Aprovació inicial de modificació de les bases per a l'atorgament d'un ajut equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual. - Boletín Oficial de Barcelona de 11-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 11/10/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Govern, en data 28 de setembre de 2017, va acordar: APROVAR inicialment la modificació de la clàusula setena de les bases per a l'atorgament d'un ajut equivalent a la quota líquida de l'Impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb pocs recursos econòmics; SOTMETRE a informació pública les esmentades bases per un termini de vint dies hàbils mitjançant publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; TENIR per aprovades definitivament les bases en cas que transcorri l'esmentat termini sense que es presentin al·legacions.

L'expedient romandrà exposat al públic en les dependències de la Direcció de Serveis de Secretaria General, Plaça Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4, durant el termini de vint dies, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè es puguin presentar, en el registre general d'aquest Ajuntament, les reclamacions que es considerin oportunes pels interessats legítims.

MODIFICACIÓ DE LA BASE REGULADORA SETENA PER A L'ATORGAMENT D'UN AJUT EQUIVALENT A LA QUOTA LÍQUIDA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, A AQUELLES PERSONES AMB POCS RECURSOS ECONÒMICS.

Setena.- Quantia de l'ajut.

1. L'import de l'ajut es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles de l'habitatge habitual corresponent a l'exercici en què es publica la convocatòria, i aplicant un 75% per determinar l'import de l'ajut, fins a una quantia màxima de 200 EUR. En el cas que el nombre de sol·licituds presentades no exhaureixi la partida pressupostària designada per a aquest ajut, l'òrgan instructor podrà procedir a atorgar la quantia màxima de 200 EUR a totes aquelles sol·licituds que compleixin els requisits estipulats a les bases reguladores.

2. No es tindrà en compte, als efectes de determinar l'import d'aquest ajut, la quota del Tribut de la Mobilitat exigit per I'Àrea Metropolitana de Barcelona i gestionat conjuntament amb l'Impost sobre Béns Immobles.

3. No es podran concedir ajuts per una quantia superior al crèdit disponible.

Barcelona, 28 de setembre de 2017 El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

Pago de Impuestos/Recibos