Aprovació de la modificació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a serveis socials. - Boletín Oficial de Barcelona de 13-07-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 13/07/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Balenyà

EDICTE

Es fa públic, que en la sessió del Ple extraordinari de data 25 de juny de 2015, es va adoptar el següent acord:

'PRIMER: Aprovar la modificació de les bases reguladores per l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva per serveis socials.

SEGON: Aprovar la convocatòria d'aquestes subvencions per un import màxim de 8.000 EUR, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors bases, essent l'últim dia per a la presentació de sol·licituds el dia 30 de setembre de 2015.

TERCER: Aprovar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231 48001.

QUART: Sotmetre a informació pública la modificació de les bases, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació durant el termini de vint dies.

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A SERVEIS SOCIALS.

Regidoria /servei: Serveis Socials.

1.- Objecte.

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Balenyà en l'àmbit dels serveis socials destinades a atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients. Es considerarà com a prestacions socials:

' Ajuts complementaris de llibres i material escolar.

Les prestacions socials de caràcter econòmic no formen part de les prestacions del sistema de la Seguretat Social, tot i que se'n poden beneficiar les persones incloses en l'acció protectora d'aquest sistema.

Supòsits exclosos:

' En el cas que existeixin altres convocatòries d'ajut d'altres administracions de caràcter local, supramunicipal o de rang autonòmic pels conceptes previstos. Si s'escau, es podrà aplicar el criteri de compatibilitat d'ajuts sense superar en cap cas el cost total del concepte sol·licitat.

' Aquesta base reguladora tindrà caràcter supletori, respecte a la normativa específica, en els següents casos:

- Subvencions o prestacions econòmiques concedides o finançades amb Fons Europeus o d'altres Administracions Públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa o condicions establertes per l'administració que financi, total o parcialment, la subvenció.

En cas que la normativa estatal no reguli la forma d'atorgament de la subvenció, serà d'aplicació aquesta base reguladora.

- Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer lloc per aquesta.

2.- Finalitat de les subvencions.

Aquestes subvencions hauran d'atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a afrontar-les i que no estan en condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts.

3.- Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, comprenen el període entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries.

1.- Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques que justifiquin la situació de necessitat en la que es trobin incursos segons el barems establerts en el punt 9 d'aquestes bases, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

3.- No podran ser beneficiàries les persones físiques que, directe o indirectament, promoguin o fomentin valors i actituds discriminatòries, sexistes o violentes.

5.- Documentació a aportar.

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Volant de convivència.

2) Fotocòpia DNI o NIE de tots els membres de la unitat de convivència.

3) Targeta Sanitària de tots els membres de la unitat de convivència.

4) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat.

5) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

6) Darrer rebut d'hipoteca o lloguer de l'habitatge de residència de la persona beneficiària.

7) Ingressos econòmics de la unitat de convivència:

' Opció 1: Última declaració de la renda dels tutors legals.

' Opció 2: Justificants d'ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat de convivència amb relació de parentiu amb els beneficiaris:

- Les últimes 3 nòmines i l'informe de vida laboral de les persones que es trobin ocupats laboralment.

- Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya amb els períodes d'inscripció i quantia (rebut) de recepció de la prestació, en cas de trobar-se a l'atur.

- Certificat i rebut (pensió, RMI, PNC, …) en cas de percebre altres prestacions.

- Certificat d'inscripció com a demandant d'ocupació al servei d'Ocupació de Catalunya i no perceptor de prestacions en cas d'estar a l'atur i no percebre cap prestació.

- Altra documentació que estimi el departament dels serveis socials d'utilitat per valorar la situació familiar (incompliment de pagament de pensió d'aliments, en cas de separació; situacions de dependència; violència de gènere; discapacitat d'algun dels membres; informes de salut en cas de malaltia greu…).

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada. En el cas que el sol·licitant hagi presentat la citada documentació a l'Ajuntament de Balenyà en els darrers 6 mesos no caldrà que la presenti de nou. En qualsevol cas farà fer constar a la sol·licitud el tràmit pel qual es va presentar.

6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds pels ajuts complementaris de llibres i material escolar finalitzarà el dia 30 de setembre de 2015.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model annex 1, que serà signat per l'interessat/da.

La sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà presentar-se al Registre General de l'ajuntament de Balenyà situat al c/ Pista, 2. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú dins el termini establert.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8.- Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

Els expedients de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu s'inicien a sol·licitud de la part interessada. En tots els casos, i en el tràmit d'instrucció de l'expedient, els serveis socials del municipi han de realitzar un informe relatiu al beneficiari o beneficiària que, com a mínim, ha de valorar la situació de necessitat.

Per emetre la valoració de la sol·licitud, el tècnic de serveis socials actuarà d'acord amb els criteris objectius d'atorgament de la subvenció emetent d'acord amb aquests una proposta d'ajut.

Fet l'informe a que fa referència el paràgraf 2, els serveis socials han de trametre l'expedient a un òrgan col·legiat per tal que elabori la proposta de concessió.

9.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base. Només es valoraran aquelles sol·licituds que superin el 40% de puntuació econòmica.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris objectius:

VALORACIÓ ECONÒMICA.

NÚM. DE MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA INGRESSOS MÀXIMS

MENSUALS DE LA

UNITAT DE CONVIVÈNCIA Menys 25%

=70 punts

Entre 25%

i el 50% = 52,5 punts entre el 50%

i el 75% = 35 punts entre el 75%

i el 100% = 25 punts

INGRESSOS REALS MENSUALS DE TOTA LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA PUNTUACIÓ OBTINGUDA IRSC 2010 569,12 EUR 142,28 EUR 284,56 EUR 426,84 EUR 569,12 EUR Un adult 739,86 EUR 184,96 EUR 369,93 EUR 554,89 EUR 739,86 EUR Un adult i un infant 961,81 EUR 240,45 EUR 480,91 EUR 721,36 EUR 961,81 EUR Un adult i dos infants 1.183,77 EUR 295,94 EUR 591,88 EUR 887,83 EUR 1.183,77 EUR Un adult i tres infants 1.405,73 EUR 351,43 EUR 702,86 EUR 1.054,29 EUR 1.405,73 EUR Un adult i quatre infants 1.627,68 EUR 406,92 EUR 813,84 EUR 1.220,76 EUR 1.627,68 EUR Un adult i cinc infants 1.849,64 EUR 462,41 EUR 924,82 EUR 1.387,23 EUR 1.849,64 EUR Dos adults 1.109,78 EUR 277,45 EUR 554,89 EUR 832,34 EUR 1.109,78 EUR Dos adults i un infant 1.331,74 EUR 332,94 EUR 665,87 EUR 998,81 EUR 1.331,74 EUR Dos adults i dos infants 1.553,70 EUR 388,42 EUR 776,85 EUR 1.165,27 EUR 1.553,70 EUR Dos adults i tres infants 1.775,65 EUR 443,91 EUR 887,83 EUR 1.331,74 EUR 1.775,65 EUR Dos adults i quatre infants 1.997,61 EUR 499,40 EUR 998,81 EUR 1.498,21 EUR 1.997,61 EUR Dos adults i cinc infants 2.219,57 EUR 554,89 EUR 1.109,78 EUR 1.664,68 EUR 2.219,57 EUR Tres adults 1.479,71 EUR 369,93 EUR 739,86 EUR 1.109,78 EUR 1.479,71 EUR Tres adults i un infant 1.701,67 EUR 425,42 EUR 850,83 EUR 1.276,25 EUR 1.701,67 EUR Tres adults i dos infant 1.923,63 EUR 480,91 EUR 961,81 EUR 1.442,72 EUR 1.923,63 EUR Tres adults i tres infants 2.145,58 EUR 536,40 EUR 1.072,79 EUR 1.609,19 EUR 2.145,58 EUR

NÚM. DE MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA INGRESSOS MÀXIMS

MENSUALS DE LA

UNITAT DE CONVIVÈNCIA Menys 25%

=70 punts

Entre 25%

i el 50% = 52,5 punts entre el 50%

i el 75% = 35 punts entre el 75%

i el 100% = 25 punts

INGRESSOS REALS MENSUALS DE TOTA LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA PUNTUACIÓ OBTINGUDA Tres adults i quatre infants 2.367,54 EUR 591,88 EUR 1.183,77 EUR 1.775,65 EUR 2.367,54 EUR Tres adults i cinc infants 2.589,50 EUR 647,37 EUR 1.294,75 EUR 1.942,12 EUR 2.589,50 EUR Quatre adults 1.849,64 EUR 462,41 EUR 924,82 EUR 1.387,23 EUR 1.849,64 EUR 0,0

VALORACIÓ SOCIAL. Puntuació màxima Puntuació assignada Habitatge Manca d'habitatge 1 Manca de serveis i subministraments 1/2 Desnonament 5 Habitatge deficient 1 Despesa d'habitatge superior al 50% dels ingressos 10 Amuntegament 1 Ingressos econòmics Ingressos insuficients 0 Administració deficient 5 Sense ingressos 0 Autonomia personal Manca de recursos personals 1 Manca d'autonomia personal temporal 1 /2 Manca d'autonomia personal permanent 2/4 Hàbits i conductes personals Alcoholisme / altres drogodependències o dependències no tòxiques 2/5 Relacions socials Dificultats en les relacions socials 1 Inadaptació social 1 Rebuig social 2 Aspectes laborals Dificultats per accedir al mercat laboral 1 Impossibilitat d'accedir al mercat laboral 2 Inadaptació laboral 1 Relacions familiars Dificultats en relacions familiars 1 Dificultats per assumir responsabilitats familiars 5 Estrès derivat de situació familiar 1 Conductes agressives en l'àmbit familiar 5 Persona adulta en situació de negligència i abandó 2 Persona adulta víctima de maltractament 5 Violència de gènere 5 Menor víctima de maltractament físic, psicològic 10 Menor víctima d'abús sexual 10 Menor en situació de negligència i abandó 5 Escolaritat Dificultats d'aprenentatge escolar 3 Absentisme escolar 0 Inadaptació escolar 3 Víctima d'assetjament escolar 3 Desescolarització 0 Tipus d'unitat familiar: Monoparental 1 Nombrosa 1 Persona sola 0 Llar mutifamiliar 0 Agregats positius / negatius 10 PUNTUACIÓ SOCIAL 0

RESULTATS VALORACIÓ PUNTUACIÓ VALORACIÓ ECONÒMICA 0 VALORACIÓ SOCIAL 0 TOTAL 0 BAREM I QUANTIA MÀXIMA DE PRESTACIÓ PUNTUACIÓ De 17,5 a 25 punts 20% De 25 a 50 punts 40% De 50 a 75 punts 60% De 75 a 100 punts 80% De 100 a 140 punts 100%

10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2015 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 8.000 EUR i anirà a càrrec de la partida 231 48001 del pressupost municipal.

11.- Import individualitzat de les subvencions.

L'import a concedir a cadascun dels interessats/ades es determinarà segons el barems establerts en el punt 9 d'aquestes bases.

L'import de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, la consignació pressupostària anteriorment fixada.

12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

La instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases correspon als Tècnics dels serveis socials de l'ajuntament de Balenyà.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït i que estarà format per les següents persones:

' El regidor de benestar social o persona en qui delegui. ' El regidor d'hisenda local o persona en qui delegui. ' L'auxiliar administrativa amb tasques a l'àrea d'intervenció o persona en qui delegui. ' Un representant del grup municipal PSC o persona en qui delegui. ' Un representant del grup municipal CiU o persona en qui delegui. ' El secretari de la corporació o persona en qui delegui que exercirà les funcions de secretaria.

Els membres d'aquest òrgan no podran tenir cap vincle amb les persones físiques sol·licitants.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà la Junta de govern Local.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos.

Pel que fa als ajuts de menjador escolar i als complementaris de llibres i material escolar s'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

14.- Acceptació de la subvenció.

Les subvencions s'entendran acceptades tàcitament pel transcurs d'un mes a partir de la recepció de l'acord d'aprovació de la concessió, sense manifestar expressament les seves objeccions.

15.- Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'ajuntament, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

2. Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3. El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l'integren.

5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

16.- Despeses subvencionables.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l'objecte subvencionat.

17.- Forma de pagament.

El pagament de l'ajut es realitzarà, sempre que sigui possible, a l'entitat o empresa que porti a terme el servei o prestació per la qual es demana l'ajut, d'acord amb la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic.

El pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà de qualsevol de les maneres següents:

' Prestacions permanents: les que es paguen per mitjà d'aportacions dineràries periòdiques i amb voluntat de continuïtat i estabilitat en el temps.

' Prestacions temporals: les que es paguen per mitjà d'aportacions periòdiques però amb una durada anual i amb previsió de temporalitat.

' Prestacions puntuals: les que s'exhaureixen amb una única aportació dinerària.

Tots els aspectes no contemplats en aquests criteris s'hauran d'ajustar a la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic, sempre i quan estiguin regulats per aquesta.

18.- Termini i forma de justificació.

1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que es podran trobar al Registre General de l'ajuntament.

19.- Deficiències en la justificació.

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

20.- Mesures de garantia.

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

21.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, el termini de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'ajuntament superin el cost total de l'objecte subvencionat.

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les presents bases.

22.- Compatibilitat amb d'altres subvencions.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l'objecte subvencionat.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

23.- Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, dades identificatives del/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import:

' Inferiors a 3.000 EUR en el tauler d'anuncis corporatiu o a la seu electrònica. ' Superiors a 3.000 EUR en el Butlletí Oficial de la Província.

24.- Causes de reintegrament.

1.- Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament.

25.- Obligats al reintegrament.

1.- Respondran solidàriament les persones físiques interessades que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

2.- Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els familiars, ascendents o descendents, de les persones físiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d'ells depenguin.

26.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

27.- Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.

Balenyà, 2 de juliol de 2015 L'alcalde accidental, Antoni Mas i Bigas

Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Libros de texto
Material escolar
Escuelas
Vivienda
Alquiler de vivienda
Salud
Discapacidad
Dependencia
Comedor escolar
Bienestar social
Empresa