

La concessió de les subvencions es farà per acord de la Junta de Govern municipal i es notificarà a les persones interessades en el termini màxim de 3 mesos a comptar des del final del termini de presentació de les sol·licituds.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

17. Acceptació.

L'ajut s'entén tàcitament acceptat per la presentació de la sol·licitud.

18. Pagament.

El pagament dels ajuts es farà directament a l'entitat a partir dels 30 dies següents a la data de concessió, qui actuarà com a endossatari del beneficiari. Aquesta destinarà l'ajut a la reducció de la quota del beneficiari.

19. La justificació i control.

Les entitats endossatàries del beneficiaris l'hauran de justificar a l'Ajuntament de Parets del Vallès mitjançant el model annex 2 dins dels 30 dies posteriors en què l'entitat hagi cobrat la beca, en altre cas haurà de procedir al seu reintegrament.

En el cas d'usuaris de l'Escola Municipal de Música el pagament es realitzarà per mitjà de moviments comptables del propi Ajuntament.

20. Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

- Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament i altres òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

- Comunicar a l'Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

- Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

- A mantenir la participació amb l'entitat o programa com a mínim fins el dia 30 d'abril d'aquella temporada. Si no és així i sense cap raó de força major, el beneficiari podrà veure no acceptada la possible beca de la temporada següent.

- A justificar l'ajut rebut mitjançant el document annex 2. Aquesta justificació la farà el club perceptor directe de l'ajut.

- La concessió d'una beca per a una temporada, no pressuposa la concessió d'un nou ajut per a l'any següent.

21. Incompliment i reintegrament.

Es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment de pagament de la subvenció fins la data en que s'acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei general de subvencions, en els casos que regula l'art.37,1 de l'esmentada llei de subvencions.

22. Publicitat.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat a mesura que es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

També es publicaran al Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Parets:

Tauler d'anuncis: Ajudes i subvencions.

Aquestes publicacions es realitzaran preservant la identitat dels beneficiaris i en substitució de la notificació individual, comptant amb els mateixos efectes que aquesta.

23. Vigència.

Aquesta normativa serà d'aplicació a partir de la data en que es publiqui definitivament en el BOP.

La convocatòria pública de les subvencions s'ajustarà a allò que disposen aquestes bases, les quals podran adequar-se en els punts següents:

' Si escau, requisits i obligacions específiques que haurà de complir el beneficiari i documentació complementària de la sol·licitud que n'acrediti el compliment.

' Termini de presentacions de les sol·licituds.

' Altres aspectes derivats de canvis legislatius i organitzatius.

DISPOSICIÓ FINAL.

S'adjunten els annexos als que fa referència les presents bases específiques, els qual s'adequaran per part dels serveis municipals en aquells aspectes legislatius i organitzatius que siguin necessaris.

ANNEX 7.

Assumpte: BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L'EMPRENEDORIA ADREÇADES A EMPRENEDORS/ES USUÀRIES DEL CENTRE LOCAL DE SUPORT A EMPRESA DE PARETS DEL VALLÈS (ParetsEmpreses).

1. OBJECTE.

L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, per a la creació d'empreses al municipi, incidint especialment en el foment de la nova implantació a Parets del Vallès.

2. FINALITAT.

La finalitat de les mateixes és incentivar la nova activitat econòmica i l'increment de l'ocupació efectiva mitjançant el foment de l'autoocupació de les persones desocupades Parets del Vallès.

Pels motius indicats, es planteja una línia d'ajuts foment de l'emprenedoria, per donar suport a aquelles persones que, trobant-se en situació d'atur i empadronades a Parets del Vallès, hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors/es autònoms/es (empresaris i empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball associat.

3. PERÍODE D'EXECUCIÓ.

Els ajuts concedits a l'empar d'aquestes bases tindran per objectiu fomentar l'emprenedoria i la creació d'empresa al municipi de Parets del Vallès durant el període que especifiqui la corresponent convocatòria anual.

4. RÈGIM JURÍDIC.

Les subvencions que regulen aquestes bases es regeixen per:

' La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

' El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

' El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003.

' La Llei 26/2010 de Regim Jurídic i del Procediment de les Administracions Publiques de Catalunya.

' La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

' El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat per Decret 179/1995.

' La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

' L'Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 11 de novembre de 2010 i aprovada definitivament amb la Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 de gener de 2011 i en les presents bases específiques, modificada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 26 de gener de 2017 i que aprovada definitivament amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d'abril de 2017.

5. COMPATIBILITATS.

Aquestes subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, així com amb bonificacions i exempcions fiscals.

L'import de la subvenció no podrà ser d'una quantia que, en concurrència amb d'altres subvencions, bonificacions superi el cost de l'inici de l'activitat econòmica per la persona beneficiària.

6. BENEFICIARIS.

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajust les persones que, trobant-se en situació d'atur i estant empadronades a Parets del Vallès (com a mínim amb tres mesos abans de l'alta fiscal), iniciïn una nova activitat econòmica com a treballadors/es autònoms/es (en la qual no hagin estat donats d'alta en el RETA anteriorment) a partir de l'1 de gener de l'any de la convocatòria i que l'alta fiscal sigui a Parets del Vallès.

Seran també persones beneficiàries les noves persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el RETA que acompleixin les mateixes condicions d'alta que les anteriors.

7. REQUISITS DELS BENEFICIARIS.

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajust les persones que acreditin els següents requisits:

a) S'hagin donat d'alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) a efectes fiscals a Parets del Vallès a partir de l'1 de gener de l'any de la convocatòria i de forma continuada fins el moment de la sol·licitud.

b) Es trobessin en situació d'atur abans d'iniciar la nova activitat econòmica.

c) Estiguin empadronades a Parets del Vallès com a mínim 3 mesos abans de l'alta fiscal de la nova activitat econòmica.

d) No hagin estat donades d'alta per la mateixa activitat en els dos anys anteriors a la data d'alta fiscal.

e) Disposar del pla d'empresa assessorat pel servei de creació d'empreses de l'Ajuntament de Parets del Vallès, amb informe favorable de viabilitat signat pels serveis tècnics.

f) S'entendran també beneficiàries de l'ajut les noves persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el RETA que acompleixin les mateixes condicions d'alta.

g) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries.

h) Desenvolupar, a criteri de l'Ajuntament de Parets del Vallès, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violencia o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.

Queden excloses de les subvencions els/les treballadors/es autònoms/es i socis/sòcies de cooperatives de treball associat que presten serveis a l'Ajuntament mitjançant contractes administratius.

L'import màxim subvencionable per beneficiari serà de 1.500 EUR.

8. DESPESES SUBVENCIONABLES.

Es consideraran despeses subvencionables aquelles associades a l'inici de l'activitat econòmica:

- Despeses generades de l'alta fiscal i de gestoria.

- Quotes resultants del pagament del RETA.

- Arrendament de local a on es desenvolupi l'activitat econòmica.

9. CONVOCATÒRIA.

La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d'acord amb els procediments establerts per la seva publicitat.

10. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ.

Els sol·licitants que compleixin amb de les condicions requerides podran acollir-se a aquesta mesura a partir de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 31 de desembre del mateix any de la convocatòria, d'acord amb consignació pressupostària corresponent al pressupost local en curs aprovat.

Per tal d'optar a la concessió de la subvenció, cal presentar una instància davant del Registre General de l'Ajuntament en la qual es sol·liciti l'ajut.

Els/les sol·licitants que reuneixin les condicions establertes a l'article anterior hauran de demanar l'ajut presentant la instància tipus per un dels següents canals:

- Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores. De dilluns a dijous tarda de 16 a 19 hores.

- Telemàticament: amb certificat digital accedint a (http:// paretsdelvalles.eadministracio.cat).

Els criteris per determinar l'ordre d'accés, quan sigui necessari, serà l'ordre de presentació de les sol·licituds en el registre corresponent (Seu Electrònica de l'Ajuntament de Parets del Vallès).

Un cop formulada la sol·licitud, l'equip tècnic responsable podrà requerir a l'interessat qualsevol aclariment o informació en relació a la mateixa.

11. DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

La Llei 39/2015 especifica l'obligatorietat de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Això determina que el tràmit de sol·licitud, cal fer-lo a través de la seu electrònica http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/ (catàleg de tràmits / empresa, treball i emprenedoria).

En el tràmit de sol·licitud s'hi haurà d'adjuntar:

- Alta censal d'empresaris/es o professionals individuals.

- Despeses i pagaments associats als conceptes subvencionables acreditats per una entitat financera o mitjancant el corresponen rebut.

- Acreditació de situació d'atur, prèvia a l'inici de l'activitat, a través d'informe de vida laboral.

- Alta en Seguretat Social del/la treballador/a.

- Contracte d'arrendament del local comercial o despatx si s'escau.

- Número de compte on es desitja rebre l'ingrés de la subvenció.

La sol·licitud de la subvenció dins de la convocatòria 'concessió de subvencions per al foment de l'emprenedoria adreçades a emprenedors/es usuaris/àries del Centre Local de Suport a Empresa de Parets (ParetsEmpreses)' autoritza a l'Ajuntament de Parets del Vallès a efectuar les consultes necessàries per certificar que s'està al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Si fos necessari, l'Ajuntament de Parets del Vallès, farà d'ofici les comprovacions pertinents per garantir l'acompliment dels requeriments per part dels beneficiaris. Sol·licitar la subvenció, implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

Si fos necessari, l'equip tècnic que gestiona les justificacions econòmiques pot demanar documentació complementària.

De la veracitat de les dades que es fan constar a la sol·licitud, n'és responsable qui la signa.

En cas que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, la regidoria corresponent de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Turisme en reclamarà la rectificació a la persona sol·licitant en un termini màxim de 10 dies hàbils, i si no aporta la documentació preceptiva es declararà el desistiment de la seva sol·licitud, d'acord amb l'art.68 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12. QUANTIA I CRÈDIT PRESSUPOSTARI.

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària del pressupost vigent en l'exercici objecte de la convocatòria anual.

L'import màxim de la subvenció a atorgar per beneficiari serà de 1.500 EUR.

L'import total d'aquesta subvenció, conjuntament amb el d'altres subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no podrà excedir l'activitat subvencionada.

Per donar cobertura a aquesta mesura, les convocatòries disposaran d'una consignació econòmica, d'acord amb l'establert a les partides del pressupost vigent de l'Ajuntament de Parets del Vallès. En el cas que aquesta dotació no sigui suficient, degut al nombre de sol·licituds rebudes que acompleixin amb els requisits exigits, la subvenció es concedirà per estricte ordre de presentació de la sol·licitud i fins al seu esgotament.

13. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

14. ÒRGAN COMPETENT.

L'òrgan col·legiat competent per l'ordenació, instrucció i proposta de resolució del procediment de concessió, d'acord amb el que preveu l'article 12 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Parets del Vallès, estarà format pel/per la Regidor/a de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Turisme i el/la Director/a de Desenvolupament Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme.

L'òrgan col·legiat estarà format per:

- President: l'alcalde de Parets del Vallès, o persona en que delegui.

- Membres: El/la regidor/a de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Turisme, el/la director/a de Desenvolupament Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme.

15. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ.

La concessió de les subvencions es farà per acord de la Junta de Govern municipal. Es resoldrà en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud per seu electrònica.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

16. ACCEPTACIÓ.

Si en un termini d'un mes a comptar a partir de la notificació de l'atorgament de la subvenció, el beneficiari no presenta cap disconformitat, l'atorgament de la subvenció quedarà acceptat pel sol·licitant.

17. FORMA DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

L'Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció a partir dels 30 dies següents a la data de la concessió.

18. JUSTIFICACIÓ I CONTROL.

Donades les característiques de la subvenció, s'entendrà justificada en el moment de la presentació de la sol·licitud amb la documentació de les despeses executades.

19. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

- Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament i altres òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

- Comunicar a l'Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

- Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

20. INCOMPLIMENT I REINTEGRAMENT.

Es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment de pagament de la subvenció fins la data en que s'acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei general de subvencions, en els casos que regula l'art.37,1 de l'esmentada llei de subvencions.

21. PUBLICITAT.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat a mesura que es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

També es publicaran al Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Parets:

Tauler d'anuncis: Ajudes i subvencions.

22. VIGÈNCIA.

Aquesta normativa serà d'aplicació a partir de la data en que es publiqui definitivament en el BOP.

La convocatòria pública de les subvencions s'ajustarà a allò que disposen aquestes bases, les quals podran adequar-se en els punts següents:

- Si escau, requisits i obligacions específiques que haurà de complir el beneficiari i documentació complementària de la sol·licitud que n'acrediti el compliment.

- Termini de presentacions de les sol·licituds.

- Altres aspectes derivats de canvis legislatius i organitzatius.

ANNEX 8.

Assumpte: BASES CONCURS PARETS ARREU DEL MÓN.

1. Objecte.

Els moviments humans fan que el nostre poble es conegui arreu del món.

Ja sigui per les vacances que hem fet a països estrangers o bé perquè veïns i veïnes de països estrangers han establert la seva residència al poble, avui en dia, en un món globalitzat i connectat, Parets es coneix en lloc diferents.

En definitiva volem que es reconegui, a través de la literatura, un dels drets universals de la humanitat.

Art. 18 (Declaració Universal de Drets Humans).

1.- Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de residència a l'interior d'un estat.

2.- Tota persona té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc, el propi, i a retornar-hi.

2. Requisits.

2.1. Generals.

' Cal ser major d'edat.

' Cal constar al padró de Parets.

' Cal tenir DNI o NIE.

' Cal que el relat sigui en llengua catalana.

' Cal centrar-se en el lema genèric 'Parets arreu del món', tot i que el tema pot ser lliure.

' Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre l'obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

' Cada participant només es pot presentar a una categoria.

2.2. Específics - categoria relat.

' Extensió mínima de 2 pàgines i màxima de 4, a doble espai i lletra Arial cos 12, mida DIN-A4 per una sola cara.

2.3. Específics - categoria poesia.

' Extensió mínima de 14 versos i màxima de 35, lletra Arial en cos 12 i mida del full DIN-A4.

3. Convocatòria.

La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d'acord amb els procediments establerts per la seva publicitat.

4. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

Per tal de participar-hi, cal presentar una instància davant del Registre General de l'Ajuntament en la qual es sol·liciti la participació.

Els participants que reuneixin les condicions establertes a l'article segon hauran de presentar la instància tipus per un dels següents canals:

- Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores. De dilluns a dijous tarda de 16 a 19 hores.

- Telemàticament: amb certificat digital accedint a (http:// paretsdelvalles.eadministracio.cat).

Les sol·licituds es poden presentar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins la data que s'indiqui en l'anunci de convocatòria.

5. Documentació a aportar.

Conjuntament amb la instància, cal entregar les obres en un sobre tancat que contingui les dades personals i l'adreça de l'autor/a.

6. Criteris de valoració.

El Jurat valorarà els treballs sobre un total de 100 punts d'acord amb els criteris següents:

' El grau de qualitat literària, correcció estilística i ortogràfica, 40 punts.

' El grau de transmissió de valors de respecte per les migracions, 30 punts.

' El grau d'adequació del relat al tema de la convocatòria, 30 punts.

7. Jurat.

El jurat estarà format per la regidor de Cultura, la regidora de Serveis Socials, una tècnica d'educació i un representant de l'Escola d'Adults.

8. Termini de resolució.

El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic que es fixarà en l'anunci de convocatòria.

9. Premis i dotació econòmica.

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec l'aplicació pressupostària del pressupost vigent en l'exercici de la convocatòria anual.

Es fixen els següents premis:

9.1. Categoria relats.

Primer, segon i tercer premi, la dotació dels quals es fixarà en l'anunci de convocatòria.

9.2. Categoria poesia.

Primer, segon i tercer premi, la dotació dels quals es fixarà en l'anunci de convocatòria.

10. Pagament.

Els pagaments als guanyadors dels premis adults es faran efectius per taló o transferència bancària en un termini de 15 dies des de la data de resolució.

11. Autoria.

Els escrits formaran part de l'Ajuntament i s'utilitzaran en propers actes.

12. Publicitat.

Els premis a l'empar d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

També es publicaran al Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Parets:

Tauler d'anuncis: Ajudes i Subvencions.

13. Vigència.

Aquesta normativa serà d'aplicació, a partir de la data en què es publiqui, per a les convocatòries a les quals fan referència aquestes bases.

La convocatòria pública de les subvencions s'ajustarà a allò que disposen aquestes bases, les quals podran adequar-se en els punts següents:

- Si escau, requisits i obligacions específiques que haurà de complir el beneficiari i documentació complementària de la sol·licitud que n'acrediti el compliment.

- Termini de presentacions de les sol·licituds.

- Altres aspectes derivats de canvis legislatius i organitzatius.

ANNEX 9.

Assumpte: BASES PREMIS DEL RECONEIXEMENT AL MÈRIT EDUCATIU.

1. Objecte.

- Donar reconeixement públic al valor de l'esforç i la constància de l'alumnat i professorat.

- Fomentar valors com la superació personal i la responsabilitat.

- Premiar l'obtenció de les millors qualificacions.

- Premiar els treballs de recerca amb millor nota o basats en aspectes relacionats amb la localitat.

- Reconèixer les bones pràctiques educatives i les publicacions dels professionals o d'equips docents.

Es fixen tres categories de participació:

- Mèrit per valors (escolar).

- Mèrit per nota.

- Mèrit docent.

2. Requisits.

Podran optar als premis els alumnes de centres educatius de Parets i alumnes empadronats a Parets que estudiïn fóra del municipi, en el moment de la publicació dels premis, independentment del centre educatiu on cursin els estudis i també els mestres dels centres educatius del municipi.

Els candidat/es hauran d'acreditar els mèrits.

3. Convocatòria.

La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d'acord amb els procediments establerts per la seva publicitat.

4. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds es poden presentar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins la data que s'indiqui en l'anunci de convocatòria.

4.1. Al Mèrit per valors (escolar):

La direcció de cada centre docent, a proposta dels equips docents, presentarà al registre de l'Ajuntament els candidats que no responguin al requisit millor nota però que creguin que cal reconèixer.

La direcció del centre farà arribar al servei d'Educació de l'Ajuntament la llista dels candidats i:

- Un annex amb una mínima explicació dels motius.

- Un annex amb les dades de pare/mare/tutor: nom i cognoms, DNI, telèfon de contacte i adreça per poder gestionar el premi.

4.2. Al Mèrit per nota de: Batxillerat, PAU, Treball de recerca i Cicles Formatius.

L'interessat/da ha de presentar la sol·licitud al registre de l'Ajuntament, juntament amb la documentació acreditativa.

Documentació que cal aportar per accedir als premis de batxillerat, treball de recerca, PAU i cicles formatius:

- DNI o targeta de resident (original i fotocòpia).

- Justificant de les qualificacions obtingudes (original i fotocòpia).

- Certificat d'empadronament.

- Treball de recerca en paper i en un pen drive degudament identificat (que serà retornat després del lliurament de premis).

En el cas d'alumnes menors d'edat cal presentar fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i telèfon de contacte.

4.3. Reconeixement al Mèrit docent.

L'interessat/da ha de presentar la sol·licitud al registre de l'Ajuntament, juntament amb la documentació acreditativa.

Documentació que cal aportar per accedir al reconeixement del Mèrit docent.

- DNI o targeta de resident (original i fotocòpia). Indicar clarament si el projecte respon a una iniciativa individual o de centre.

- Certificat que forma part d'un claustre d'un centre de Parets.

- Treball, publicació o explicació del projecte pedagògic portat a terme.

Característiques del projecte pedagògic:

' Un mínim de 10 pàgines.

' Anàlisi de la realitat i detecció de necessitats.

' Definició d'objectius.

' Intervenció i organització dels recursos.

' Avaluació.

- Presentar una còpia en paper i en un pen drive degudament identificat (que serà retornat després del lliurament de premis).

5. Criteris de valoració.

5.1. Als mèrits per valors (escolar).

Per tal d'escollir el candidat en la categoria de mèrit per valors (escolar), els equips docents valoraran conjuntament i tindran en compte valors com:

' L'esforç.

' La constància.

' La superació.

' El companyerisme.

' La convivència.

' La resiliència.

' La responsabilitat.

5.2. Als mèrits per nota.

En el casos de premis vinculats a nota es premiarà la nota més alta.

En totes les modalitats de millor nota (Batxillerat, PAU i cicles formatius) en cas d'empat, es recorrerà a la nota de l'etapa educativa precedent.

En la modalitat de millor nota de treball de recerca serà el jurat qui decideixi el guanyador tenint en compte criteris de qualitat.

5.3. Al mèrit docent.

Per tal de valorar els projectes la comissió tindrà en compte criteris com: les raons fonamentals que motiven i argumenten la creació del projecte o servei, abast del projecte, innovació, viabilitat, en quina realitat i agents es vol intervenir i avaluabilitat del projecte.

6. Comissió d'avaluació:

Es constituirà una comissió d'avaluació, la qual serà nomenada per resolució de l'alcalde o regidor delegat competent en el moment d'aprovació de les bases i la convocatòria.

Estarà formada per:

' L'alcalde.

' El/la regidor/a d'educació.

' Un/a director/a d'un dels instituts de Parets del Vallès, serà rotatiu.

' Un/a director/a d'escola d'infantil i primària del Parets del Vallès, serà rotatiu.

' Un/a tècnic/a de l'ajuntament que farà de secretari.

Els membres de la comissió podran delegar les seves funcions en una altra persona que els substitueixi.

La comissió podrà demanar als sol·licitants els aclariments i la documentació que consideri necessaris sobre les propostes presentades.

7. Termini de resolució.

El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic que es fixarà en l'anunci de convocatòria.

8. Premis i dotació econòmica.

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec l'aplicació pressupostària del pressupost vigent en l'exercici de la convocatòria anual.

Es fixen els següents premis:

8.1. A la millor nota:

- Millor nota de les PAU:

a) Per alumnes de Batxillerat.

b) Per alumnes d'FP.

- Millor nota del treball de recerca de Batxillerat o sobre un tema d'especial rellevància pel municipi. En aquesta modalitat l'alumne cedirà una còpia del treball a l'Ajuntament.

- Millor nota de Batxillerat.

- Millor nota de grau mitjà i la de grau superior.

8.2. Premi al mèrit docent i per valors (escolar).

- Premi final d'etapa de primària, un alumne per centre, i a final d'etapa de l'ESO, un alumne per centre.

- Premi al mèrit docent (projecte realitzat o publicació).

En qualsevol cas, es lliurarà un únic premi per persona.

9. Pagament.

Els pagaments als guanyadors dels premis adults es faran efectius per taló o transferència bancària.

10. Publicitat.

Els premis a l'empar d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

També es publicaran al Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Parets:

Tauler d'anuncis: Ajudes i Subvencions.

11. Vigència.

Aquesta normativa serà d'aplicació, a partir de la data en què es publiqui, per a les convocatòries a les quals fan referència aquestes bases.

La convocatòria pública de les subvencions s'ajustarà a allò que disposen aquestes bases, les quals podran adequar-se en els punts següents:

- Si escau, requisits i obligacions específiques que haurà de complir el beneficiari i documentació complementària de la sol·licitud que n'acrediti el compliment.

- Termini de presentacions de les sol·licituds.

- Altres aspectes derivats de canvis legislatius i organitzatius.

Parets del Vallès, 26 de maig de 2017 El secretari acctal., Josep Maria Amorós i Bosch

Libros de texto
Familia
Proyectos de cooperación
Escuelas
Deporte
Pago de Impuestos/Recibos
Tercera edad
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Bienestar social
Educación
Alquiler de vivienda
Escuelas Infantiles
Cooperación internacional
Vivienda
Artes
Discapacidad
Cultura
Contratación de desempleados
Comercio
Catalán
Familia monoparental
Cooperación al desarrollo
Transporte
Transporte y vehículos
Dependencia
Fiestas Populares
Música
Hipotecas
Infancia
Turismo y agencias de viajes
Desarrollo económico
Turismo
Deportistas y técnicos
Comedor escolar
Empresa
Lectura
Salud
Deporte
Literatura