Aprovació de l'atorgament de les subvencions destinades a la promoció esportiva en la convocatòria corresponent a l'any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 14-11-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Concesion
  • Plazo: Ver Detalles , 14/11/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

AREA DE PROMOCIO DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ Servei d? Esports

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 30 d? octubre de 2017 va resoldre la convocatòria corresponent a l? any 2017 de les subvencions destinades a la promoció esportiva en els termes i acords que es transcriuen a continuació:

ATES que segons disposa el text refós de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a activitats esportives aprovades inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de 13 de febrer de 2009, modificades per l? Ajuntament Ple en sessió de 5 de gener de 2012 i considerades definitivament aprovades per decret 2.393/2012 de 9 de març de 2012, la Junta de Govern Local en sessió de 6 de març de 2017 va aprovar la convocatòria oberta per a l? any 2017 de les subvencions en la modalitat de promoció esportiva.

ATES que finalitzat el període de presentació de sol·licituds el passat 18 d? abril de 2017, s? han presentat un total de 71 instàncies de les quals 3 van ésser presentades fora de termini, 7 han estat renunciades pels sol·licitants en sobrevindre causes que impossibiliten la realització de les activitats, 6 ha estat directament desestimades per no reunir els requisits d? activitat subvencionable i 2 no assoleixen la puntuació mínima.

ATES que per fer front a les despeses de l? esmentada convocatòria es va aprovar l? autorització de despesa per un import total de 54.000 € amb càrrec al pressupost de l? any 2017.

VIST l? informe tècnic de data 24 de setembre de 2017 que te per presentades les proposicions i dona trasllat a la Comissió Qualificadora.

VISTA l? acta de la Comissió de Qualificadora prevista a la clàusula vuitena de les Bases reguladores específiques, de data 25 de setembre de 2017, que recull la valoració de les sol·licituds de subvenció d? acord amb els criteris de valoració establerts a la clàusula setena de les Bases esmentades, establint per a cada sol·licitud de subvenció la graduació de puntuació assolida, i proposa la quantia de les subvencions dels projectes que es relacionen a la part dispositiva d? aquest dictamen i que han superat la quantia mínima establerta, de manera proporcional a la puntuació obtinguda de conformitat amb el previst a la clàusula 10 de les bases reguladores, així com la relació de les sol·licituds d? ajuts inadmeses o desestimades pels motius que s? especifiquen, segons es relacionen a la part dispositiva d? aquest dictamen.

VISTOS l? informe jurídic de data 2 d? octubre de 2017, les esmentades Bases reguladores específiques per a l? atorgament de subvencions de la Regidoria d? Esports de l? Ajuntament de Sabadell destinades a la promoció esportiva, l? Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament de Sabadell, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, l? article 69 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com la restant normativa d? aplicació.

VIST l? informe d? Intervenció relatiu a la fiscalització prèvia i limitada.

VIST el Decret d? Alcaldia 6.505/2015, de 1 de juliol de 2015, que delega a la Junta de Govern Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l? assumpte objecte d? aquest dictamen.

Per la qual cosa l? Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació, a petició de la Regidoria d? Esports proposa a la Junta de Govern Local l? adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar l? atorgament de les subvencions destinades a la promoció esportiva en la convocatòria corresponent a l? any 2017, a les entitats, projectes i imports que en cada cas es detallen, d? acord amb els criteris de valoració establerts a la clàusula setena de les Bases reguladores específiques per a l? atorgament de subvencions per a activitats esportives, de conformitat amb l? acta de la Comissió Qualificadora de data 25 de setembre de 2017, que s? adjunta:

NIF BENFICIARI PROJECTE PRESSUPOST PROJECTE A ARTISTICA XXI TROBADA G08659724 MODELISTES INTERNACIONAL DE AERONAVALS MODELISME NAVAL 18/06/2017 G63980403 AMPA CEIP CAN LLONG III TROBADA ESPORTIVA

IMPORT SOL.LICITAT PUNTS IMPORT CONCEDIT

1.760,00 € 1.200,00 € 35 1.127,00 €

1.200,00 € 900,00 € 35 900,00 €

G64787385 AMPA ESCOLA MAS BOADELLA ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DUOSPORT ASSIO ESPORTIVA ESCOLAR IES INDUSTRIAL I ARTS I OF ASSÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES JONQUERES DE SABADELL ASSÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES VALLES DE SABADELL ASSOCIACIO BALONMANO PAU CASALS DE SABADELL ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L ESCOLA JOANOT ALI ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES TERMES ASSOCIACIO ESPORTIVA CAN DEU ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MITJA MARATÓ SABADELL CF UNIO CAN RULL ROMULO TRONCHONI ESCOLA CAN LLONG 2017 ORGANITZACIÓ II JORNADA ESPORTIVA 780,00 € 624,00 € 30 624,00 €

G64398480 GIMNÀSTICA RITMICA FEDERADA 10.370,00 € 2.270,00 € 30 966,00 €

G64542145 PROMOCIÓ ESPORTIVA 2017 1.266,00 € 1.012,00 € 35 1.012,00 €

ORGANITZACIÓ SETENA JORNADA ESPORTIVA MEMORIAL JOSE CARLOS URRERO

G64783376 2.500,00 € 2.000,00 € 40 1.288,00 €

G64683931 3er CAMPUS ESPORTIU A L'INSTITUT VALLÈS 3.565,00 € 400,00 € 30 400,00 €

G60557618 PROMOCIÓ MINIHANDBOL A L'ESCOLA 905,86 € 322,53 € 30 322,53 €

G08978256 FESTA DE L'ESPORT DE L'AMPA JOANOT ALISANDA 488,05 € 390,44 € 30 390,44 €

G58180928 ESCOLA D'ESPORTS LES TERMES II CASAL ESPORTIU GIMNÀSTICA RÍTIMCA 2017 3.000,00 € 1.500,00 € 40 1.288,00 €

G59443135 4.524,52 € 1.989,52 € 30 966,00 €

G64240252 XII MITJA MARATÓ DE SABADELL I CURSA DE 14 KM 25.100,00 € 3.000,00 € 40 1.288,00 €

G62081872 XXXII TORNEIG DE FUTBOL BASE CIUTAT DE SABADELL X TORNEIG DE NADAL MEMORIAL MANUEL LUQUE Y ALEX GALLARDO PROJECTE MULTI ESPORT EN EL CENTRE OCUPACIONAL PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS D'ESGRIMA NACIONALS E INTERNACIONALS EN DIFERENTS CATEGORIES, EN 2017

3.500,00 € 600,00 € 30 600,00 €

G62081872 CF UNIO CAN RULL ROMULO TRONCHONI 23.100,00 € 4.000,00 € 55 1.771,00 €

F08237562 CIPO SCCL 5.000,00 € 2.500,00 € 35 1.127,00 €

CLUB D'ESGRIMA SABADELL JAUME VILADOMS G65725830 6.500,00 € 4.130,00 € 45 1.449,00 €

G66053885

G66497033

G58858879

G63613871

G58021767

G58823113

G58337395

G58137951

G58137951

G61984795

G61984795

G61984795

G61984795

G59858555

G08859142

G08859142

G08859142

G66436700

G63300826

G60647740 CLUB ESPORTIU DALMAS

CLUB DE FUTBOL SALA AMICS DEL POU NOU ESCORIAL

CLUB ESPORTIU ESCOLA PIA DE SABADELL

CLUB ESPORTIU GADEX

CLUB ESPORTIU OAR GRACIA

CLUB ESPORTIU SANT NICOLAU

CLUB FALCONS SABADELL

CLUB GIMNAS LLENAS

CLUB GIMNAS LLENAS

CLUB GIMNASTIC CATALUNYA

CLUB GIMNASTIC CATALUNYA

CLUB GIMNASTIC CATALUNYA

CLUB GIMNASTIC CATALUNYA

CLUB GRUPS ARRAHONA FUTBOL SALA

CLUB NATACIÓ SABADELL

CLUB NATACIÓ SABADELL

CLUB NATACIÓ SABADELL

CLUB PATÍ CIUTAT SABADELL

CLUB UNIO ESPORTIVA SABADELL NORD ESPORT CICLISTA BICISPRINT

FESTIVAL FI CURS 2017 1.365,20 € 996,16 € 35 996,16 €

PARTICIPACIÓ EN LES LLIGUES DE FUTBOL SALA DE 2017 I DEL CONSELL ESPORTIU I ORGANITZACIÓ DEL MEMORIAL JULIO REGALADO

14.103,93 € 1.098,93 € 35 1.098,93 €

9È TORNEIG TOPBASQUET CIUTAT DE SABADELL, 2017 34.700,00 € 3.000,00 € 55 1.771,00 €

XIV COPA NADAL D'HOQUEI LINIA 3X3 ESCOLAR DE SABADELL ORGANITAZACIÓ 8è TORNEIG D'HANDBOL MÀSTER - CUP ORGANITZACIÓ XVIè TORNEIG NADAL - MEMORIAL SALVADOR GIRBAU ORGANITZACIÓ XII FALCONADA PARTICIPACIÓ A DIVERSES COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA I ESPANYOLA D'ESGRIMA, EN CATEGORIES DE FLORET FEMENÍ I MASCULÍ, EN 2017 PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA MASCULINA I FEMENINA EN TOTES LES CATEGORIES ORGANITZADES PER LA FED CATALANA I ESPANYOLA I COMPETICONS INTERCLUBS, EN 2017 PARTICIPACIÓ EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA BASE PER CONJUNTS DE GIMNASTICA RITMICA ORGANITZACIÓ DEL TROFEU CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA SABADELL PARTICIPACIÓ EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA BASE INDIVIDUAL PARTICIPACIÓ EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA INDIVIDUAL ABSOLUT DE GIMNASTICA RITMICA PARTICIPACIÓ EN LES LLIGUES FEDERADES DE FUTBOL SALA DIFERENTS CATEGORIES, 2017 PARTICIPACIÓ A LA FINAL FOUR EUROPA LEAGUE DE WATERPOLO FEMENÍ, 2017 ORGANITZACIÓ DE LA COPA DEL REI DE WATERPOLO MASCULÍ 2017 XVII DIADA FINAL DE TEMPORADA SECCIÓ FUTBOL SALA ORGANITZACIÓ DEL 1r TROFEU CLUB PATÍ CIUTAT DE SABADELL CAMPUS-ESPLAI SABADELL NORD CF, 2017 ESCOLA DE CICLISME DE SABADELL

834,00 € 424,00 € 30 424,00 €

700,00 € 300,00 € 30 300,00 €

6.700,00 € 1.180,00 € 30 966,00 €

16.000,00 € 3.500,00 € 45 1.449,00 €

3.830,00 € 2.120,00 € 30 966,00 €

7.810,00 € 4.070,00 € 35 1.127,00 €

7.875,00 € 2.400,00 € 30 966,00 €

546,67 € 200,00 € 30 200,00 €

3.975,00 € 1.000,00 € 30 966,00 €

2.010,00 € 500,00 € 30 500,00 €

38.195,00 € 1.500,00 € 30 966,00 €

16.616,75 € 3.300,00 € 55 1.771,00 €

10.430,65 € 2.080,00 € 40 1.288,00 €

3.000,00 € 2.400,00 € 30 966,00 €

2.870,00 € 700,00 € 30 700,00 €

16.500,00 € 3.000,00 € 30 966,00 €

37.200,00 € 3.000,00 € 35 1.127,00 €

ETHOS ASS PREVENCIÓ I REHAB INTEGRAL DEPENDÈNCIES FALCONS SABADELL ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FALCONS SABADELL ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FALCONS SABADELL ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS FUNDACIO CLUB NATACIO SABADELL

G64386048 PROGRAMA AIXECA'T, SALUT I REEDUCACIÓ PER A JOVES 45.528,27 € 5.000,00 € 40 1.288,00 €

PARTICIPACIÓ TORNEIGS NACIONALS (ZONAL, NACIONAL I ESTATAL) 2017 ORGANITZACIÓ CAMPUS ANY 2017 (NADAL, SETMANA SANTA I ESTIU) PARTICIPACIÓ ALS CAMPIONATS D'ESPANYA DE DIVERSES CATEGORIES, 2017 ATENDIS GRESCA: CURSA/CAMINADA SOLIDÀRIA XXXVII CURSA DE 10KM CLUB NATACIÓ SABADELL PARTICIPACIÓ EN 2017 DEL FS SABADELL FEMENÍ A TOTES LES CATEG CATALANES I INCORPORACIÓ NOU EQUIP BASE FEMENÍ PARTICIPACIÓ AL XXXIII CAMPIONAT CATALUNYA FUTBOL SALA (SPECIAL OLYMPICS - ACELL) PARTICIPACIÓ EN LA PROVA DE RESISTÈNCIA 24H DE MOTOCICLISME DE MONTMELO JORNADA ESPORTIVA INS MIQUEL CRUSAFONT, 2017 ORGANITZACIÓ XXI MEMORIAL FIDEL BAGAN PARTICIPACIÓ DELS EQUIPS SÈNIOR DE SABADELL SUB CB A LES LLIGUES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUET AL LLARG DE 2017 CURSES CICLISTES DE CATEGORIA ELIT I SUB 23 ANY 2017 (87è CAMPIONAT SABADELL I 46è TROFEU JOAN ESCOLÀ)

G65287609 2.000,00 € 1.000,00 € 30 966,00 €

G65287609 3.000,00 € 1.250,00 € 30 966,00 €

G65287609 3.500,00 € 1.500,00 € 30 966,00 €

G64821309 4.000,00 € 3.200,00 € 35 1.127,00 €

G64459373 9.950,00 € 2.400,00 € 40 1.288,00 €

G60844214 FUTBOL SALA SABADELL FEMENI 11.011,10 € 3.000,00 € 35 1.127,00 €

F63280614 GRANDALLA 1.035,00 € 825,00 € 35 825,00 €

Q5855445B INSTITUT CASTELLARNAU 8.000,00 € 2.000,00 € 40 1.288,00 €

S5800009B INSTITUT MIQUEL CRUSAFONT PENYA CICLISTA PALOMILLAS

1.107,00 € 885,60 € 35 885,60 €

G59981621 2.280,00 € 800,00 € 35 800,00 €

G66301573 SABADELL SUD CLUB BASQUET 10.311,65 € 1.947,25 € 30 966,00 €

G08469298 UNIO CICLISTA SABADELL 7.425,37 € 1.500,00 € 35 1.127,00 €

G08469298 UNIO CICLISTA SABADELL

TERCERA EDICIÓ MARXA CICLOTURISTA 'LA VALLESANA' 2017 21.635,00 € 1.500,00 € 40 1.288,00 €

UNIO ESPORTIVA TIBIDABO TORRE ROMEU UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL

G60922093 ORGANITAZACIÓ VIII TORNEIG FUTBOL BASE 'WENCESLAO' 4.200,00 € 3.000,00 € 42 1.352,40 €

G58066598 ORGANITZACIÓ XVIII RONDA VALLESANA ORGANITZACIÓ 57a MARXA INFANTIL REGULARITAT

12.630,00 € 1.330,00 € 43 1.330,00 €

G58066598 5.775,33 € 2.300,00 € 40 1.288,00 €

La forma de pagament de les esmentades subvencions serà segons estableix l? article 11 de les bases reguladores específiques, i la justificació de les quantitats rebudes serà, tal i com estableix a l? article 12 de les mateixes bases.

SEGON.- Acordar l? aprovació de les disposicions de despesa corresponents i imputar les esmentades quantitats a la partida 520-3411B-48200 per un import de 53.911,09€ segons els números d? apunts previs següents:

N. Operació Fase Aplicació Import Tercer Nom tercer

920170011940 D 2017 520 3411B 48200 1.127,00 G08659724 AGRUP ARTIS MODELISTES AERINAVALS S

920170011941 D 2017 520 3411B 48200 900,00 G63980403 AMPA CEIP CAN LLONG

920170011942 D 2017 520 3411B 48200 624,00 G64787385 ASSOC DE MARES I PARES D ALUMNES DE L ESCOLA MAS B

920170011943 D 2017 520 3411B 48200 966,00 G64398480 ASSOCIACIO ESPORTIVA DUOSPORT

920170011944 D 2017 520 3411B 48200 1.012,00 G64542145 ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR IES ESCOLA INDUSTRIAL

920170011945 D 2017 520 3411B 48200 1.288,00 G64783376 ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR IES JONQUERES DE SABA

920170011946 D 2017 520 3411B 48200 400,00 G64683931 ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR IES VALLES DE SABADEL

920170011947 D 2017 520 3411B 48200 322,53 G60557618 ASSOCIACIO BALONMANO PAU CASALS DE SABADELL

920170011948 D 2017 520 3411B 48200 390,44 G08978256 APA CP JOANOT ALISANDA

920170011949 D 2017 520 3411B 48200 1.288,00 G58180928 AAVV LES TERMES

920170011951 D 2017 520 3411B 48200 966,00 G59443135 ASSOCIACIO ESPORTIVA CAN DEU

920170011952 D 2017 520 3411B 48200 1.288,00 G64240252 ASSOCIACIO ESPORTIVA MITJA MARATO SABADELL

920170011953 D 2017 520 3411B 48200 600,00 G62081872 CF UNIO CAN RULL ROMULO TRONCHONI CF UNIO CAN RULL ROMULO TRONCHONI 920170011955 D 2017 520 3411B 48200 1.771,00 G62081872

920170011957 D 2017 520 3411B 48200 1.127,00 F08237562 CIPO SCCL

920170011959 D 2017 520 3411B 48200 1.449,00 G65725830 CLUB D ESGRIMA SABADELL JAUME VILADOMS

920170011961 D 2017 520 3411B 48200 996,16 G66053885 CLUB ESPORTIU DALMAS

920170011964 D 2017 520 3411B 48200 1.098,93 G66497033 CLUB DE FUTBOL SALA AMICS DEL POU NOU ESCORIAL

920170011967 D 2017 520 3411B 48200 1.771,00 G58858879 CLUB ESPORTIU ESCOLA PIA DE SABADELL

920170011970 D 2017 520 3411B 48200 424,00 G63613871 CLUB ESPORTIU GADEX

920170011981 D 2017 520 3411B 48200 300,00 G58021767 CLUB ESPORTIU OAR GRACIA SABADELL

920170011982 D 2017 520 3411B 48200 966,00 G58823113 CLUB ESPORTIU SANT NICOLAU

920170011985 D 2017 520 3411B 48200 1.449,00 G58337395 CLUB FALCONS SABADELL

920170011986 D 2017 520 3411B 48200 966,00 G58137951 CLUB GIMNAS LLENAS

920170011987 D 2017 520 3411B 48200 1.127,00 G58137951 CLUB GIMNAS LLENAS

920170011989 D 2017 520 3411B 48200 966,00 G61984795 CLUB GIMNASTIC CATALUNYA

920170011991 D 2017 520 3411B 48200 200,00 G61984795 CLUB GIMNASTIC CATALUNYA

920170011993 D 2017 520 3411B 48200 966,00 G61984795 CLUB GIMNASTIC CATALUNYA

920170011994 D 2017 520 3411B 48200 500,00 G61984795 CLUB GIMNASTIC CATALUNYA

920170011996 D 2017 520 3411B 48200 966,00 G59858555 CLUB GRUPS ARRAHONA FUTBOL SALA

920170011997 D 2017 520 3411B 48200 1.771,00 G08859142 CLUB NATACIO SABADELL

920170011998 D 2017 520 3411B 48200 1.288,00 G08859142 CLUB NATACIO SABADELL

920170011999 D 2017 520 3411B 48200 966,00 G08859142 CLUB NATACIO SABADELL

920170012001 D 2017 520 3411B 48200 700,00 G66436700 CLUB PATÍ CIUTAT DE SABADELL

920170012002 D 2017 520 3411B 48200 966,00 G63300826 CLUB UNIO ESPORTIVA SABADELL NORD

920170012003 D 2017 520 3411B 48200 1.127,00 G60647740 ESPORT CICLISTA BICISPRINT

ETHOS ASOC PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS DEPENDENCIAS 920170012005 D 2017 520 3411B 48200 1.288,00 G64386048

920170012006 D 2017 520 3411B 48200 966,00 G65287609 FALCONS SABADELL ASSOCIACIO ESPORTIVA

920170012008 D 2017 520 3411B 48200 966,00 G65287609 FALCONS SABADELL ASSOCIACIO ESPORTIVA

920170012012 D 2017 520 3411B 48200 966,00 G65287609 FALCONS SABADELL ASSOCIACIO ESPORTIVA

920170012021 D 2017 520 3411B 48200 1.127,00 G64821309 FUNDACIO PRIVADA ATENDIS

920170012022 D 2017 520 3411B 48200 1.288,00 G64459373 FUNDACIO CLUB NATACIO SABADELL

920170012023 D 2017 520 3411B 48200 1.127,00 G60844214 CLUB FUTBOL SALA SABADELL FEMENI

920170012024 D 2017 520 3411B 48200 825,00 F63280614 GRANDALLA SCCL

920170012025 D 2017 520 3411B 48200 1.288,00 Q5855445B INSTITUT CASTELLARNAU

920170012026 D 2017 520 3411B 48200 885,60 S5800009B INSTITUT MIQUEL CRUSAFONT

920170012027 D 2017 520 3411B 48200 800,00 G59981621 PENYA CICLISTA PALOMILLAS

920170012028 D 2017 520 3411B 48200 966,00 G66301573 SABADELL SUD CLUB DE BASQUET

920170012029 D 2017 520 3411B 48200 1.127,00 G08469298 UNIO CICLISTA SABADELL

920170012030 D 2017 520 3411B 48200 1.288,00 G08469298 UNIO CICLISTA SABADELL

920170012031 D 2017 520 3411B 48200 1.352,40 G60922093 UNIO DEPORTIVA TIBIDABO TORRE ROMEU

920170012032 D 2017 520 3411B 48200 1.330,00 G58066598 UNIO EXCURSIONISTA DE SABADELL

920170012033 D 2017 520 3411B 48200 1.288,00 G58066598 UNIO EXCURSIONISTA DE SABADELL

TERCER.- Aprovar la proposta d? anulació de l? autorització de despesa i acordar el deslliurament per import de 88,94 € segons operació amb número d? apunt previ A/ 920170012034 i que s? imputarà a l? aplicació pressupostària 520-3411B-48200.

QUART.- Desestimar les sol·licituds de subvenció de les següents entitats, pels projectes que s? esmenten i les raons que es detallen:

CIF ENTITAT Activitat Motiu

G-65725830 Club d? esgrima Sabadell

Jaume Viladoms Material esgrima No és objecte de la convocatòria.

APA Institut Ensenyament Mitjà Ferran Casablancas

Organització i participació d? activitats esportives en horari no lectiu que es realitzen al centre i participen en les lligues escolars organitzades pel consell esporti8 de Sabadell

G59706432 No és objecte de la convocatòria.

G65234163 Associació Esportiva Escolar Ribot i Serra Activitats extraescolars No és objecte de la convocatòria.

G62081872 CF Unió Can Rull Rómulo Tronchi Competició Esportiva Futbol No és objecte de la convocatòria.

G08859142 Club Natació Sabadell Participació en competicions esportives oficials de Voleibol No és objecte de la convocatòria.

G59500975 Union Subaquàtica

Sabadell

Jornada d? iniciació al submarinisme en la festa major 2017

Participació a la copa Base Individual de Gimnàtica Rítimica 2017

No és objecte de la convocatòria.

G61984795 Club Gimnàstic

Catalunya

No assoleix puntuació mínima

G61984795 Club Gimnàstic

Catalunya Participació en el trofeu Open Grazur Internacional (NICE)

No assoleix puntuació mínima

CINQUE.- Tenir per desistides les sol·licituds de subvenció de les següents entitats degut a causes sobrevingudes que impossibiliten la realització de l? activitat.

CIF ENTITAT

G-66891482 CLUB Hockey Silla de Ruedas Claxon Sabadell

G-58021767 Club Esportiu OAR Gràcia Sabadell

G60557618 Associació Balonmano Pau Casals

G-66829631 Club Tennis Taula Sabadell 2016

G-59916502 AMPA de l? Escola Pau Casals

G-59447128 Associació de Pares Alumnes Escola Cifuentes

G-58021767 Club Esportiu OAR Gràcia Sabadell

SISE.- Inadmetre les sol·licituds de subvencions de les següents entitats per haver estat presentades fora del termini establert.

CIF ENTITAT ACTIVITAT

G-58181595 Unión deportiva La Planada Torneig de futbol d'estiu i altres activitats

G-63171896 AT Can Deu Campus de Verano

R-0800595A Escola Pia de Sabadell Promoció de l'esport escolar en la

modalitat de futbol Sala

SETÈ.- Ordenar la publicació de la present resolució de convocatòria de subvencions a la Base de Datos Nacional de Subvenciones i al tauler d? anuncis de l? Ajuntament de

Sabadell, amb els efectes de notificació als interessats previst a l? article 45 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la qual es podrà consultar també a la Pàgina Web de la Corporació, tal i com estableix l? article 8 de les Bases reguladores.

VUITÈ.- Requerir als beneficiaris per tal que acceptin la subvenció concedida en el termini d? un mes a comptar des de la notificació formal de la resolució.

NOVÈ.- Facultar a la Tinenta d? alcalde de l? Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació per tal que subscrigui tots els documents necessaris per a l? efectivitat dels anteriors acords.

DESÈ.- Traslladar aquests acords als departaments corresponents als efectes oportuns.

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Sabadell a 31 d? octubre de 2017.

Marisol Martínez Torres La Tinenta d? alcalde de l? àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació

Deporte
Deporte
Escuelas
Natación
Ampas
Actividades deportivas
Artes
Industrialización
Fiestas Populares
Infancia
Juventud
Salud
Participación vecinal
Actividades extraescolares
Competiciones deportivas
Actividades de ocio y tiempo libre
Sillas de ruedas