Aprovació inicial de les modificacions de les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la realització d'activitats extraescolars. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gavà

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Gavà de data 25 de maig de 2017, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les modificacions que a continuació es transcriuen a les Bases Reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la realització d'activitats extraescolars, aprovades per acord del Ple municipal de data 26 de maig de 2016 i publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16 de juny de 2016:

1a. Modificació article 3. Els/les beneficiaris/beneficiàries i els/les sol·licitants.

ON DIU.

Haver nascut entre l'1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de 2013.

HA DE DIR.

Tenir entre 3 i 16 anys i estar cursant de P-3 a 4t. de l'ESO l'any de la convocatòria.

ON DIU.

IRSC, Indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert en 569,12 EUR mensuals i 7.967,73 EUR anuals, per a l'exercici 2015, a la Llei de pressupostos de la Generalitat.

HA DE DIR.

IRSC, Indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert en 569,12 EUR mensuals i 7.967,73 EUR anuals, per a l'exercici 2017, a la Llei de pressupostos de la Generalitat.

ON DIU.

El càlcul de la renda es realitzarà a partir de les dades obtingudes, mitjançant la consulta a l'Agència tributària i de les pensions no contributives, de la següent manera:

Primer: Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents dels quatres exercicis anteriors, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari dels quatre exercicis anteriors a la base de l'estalvi.

Segon: A aquest resultat es restarà la quota resultant de la liquidació.

HA DE DIR.

El càlcul de la renda es realitzarà a partir de les dades obtingudes, mitjançant la consulta a l'Agència tributària i de les pensions no contributives, de la següent manera:

Se sumarà el nivell de renda facilitat en el certificat emès per l'Agència Tributària de l'últim exercici fiscal que estigui disponible i els ingressos anuals obtinguts d'altres conceptes no contributius (pensions no contributives, PIRMI, pensions d'aliments i altres) del mateix exercici del que s'hagi obtingut la renda.

2a. Modificació de l'article 5. La sol·licitud i documentació a lliurar.

ON DIU.

Les sol·licituds per participar a la convocatòria d'aquestes bases s'han de formular mitjançant impresos normalitzats que es facilitaran a l'OAC de l'Ajuntament de Gavà.

Les sol·licitud s'hauran de lliurar a l'Ajuntament de Gavà en el termini establert a la convocatòria.

Els interessats hauran de lliurar la següent documentació:

HA DE DIR.

Les sol·licituds per participar a la convocatòria d'aquestes bases s'han de formular mitjançant impresos normalitzats que es facilitaran a l'OAC de l'Ajuntament de Gavà o a la seu electrònica.

Els interessats hauran de lliurar la documentació que a continuació es detalla al Registre electrònic de l'Ajuntament, ja sigui presencialment a l'OAC o telemàticament:

3a. Modificació de l'article 11.1 Els terminis i la forma de sol·licitud, justificació i pagament: De sol·licitud.

ON DIU.

Les sol·licituds s'hauran de lliurar a l'OAC de l'Ajuntament de Gavà.

HA DE DIR.

Les sol·licituds s'hauran de lliurar al Registre electrònic de l'Ajuntament, presencialment a l'OAC o telemàticament.

Se sotmet les modificacions de les bases esmentades a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Gavà, així com una referència del citat anunci al Diari Oficial de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Cas que no s'hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre el període d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. Si es presenten se seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Si l'aprovació inicial de les bases per a la sol·licitud i atorgament Bases Reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la realització d'activitats extraescolars, esdevé definitiva, aprovar el Text Refós de les esmentades Bases, una còpia del qual, s'annexa al present acord.

BASES REGULADORES PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

L'Ajuntament de Gavà ha fet possible en els últims anys unes polítiques socials fonamentades en el respecte i la dignitat de les persones i els col·lectius. Així, i en el marc de les polítiques socials adreçades a les famílies, s'ha fet especial incidència en els infants com a receptors de valors i actituds i comportaments adults positius per al seu ple desenvolupament com a infants i futurs adults.

Els infants són els ciutadans i ciutadanes del futur, alhora són també els actors passius de les dificultats de les famílies, bé sigui per raons econòmiques o d'altres. És per això important que les polítiques adreçades a les famílies tinguin en compte a cadascun dels seus membres, formulant i dissenyant programes, projectes i accions, que tinguin com a subjecte de la intervenció el propi infant, visibilitzant sobretot les seves potencialitats i interessos.

És des d'aquesta visió de les polítiques socials a Gavà que s'aposta per dur a terme un conjunt d'actuacions que beneficiïn en primera instància els infants, amb independència de la situació socioeconòmica de la seva família, amb l'objectiu que l'infant pugui gaudir dels seus espais de lleure o d'aprenentatge no reglat des de la igualtat d'oportunitats al seu accés.

1. L'objecte.

L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment que cal seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i cobrament de subvencions per a la promoció de les activitats extraescolars a les persones amb dificultats econòmiques que estiguin empadronades a Gavà i que es realitzi en un centre del municipi que manifesti la voluntat de participar com entitat col·laborada en aquesta convocatòria de subvencions.

A efectes d'aquestes bases de subvenció, s'entén com activitat extraescolar, aquella pràctica o espai d'aprenentatge en sentit ampli que sigui d'interès per a l'infant i permeti així els espais diversificats i necessaris per a que els infants, es puguin desenvolupar de forma positiva i integral.

2. El règim jurídic.

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions i a aquestes bases reguladores, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no - discriminació, eficàcia i eficiència.

Aquest procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

La concessió d'aquestes subvencions són compatibles amb l'atorgament de subvencions pel mateix objecte, promogudes per altres entitats, tant públiques com privades.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases serà d'aplicació l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Gavà i la Llei 38/2003, General de subvencions i la normativa que la desenvolupa.

3. Els/les beneficiaris/beneficiàries, els/les sol·licitants i les entitats col·laboradores.

Els beneficiaris de les beques són els infants, però actuaran com a sol·licitants la mare, el pare o tutor/a legal.

Les condicions i requisits a complir per ser beneficiari, són:

Tenir entre 3 i 16 anys i estar cursant de P-3 a 4t. de l'ESO l'any de la convocatòria.

Estar empadronat al municipi de Gavà.

Estar inscrit en una activitat extraescolar a un centre de Gavà col·laborador amb l'Ajuntament de Gavà en la convocatòria de subvencions.

Complimentar degudament la sol·licitud i presentar-la, dins el període establert a l'OAC de l'Ajuntament de Gavà i adjuntar la documentació requerida, descrita en el full de sol·licitud.

- No disposar d'un llindar de renda superior a 1,8*IRSC+(1.500,00 EUR*(MUF-1).

Núm. persones Unitat Familiar Llindar màxim (Import en brut) 2 15.841,91 EUR 3 17.341,91 EUR 4 18.841,91 EUR 5 20.341,91 EUR 6 21.841,91 EUR 7 23.341,91 EUR

IRSC, Indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert en 569,12 EUR mensuals i 7.967,73 EUR anuals, per a l'exercici 2017, a la Llei de pressupostos de la Generalitat.

MUF, Membres de la Unitat Familiar de Convivència:

- Els progenitors, si escau, el/la tutora o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

- En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

- En els casos de violència masclista amb sentència o resolució judicial, no es considerarà membre computable la persona maltractadora, d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

El càlcul de la renda es realitzarà a partir de les dades obtingudes, mitjançant la consulta a l'Agència tributària i de les pensions no contributives, de la següent manera:

Se sumarà el nivell de renda facilitat en el certificat emès per l'Agència Tributària de l'últim exercici fiscal que estigui disponible i els ingressos anuals obtinguts d'altres conceptes no contributius (pensions no contributives, PIRMI, pensions d'aliments i altres) del mateix exercici del que s'hagi obtingut la renda.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no han presentat la declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit i del resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.

4. Activitats subvencionables.

Serà subvencionable el cost total o parcial de les quotes de participació en una activitat extraescolar prestada per alguna AMPA, Club Esportiu, Escola de música, pintura, dansa, arts escèniques, idiomes o d'altres similars, vinculades amb la cultura, l'educació o l'esport.

Els infants només podran rebre subvenció per la realització d'una activitat extraescolar.

Només es podrà fer canvi d'activitat quan l'entitat organitzadora hagi hagut de suspendre-la i sempre i quan no s'hagi resolt la convocatòria de subvencions. En aquest cas, el sol·licitant haurà de presentar la següent documentació:

- Certificat o declaració de l'entitat col·laborada conforme que no s'ha pogut portar a terme l'activitat.

- Certificat del centre prestador de les activitats extraescolars, demostratiu d'estar inscrit en el mateix i de l'import/any de l'activitat. (Annex II).

5. La sol·licitud i documentació a lliurar.

Les sol·licituds per participar a la convocatòria d'aquestes bases s'han de formular mitjançant impresos normalitzats que es facilitaran a l'OAC de l'Ajuntament de Gavà o a la seu electrònica.

Els interessats hauran de lliurar la documentació que a continuació es detalla al Registre electrònic de l'Ajuntament, ja sigui presencialment a l'OAC o telemàticament:

En cas d'haver-se presentat a la convocatòria de subvencions de suport a l'escolarització del mateix curs escolar, Projecte A: llibres de text, i autoritzin la consulta al full de la sol·licitud, només hauran de presentar la documentació detallada a l'apartat 1 i 2.

1.- Model normalitzat de sol·licitud (annex I).

2.- Certificat del Centre prestador de les activitats extraescolars, demostratiu d'estar inscrit en el mateix i de l'import/any de l'activitat. En el mateix document el centre prestador de l'activitat extraescolar, haurà de manifestar que accepta les presents bases i es compromet a descomptar de les quotes de l'activitat extraescolar del curs actual l'import de la subvenció (Annex II).

3.- Fotocopia NIF o NIE de tots els membres de la unitat familiar.

4.- Documents dels ingressos o rendiments per conceptes no contributius de l'any anterior a la convocatòria: Subsidi d'atur, dependència i d'altres prestacions.

5.- En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència judicial on s'especifiquin els acords econòmics. En cas d'incompliment del pagament dels acords, aportar còpia de la denúncia o de la demanda judicial.

6.- Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció (PIRMI) o equivalent, autorització a l'Ajuntament per obtenir el certificat i el seu import.

7.- En cas de família nombrosa o monoparental, fotocopia del carnet acreditatiu de la condició de família nombrosa i/o de família monoparental, en vigor.

8.- Infants en acolliment s'acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment del Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

9.- En cas de discapacitat de l'alumne o germans aportar el Certificat que acrediti la discapacitat, emes per un centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat del Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

10.- En casos excepcionals, en els quals la situació econòmica i familiar hagi patit canvis respecte a l'any anterior de la convocatòria, es podrà valorar documentació actual justificativa de la situació socioeconòmica de la unitat familiar: nòmines actuals, certificació de l'oficina de l'atur en què consti l'import mensual de la prestació i/o subsidi, així com qualsevol altre document que permeti valorar amb exactitud la renda per càpita familiar o la no percepció d'ingressos.

Per la naturalesa de l'ajut i l'especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de becari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El fet de prestar la sol·licitud comporta que s'autoritza a l'Ajuntament de Gavà a la consulta de les següent dades, relatives a tots el membres de la unitat familiar:

A l'Ajuntament de Gavà:

Volant de convivència de l'habitatge on esta empadronat el menor beneficiari.

A l'Agència Estatal d'Administració Tributària:

Declaració d'IRPF de l'exercici anterior de totes les persones que conviuen al domicili.

A l'Institut Nacional de Seguretat Social.

Prestacions, contributives i no contributives que reben.

A Generalitat de Catalunya.

Renda Mínima d'Inserció (PIRMI).

En el cas que no s'autoritzi a l'Ajuntament de Gavà a fer aquestes consultes, els sol·licitants i la resta de membres de la unitat familiar hauran de lliurar les certificacions corresponents juntament amb la sol·licitud de subvenció.

En cas de germans, cal aportar una única sol·licitud, però hauran d'ajuntar una annex II per cada infant.

6. La quantia de la subvenció.

L'import màxim de la subvenció per a l'assistència a l'activitat durant tot el curs escolar, serà el següent:

Import activitat curs escolar Fins a 250 EUR De 251 EUR a 350 EUR De 351 EUR a 450 EUR De 451 EUR a 550 EUR Més de 551 EUR

7. Obligacions del/de la beneficiari/ària.

Són obligacions del/de la beneficiari/ària:

- Assistir a l'activitat extraescolar durant tot el curs escolar. Import màxim de la subvenció 200 EUR 180 EUR 150 EUR 120 EUR 100 EUR

- Comunicar si ha rebut d'altres subvencions en concepte de beques d'activitats extraescolar.

8. Òrgans competents per a la instrucció i la resolució del procediment.

L'òrgan responsable de la Instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en las presents bases serà el Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Benestar i Acció Social.

Per a la valoració dels projectes subvencionables es crearà una Comissió qualificadora que estarà integrada per:

President:

Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Benestar i Acció Social.

Vocals:

Assessora de l'Àmbit de Benestar i Acció Social.

Cap del Departament d'Acció Social i Mediació.

Cap del Departament d'Educació, Igualtat i Ciutadania.

Secretària:

Les funcions de secretaria de la comissió qualificadora serà exercida per la Cap del Departament Administratiu de l'Àmbit de Benestar i Acció Social.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes serà la Junta de Govern Local.

9. Criteris de valoració.

Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els següents requisits:

Per a l'atorgament d'aquestes subvencions es tindrà en compte la puntuació general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s'escaigui, les situacions específiques que puguin acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials.

9.1. Valoració del nivell de renda de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s'estableix un barem de fins a 6 punts. La baremació s'establirà d'acord amb el següent:

- Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts.

- Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 6 punts.

- Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es calcula establint la proporció següent: 6*(renda límit-renda familiar)/renda límit.

9.2. Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.

- La baremació s'establirà d'acord amb la següent puntuació:

- Tenir més d'un fill en edat escolar (P3- a 4t ESO) i que faci una activitat extraescolar: 2 punts.

- Família monoparental: 1 punt.

- Família nombrosa: 1 punt.

- Acolliment d'infant: 1 punt.

- Condició de discapacitat del beneficiari o germans de més d'un 33%: 1 punt.

9.3. Valoració per part dels serveis socials.

- Famílies amb pla d'intervenció actiu de Serveis Socials l'objectiu del qual sigui l'actuació preferent sobre els infants: 10 punts.

Per a l'atorgament d'aquestes subvencions es tindrà en compte la puntuació general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s'escaigui, les situacions específiques que puguin acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials.

La comissió valoració, atenent les sol·licitud rebudes, la puntuació obtinguda i el crèdit pressupostari disponible, podrà establir una puntuació mínima per a poder accedir a la subvenció.

10. La revocació i reintegrament.

Sens perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin, l'Ajuntament procedirà a la revocació i reintegrament de la subvenció atorgada en el cas d'incompliment de les obligacions recollides a les presents bases.

En el cas de deixar d'assistir a l'activitat, per causa justificada (mèdica, acadèmica, etc), l'import de la subvenció atorgada es reduirà proporcionalment al número de mesos de no assistència. L'import de la subvenció a abonar es calcularà de la següent manera:

(Import atorgat / mesos durada activitat curs escolar) * mesos sencers d'assistència.

En el cas de deixar d'assistir a l'activitat sense causa justificada, s'iniciarà expedient de revocació total de la subvenció atorgada.

L'òrgan competent per a la iniciació i resolució dels expedients de revocació i reintegrament de les subvencions serà la Junta de Govern Local.

11. Els terminis i la forma de sol·licitud, justificació i pagament.

11.1. De sol·licitud:

L'Ajuntament de Gavà atorgarà aquestes subvencions mitjançant procediment de concurrència competitiva, el que implica que les persones interessades hauran de presentar la corresponent sol·licitud, acompanyada de la documentació necessària.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s'indiqui a la convocatòria.

Les sol·licituds s'hauran de lliurar al Registre electrònic de l'Ajuntament, presencialment a l'OAC o telemàticament.

La convocatòria es farà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per conducte de la Bases Nacional de Subvencions, Tauler d'Anuncis municipal i els mitjans de comunicació locals que es considerin adients.

A més a més, es donarà publicitat a l'obertura del període de presentació de les sol·licituds de subvencions en la pàgina web d'aquest Ajuntament: www.gavaciutat.cat.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà a l'interessat per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies hàbils. De no fer-ho s'estendrà per desistit en la seva sol·licitud.

11.2. D'atorgament:

El termini màxim per la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds. La manca de resolució, dins d'aquest termini, legitima als interessats per entendre desestimada, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de concessió de les subvencions.

La notificació de la resolució es farà mitjançant anunci de manera anonimitzada, indicant el número de registre d'entrada de la sol·licitud, en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la web municipal.

A més, es trametrà a les entitats col·laboradores el VAL NOMINATIU PER A LA PRACTICA D'ACTIVATS EXTRAESCOLARS.

11.3. De justificació.

Es faran dos justificacions, una parcial i un altre alhora de la finalització de l'activitat.

Justificació parcial.

La justificació parcial es portarà a terme en el termini d'un mes, que començarà a comptar a partir de la publicació de la resolució de la convocatòria de subvencions.

L'Ajuntament lliurarà a les entitat col·laboradores un VAL NOMINATIU PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, que hauran retornar a l'Ajuntament signat per ambdues parts, per tal de poder descomptar l'import de la quota de l'activitat. Al mateix document, l'entitat col·laborada haurà de certificar que el beneficiari continua inscrit en l'activitat i que habitualment assisteix a la mateixa.

Una vegada finalitzat aquest termini sense que l'entitat col·laboradora hagi retornat els VALS NOMINATIUS signats per ambdues parts, s'entendrà que el/la beneficiari/a ha renunciat a la subvenció.

Justificació final.

Al mes de juny, l'entitat col·laboradora haurà de certificar que tots els infants que han rebut la subvenció han estat inscrits en l'activitat durant tot el curs i que han assistit de manera habitual a l'activitat.

En el cas que algun infant no hagi assistit tot el curs a l'activitat s'iniciarà expedient de revocació i reintegrament de l'import abonat.

11.4. De pagament:

L'Ajuntament de Gavà transferirà al compte designat per l'entitat col·laboradora l'import de les beques atorgades als infants que s'hagin inscrit en les seves activitats i hagin estat justificades parcialment correctament, en concepte de bestreta.

Gavà, 26 de maig de 2017 Per ordre de la senyora alcaldessa, el secretari general, Roger Cots Valverde

BASES REGULADORAS PARA LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

El Ayuntamiento de Gavà ha hecho posible en los últimos años unas políticas sociales fundamentadas en el respeto y la dignidad de las personas y los colectivos. Así, y en el marco de las políticas sociales dirigidas a las familias, se ha hecho especial incidencia en los niños como receptores de valores y actitudes y comportamientos adultos positivos para su pleno desarrollo como niños y futuros adultos.

Los niños son los ciudadanos del futuro, a la vez son también los actores pasivos de las dificultades de las familias, bien sea por razones económicas o de otros. Es por ello importante que las políticas dirigidas a las familias tengan en cuenta en cada uno de sus miembros, formulando y diseñando programas, proyectos y acciones, que tengan como sujeto de la intervención el propio niño, visibilizando todo sus potencialidades e intereses.

Es desde esta visión de las políticas sociales en Gavà que se apuesta para llevar a cabo un conjunto de actuaciones que beneficien en primera instancia a los niños, con independencia de la situación socioeconómica de su familia, con el objetivo de que el/la niño/a pueda disfrutar de sus espacios de ocio o de aprendizaje no reglado desde la igualdad de oportunidades en su acceso.

1. El objeto.

El objeto de estas bases es definir el conjunto de condiciones y el procedimiento a seguir para la solicitud, tramitación, concesión y cobro de subvenciones para la promoción de las actividades extraescolares a las personas con dificultades económicas que estén empadronadas en Gavà y que se realice en un centro del municipio que manifieste la voluntad de participar como entidad colaboradora en esta convocatoria de subvenciones.

A efectos de estas bases de subvención, se entiende como actividad extraescolar, aquella práctica o espacio de aprendizaje en sentido amplio que sea de interés para el niño y permita así los espacios diversificados y necesarios para que los niños, se puedan desarrollar de forma positiva e integral.

2. El régimen jurídico.

Las subvenciones a las que se refieren estas bases tienen carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y reducibles en los supuestos previstos por la normativa de subvenciones y estas bases reguladoras, no generan ningún derecho a la obtención de otras subvenciones en años posteriores y no se pueden alegar como precedente.

La gestión de las subvenciones se efectuará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no - discriminación, eficacia y eficiencia.

Este procedimiento para la concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

La concesión de estas subvenciones son compatibles con el otorgamiento de subvenciones por el mismo objeto, promovidas por otras entidades, tanto públicas como privadas.

En todo lo no previsto en las presentes bases será de aplicación la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Gavà y la Ley 38/2003, General de subvenciones y la normativa que la desarrolla.

3. Los/las beneficiarios/beneficiarias, los/las solicitantes y las entidades colaboradoras.

Los beneficiarios de las becas son los niños, pero actuarán como solicitantes la madre, el padre o tutor / a legal.

Las condiciones y requisitos a cumplir para ser beneficiario, son:

Tener entre 3 y 16 años y estar cursando de P-3 a 4º. d e la ESO el año de la convocatoria.

Estar empadronado en el municipio de Gavà.

Estar inscrito en una actividad extraescolar en un centro de Gavà colaborador con el Ayuntamiento de Gavà en la convocatoria de subvenciones.

Cumplimentar debidamente la solicitud y presentarla, dentro del periodo establecido en la OAC del Ayuntamiento de Gavà y adjuntar la documentación requerida, descrita en la hoja de solicitud.

- No disponer de un umbral de renta superior a 1,8 * IRSC + (1.500,00 EUR * (MUF-1).

Núm. personas Unidad Familiar Lindar máximo (Importe en bruto) 2 15.841,91 EUR 3 17.341,91 EUR 4 18.841,91 EUR 5 20.341,91 EUR 6 21.841,91 EUR 7 23.341,91 EUR

IRSC, Indicador de renta de suficiencia de Cataluña, establecido en 569,12 EUR mensuales y 7.967,73 EUR anuales, para el ejercicio 2017, a la Ley de presupuestos de la Generalidad.

MUF, Miembros de la Unidad Familiar de Convivencia:

- Los progenitores, en su caso, el/ la tutora o persona encargada de la guarda y protección del menor, el solicitante, los hermanos solteros menores de veintiún cinco años y que convivan en el domicilio familiar o los de más edad, cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

- En caso de divorcio o separación legal de los padres, no se considerará miembro computable aquél que no conviva con el solicitante de la beca. Sin embargo, tendrá la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, la renta se incluirá dentro del cómputo de la renta familiar.

- En los casos de violencia machista con sentencia o resolución judicial, no se considerará miembro computable el maltratador, de acuerdo con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

El cálculo de la renta se realizará a partir de los datos obtenidos, mediante la consulta a la Agencia tributaria y de las pensiones no contributivas, de la siguiente manera:

Se sumará el nivel de renta facilidad en el certificado emitido por la Agencia Tributaria del último ejercicio fiscal que esté disponible y los ingresos anuales obtenidos de otros conceptos no contributivos (pensiones no contributivas, PIRMI, pensiones de alimentos y otros) del mismo ejercicio del que se haya obtenido la renta.

Para la determinación de la renta de los miembros computables que obtengan ingresos propios y no han presentado la declaración por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, se seguirá el procedimiento descrito y del resultado obtenido se restarán los pagos efectuados a cuenta.

4. Actividades subvencionables.

Será subvencionable el coste total o parcial de las cuotas de participación en una actividad extraescolar prestada por alguna AMPA, Club Deportivo, Escuela de música, pintura, danza, artes escénicas, idiomas u otras similares, vinculadas con la cultura, la educación o el deporte.

Los niños sólo podrán recibir subvención por la realización de una actividad extraescolar.

Sólo se podrá hacer cambio de actividad cuando la entidad organizadora haya tenido que suspenderla y siempre y cuando no se haya resuelto la convocatoria de subvenciones. En este caso, el solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado o declaración de la entidad colaboradora conforme que no se ha podido llevar a cabo la actividad.

- Certificado del centro prestador de las actividades extraescolares, demostrativo de estar inscrito en el mismo y del importe / año de la actividad. (Anexo II).

5. La solicitud y documentación a entregar.

Las solicitudes para participar en la convocatoria de estas bases deberán formularse mediante impresos normalizados que se facilitarán en la OAC del Ayuntamiento de Gavà o en la sede electrónica.

Los interesados deberán entregar la documentación que a continuación se detalla el Registro electrónico del Ayuntamiento, ya sea presencialmente en la OAC o telemáticamente:

En caso de haberse presentado a la convocatoria de subvenciones de apoyo a la escolarización del mismo curso escolar, Proyecto A: libros de texto, y autoricen la consulta a la hoja de la solicitud, sólo deberán presentar la documentación detallada en el apartado 1 y 2.

1.- Modelo normalizado de solicitud (anexo I).

2.- Certificado del Centro prestador de las actividades extraescolares, demostrativo de estar inscrito en el mismo y del importe / año de la actividad. En el mismo documento el centro prestador de la actividad extraescolar, deberá manifestar que acepta las presentes bases y se compromete a descontar de las cuotas de la actividad extraescolar del curso actual del importe de la subvención (Anexo II).

3.- Fotocopia NIF o NIE de todos los miembros de la unidad familiar.

4.- Documentos de los ingresos o rendimientos por conceptos no contributivos del año anterior a la convocatoria: Subsidio de desempleo, dependencia y de otras prestaciones.

5.- En caso de separación o divorcio, fotocopia de la sentencia judicial donde se especifiquen los acuerdos económicos. En caso de incumplimiento del pago de los acuerdos, aportar copia de la denuncia o de la demanda judicial.

6.- Las personas que perciban la Renta Mínima de Inserción (PIRMI) o equivalente, autorización al Ayuntamiento para obtener el certificado y su importe.

7.- En caso de familia numerosa, fotocopia del carné acreditativo de la condición de familia numerosa y / o de familia monoparental, en vigor.

8.- Niños/as en acogimiento acreditará mediante la resolución de acogida del Departamento correspondiente de la Generalidad de Cataluña.

9.- En caso de discapacidad del alumno o hermanos aportar el Certificado que acredite la discapacidad, emitido por un centro de Atención a Personas con Discapacidad del Departamento correspondiente de la Generalidad de Cataluña, o por los organismos competentes de otras comunidades autónomas.

10.- En casos excepcionales, en los que la situación económica y familiar haya sufrido cambios respecto al año anterior de la convocatoria, se podrá valorar documentación actual justificativa de la situación socioeconómica de la unidad familiar: nóminas actuales, certificación de la oficina del paro en que conste el importe mensual de la prestación y / o subsidio, así como cualquier otro documento que permita valorar con exactitud la renta per cápita familiar o la no percepción de ingresos.

Por la naturaleza de la ayuda y la especificidad del colectivo, para obtener la condición de becario no hay que acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

El hecho de prestar la solicitud conlleva que se autoriza al Ayuntamiento de Gavà a la consulta de los siguientes datos, relativos a todos los miembros de la unidad familiar:

En el Ayuntamiento de Gavà:

Volante de convivencia de la vivienda donde está empadronado el menor beneficiario.

En la Agencia Estatal de Administración Tributaria:

Declaración de IRPF del ejercicio anterior de todas las personas que conviven en el domicilio.

En el Instituto Nacional de Seguridad Social.

Prestaciones, contributivas y no contributivas que reciben.

A Generalidad de Cataluña.

Renta Mínima de Inserción (PIRMI).

En caso de que no se autorice al Ayuntamiento de Gavà a hacer estas consultas, los solicitantes y el resto de miembros de la unidad familiar deberán entregar las certificaciones correspondientes junto con la solicitud de subvención.

En caso de hermanos, aportar una única solicitud, pero deberán juntar un anexo II para cada niño.

6. La cuantía de la subvención.

El importe máximo de la subvención para la asistencia a la actividad durante todo el curso escolar, será el siguiente:

Importe actividad curso escolar Importe máximo de la subvención Fins a 250 EUR 200 EUR De 251 EUR a 350 EUR 180 EUR De 351 EUR a 450 EUR 150 EUR De 451 EUR a 550 EUR 120 EUR Més de 551 EUR 100 EUR

7. Obligaciones del/de la beneficiario/a.

Son obligaciones del/de la beneficiario/a:

Asistir a la actividad extraescolar durante todo el curso escolar.

Comunicar si ha recibido otras subvenciones en concepto de becas de actividades extraescolar.

8. Órganos competentes para la instrucción y la resolución del procedimiento.

El órgano responsable de la Instrucción del procedimiento para el otorgamiento de las subvenciones previstas en las presentes bases será el Teniente de alcalde del Ámbito de Bienestar y Acción Social.

Para la valoración de los proyectos subvencionables se creará una Comisión calificadora que estará integrada por:

Presidente:

Teniente de alcalde del Ámbito de Bienestar y Acción Social.

Vocales:

Asesora del Ámbito de Bienestar y Acción Social.

Jefe del Departamento de Acción Social y Mediación.

Jefe del Departamento de Educación, Igualdad y Ciudadanía.

Secretaria:

Las funciones de secretaría de la comisión calificadora serán ejercidas por la Jefe del Departamento Administrativo del Ámbito de Bienestar y Acción Social.

El órgano responsable de la resolución del procedimiento para el otorgamiento de las subvenciones previstas será la Junta de Gobierno Local.

9. Criterios de valoración.

Las solicitudes presentadas se valorarán de acuerdo con los siguientes requisitos:

Para la concesión de estas subvenciones se tendrá en cuenta la puntuación general obtenida, atendiendo a la situación socioeconómica de la unidad familiar y, cuando proceda, las situaciones específicas que puedan acreditar la familia y la valoración específica de los servicios sociales.

9.1. Valoración del nivel de renta de la unidad familiar.

Por este concepto, se establece un baremo de hasta 6 puntos. La baremación se establecerá de acuerdo con lo siguiente:

- Si la renta familiar resultante es igual o superior a la renta límite: 0 puntos.

- Si la renta familiar resultante es 0 o menor de 0: 6 puntos.

- Si la renta familiar resultante está entre 0 y la renta límite, la puntuación se calcula estableciendo la proporción siguiente: 6 * (renta límite-renta familiar) / renta límite.

9.2. Valoración de situaciones específicas de la unidad familiar.

- La baremación se establecerá de acuerdo con la siguiente puntuación:

- Tener más de un hijo en edad escolar (P3- a 4º ESO) y que haga una actividad extraescolar: 2 puntos.

- Familia monoparental: 1 punto.

- Familia numerosa: 1 punto.

- Acogida de niño/a: 1 punto.

- Condición de discapacidad del beneficiario o hermanos de más de un 33%: 1 punto.

9.3. Valoración por parte de los servicios sociales.

- Familias con plan de intervención activo de Servicios Sociales cuyo objetivo sea la actuación preferente sobre los niños/as: 10 puntos.

Para la concesión de estas subvenciones se tendrá en cuenta la puntuación general obtenida, atendiendo a la situación socioeconómica de la unidad familiar y, cuando proceda, las situaciones específicas que puedan acreditar la familia y la valoración específica de los servicios sociales.

La comisión valoración, atendiendo a las solicitudes recibidas, la puntuación obtenida y el crédito presupuestario disponible, podrá establecer una puntuación mínima para poder acceder a la subvención.

10. La revocación y reintegro.

Sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que procedan, el Ayuntamiento procederá a la revocación y reintegro de la subvención otorgada en el caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en las presentes bases.

En el caso de dejar de asistir a la actividad, por causa justificada (médica, académica, etc), el importe de la subvención otorgada se reducirá proporcionalmente al número de meses de no asistencia. El importe de la subvención a abonar se calculará de la siguiente manera:

(Importe otorgado / meses duración actividad curso escolar) * meses enteros de asistencia.

En el caso de dejar de asistir a la actividad sin causa justificada, se iniciará expediente de revocación total de la subvención otorgada.

El órgano competente para la iniciación y resolución de los expedientes de revocación y reintegro de las subvenciones será la Junta de Gobierno Local.

11. Los plazos y la forma de solicitud, justificación y pago.

11.1. De solicitud:

El Ayuntamiento de Gavà otorgará estas subvenciones mediante procedimiento de concurrencia competitiva, lo que implica que los interesados deberán presentar la correspondiente solicitud, acompañada de la documentación necesaria.

El plazo de presentación de las solicitudes será el que se indique en la convocatoria.

Las solicitudes se entregarán en el Registro electrónico del Ayuntamiento, presencialmente en la OAC o telemáticamente.

La convocatoria se hará mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, por conducto de la Bases Nacional de Subvenciones, Tablón de Anuncios municipal y los medios de comunicación locales que se consideren adecuadas.

Además, se dará publicidad a la apertura del periodo de presentación de las solicitudes de subvenciones en la página web de este Ayuntamiento: www.gavaciutat.cat.

Si la documentación presentada es incorrecta o incompleta, el servicio responsable requerirá al interesado para corregirla o completarla en el plazo improrrogable de 10 días hábiles. De no hacerlo se extenderá por desistido en su solicitud.

11.2. De otorgamiento:

El plazo máximo para la resolución será de tres meses desde la finalización del plazo de entrega de solicitudes. La falta de resolución, dentro de este plazo, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo, sus solicitudes de concesión de las subvenciones.

La notificación de la resolución se hará mediante anuncio de forma anonimizada, indicando el número de registro de entrada de la solicitud, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal.

Además, se enviará a las entidades colaboradoras el VAL NOMINATIVO PARA LA PRACTICA DE ACTIV ATS EXTRAESCOLARES.

11.3. De justificación.

Se harán dos justificaciones, una parcial y otro tiempo de la finalización de la actividad.

Justificación parcial.

La justificación parcial se llevará a cabo en el plazo de un mes, que comenzará a contar a partir de la publicación de la resolución de la convocatoria de subvenciones.

El Ayuntamiento entregará a las entidades colaboradoras un VALE NOMINATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, que deberán devolver al Ayuntamiento firmado por ambas partes, para poder descontar el importe de la cuota de la actividad. En el mismo documento, la entidad colaboradora deberá certificar que el beneficiario continúa inscrito en la actividad y que habitualmente asiste a la misma.

Una vez finalizado este plazo sin que la entidad colaboradora haya devuelto los VALES NOMINATIVOS firmados por ambas partes, se entenderá que el / la beneficiario / a ha renunciado a la subvención.

Justificación final.

En junio, la entidad colaboradora deberá certificar que todos los niños que han recibido la subvención han sido inscritos en la actividad durante todo el curso y que han asistido de forma habitual en la actividad.

En caso de que algún niño no haya asistido todo el curso a la actividad iniciará expediente de revocación y reintegro del importe abonado.

11.4. De pago.

El Ayuntamiento de Gavà transferirá a la cuenta designada por la entidad colaboradora el importe de las becas otorgadas a los niños que se hayan inscrito en sus actividades y hayan sido justificadas parcialmente correctamente, en concepto de anticipo.

Gavà, 26 de mayo de 2017 Por orden de la señora alcaldesa, el secretario general, Roger Cots Valverde

Actividades extraescolares
Familia
Actividades de servicios sociales
Escuelas
Discapacidad
Acción social
Servicios Sociales
Deporte
Familia monoparental
Actividades de ocio y tiempo libre
Pintura
Deporte
Ampas
Cultura
Música
Libros de texto
Dependencia
Igualdad
Familia numerosa
Víctimas de violencia de género
Ocio y tiempo libre
Igualdad de género
Educación
Productos de origen animal
Escolarización
Acogida de menores
Seguridad Social
Vivienda
Clubes y entidades deportivas
Promoción deportiva
Idiomas
Artes Escénicas
Danza
Protección de menores
Medios de comunicación