Assistència i Cooperació als Municipis Extracte en la BDNS de redistribució de l'import de la convocatòria de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (anualitat 2017) - Boletín Oficial de Girona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

Codi Administració Pública: L02000017

Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

Codi Òrgan: L02000017

Id Anunci: 16589

Codi convocatòria: 335771

Des convocatòria: FONS 2017

Extracte de l'acord de Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 16 de maig de 2017: Redistribuir l'import de la convocatòria de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (anualitat 2017)

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la redistribució de l'import de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans:

Aprovar la redistribució de l'import de la convocatòria d'acord amb el següent detall:

Aplicació Exp Descripció Crèdits Inicials Crèdits finals Diferència pressupostària Fons de subvencions per a inversions 519/2017 400/9420/76201 6.016.450,00 6.703.758,39 687.308,39 Assist. I Coop. Mun. Fons de subvencions per a despeses 519/2017 400/9420/46201 6.174.250,00 5.486.940,41 -687.309,59 corrents Assist. I Coop. Mun. 571/2017 500/3340/46201 Fons de Cooperació cultural Local 2.151.300,00 2.151.300,00 0,00 TOTAL 14.342.000,00 14.341.998,80 -1.20 Girona, 30 de maig de 2017

Pere Vila Fulcarà

President

Cultura e idiomas
Cultura