Aprovació inicial de modificació de les bases reguladores de subvencions sobre l'import de l'impost sobre béns immobles per a persones amb una situació econòmica desfavorida. - Boletín Oficial de Barcelona de 15-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 15/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Pineda de Mar

EDICTE

Per acord Plenari, en sessió de data 28 de juliol de 2016 s'ha aprovat inicialment la modificació de les Bases especifiques reguladores per a l'atorgament de subvencions sobre l'import de l'impost sobre béns immobles, per a persones amb una situació econòmica desfavorida i amb càrregues familiars, aprovades per acord Plenari de data 1 d'octubre de 2015, introduint les modificacions del següent tenor literal:

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS SOBRE L'IMPORT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, PER A PERSONES AMB UNA SITUACIÓ ECONÒMICA DESFAVORIDA I AMB CÀRREGUES FAMILIARS.

Tercera. Requisits.

Els beneficiàries d'aquest ajut hauran de reunir els requisits següents:

...

e) Que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos bruts de la resta de les persones que convisquin en l'habitatge i hi estiguin empadronades no superi les quanties següents:

Persones discapacitades en l'habitatge: S'incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,05 per cadascuna de les persones amb una discapacitat superior al 33%.

Famílies monoparentals: S'incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,15.

SMI = Salari mínim interprofessional (14 mensualitats).

Els ingressos que s'hauran de tenir en compte són el rendiments bruts. Es consideren ingressos gravables els següents:

- Rendes del treball. - Rendes del capital mobiliari. - Rendes del capital immobiliari. - Rendes de les activitats econòmiques i professionals. - Rendes de règims especials. - Rendes exemptes de tributar per l'IRPF.

La tipologia d'ingressos que inclou cada un d'aquests apartats són els següents:

Les rendes del treball inclouen:

a) Sous i salaris.

b) Prestacions de l'atur.

c) Pensions de la Seguretat, de les Classes passives i de qualsevol altre Sistema de protecció social.

d) Prestacions dels plans de pensions.

e) Prestacions de les mutualitat de previsió social.

f) Pensions compensatòries rebudes del cònjuge i anualitats per aliments.

g) Altres ingressos susceptibles de ser considerats rendes del treball.

h) Les pensions d'invalidesa absoluta de la Seguretat Social, de les classes passives, de l'Institut de les Forces Armades i altres cossos similars.

i) Pensions d'orfenesa de les Classes passives i altres Instituts.

Les rendes del capital mobiliari inclouen:

a) Dividends i primes d'assistència a Juntes.

b) Interessos de comptes corrents, imposicions a termini.

c) Rendes dels fons d'inversions, de la subscripció de deute públic.

d) Rendes de societats limitades.

e) Rendes del contractes d'assegurances de vida o invalidesa.

f) Rendes dels plans de jubilació.

g) Cessió de drets, primes d'emissió de capital i altres utilitats derivades de la condició de soci o accionista d'una societat.

h) Altres que es pugui considerar rendes de capital mobiliari.

Les rendes del capital immobiliari inclouen:

a) Arrendament de bens immobles urbans (habitatges, locals, pàrkings, etc.)

b) Arrendament de bens immobles rústics (solars, camps de cultiu, etc.)

c) Cessió de drets reals

d) Altres que es pugui considerar rendes de capital immobiliari.

Les rendes d'activitat econòmiques són les derivades d'activitats empresarials o professionals que es realitzin en l'exercici lliure de la professió. Inclouen:

a) Activitats empresarials a títol individual

b) Activitats agrícoles i ramaderes

c) Activitats de caràcter artístic o esportiu.

Les rendes de règims especials inclouen:

a) Rendes de comunitats de bens

b) Rendes de societats civils

c) Herències no distribuïdes

d) Altres rendiments.

Així mateix, per a la determinació dels ingressos bruts de les persones beneficiàries es computarà el 3% del patrimoni mobiliari.

Quarta. Acreditació i documentació.

Juntament a la sol·licitud, les persones interessades hauran de presentar la següent documentació:

1. Fotocòpia del NIF/NIE dels beneficiaris i de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut.

2. Declaració de renda de l'últim exercici presentada a l'Agència Tributària o, en el seu defecte, document acreditatiu de les dades fiscals de l'últim exercici expedit per l'Agència Tributària. En defecte de l'anterior, certificat de pensions percebudes i/o prestacions d'atur, per aquelles persones que no estan obligats a realitzar la declaració de la renda, així com el certificat dels rendiments del capital mobiliari amb inclusió del saldo mig de darrer trimestre i el saldo a 31 de desembre de l'exercici anterior.

3. Els ingressos bruts que s'hauran d'acreditar són els de l'últim exercici que consti a l'Agència Tributaria Estatal. L'Ajuntament podrà demanar les autoritzacions i/o certificacions addicionals necessàries per a fer les consultes adients.

4. En el cas que de llogaters, contracte de lloguer on consti que l'IBI és a càrrec de l'arrendatari.

5. Les famílies monoparentals hauran d'acreditar el carnet o títol corresponent expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

6. Certificat acreditatiu de discapacitat, d'aquelles persones que tinguin acreditat el 33% o més.

7. Declaració jurada relativa a la relació de béns immobles propietat del sol·licitant d'acord amb el formulari que es faciliti a l'efecte.

8. Certificat de titularitat de béns immobles a tot el territori estatal, expedit pel Registre de la Propietat en relació a tots els membres de la unitat familiar majors d'edat.

9. Totes les persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut hauran de presentar autorització expressa a l'Ajuntament de Pineda de Mar, per a que pugui, segons model normalitzat, realitzar les consultes necessàries a les diferents administracions públiques i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits necessaris per al gaudiment de l'ajut.

En el supòsit que no es puguin obtenir les dades a través de les consultes corresponents, el sol·licitant haurà de presentar els justificants i/o certificacions que acreditin l'acompliment dels requisits establerts.

La documentació relacionada en aquest article ha de referir-se a les persones que convisquin en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut i hi estiguin empadronades a Pineda de Mar.

Setena. Quantia de l'ajut.

L'ajut consisteix en l'atorgament d'una quantitat equivalent, com a màxim, al 50% de la quota líquida de l'IBI corresponent, exclusivament, a la finca del seu domicili habitual. Només es concedirà un ajut per habitatge. En el supòsit de divisió de la quota, l'ajut s'aplicarà proporcionalment a la quota de l'impost.

L'import màxim de la subvenció serà de 400,00 EUR. Aquest límit es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa de nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per aquesta subvenció. Donat el cas, s'haurà d'establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones beneficiàries de la convocatòria corresponent d'aquesta subvenció.

Vuitena. Pagament.

El pagament de la subvenció s'efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte corrent indicat per la persona beneficiària, una vegada comprovat que s'ha efectuat el pagament del rebut objecte de subvenció.

L'Ajuntament comprovarà el pagament de l'impost sobre bens immobles de l'exercici de la convocatòria, mitjançant certificat de l'ORGT en el cas dels titulars propietaris del domicili habitual, així com el dels propietaris de l'habitatge llogat.

Onzena. Gestió i tramitació.

La concessió d'aquestes subvencions serà directa, prèvia una convocatòria oberta aprovada per acord de l'òrgan competent. La convocatòria oberta preveurà que, cas de no esgotar-se el crèdit disponible a la partida pressupostària corresponent, es podran dictar successives resolucions de procediment de selecció.

Aquesta convocatòria haurà d'especificar, forçosament:

a) el nombre màxim de resolucions successives de procediment de selecció, que no podrà ser superior a tres

b) l'import màxim a atorgar en cada procediment de selecció i els respectius terminis de pagament

c) els terminis màxims, tant de presentació de sol·licituds com de resolució dels procediments.

La publicació de la convocatòria, a més dels requisits reglamentàriament previstos, haurà d'incloure el text íntegre d'aquestes bases específiques amb expressió de la data de l'acord de la seva aprovació.

Un cop presentada la sol·licitud i la documentació, la comissió tècnica de valoració comprovarà la documentació presentada i, si escau, podran requerir a l'interessat qualsevol aclariment o informació necessària. Examinada la documentació informarà les sol·licituds amb proposta d'atorgament de la subvenció corresponent per a la seva resolució. L'òrgan competent aprovarà la relació definitiva dels beneficiaris de la subvenció que serà exposada al taulell d'anuncis de la corporació i notificada als interessats.

La comissió tècnica de valoració estarà formada pels membres següents:

- El/la cap de l'Àrea de Qualitat de Vida. - El/la coordinador/a de Benestar Social. - El/la tresorer/a municipal.

Actuarà de secretari/ària un funcionari/ària de l'Àrea de Qualitat de Vida.

El termini màxim per a la resolució de l'expedient serà de tres mesos des de l'aprovació de la convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds d'atorgament de la subvenció.

Catorzena. Regim sancionador.

Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al regim sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la llei general pressupostaria i la llei general tributaria.

L'Ajuntament de Pineda de Mar, si escau, iniciarà el procediment de reintegrament de la subvenció atorgada i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.

Quinzena. Protecció de dades de caràcter personal.

Les dades personals que constin en el expedient administratiu tenen caràcter confidencial i estan emparades pel secret professional. Només hi tindran accés els professionals que intervinguin directament en el cas, i només amb la finalitat dels serveis a prestar.

Amb el consentiment de la persona interessada o del seu representant legal, aquestes dades podran ser emmagatzemades en fitxers automatitzats de titularitat municipal degudament legalitzats segons les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com d'acord amb la resta de normativa que es pugui desenvolupar.

Setzena. Vigència.

Aquestes bases entraran en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva amb caràcter indefinit fins a la seva derogació expressa.'

Pineda de Mar, 1 d'agost de 2016 L'alcalde, Xavier Amor i Martín

Pago de Impuestos/Recibos
Familia
Discapacidad
Vivienda
Actividades económicas
Bienestar social
Deporte
Deporte
Actividades agrarias
Alquiler de vivienda