Aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Planes
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

AJUNTAMENT

ORÍS

(BARCELONA)

ANUNCI D'APROVACIÓ INICIAL

El Ple de l? Ajuntament d? Orís, en sessió extraordinària celebrada el dia 22 de novembre de 2017, va aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions 2018 pel municipi d? Orís.

L? acord i l? expedient se sotmeten a informació pública i audiència dels interessats per un termini de trenta dies, comptats a partir del dia següent al de la publicació d? aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals les persones interessades podran formular les al·legacions, suggeriments i reclamacions que estimin oportuns.

Si transcorregut el termini esmentat no s? han presentat al·legacions, l? acord i la documentació que l? acompanya quedaran aprovats amb caràcter definitiu, sense necessitat de nou acord. En altre cas, les al·legacions seran resoltes pel Ple en l? acord d? aprovació definitiva.

Orís, 23 de novembre de 2017

Arnau Basco i Cirera Alcalde

No hay voces...