Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions municipals en diferents àmbits. - Boletín Oficial de Barcelona de 16-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 16/09/2016 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Mar

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en la sessió de data 26 de juliol de 2016, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de la modificació les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions municipals de l'Ajuntament d'Arenys de Mar en els àmbits de cultura, esports, igualtat i cooperació internacional i solidaritat per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva i sotmetre'l a informació pública per un període de vint dies.

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat i el text de la modificació de les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions municipals de l'Ajuntament d'Arenys de Mar en els àmbits de cultura, esports, igualtat i cooperació internacional i solidaritat es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 14 hores, durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Una ressenya d'aquest anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació de les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions municipals de l'Ajuntament d'Arenys de Mar es els àmbits de cultura, esports, igualtat i cooperació internacional i solidaritat esdevindran aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació.

Arenys de Mar, 13 de setembre de 2016 L'alcaldessa, Annabel Moreno Nogué

Cultura
Cooperación internacional