Assistència i Cooperació als Municipis Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, anualitat 2018 - Boletín Oficial de Girona de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

Codi Administració Pública: L02000017

Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

Codi Òrgan: L02000017

Id Anunci: 31630

Codi convocatòria: 401575

Des convocatòria: Convocatòria Nevades 2018

Extracte de l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 29 de maig de 2018, pel qual es convoquen les subvencions per a actuacions municipals per nevades, anualitat 2018

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Beneficiaris

Ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona.

Segon. Objecte

Subvencions destinades al finançament de les despeses municipals de neteja de neu.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de març de 2017, modificades pel Ple de data 17 d'abril de 2018 i publicades per a la seva aprovació inicial al BOPG núm. 80 de 25 d'abril de 2018.

Quart. Quantia

L'import total de la convocatòria és de 455.000,00 , distribuït en 350.000,00 per a la línia de despeses corrents i de 105.000,00 per a la línia d'inversions.

L'executivitat de l'aprovació de la convocatòria resta condicionada a l`aprovació definitiva de l`expedient de suplement de crèdit DG 3SC 2/2018, aprovat inicialment en el Ple del dia 15 de maig de 2018. Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 29 de juny de 2018.

Sisè. Altres dades

Es subvencionaran despeses realitzades a partir de l'1 de novembre de 2017 i fins el 31 d'octubre de 2018.

El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 30 de novembre de 2018.

Setè. Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa i a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d'1 mes, a comptar des del dia següent de la notificació. Girona, 31 de maig de 2018

Pere Vila i Fulcarà

President de la Diputació de Girona

Inclemencias meteorológicas