Aprovació de les subvencions per fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat treballar per la cohesió social, econòmica i territorial. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 20/02/2015 hasta 20/08/2015
  • Documento en formato PDF

En compliment d'allò que disposen els articles 12.1, 13.3 i 14.3 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), l'article 124.2 del Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals i l'article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió ordinària de data 12 de febrer de 2015, va aprovar, entre d'altres, un dictamen la part dispositiva del qual es del tenor LITERAL següent:

Primer.- APROVAR les Bases Reguladores per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat treballar per la cohesió social, econòmica i territorial i desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada dels serveis en tot l'àmbit provincial per a l'exercici 2015, el text íntegre de les quals és el següent:

'BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE REPRESENTATIVES DEL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS, ANY 2015.

CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2015/6993.

1.- Objecte.

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local destinades a finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu:

La millora del teixit comercial urbà.

El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.

2.- Finalitat de les subvencions.

El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com dels agents que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats.

En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial, les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis i, en aquesta línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del teixit associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l'àmbit del comerç urbà.

És per això que es considera oportú donar suport a les actuacions promogudes per les entitats representatives del sector comercial del municipi envers el manteniment, consolidació i millora de l'oferta comercial i dels serveis prestats a la ciutadania en el marc de les línies generals dissenyades, conjuntament, per l'ens local.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d'Actuació del Mandat, i d'acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat:

Treballar per la cohesió social, econòmica i territorial.

Desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada dels serveis en tot l'àmbit territorial provincial.

3.- Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes Bases, s'hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades durant el període d'1 de gener de 2015 a 31 de desembre de 2015.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries.

1.- Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

Ser una entitat privada sense afany de lucre, en concret, associacions, federacions, confederacions, agrupacions i altres entitats d'àmbit territorial que representin els operadors comercials i de serveis, inscrites al registre públic corresponent. Resten excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals, els Gremis i qualsevol altra associació sectorial.

Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona.

Desenvolupar llur activitat principalment a la província de Barcelona.

Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i que el seu àmbit d'actuació principal sigui en un municipi inferior a 300.000 habitants.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a la base següent.

5.- Documentació a aportar.

A la sol·licitud de subvenció (model normalitzat) caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.

2) Escriptura de constitució o Estatuts.

3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.

4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

5) Acreditació de la inscripció registral de l'entitat.

6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

9) Memòria de les activitats a realitzar per a les que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 1). 10) Pressupost previst per a les activitats per les que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 2).

11) Programa anual d'actuacions previstes per l'entitat, contemplant els apartats següents: detall de les accions previstes, calendari, objectius i pressupost individualitzat. Nombre total d'associats/des i, quota anual i derrames previstes de l'any 2015.

12) Declaració del regidor/regidora competent en matèria de comerç conforme el Programa anual d'actuacions de l'entitat peticionaria s'adequa a la política comercial municipal.

13) Declaració responsable que la documentació a aportar corresponent als punts 1, 2, 3, 4 i 5, ja s'ha aportat i no s'ha produït cap variació respecte a l'anterior convocatòria 2014/5933.

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de les presents Bases i de la convocatòria única al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat. Només es podrà presentar una sol·licitud per entitat sol·licitant.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2015.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s'hauran de presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8.- Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases reguladores serà el de concurrència competitiva.

9.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base. El jurat determinarà en funció del nombre de participants i de les propostes presentades, el número de tall per atorgar les esmentades subvencions.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicats d'acord amb la ponderació indicada (la valoració tindrà un màxim de 100 punts):

1) Grau d'adequació de l'actuació/ons sol·licitada/es a les necessitats comercials del territori amb justificació del seu plantejament i complementarietat i afinitat amb els plans i actuacions de l'Ajuntament o Consell Comarcal si s'escau (fins a un màxim de 25 punts).

2) Complementarietat de l'actuació/ons sol·licitada/es amb el programa general de l'entitat sol·licitant (fins a 10 punts).

3) Actuacions que milloren l'atractivitat de l'eix comercial (serveis a la clientela, serveis als operadors (fins a 15 punts).

4) Grau d'innovació de l'actuació (fins a 15 punts).

5) Implicació d'altres agents socials del municipi en l'actuació proposada per l'entitat sol·licitant (fins a 10 punts).

6) Justificació de la capacitat de captació de clientela en el desenvolupament de l'actuació (fins a 15 punts).

7) Concertació públic-privada: grau de col·laboració entre l'Ajuntament o d'altres ens locals i l'entitat sol·licitant en el disseny i implementació de les polítiques comercials locals (fins a 5 punts).

8) Existència d'un sistema d'indicadors de seguiment implementat (fins a 5 punts).

10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2015 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents Bases serà de dos-cents cinquanta-sis mil (256.000,00) EUR i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària G/30301/43100/48901 del pressupost vigent de la Corporació.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.

11.- Import individualitzat de les subvencions.

L'import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en funció dels punts atorgats, la quantitat sol·licitada i la despesa elegible presentada.

L'import individualitzat de la subvenció podrà arribar al 100% de la despesa elegible o subvencionable del pressupost presentat, ateses la dificultat de finançament de les entitats i la necessitat d'incentivar la realització d'actuacions que consolidin i enforteixin el teixit comercial urbà.

El pressupost presentat amb la sol·licitud serà minorat en allò que correspongui a despeses no elegibles de forma que per la determinació de l'import de la subvenció només es tindran en compte les despeses elegibles.

El percentatge de la subvenció a concedir respecte d'aquest pressupost minorat serà proporcional a la puntuació obtinguda.

L'import màxim total de cada subvenció no superarà els vint-i-cinc mil (25.000,00) EUR.

12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents Bases serà el Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d'acord amb allò previst a l'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:

El Diputat delegat de Comerç que presidirà la Comissió.

Un representant de la Presidència de la Corporació.

La coordinadora en Matèria de Comerç o persona en qui delegui.

La cap del Servei de Comerç Urbà o persona en qui delegui.

Un/una tècnic/ca superior de Comerç.

Un/una tècnic/ca superior de Comerç que actuarà com a secretari/ària i elaborarà l'acta. L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà aquella que es determini d'acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

14.- Acceptació de la subvenció.

La subvenció s'entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d'un mes a partir de la recepció de l'acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.

15.- Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

1) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents Bases.

2) Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3) El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l'integren.

5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

16.- Despeses subvencionables.

Es consideraran despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta convocatòria, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i s'efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes Bases, com ara, les realitzades per a:

La captació i fidelització de clientela.

La captació i fidelització d'operadors comercials.

L'assessorament extern per a la millora de la imatge interna i externa dels establiments associats.

La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels associats/des.

L'elaboració de campanyes de comunicació, d'elements de comunicació i de lloguer d'espais publicitaris a mitjans de comunicació.

Assessorament extern per a la implementació de tecnologies que millorin la comunicació i la prestació de serveis a la clientela i als associats/des, i/o la presència a les xarxes telemàtiques dels establiments associats.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:

L'IVA quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo.

Sous i salaris, dietes i manutenció.

Adquisició, lloguer, muntatge i manteniment de béns materials i equipaments a no ser que es justifiquin adequadament i siguin indispensables per executar l'actuació sol·licitada.

Les despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d'oficina, etc.

Els patrocinis, premis i tiquets d'aparcament.

Les activitats d'animació quan més de la meitat dels establiments associats romanguin tancats.

17.- Subcontractació.

Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d'aspectes concrets dels que conformen l'execució de l'activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d'execució no superi el límit del 50% del cost total de l'activitat.

18.- Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s'exigeixen.

19.- Termini i forma de justificació.

1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 2016.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2015, i revestirà la forma de:

A/ Per a subvencions d'import igual o inferior a vint mil (20.000,00) EUR: Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

a) Memòria de l'actuació, justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents Bases, així com de les activitats realitzades, amb els indicadors de seguiment mesurables, i els resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica, justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).

B/ Per a subvencions d'import superior a vint mil (20.000,00) EUR: Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:

a) Memòria de l'actuació, justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica, justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 72.2 del RLGS.

2.- En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

1) S'haurà de justificar, com a mínim, una despesa per un import igual al de la subvenció concedida.

2) S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.

3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l'efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.

4) Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

20.- Deficiències en la justificació.

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

21.- Mesures de garantia.

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació superin el cost total de l'activitat subvencionada.

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les presents Bases.

23.- Compatibilitat amb d'altres subvencions.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total l'activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

24.- Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes Bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import:

Inferiors a tres mil (3.000,00) EUR en el taulell d'anuncis corporatiu o a la seu electrònica.

Superiors a tres mil (3.000,00) EUR en el Butlletí Oficial de la Província.

25.- Mesures de difusió del finançament públic.

Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l'execució de l'activitat, amb la presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

26.- Causes de reintegrament.

1.- Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament.

27.- Obligats al reintegrament.

1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

2.- Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d'ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

28.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.

29.- Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.

30.- Protecció de dades.

1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de complir els requeriments previstos en la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l'art. 20 sobre creació i modificació de fitxers sempre que ostentin la condició de Responsable del fitxers de les dades personals a tractar en el decurs dels treballs.

2.- Els/les beneficiaris/àries facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la despesa que s'inclouran a la memòria econòmica, tal com s'indica a la base 19, fent-ne cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de la subvenció.

3.- Els beneficiaris/ tindran a disposició de la Diputació els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la memòria econòmica.

4.- En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de les dades no sent excessives per a la finalitat de seguiment i control de la subvenció.

5.- Les dades facilitades pels/per les beneficiaris/àries a la Diputació de Barcelona seran incloses al fitxer 'Gestió econòmica' amb la finalitat de fiscalització i gestió de la subvenció. L'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol altre oficina del Registre general (http://www.diba.cat/web/registre/).'

Segon.- APROVAR la convocatòria (número 2015/6993) d'aquestes subvencions per un import màxim de dos-cents cinquanta-sis mil (256.000,00) EUR, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que en elles s'indica.

Tercer.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de dos-cents cinquanta-sis mil (256.000,00) EUR amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/30301/43100/48901 del pressupost de l'exercici 2015 de la Corporació.

Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l'anunci de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l'article 14.3 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l'article 124.2 del ROAS.

Barcelona, 18 de febrer de 2015

La Secretaria delegada, Ferran Gonzalo i Sánchez

Comercio
Comercio y marketing
Actividades de servicios sociales
Desarrollo económico
Alquiler de vivienda