Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de la concessió d'ajuts-prestacions econòmiques de caràcter social. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 25/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Canyelles

ANUNCI

Inicialment aprovada per acord de Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en data 22.10.15 la modificació de les bases reguladores de la concessió d'ajuts-prestacions econòmiques de caràcter social.

Se sotmet a període d'exposició pública la modificació verificada -per un termini de 15 dies hàbils- per tal que els/les interessats/des en el procediment puguin fer les consultes i si s'escau noves propostes de referència que considerin procedents.

En transcórrer aquest període sense que es presentin al·legacions i/o propostes l'acord inicialment adoptat esdevindrà definitivament adoptat, tot procedint-se a la publicació íntegra de les bases afectades de modificació.

I és per a general coneixement que s'emet el present anunci, als efectes escaients.

Canyelles, 16 de novembre de 2015 El secretari corporatiu, Robert Moral Alvarez

Actividades de servicios sociales