Aprovació inicial de les modificacions de les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions de suport a l'escolarització. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gavà

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Gavà de data 25 de maig de 2017, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les modificacions que a continuació es transcriuen a les Bases Reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions de suport a l'escolarització, aprovades per acord del Ple municipal de data 26 de maig de 2016 i publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16 de juny de 2016:

1a. Modificació article 3. Els/les beneficiaris/beneficiàries i els/les sol·licitants.

ON DIU.

IRSC, Indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert en 569,12 EUR mensuals i 7.967,73 EUR anuals, per a l'exercici 2015, a la Llei de pressupostos de la Generalitat.

HA DE DIR.

IRSC, Indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert en 569,12 EUR mensuals i 7.967,73 EUR anuals, per a l'exercici 2017, a la Llei de pressupostos de la Generalitat.

ON DIU.

El càlcul de la renda es realitzarà a partir de les dades obtingudes, mitjançant la consulta a l'Agència tributària i de les pensions no contributives, de la següent manera:

Primer: Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents dels quatres exercicis anteriors, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari dels quatre exercicis anteriors a la base de l'estalvi.

Segon: A aquest resultat es restarà la quota resultant de la liquidació.

HA DE DIR.

El càlcul de la renda es realitzarà a partir de les dades obtingudes, mitjançant la consulta a l'Agència tributària i de les pensions no contributives, de la següent manera:

Se sumarà el nivell de renda facilitat en el certificat emès per l'Agència Tributària de l'últim exercici fiscal que estigui disponible i els ingressos anuals obtinguts d'altres conceptes no contributius (pensions no contributives, PIRMI, pensions d'aliments i altres) del mateix exercici del que s'hagi obtingut la renda.

2a. Modificació de l'article 9. Criteris de valoració.

ON DIU

HA DE DIR Puntuació % màxim amb el llindar de 120 EUR 9 punts o més 100% 7-8 punts 95% 5-6 punts 85% 3-4 punts 75% 0-2 punts 65% Puntuació % màxim amb el llindar de 120 EUR 9 punts o més 100% 7-8,99 punts 95 %

Puntuació % màxim amb el llindar de 120 EUR 5-6,99 punts 85% 3-4,99 punts 75 % 0-2,99 punts 65 %

3a. Modificació de l'article 11.1 Els terminis i la forma de sol·licitud, justificació i pagament: De sol·licitud.

ON DIU.

Les sol·licituds s'hauran de lliurar a l'OAC de l'Ajuntament de Gavà.

HA DE DIR.

Les sol·licituds s'hauran de lliurar al Registre electrònic de l'Ajuntament de la següent manera:

Projecte A. Llibres de Text: es poden presentar presencialment a l'OAC o telemàticament.

Projecte B. Socialització de Llibres: s'han de presentar telemàticament.

Projecte C. Reutilització de Llibres: s'han de presentar telemàticament.

Se sotmet les modificacions de les bases esmentades a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Gavà, així com una referència del citat anunci al Diari Oficial de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Cas que no s'hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre el període d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. Si es presenten se seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Si l'aprovació inicial de les bases per a la sol·licitud i atorgament Bases Reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per al suport a l'escolarització, esdevé definitiva, aprovar el Text Refós de les esmentades Bases, una còpia del qual, s'annexa al present acord.

BASES REGULADORES PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE SUPORT A L'ESCOLARITZACIÓ.

L'Ajuntament de Gavà ha fet possible en els últims anys unes polítiques socials fonamentades en el respecte i la dignitat de les persones i els col·lectius. Així, i en el marc de les polítiques socials adreçades a les famílies, s'ha fet especial incidència en els infants com a receptors de valors i actituds i comportaments adults positius per al seu ple desenvolupament com a infants i futurs adults.

Els infants són els ciutadans i ciutadanes del futur, alhora són també els actors passius de les dificultats de les famílies, bé sigui per raons econòmiques o d'altres. És per això important que les polítiques adreçades a les famílies tinguin en compte a cadascun dels seus membres, formulant i dissenyant programes, projectes i accions, que tinguin com a subjecte de la intervenció el propi infant, visibilitzant sobretot les seves potencialitats i interessos.

És des d'aquesta visió de les polítiques socials a Gavà, i en el en el marc del desenvolupament del PEC, Projecte Educatiu de Ciutat, que s'aposta per dur a terme un conjunt d'actuacions que beneficiïn en primera instància els infants, amb independència de la situació socioeconòmica de la seva família, i amb la finalitat de fomentar la igualtat d'oportunitats i l'educació en valors.

Aquest programa, el beneficiari del qual és l'infant i la seva família, es desplega en tres projectes:

Projecte A: LLIBRES DE TEXT.

Projecte B: SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES.

Projecte C: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.

1. L'objecte.

L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment de concessió de subvencions a infants de la ciutat de Gavà, per al suport a l'escolarització.

Aquestes bases regularan tres projectes:

Projecte A: LLIBRES DE TEXT.

S'entén per llibre de text el material imprès, de caràcter durador, amb la finalitat que l'alumnat el faci servir, i que desenvolupi, atenent les orientacions metodològiques i criteris d'avaluació corresponents, els continguts establerts pels diferents currículums vigents en les àrees, matèries o assignatures i els cicles o cursos de què es tracti. S'entendrà com a llibre de text els quaderns d'activitats, ja siguin els complementaris dels llibres de text com els elaborats pels propis centres. També es subvencionaran els diccionaris i els llibres de lectura.

No es subvencionarà el material escolar (llibretes, bolígrafs, colors, etc.) ni el material fungible.

En aquells centres que s'estigui duent a terme l'antic Programa EDUCA 1x1 de la Generalitat de Catalunya es tindrà en compte l'adquisició de l'ordinador així com els llibres i/o llicències digitals.

Projecte B: SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES.

S'entén per projecte de socialització el suport al manteniment d'accions de socialització de llibres de text i material curricular que les direccions dels centres d'educació primària estiguin duent a terme.

Projecte C: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.

S'entén per projecte de reutilització de llibre el suport al manteniment d'accions que les AMPAS dels centres d'educació primària estiguin duent a terme per gestionar el programa de socialització de llibres i material escolar.

2. El règim jurídic.

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no - discriminació, eficàcia i eficiència.

Aquest procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

La concessió d'aquestes subvencions són compatibles amb l'atorgament de subvencions pel mateix objecte, promogudes per altres entitats, tant públiques com privades.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases serà d'aplicació l'Ordenança General de Subvencions, la Llei 38/2003, General de subvencions i la normativa que la desenvolupa.

3. Els/les beneficiaris/beneficiàries i els/les sol·licitants.

Podran optar a ser beneficiaris els infants matriculats a un centre escolar de Gavà, sufragat amb fons públics, que cursin entre P3 i 4t d'ESO.

Segons els diferents projectes, les sol·licituds seran presentades per:

Projecte A: LLIBRES DE TEXT.

Per la mare, pare, o tutor/a legal els alumnes d'educació infantil, primària i secundària dels centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Gavà.

Projecte B: SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES.

Les direccions dels centres educatius de la ciutat de Gavà que imparteixin primària i que ja hagin iniciat en cursos anteriors un procés de socialització de llibres i/o materials curriculars.

Projecte C: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.

Les Juntes de les AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) del centre d'educació de la ciutat, que hagin iniciat en cursos anteriors un procés de socialització de llibres i/o materials curriculars.

No es podrà adquirir la condició de beneficiari quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

-Si existeix resolució de reintegrament sobre qualsevol subvenció concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de Gavà i no haver donat compliment a l'obligació de pagament en els termes que resultin d'aquella.

-No trobar-se al corrent front l'Ajuntament de Gavà en el pagament d'obligacions en període executiu per qualsevol altre concepte diferent del reintegrament de subvencions.

-Qualsevol de les previstes en aquestes bases o en la normativa d'aplicació.

4. Les condicions i els requisits.

Depenent del projecte específic que es tracti, els requisits indispensables per poder rebre la subvenció són:

Projecte A: LLIBRES DE TEXT.

Els requisits a acomplir són:

-Estar empadronat al municipi de Gavà.

-Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics del municipi de Gavà.

-Complimentar degudament la sol·licitud i presentar-la, dins el període establert a l'OAC de l'Ajuntament de Gavà i adjuntar la documentació requerida, descrita en el full de sol·licitud.

-No disposar d'un llindar de renda superior a 1,8*IRSC+(1.500,00 EUR*(MUF-1).

Núm. persones Unitat Familiar Llindar màxim (Import en brut) 2 15.841,91 EUR 3 17.341,91 EUR 4 18.841,91 EUR 5 20.341,91 EUR 6 21.841,91 EUR 7 23.341,91 EUR

IRSC, Indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert en 569,12 EUR mensuals i 7.967,73 EUR anuals, per a l'exercici 2017, a la Llei de pressupostos de la Generalitat.

MUF, Membres de la Unitat Familiar de Convivència:

-Els progenitors, si escau, el/la tutora o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

-En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

-En els casos de violència masclista amb sentència o resolució judicial, no es considerarà membre computable la persona maltractadora, d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

El càlcul de la renda es realitzarà a partir de les dades obtingudes, mitjançant la consulta a l'Agencia tributària i de les pensions no contributives, de la següent manera:

Se sumarà el nivell de renda facilitat en el certificat emès per l'Agència Tributària de l'últim exercici fiscal que estigui disponible i els ingressos anuals obtinguts d'altres conceptes no contributius (pensions no contributives, PIRMI, pensions d'aliments i altres) del mateix exercici del que s'hagi obtingut la renda.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no han presentat la declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit i del resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.

Projecte B: SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES.

Les condicions a acomplir són:

Ser un centre d'educació infantil i primària de Gavà.

El centre ha d'estar implementant accions pròpies de Socialització i/o Reutilització de llibres a l'escola.

Complimentar degudament el full de participació.

Presentar el llistat de preus del llibres.

Presentar el Pla de Socialització del centre pel curs de l'any de la convocatòria.

Projecte C: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.

Les condicions a acomplir són:

Les AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) del centre d'educació de la ciutat, de centres educatius que imparteixin primària a Gavà i que ja hi hagin iniciat un procés de Socialització i/o Reutilització de llibres a l'escola.

Presentar el Pla d'acció de Reutilització pel curs de l'any de la convocatòria.

5. La sol·licitud i documentació a lliurar.

Les sol·licituds per participar a la convocatòria d'aquestes bases s'han de formular mitjançant imprès normalitzat i adjuntar la documentació requerida segons el projecte:

Projecte A: LLIBRES DE TEXT.

Els interessats hauran de lliurar la següent documentació:

-Model normalitzat de sol·licitud (annex I).

-Factura detallada de la compra dels llibres:

-La Factura haurà de detallar el nom i l'import de cada llibre i comprovant de pagament.

-La factura només podrà fer referència a llibres d'un sol infant. En cas de germans hauran de portar factures diferenciades.

-A la factura només podrà haver conceptes vinculats amb el suport a l'escolarització. No s'admetran factures que incloguin d'altres productes (per exemple, factures de supermercats amb productes d'alimentació, neteja, etc.).

-En el cas que la Direcció del Centre Escolar o l'AMPA avali la compra dels llibres a la família, hauran de presentar un certificat de compromís d'ambdues parts, on quedi detallat el nom i l'import de cada llibre. En aquest cas l'import de la subvenció s'abonarà a Centre Escolar o a l'AMPA.

-Fotocopia NIF o NIE de tots els membres de la unitat familiar.

-Documents dels ingressos o rendiments per conceptes no contributius de l'any anterior a la convocatòria: Subsidi d'atur, dependència i d'altres prestacions.

-En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència judicial on s'especifiquin els acord econòmics. En cas d'incompliment del pagament dels acords, aportar còpia de la denúncia o de la demanda judicial.

-Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció (PIRMI) o equivalent, autorització a l'Ajuntament per obtenir el certificat i el seu import.

-En cas de família nombrosa o monoparental, fotocopia dels carnet acreditatiu de la condició de família nombrosa i/o de família monoparental, en vigor.

-Infants en acolliment s'acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment del Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

-En cas de discapacitat de l'alumne o germans aportar el Certificat que acrediti la discapacitat, emes per un centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat del Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

-Compte bancari per tal de fer transferència de l'import de la subvenció atorgada, si s'escau. (annex III). És obligatori presentar l'annex III, correctament emplenat i segellat per l'entitat bancària.

-En casos excepcionals, en els quals la situació econòmica i familiar hagi patit canvis respecte a l'any anterior de la convocatòria, es podrà valorar documentació actual justificativa de la situació socioeconòmica de la unitat familiar: nòmines actuals, certificació de l'oficina de l'atur en què consti l'import mensual de la prestació i/o subsidi, així com qualsevol altre document que permeti valorar amb exactitud la renda per càpita familiar o la no percepció d'ingressos.

Per la naturalesa de l'ajut i l'especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de becari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El fet de prestar la sol·licitud comporta que s'autoritza a l'Ajuntament de Gavà a la consulta de les següent dades, relatives a tots el membres de la unitat familiar:

A l'Ajuntament de Gavà:

Volant de convivència de l'habitatge on esta empadronat el menor beneficiari.

A l'Agència Estatal d'Administració Tributària:

Declaració d'IRPF de l'exercici anterior de totes les persones que conviuen al domicili.

A l'Institut Nacional de Seguretat Social.

Prestacions, contributives i no contributives que reben.

A Generalitat de Catalunya.

Renda Mínima d'Inserció (PIRMI).

En el cas que no s'autoritzi a l'Ajuntament de Gavà a fer aquestes consultes, els sol·licitants i la resta de membres de la unitat familiar hauran de lliurar les certificacions corresponents juntament amb la sol·licitud de subvenció.

Projecte B: SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES.

Els centres interessats hauran de lliurar la següent documentació:

Full de Participació. (annex II).

Llistats de preus de llibres.

Pla de Socialització del centre pel curs de l'any de la convocatòria.

Compte bancari per tal de fer transferència de l'import de la subvenció atorgada, si s'escau. És obligatori presentar l'annex IV, correctament emplenat i segellat per l'entitat bancària.

El fet de prestar la sol·licitud comporta que s'autoritza a l'Ajuntament de Gavà a la consulta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social certificat acreditatiu de la inexistència de deutes.

Projecte C: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.

Les AMPA interessades hauran de lliurar la següent documentació:

Instància sol·licitant la subvenció.

Presentar el Pla d'acció de Reutilització pel curs de l'any de la convocatòria.

Compte bancari per tal de fer transferència de l'import de la subvenció atorgada, si s'escau. És obligatori presentar l'annex III, correctament emplenat i segellat per l'entitat bancària.

El fet de prestar la sol·licitud comporta que s'autoritza a l'Ajuntament de Gavà a la consulta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social certificat acreditatiu de la inexistència de deutes.

6. La quantia de la subvenció.

L'import de les subvencions, dependent del projecte serà:

Projecte A: LLIBRES DE TEXT.

L'import de la subvenció serà d'un màxim del 100% del cost dels llibres que hagin estat adquirits, fins a un màxim de 120,00 EUR.

En cap cas, la quantitat de la subvenció i d'altres que pugui rebre pel mateix concepte, podrà superior al cost dels llibres.

Projecte B: SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES.

L'import de la subvenció serà de 20 EUR per escolar, del cicle de primària, matriculat al centre.

Projecte C: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.

L'import de la subvenció serà d'un màxim de 1.200 EUR, en funció de la valoració tècnica del Pla d'acció de Reutilització presentant, les accions a implementar durant el curs escolar al respecte de la reutilització de llibres.

7. Obligacions del/de la beneficiari/ària.

Són obligacions del/de la beneficiari/ària:

-Assistir a l'escola.

-Comunicar si ha rebut d'altres subvencions en concepte de beques de llibres de text.

8. Òrgans competents per a la instrucció i la resolució del procediment.

L'òrgan responsable de la Instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en las presents bases serà el Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Benestar i Acció Social.

Per a la valoració de les sol·licituds subvencionables es crearà una Comissió qualificadora que estarà integrada per:

President:

El Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Benestar i Acció Social.

Vocals:

L'Assessora de l'Àmbit de Benestar i Acció Social.

La Cap del Departament d'Acció Social i Mediació.

La Cap del Departament d'Educació, Igualtat i Ciutadania.

La Coordinadora de programes socioeducatius de Serveis Socials.

Secretària:

La Cap del Departament Administratiu de l'Àmbit de Benestar i Acció Social.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes serà la Junta de Govern Local.

9. Criteris de valoració.

Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els següents requisits:

Projecte A: LLIBRES DE TEXT.

Per a l'atorgament de les subvencions per llibres de text es tindrà en compte la puntuació general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s'escaigui, les situacions específiques que puguin acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials.

1. Valoració del nivell de renda de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s'estableix un barem de fins a 6 punts. La baremació s'establirà d'acord amb el següent:

-Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts.

-Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 6 punts.

-Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es calcula establint la proporció següent: 6*(renda límit-renda familiar)/renda límit.

2. Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.

La baremació s'establirà d'acord amb la següent puntuació:

-Tenir més d'un fill en edat escolar (P3- a 4t ESO): 2 punts.

-Família monoparental: 1 punt.

-Família nombrosa: 1 punt.

-Acolliment d'infant: 1 punt.

-Condició de discapacitat del beneficiari o germans de més d'un 33%: 1 punt.

3. Valoració per part dels serveis socials.

-Famílies amb pla d'intervenció actiu de Serveis Socials l'objectiu del qual sigui l'actuació preferent sobre els infants: 10 punts.

Per a l'atorgament d'aquestes subvencions es tindrà en compte la puntuació general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s'escaigui, les situacions específiques que puguin acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials.

La comissió de valoració, atenent les sol·licitud rebudes, la puntuació obtinguda i el crèdit pressupostari disponible, realitzarà una proposta de subvenció, atenent els següent imports màxims: Puntuació % màxim amb el llindar de 120 EUR 9 punts o més 100% 7-8,99 punts 95% 5-6,99 punts 85% 3-4,99 punts 75% 0-2,99 punts 65%

Projecte B: SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES.

Es valoraran els següents criteris:

Escolars matriculats a primària al setembre de l'any de la convocatòria.

Continuïtat del Pla de Socialització.

Projecte C: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.

La baremació s'establirà d'acord amb la següent puntuació:

Universalització del benefici del projecte a tot el col·lectiu d'alumnat del centre. 10 punts.

Sostenibilitat de les mesures proposades. 5 punts.

Implicació i acció dels pares i mares. 5 punts.

Existència de una comissió de seguiment del projecte de socialització d'AMPA i direcció. 5 punts.

Difusió del projecte cap a la comunitat de famílies del centre. 5 punts.

La comissió de valoració, atenent les sol·licitud rebudes, la puntuació obtinguda i el crèdit pressupostari disponible, realitzarà una proposta de subvenció.

10. La revocació i reintegrament.

Sens perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin, l'Ajuntament procedirà a la revocació i reintegrament de la subvenció atorgada en el cas d'incompliment de l'obligació de justificació en temps i forma.

11. Els terminis i la forma de sol·licitud, justificació i pagament.

11.1. De sol·licitud:

L'Ajuntament de Gavà atorgarà aquestes subvencions mitjançant procediment de concurrència competitiva, el que implica que les persones interessades hauran de presentar la corresponent sol·licitud, acompanyada de la documentació necessària.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s'indiqui a la convocatòria.

Les sol·licituds s'hauran de lliurar al Registre electrònic de l'Ajuntament de la següent manera:

Projecte A. Llibres de Text: es poden presentar presencialment a l'OAC o telemàticament.

Projecte B. Socialització de Llibres: s'han de presentar telemàticament.

Projecte C. Reutilització de Llibres: s'han de presentar telemàticament.

La convocatòria es farà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per conducte de la Bases Nacional de Subvencions, Tauler d'Anuncis municipal i els mitjans de comunicació locals que es considerin adients.

A més a més, es donarà publicitat a l'obertura del període de presentació de les sol·licituds de subvencions en la pàgina web d'aquest Ajuntament: www.gavaciutat.cat.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà a l'interessat per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies hàbils. De no fer-ho s'estendrà per desistit en la seva sol·licitud.

11.2. D'atorgament:

El termini màxim per la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds. La manca de resolució, dins d'aquest termini, legitima als interessats per entendre desestimada, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de concessió de les subvencions.

La notificació de la resolució es farà depenent el projecte:

Projecte A: LLIBRES DE TEXT.

Mitjançant anunci de manera anonimitzada, indicant el número de registre d'entrada de la sol·licitud, en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la web municipal.

Projecte B: SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES.

Notificació a la Direcció del Centre Escolar.

Projecte C: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.

Notificació a la Junta de l'AMPA del centre escolar.

11.3. De justificació.

Projecte A: LLIBRES DE TEXT.

En la sol·licitud d'aquest projecte s'ha d'adjuntar la factura detallada dels llibres adquirits. Per la qual cosa, s'atorgarà només subvenció a qui hagi justificat la despesa.

Projecte B: SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES.

El termini màxim per justificar serà d'un mes des de la comunicació de la resolució als beneficiaris/àries.

Projecte C: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.

El termini màxim per justificar serà d'un mes des de la comunicació de la resolució als beneficiaris/àries.

Forma:

Projecte B: SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES.

Presentació de les factures detallades i justificants de pagaments, a nom del centre escolar, dels proveïdors de llibres de text i material curricular, per l'import mínim atorgat en la subvenció. També s'admetrà la quota de Click Edu.

Les factures hauran d'estar datades i abonades entre l'1 de juny de l'any de la convocatòria i la data límit de justificar la subvenció.

Presentació de memòria avaluativa.

Projecte C: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.

Presentació de les factures detallades i justificants de pagaments, a nom de l'AMPA del centre escolar, per l'import mínim atorgat en la subvenció, en conceptes de: llibres de text, material escolar complementari i material d'oficina per la gestió del projecte de reutilització.

Les factures hauran d'estar datades i abonades entre l'1 de juny de l'any de la convocatòria i la data límit de justificar la subvenció.

Presentació de memòria avaluativa.

11.4. De pagament:

Projecte A: LLIBRES DE TEXT.

L'import s'abonarà directament a les famílies, mitjançant transferència al compte bancari.

En el cas que s'hagi presentat aval de la Direcció o de l'AMPA del Centre Escolar, l'import de la subvenció s'endossarà a l'entitat avaladora.

Projecte B: SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES.

L'import s'abonarà directament al Centres Escolars, mitjançant transferència al compte bancari, una vegada la subvenció hagi estat correctament justificada.

Per a procedir a aquest pagament, haurà d'haver-se justificat correctament, amb caràcter previ, les quantitats atorgades a altres convocatòries, si fos el cas o bé, en cas de no haver-les justificat en la seva totalitat, haver efectuat el reintegrament de la quantitat que correspongués.

No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el/la beneficiari/ària no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament.

Projecte C: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.

L'import s'abonarà directament a les AMPA, mitjançant transferència al compte bancari, una vegada la subvenció hagi estat correctament justificada.

Per a procedir a aquest pagament, haurà d'haver-se justificat correctament, amb caràcter previ, les quantitats atorgades a altres convocatòries, si fos el cas o bé, en cas de no haver-les justificat en la seva totalitat, haver efectuat el reintegrament de la quantitat que correspongués.

No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el/la beneficiari/ària no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament.

Gavà, 26 de maig de 2017 Per ordre de la senyora alcaldessa, el secretari general, Roger Cots Valverde

ANUNCIO de las bases reguladoras para la solicitud y otorgamiento de subvenciones de apoyo a la escolarización

El Ayuntamiento de Gavà ha hecho posible en los últimos años unas políticas sociales fundamentadas en el respeto y la dignidad de las personas y los colectivos. Así, y en el marco de las políticas sociales dirigidas a las familias, se ha hecho especial incidencia en los niños como receptores de valores y actitudes y comportamientos adultos positivos para su pleno desarrollo como niños y futuros adultos.

Los niños son los ciudadanos del futuro, a la vez son también los actores pasivos de las dificultades de las familias, bien sea por razones económicas o de otros. Es por ello importante que las políticas dirigidas a las familias tengan en cuenta en cada uno de sus miembros, formulando y diseñando programas, proyectos y acciones, que tengan como sujeto de la intervención el propio niño, visibilizando todo sus potencialidades e intereses.

Es desde esta visión de las políticas sociales en Gavà, y en el en el marco del desarrollo del PEC, Proyecto Educativo de Ciudad, que se apuesta por llevar a cabo un conjunto de actuaciones que beneficien en primera instancia los niños, con independencia de la situación socioeconómica de su familia, y con el fin de fomentar la igualdad de oportunidades y la educación en valores.

Este programa, el beneficiario es el niño y su familia, se despliega en tres proyectos:

Proyecto A: LIBROS DE TEXTO.

Proyecto B: SOCIALIZACIÓN DE LIBROS.

Proyecto C: REUTILIZACIÓN DE LIBROS.

1. El objeto.

El objeto de estas bases es definir el conjunto de condiciones y el procedimiento de concesión de subvenciones a niños de la ciudad de Gavà, para el apoyo a la escolarización.

Estas bases regularán tres proyectos:

Proyecto A: LIBROS DE TEXTO.

Se entiende por libro de texto el material impreso, de carácter duradero, con el fin de que el alumnado lo utilice, y que desarrolle, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios de evaluación, contenidos establecidos por los diferentes currículos vigentes en las áreas, materias o asignaturas y los ciclos o cursos de que se trate. Se entenderá como libro de texto los cuadernos de actividades, ya sean los complementarios de los libros de texto como los elaborados por los propios centros. También se subvencionarán los diccionarios y los libros de lectura.

No se subvencionará el material escolar (libretas, bolígrafos, colores, etc.) ni el material fungible.

En aquellos centros que se esté llevando a cabo el antiguo Programa EDUCA 1x1 de la Generalidad de Cataluña se tendrá en cuenta la adquisición del ordenador, así como los libros y / o licencias digitales.

Proyecto B: SOCIALIZACIÓN DE LIBROS.

Se entiende por proyecto de socialización el apoyo al mantenimiento de acciones de socialización de libros de texto y material curricular que las direcciones de los centros de educación primaria estén llevando a cabo.

Proyecto C: REUTILIZACIÓN DE LIBROS.

Se entiende por proyecto de reutilización de libro el apoyo al mantenimiento de acciones que las AMPAS de los centros de educación primaria estén llevando a cabo para gestionar el programa de socialización de libros y material escolar.

2. El régimen jurídico.

Las subvenciones a las que se refieren estas bases tienen carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y reducibles en los supuestos previstos por la normativa de subvenciones y las presentes bases reguladoras, no generan ningún derecho a la obtención de otras subvenciones en años posteriores y no se pueden alegar como precedente.

La gestión de las subvenciones se efectuará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no - discriminación, eficacia y eficiencia.

Este procedimiento para la concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

La concesión de estas subvenciones son compatibles con el otorgamiento de subvenciones por el mismo objeto, promovidas por otras entidades, tanto públicas como privadas.

En todo lo no previsto en las presentes bases será de aplicación la Ordenanza General de Subvenciones, la Ley 38/2003, General de subvenciones y la normativa que la desarrolla.

3. Los / las beneficiarios / beneficiarias y los / las solicitantes.

Podrán optar a ser beneficiarios los niños matriculados en un centro escolar de Gavà, sufragado con fondos públicos, que cursen entre P3 y 4º de ESO.

Según los diferentes proyectos, las solicitudes serán presentadas por:

Proyecto A: LIBROS DE TEXTO.

Para la madre, padre, o tutor / a legal los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria de los centros educativos sufragados con fondos públicos de la ciudad de Gavà.

Proyecto B: SOCIALIZACIÓN DE LIBROS.

Las direcciones de los centros educativos de la ciudad de Gavà que impartan primaria y que ya hayan iniciado en cursos anteriores un proceso de socialización de libros y / o materiales curriculares.

Proyecto C: REUTILIZACIÓN DE LIBROS.

Las Juntas de las AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del centro de educación de la ciudad, que hayan iniciado en cursos anteriores un proceso de socialización de libros y / o materiales curriculares.

No se podrá adquirir la condición de beneficiario cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

-Si existe resolución de reintegro sobre cualquier subvención concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Gavà y no haber dado cumplimiento a la obligación de pago en los términos que resulten de aquella.

-No hallarse al corriente frente del Ayuntamiento de Gavà en el pago de obligaciones en periodo ejecutivo por cualquier otro concepto distinto del reintegro de subvenciones.

c) Cualquiera de las previstas en estas bases o en la normativa de aplicación.

4. Las condiciones y los requisitos.

Dependiendo del proyecto específico que se trate, los requisitos indispensables para poder recibir la subvención son:

Proyecto A: LIBROS DE TEXTO.

Los requisitos a cumplir son:

-Estar empadronado en el municipio de Gavà.

-Estar matriculado en un centro educativo sostenido con fondos públicos del municipio de Gavà.

-Cumplimentar debidamente la solicitud y presentarla, dentro del periodo establecido en la OAC del Ayuntamiento de Gavà y adjuntar la documentación requerida, descrita en la hoja de solicitud.

-No disponer de un umbral de renta superior a 1,8 * IRSC + (1.500,00 EUR * (MUF-1).

Núm. personas Unidad Familiar Umbral máximo (Importe en bruto) 2 15.841,91 EUR 3 17.341,91 EUR 4 18.841,91 EUR 5 20.341,91 EUR 6 21.841,91 EUR 7 23.341,91 EUR

IRSC, Indicador de renta de suficiencia de Cataluña, establecido en 569,12 EUR mensuales y 7.967,73 EUR anuales, para el ejercicio 2017, a la Ley de presupuestos de la Generalidad.

MUF, Miembros de la Unidad Familiar de Convivencia:

-Los progenitores, en su caso, el / la tutora o persona encargada de la guarda y protección del menor, el solicitante, los hermanos solteros menores de veintiún cinco años y que convivan en el domicilio familiar o los de más edad, cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

-En caso de divorcio o separación legal de los padres, no se considerará miembro computable aquél que no conviva con el solicitante de la beca. Sin embargo, tendrá la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, la renta se incluirá dentro del cómputo de la renta familiar.

-En los casos de violencia machista con sentencia o resolución judicial, no se considerará miembro computable el maltratador, de acuerdo con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

El cálculo de la renta se realizará a partir de los datos obtenidos, mediante la consulta a la Agencia tributaria y de las pensiones no contributivas, de la siguiente manera:

Se sumará el nivel de renta facilidad en el certificado emitido por la Agencia Tributaria del último ejercicio fiscal que esté disponible y los ingresos anuales obtenidos de otros conceptos no contributivos (pensiones no contributivas, PIRMI, pensiones de alimentos y otros) del mismo ejercicio del que se haya obtenido la renta.

Para la determinación de la renta de los miembros computables que obtengan ingresos propios y no han presentado la declaración por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, se seguirá el procedimiento descrito y del resultado obtenido se restarán los pagos efectuados a cuenta.

Proyecto B: SOCIALIZACIÓN DE LIBROS.

Las condiciones a cumplir son:

Ser un centro de educación infantil y primaria de Gavà.

El centro debe estar implementando acciones propias de Socialización y/o Reutilización de libros en la escuela.

Cumplimentar debidamente la hoja de participación.

Presentar el listado de precios de los libros.

Presentar el Plan de Socialización del centro por el curso del año de la convocatoria.

Proyecto C: REUTILIZACIÓN DE LIBROS.

Las condiciones a cumplir son:

Las AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del centro de educación de la ciudad, de centros educativos que impartan primaria en Gavà y que ya hayan iniciado un proceso de Socialización y / o Reutilización de libros en la escuela.

Presentar el Plan de acción de Reutilización el curso del año de la convocatoria.

5. La solicitud y documentación a entregar.

Las solicitudes para participar en la convocatoria de estas bases se deben formular mediante impreso normalizado y adjuntar la documentación requerida según el proyecto:

Proyecto A: LIBROS DE TEXTO.

Los interesados deberán entregar la siguiente documentación:

-Modelo normalizado de solicitud (anexo I).

-Factura detallada de la compra de los libros:

-La Factura deberá detallar el nombre y el importe de cada libro y comprobante de pago.

-La factura sólo podrá hacer referencia a libros de un solo niño. En caso de hermanos deberán llevar facturas diferenciadas.

-En la factura sólo podrá haber conceptos vinculados con el apoyo a la escolarización. No se admitirán facturas que incluyan otros productos (por ejemplo, facturas de supermercados con productos de alimentación, limpieza, etc.).

-En caso de que la Dirección del Centro Escolar o la AMPA avale la compra de los libros en la familia, deberán presentar un certificado de compromiso de ambas partes, donde quede detallado el nombre y el importe de cada libro. En este caso el importe de la subvención se abonará a Centro Escolar o al AMPA.

-Fotocopia NIF o NIE de todos los miembros de la unidad familiar.

-Documentos de los ingresos o rendimientos por conceptos no contributivos del año anterior a la convocatoria: Subsidio de desempleo, dependencia y de otras prestaciones.

-En caso de separación o divorcio, fotocopia de la sentencia judicial donde se especifiquen los acuerdos económicos. En caso de incumplimiento del pago de los acuerdos, aportar copia de la denuncia o de la demanda judicial.

-Las personas que perciban la Renta Mínima de Inserción (PIRMI) o equivalente, autorización al Ayuntamiento para obtener el certificado y su importe.

-En caso de familia numerosa, fotocopia de los carnet acreditativo de la condición de familia numerosa y / o de familia monoparental, en vigor.

-Niños/as en acogimiento acreditará mediante la resolución de acogida del Departamento correspondiente de la Generalidad de Cataluña.

-En caso de discapacidad del alumno o hermanos aportar el Certificado que acredite la discapacidad, emitido por un centro de Atención a Personas con Discapacidad del Departamento correspondiente de la Generalidad de Cataluña, o por los organismos competentes de otras comunidades autónomas.

-Cuenta bancaria para hacer transferencia del importe de la subvención otorgada, en su caso. (anexo III). Es obligatorio presentar el anexo III, correctamente cumplimentado y sellado por la entidad bancaria.

-En casos excepcionales, en los que la situación económica y familiar haya sufrido cambios respecto al año anterior de la convocatoria, se podrá valorar documentación actual justificativa de la situación socioeconómica de la unidad familiar: nóminas actuales, certificación de la oficina del paro en el que conste el importe mensual de la prestación y / o subsidio, así como cualquier otro documento que permita valorar con exactitud la renta per cápita familiar o la no percepción de ingresos.

Por la naturaleza de la ayuda y la especificidad del colectivo, para obtener la condición de becario no hay que acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

El hecho de prestar la solicitud conlleva que se autoriza al Ayuntamiento de Gavà a la consulta de los siguientes datos, relativos a todos los miembros de la unidad familiar:

En el Ayuntamiento de Gavà:

Volante de convivencia de la vivienda donde está empadronado el menor beneficiario.

En la Agencia Estatal de Administración Tributaria:

Declaración de IRPF del ejercicio anterior de todas las personas que conviven en el domicilio.

En el Instituto Nacional de Seguridad Social.

Prestaciones, contributivas y no contributivas que reciben.

A Generalidad de Cataluña.

Renta Mínima de Inserción (PIRMI).

En caso de que no se autorice al Ayuntamiento de Gavà a hacer estas consultas, los solicitantes y el resto de miembros de la unidad familiar deberán entregar las certificaciones correspondientes junto con la solicitud de subvención.

Proyecto B: SOCIALIZACIÓN DE LIBROS.

Los centros interesados deberán entregar la siguiente documentación:

Hoja de Participación. (anexo II).

Listados de precios de libros.

Plan de Socialización del centro por el curso del año de la convocatoria.

Cuenta bancaria para hacer transferencia del importe de la subvención otorgada, en su caso. Es obligatorio presentar el anexo IV, correctamente cumplimentado y sellado por la entidad bancaria.

El hecho de prestar la solicitud conlleva que se autoriza al Ayuntamiento de Gavà a la consulta a la Agencia Estatal de Administración Tributaria ya la Tesorería General de la Seguridad Social certificado acreditativo de la inexistencia de deudas.

Proyecto C: REUTILIZACIÓN DE LIBROS.

Las AMPA interesadas deberán entregar la siguiente documentación:

Instancia solicitando la subvención.

Presentar el Plan de acción de Reutilización el curso del año de la convocatoria.

Cuenta bancaria para hacer transferencia del importe de la subvención otorgada, en su caso. Es obligatorio presentar el anexo III, correctamente cumplimentado y sellado por la entidad bancaria.

El hecho de prestar la solicitud conlleva que se autoriza al Ayuntamiento de Gavà a la consulta a la Agencia Estatal de Administración Tributaria ya la Tesorería General de la Seguridad Social certificado acreditativo de la inexistencia de deudas.

6. La cuantía de la subvención.

El importe de las subvenciones, dependiente del proyecto será:

Proyecto A: LIBROS DE TEXTO.

El importe de la subvención será de un máximo del 100% del coste de los libros que hayan sido adquiridos, hasta un máximo de 120, 00 EUR.

En ningún caso, la cantidad de la subvención y otros que pueda recibir por el mismo concepto, podrá superior al coste de los libros.

Proyecto B: SOCIALIZACIÓN DE LIBROS.

El importe de la subvención será de 20 EUR por escolar, del ciclo de primaria, matriculado en el centro.

Proyecto C: REUTILIZACIÓN DE LIBROS.

El importe de la subvención será de un máximo de 1.200 EUR, en función de la valoración técnica del Plan de acción de Reutilización presentando, las acciones a implementar durante el curso escolar al respecto de la reutilización de libros.

7. Obligaciones del/de la beneficiario/a.

Son obligaciones del/de la beneficiario/a:

Asistir a la escuela.

Comunicar si ha recibido otras subvenciones en concepto de becas de libros de texto.

8. Órganos competentes para la instrucción y la resolución del procedimiento.

El órgano responsable de la Instrucción del procedimiento para el otorgamiento de las subvenciones previstas en las presentes bases será el Teniente de alcalde del Ámbito de Bienestar y Acción Social.

Para la valoración de las solicitudes subvencionables se creará una Comisión calificadora que estará integrada por:

Presidente:

El Teniente de alcalde del Ámbito de Bienestar y Acción Social.

Vocales:

La Asesora del Ámbito de Bienestar y Acción Social.

La Jefe del Departamento de Acción Social y Mediación.

La Jefe del Departamento de Educación, Igualdad y Ciudadanía.

La Coordinadora de programas socioeducativos de Servicios Sociales.

Secretaria:

La Jefe del Departamento Administrativo del Ámbito de Bienestar y Acción Social.

El órgano responsable de la resolución del procedimiento para el otorgamiento de las subvenciones previstas será la Junta de Gobierno Local.

9. Criterios de valoración.

Las solicitudes presentadas se valorarán de acuerdo con los siguientes requisitos:

Proyecto A: LIBROS DE TEXTO.

Para el atorgamiento de las subvenciones para libros de texto se tendrá en cuenta la puntuación general obtenida, atendiendo a la situación socioeconómica de la unidad familiar y, cuando proceda, las situaciones específicas que puedan acreditar la familia y la valoración específica de los servicios sociales.

1. Valoración del nivel de renta de la unidad familiar.

Por este concepto, se establece un baremo de hasta 6 puntos. La baremación se establecerá de acuerdo con lo siguiente:

-Si la renta familiar resultante es igual o superior a la renta límite: 0 puntos.

-Si la renta familiar resultante es 0 o menor de 0: 6 puntos.

-Si la renta familiar resultante está entre 0 y la renta límite, la puntuación se calcula estableciendo la proporción siguiente: 6 * (renta límite-renta familiar) / renta límite.

2. Valoración de situaciones específicas de la unidad familiar.

La baremación se establecerá de acuerdo con la siguiente puntuación:

Tener más de un hijo en edad escolar (P3- a 4º ESO): 2 puntos.

-Familia monoparental: 1 punto.

-Familia numerosa: 1 punto.

-Acogida de niño/a: 1 punto.

-Condición de discapacidad del beneficiario o hermanos de más de un 33%: 1 punto.

3. Valoración por parte de los servicios sociales.

-familias con plan de intervención activo de Servicios Sociales cuyo objetivo sea la actuación preferente sobre los niños: 10 puntos.

Para la concesión de estas subvenciones se tendrá en cuenta la puntuación general obtenida, atendiendo a la situación socioeconómica de la unidad familiar y, cuando proceda, las situaciones específicas que puedan acreditar la familia y la valoración específica de los servicios sociales.

La comisión de valoración, atendiendo a las solicitudes recibidas, la puntuación obtenida y el crédito presupuestario disponible, realizará una propuesta de subvención, en los siguientes importes máximos: puntuación % Máximo con el umbral de 120 EUR 9 puntos o más 100% 7-8,99 puntos 95% 5-6,99 puntos 85% 3-4,99 puntos 75% 0-2, 99 puntos 65%

Proyecto B: SOCIALIZACIÓN DE LIBROS.

Se valorarán los siguientes criterios:

Escolares matriculados a primaria en septiembre del año de la convocatoria.

Continuidad del Plan de Socialización.

Proyecto C: REUTILIZACIÓN DE LIBROS.

La baremación se establecerá de acuerdo con la siguiente puntuación:

Universalización del beneficio del proyecto a todo el colectivo de alumnado del centro. 10 puntos.

Sostenibilidad de las medidas propuestas. 5 puntos.

Implicación y acción de los padres y madres. 5 puntos.

Existencia de una comisión de seguimiento del proyecto de socialización de AMPA y dirección. 5 puntos.

Difusión del proyecto hacia la comunidad de familias del centro. 5 puntos.

La comisión de valoración, atendiendo a las solicitudes recibidas, la puntuación obtenida y el crédito presupuestario disponible, realizará una propuesta de subvención.

10. La revocación y reintegro.

Sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que procedan, el Ayuntamiento procederá a la revocación y reintegro de la subvención otorgada en el caso de incumplimiento de la obligación de justificación en tiempo y forma.

11. Los plazos y la forma de solicitud, justificación y pago.

11.1. De solicitud:

El Ayuntamiento de Gavà otorgará estas subvenciones mediante procedimiento de concurrencia competitiva, lo que implica que los interesados deberán presentar la correspondiente solicitud, acompañada de la documentación necesaria.

El plazo de presentación de las solicitudes será el que se indique en la convocatoria.

Las solicitudes se entregarán en el Registro electrónico del Ayuntamiento de la siguiente manera:

Proyecto A. Libros de Texto: se pueden presentar presencialmente en la OAC o telemáticamente.

Proyecto B. Socialització de Libros: deben presentarse telemáticamente.

Proyecto C. Reutilització de Libros: deben presentarse telemáticamente.

La convocatoria se hará mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, por conducto de la Bases Nacional de Subvenciones, Tablón de Anuncios municipal y los medios de comunicación locales que se consideren adecuadas.

Además, se dará publicidad a la apertura del periodo de presentación de las solicitudes de subvenciones en la página web de este Ayuntamiento: www.gavaciutat.cat.

Si la documentación presentada es incorrecta o incompleta, el servicio responsable requerirá al interesado para corregirla o completarla en el plazo improrrogable de 10 días hábiles. De no hacerlo se extenderá por desistido en su solicitud.

11.2. De otorgamiento:

El plazo máximo para la resolución será de tres meses desde la finalización del plazo de entrega de solicitudes. La falta de resolución, dentro de este plazo, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo, sus solicitudes de concesión de las subvenciones.

La notificación de la resolución se hará dependiendo el proyecto:

Proyecto A: LIBROS DE TEXTO.

Mediante anuncio de forma anonimizada, indicando el número de registro de entrada de la solicitud, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal.

Proyecto B: SOCIALIZACIÓN DE LIBROS.

Notificación a la Dirección del Centro Escolar.

Proyecto C: REUTILIZACIÓN DE LIBROS.

Notificación a la Junta del AMPA del centro escolar.

11.3. De justificación.

Proyecto A: LIBROS DE TEXTO.

En la solicitud de este proyecto se debe adjuntar la factura detallada de los libros adquiridos. Por lo cual, se otorgará sólo subvención a quien haya justificado el gasto.

Proyecto B: SOCIALIZACIÓN DE LIBROS.

El plazo máximo para justificar será de un mes desde la comunicación de la resolución a los beneficiarios / as.

Proyecto C: REUTILIZACIÓN DE LIBROS.

El plazo máximo para justificar será de un mes desde la comunicación de la resolución a los beneficiarios / as.

forma:

Proyecto B: SOCIALIZACIÓN DE LIBROS.

Presentación de las facturas detalladas y justificantes de pagos, a nombre del centro escolar, de los proveedores de libros de texto y material curricular, por el importe mínimo otorgado en la subvención. También se admitirá la cuota de Click Edu.

Las facturas deberán estar fechadas y abonadas entre el 1 de junio del año de la convocatoria y la fecha límite de justificar la subvención.

Presentación de memoria evaluativa.

Proyecto C: REUTILIZACIÓN DE LIBROS.

Presentación de las facturas detalladas y justificantes de pagos, a nombre del AMPA del centro escolar, por el importe mínimo otorgado en la subvención, en conceptos de: libros de texto, material escolar complementario y material de oficina para la gestión del proyecto de reutilización.

Las facturas deberán estar fechadas y abonadas entre el 1 de junio del año de la convocatoria y la fecha límite de justificar la subvención.

Presentación de memoria evaluativa.

11.4. De pago:

Proyecto A: LIBROS DE TEXTO.

El importe se abonará directamente a las familias, mediante transferencia a la cuenta bancaria.

En caso de que se haya presentado aval de la Dirección o del AMPA del Centro Escolar, el importe de la subvención se endosará a la entidad avalista.

Proyecto B: SOCIALIZACIÓN DE LIBROS.

El importe se abonará directamente al Centros Escolares, mediante transferencia a la cuenta bancaria, una vez la subvención haya sido correctamente justificada.

Para proceder a este pago, deberá haberse justificado correctamente, con carácter previo, las cantidades otorgadas a otras convocatorias, si fuera el caso o bien, en caso de no haberlas justificado en su totalidad, haber efectuado el reintegro de la cantidad que correspondiera.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el / la beneficiario / a no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Proyecto C: REUTILIZACIÓN DE LIBROS.

El importe se abonará directamente a las AMPA, mediante transferencia a la cuenta bancaria, una vez la subvención haya sido correctamente justificada.

Para proceder a este pago, deberá haberse justificado correctamente, con carácter previo, las cantidades otorgadas a otras convocatorias, si fuera el caso o bien, en caso de no haberlas justificado en su totalidad, haber efectuado el reintegro de la cantidad que correspondiera.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el / la beneficiario / a no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Gavà, 26 de mayo de 2017 Por orden de la señora alcaldesa, el secretario general, Roger Cots Valverde

Libros de texto
Familia
Escuelas
Actividades de servicios sociales
Ampas
Discapacidad
Servicios Sociales
Educación
Material escolar
Acción social
Sector del libro
Material curricular
Familia monoparental
Infancia
Alumnado
Lectura
Escolarización
Dependencia
Seguridad Social
Escuelas Infantiles
Familia numerosa
Víctimas de violencia de género
Igualdad
Igualdad de género
Acogida de menores
Vivienda
Protección de menores
Medios de comunicación