Aprovació de la segona convocatòria per a l'atorgament de les subvencions destinades a activitats esportives per l'any 2015 de la modalitat de promoció esportiva. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 23/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell. Gabinet de l'Alcaldia

Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació Servei d'Esports

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de novembre de 2015 va aprovar la segona convocatòria per a l'atorgament de les subvencions destinades a activitats esportives per l'any 2015 de la modalitat de promoció esportiva, en els termes i acords que es transcriuen a continuació:

El text de la convocatòria podrà trobar-se al web municipal és el següent:

'ANNEX.

SEGONA CONVOCATÒRIA OBERTA D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES EN LA MODALITAT DE PROMOCIÓ ESPORTIVA PER L'ANY 2015.

De conformitat amb les bases específiques reguladores d'aquestes subvencions i publicades en aquest mateix Butlletí Oficial de la Província, s'obre la segona convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions destinades activitats esportives en la modalitat de promoció esportiva per l'any 2015.

1. OBJECTE.

Es objecte d'aquesta convocatòria l'atorgament de subvencions en règim de concurrència per a la realització d'activitats esportives en la modalitat de promoció esportiva.

D'acord amb les bases específiques reguladores s'entén per activitats esportives, les activitats que promoguin la pràctica físicoesportiva regular a qualsevol edat i que no siguin el resultat d'una programació estable de llarga durada en els àmbits de l'esport de competició, educatiu i de lleure, d'acord amb els següents subprogrames:

- Organització de sessions que tenen per objectiu l'ensenyament d'activitats físiques bàsiques i/o formació d'agents esportius.

- Organització de torneigs, curses, trobades o campionats esportius oficials o amistosos, campus esportius i actes commemoratius.

- Participació en competicions esportives oficials o amistoses, concentracions o trobades dins o fora de la ciutat de Sabadell i aquelles que formin part d'alguna de les fases de semifinals i finals de la lliga competitiva.

2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS.

Les subvencions aniran amb càrrec a la partida pressupostària municipal 257/3411B/48200 de l'any 2015 per import de 27.700 EUR.

3. TERMINIS.

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà el dia 23 de novembre i finalitzarà el 23 de desembre de 2015.

La sol·licitud es formalitzarà en l'annex 1 que s'adjunta a les esmentades bases reguladores.

El termini d'execució serà de l'1 de gener al 31 de desembre de 2015.

El termini de justificació de les subvencions serà de 3 mesos a comptar de l'endemà l'acabament de l'activitat o de la notificació de l'atorgament de la subvenció.

La justificació es realitzarà segons s'escaigui per la quantia de l'import atorgat, d'acord amb les bases reguladores, mitjançant el document que constitueix l'annex 3 o l'annex 4 de les bases reguladores.

4. TRAMITACIÓ.

L'import de la sol·licitud de subvenció no excedirà ni del 10% de l'import total d'aquesta convocatòria ni pot representar més del 80% del cost total de l'activitat o projecte al qual s'apliqui.

Per a la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que s'aporti la documentació que es detalla a l'article 6 de les bases i que es presenti a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sabadell. Així mateix es podrà presentar per qualsevol dels sistemes previstos a la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La tramitació dels expedients i la seva resolució s'efectua segons es disposa a les bases reguladores.

5. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ.

La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim de tres mesos a partir de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds i es notificarà als interessats a través del tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sabadell de conformitat amb el previst a l'article 59.6. b) de la Llei 30/1992 i es podrà consultar a través de la pàgina web de l'Ajuntament.

Contra la resolució que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos o qualsevol altre recurs que considerin convenient.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de subvenció.

6. PUBLICITAT.

En el BOP, en la pàgina web de l'Ajuntament i en el tauler d'anuncis de la corporació es publicaran, amb periodicitat trimestral, les subvencions concedides per import superior a 3.000 EUR, Amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.

En cas que l'import de les subvencions individualment considerades no excedeixi de 3.000 EUR, la publicació del seu atorgament es realitzarà al taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Sabadell.

Sabadell, 16 de novembre de 2015 La tinenta d'alcalde de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, Marisol Martínez Torres

Deporte
Actividades deportivas
Actividades de ocio y tiempo libre
Competiciones deportivas