Aprovació de la modificació de les bases particulars reguladores de la segona edició dels Premis a l'Emprenedoria i nou termini de presentació de les candidatures. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-08-2015

TIEMPO DE LECTURA:

Aprovacio de la modificacio de les bases particulars reguladores de la segona edicio dels Premis a l Emprenedoria i nou termini de presentacio de les candidatures.

  • Plazo de la solicitud: Ver Detalles , 06/08/2015 hasta ----
  • Tipo: Premios
  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Categorías: Servicios Sociales

Descargar en PDF


ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament a la seva sessió de data 30 de juliol de 2015 va aprovar la modificació de les Bases particulars reguladores de la segona edició dels Premis a l'Emprenedoria que havien estat aprovades pel Ple de l'Ajuntament a la seva sessió de data 26 de març de 2015 i publicades al BOP de data 17 d'abril de 2015, núm. 02201500985. El text de la modificació que s'adjunta en annex, s'exposa al públic en aplicació del que disposen el DL 2/2003 de 28 d'abril i l'article 124.2 del ROAS, pel termini de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d'Edictes de l'Ajuntament, per tal que s'hi puguin presentar al·legacions. Si transcorregut aquest termini no se n'hi ha presentat cap, s'entendrà aprovada definitivament la modificació de les Bases.

ANNEX

MODIFICACIÓ BASES SEGONA EDICIÓ PREMIS A L'EMPRENEDORIA DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, en els apartats que tot seguit s'indiquen:

- Base 4. Termini i lloc de presentació.

Allà on diu: 'El termini i lloc de presentació de candidatures empresarials s'obrirà el dia 7 d'abril de 2015 i finalitzarà el 10 de setembre de 2015'.

Haurà de dir: 'El termini i lloc de presentació de candidatures empresarials s'obrirà el dia 7 d'abril de 2015 i finalitzarà el 15 d'octubre de 2015'.

- Base 5. Jurat.

Allà on diu: El Jurat estarà constituït per 9 membres:

....//....

- Regidor d'Indústria: Miquel Rovira i Badia. - Regidor de Joventut: Joan Carles Tinoco Balongo. - Regidora de Igualtat: Mª Àngels Marcuello i Martínez.

....//....

Haurà de dir:

El Jurat estarà constituït per 9 membres:

....//....

- Regidora d'Empresa i Ocupació: Laura Navarro Ceballos - Regidor de Joventut: Marc Sanabria Robledo - Regidor de Serveis Socials: Jaume Oliveras Malla

....//....

- Base 9. Resolució i comunicació premis.

Segon paràgraf de la Base, allà on diu:

'La comunicació a les empreses i persones guanyadores del concurs tindrà lloc en un acte públic en la FIRA PALAU 2015'.

Haurà de dir:

La comunicació a les empreses i persones guanyadores del concurs tindrà lloc en un acte públic en el lloc i data que es comunicarà amb caràcter previ als interessats i del que es donarà difusió prèvia mitjançant inserció d'anunci a la web i als mitjans de comunicació local.

Palau-solità i Plegamans, 5 d'agost de 2015 L'alcaldessa accidental, M. Carme Cabeza Nieto

Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales