Aprovació inicial de modificació de les bases i convocatòria dels ajuts per al pagament de l'IBI per a l'any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Rubí. Serveis Centrals

ANUNCI

Es fa públic per a general coneixement que el Ple, en sessió celebrada el dia 1 de juny de 2017, va aprovar entre d'altres, un acord la part dispositiva del qual és del tenor següent:

'Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Bases Reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre Béns Immobles, en atenció al compliment del que disposa l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Segon.- Sotmetre les Bases esmentades al tràmit d'informació pública per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Taulell d'Anuncis de la Corporació.

Durant aquest termini els interessats podran consultar l'expedient a la Tresoreria Municipal (carretera de Terrassa 116, de Rubí) en horari de 9 a14 hores i formular les al·legacions que s'estimin pertinents.

Tercer.- Disposar que cas que no es presentin al·legacions en el període indicat, es consideraran elevats a definitius els anteriors acords.

Quart.- En virtut del principi d'unitat d'acte, i atenent a la greu situació econòmica que afecta a les capes socials més vulnerables, aprovar l'obertura de la convocatòria per a l'atorgament dels Ajuts econòmics adreçats a persones amb escassa capacitat econòmica regulat en les esmentades Bases, per import de 109.729,64 EUR (operació prèvia 920170004991, aplicació pressupostària 2U025 9320 48002).

Determinacions de l'expedient d'obertura de la convocatòria:

- Crèdits pressupostaris als que s'imputa la subvenció i quantia total màxima de les subvencions convocades dins dels crèdits disponibles: 109.729,64 EUR.

- Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions: atorgament d'ajuts econòmics a persones residents en el municipi de Rubí, amb escassa capacitat econòmica, que estiguin gravades o bé estiguin obligades al pagament per repercussió legal de l'Impost sobre béns immobles.

- Concessió per concurrència.

- Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d'acreditació: Base segona.

- Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment: Base sisena.

a) Termini de presentació de les sol·licituds: del 19 de juny al 31 de juliol de 2017 ambdós inclosos.

b) Termini de resolució i notificació: 3 mesos.

La resta d'informació resta inclosa en les Bases Reguladores annexades en la present proposta d'acord.

Cinquè.- El termini per a la presentació de sol·licituds es fixa del 19 de juny al 31 de juliol de 2017 ambdós inclosos, restant la convocatòria condicionada a l'aprovació definitiva de les Bases Reguladores, i els terminis suspesos en el cas que durant el tràmit d'informació pública, es presentin al·legacions, fins a la resolució de les mateixes.

Sisè.- Condicionar l'obertura de la convocatòria a l'aprovació definitiva de les Bases Reguladores, i, disposar que, cas que es presentin al·legacions a les Bases Reguladores, el termini quedarà suspès fins a l'efectiva resolució de l'expedient.

Setè.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal, al Taulell d'Anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Vuitè.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal per al seu compliment i efectes, i de forma específica, per al compliment del retiment d'informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.'

Rubí, 2 de juny de 2017 El vicesecretari acctal., Nicolau López Aznar

Pago de Impuestos/Recibos