Aprovació inicial de modificació de les bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions per la realització del programa Aprendre a Nedar. - Boletín Oficial de Barcelona de 30-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sentmenat

ANUNCI

L'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 29 d'octubre de 2015, va aprovar la modificació de les bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions per la realització del programa 'Aprendre a Nedar'.

L'esmentat expedient restarà exposat en el tauler d'edictes municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) durant el termini de vint dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP, per tal de presentar al·legacions i/o suggeriments. En el benentés que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament.

Sentmenat, 18 de novembre de 2015 L'alcalde, Marc Verneda Urbano

No hay voces...