Bases del certamen de treballs de recerca i investigació d¿Alcanar. Text. Aprovació. - Boletín Oficial de Tarragona de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04730

Ajuntament d'Alcanar

ANUNCI

d'aprovació de les bases del certamen de treballs de recerca i investigació d'Alcanar, així com de llur convocatòria.

La Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió de data 10-05-2018, va aprovar les bases del certamen de treballs de recerca i investigació d'Alcanar, així com llur convocatòria.

Així mateix, es disposa la publicació d'aquesta convocatòria i de les bases especifiques al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona durant el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, perquè les persones interessades hi puguin formular al·legacions o reclamacions, amb exposició al tauler d'edictes de la corporació i al web municipal, així com a la BDNS i anunci al DOGC.

BASES DEL CERTAMEN DE TREBALLS DE RECERCA I INVESTIGACIÓ D'ALCANAR

PRIMERA.- DESCRIPCIÓ

L'Ajuntament d'Alcanar amb la col·laboració de la coordinació pedagògica de l'institut Sòl de Riu del municipi, organitza els premis als treballs de recerca de batxillerat per tal de reconèixer l'esforç dels nois i noies en aquesta primera experiència de recerca, i com a suport a la tasca docent.

Aquestes bases regulen la concessió de premis als millors treballs de recerca de batxillerat de temàtica local, de l'àmbit científic i tecnològic, i de l'àmbit social, lingüístic i artístic a Alcanar.

La voluntat de la convocatòria d'aquest certamen és promoure i reconèixer la tasca educativa que es desenvolupa a Alcanar per part dels educadors, els equips docents i les xarxes educatives, així com el treball de recerca i investigació que realitza l'alumnat de segon de batxillerat.

Així el ¿Certamen de treballs de recerca i investigació d'Alcana r' té la voluntat de reconèixer i donar a conèixer el treball que desenvolupen els centres educatius de secundària i posar en valor les investigacions i la recerca sobre el nostre municipi publicant-les al bloc de la Biblioteca pública Trinitari Fabregat d'Alcanar.

SEGONA.- OBJECTIUS

- Posar a l'abast del públic en general l'esforç d'investigació dels treballs de recerca de batxillerat sobre la nostra població.

- Donar sortida a treballs que, per les seves característiques, no tindrien opció a una edició comercial, per tractar-se d'una temàtica molt restringida o perquè la població compradora no cobriria les despeses d'edició.

TERCERA.- PARTICIPANTS

3.1. Poden participar als premis tots-es els-les nois i noies de estiguin cursant 2n de Batxillerat i que hagin dut a terme el seu treball de recerca sobre alguna temàtica d'àmbit local i-o aplicable directament al nostre municipi.

3.2. Els treballs de recerca que es presentin a d'altres certàmens-concursos els premis dels quals siguin incompatibles amb les bases d'aquest certamen, es podran presentar en el mateix curs i a concurs en la següent convocatòria del certamen de treballs de recerca que es convoqui per la regidoria corresponent.

3.3. La participació en el Premi comporta per als autors l'acceptació plena d'aquestes bases i, en especial, la cessió no exclusiva i gratuïta dels drets esmentats sobre els treballs, així com l'autorització per al seu exercici.

3.4. No podran participar aquells en qui concorren alguna de les causes expressades a l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

QUARTA.- PRESENTACIÓ

a) Termini per a la presentació de les sol·licituds de participació serà de 15 dies naturals des de la publicació de la convocatòria en el BOPT.

b) Els treballs han de ser guiats i avaluats pels professors designats pel centre mateix per assumir-ne la tutoria. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit dels tutors del centre de secundària.

c) Els treballs s'han d'identificar amb una etiqueta on hi ha de figurar el títol. En un sobre, identificat exteriorment amb el títol, s'han d'indicar les dades de l'autor o autora, del tutor o tutora i del centre mitjançant l'imprès formalitzat que es pot trobar annex a la pàgina web municipal. En la sol·licitud només pot figurar un autor o autora per treball.

d) Es desestimaran d'ofici les sol·licituds emplenades o presentades de forma incorrecta.

e) Les maquetes que acompanyen els treballs es retornaran als autors un cop feta l'avaluació. Per aquesta raó, el treball ha de ser perfectament comprensible i interpretable sense la maqueta, mitjançant fotos, plànols, esquemes, dissenys, etc.

f) L'institut Sòl de Riu d'Alcanar farà arribar una còpia, en suport informàtic, un cop finalitzades les avaluacions dels treballs per part del centre. Els formats en els que s'hauran de presentar els treballs seran PDF o bé formats compatibles amb MSOffice o OpenOffice, per correu certificat o personalment, a l'adreça següent:

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Regidoria d'ensenyament

C-Generalitat, 10

43.530 ALCANAR

g) Totes les actuacions administratives s'entendran, en primer lloc, amb l'autor o qualsevol dels autors i, en el seu defecte, amb el tutor o, en darrer terme, el representat del centre d'educació secundària.

h) El termini per a solucionar defectes de forma o per a aportar documentació preceptiva serà de cinc dies hàbils des que l'Ajuntament d'Alcanar ho requereixi a l'interessat, tutor o representant del centre d'educació secundària, amb l'advertiment que, transcorregut aquest termini sense donar-ne compliment, es tindrà per no presentada la candidatura al Premi.

i) A la sol·licitud de participació s'acompanyarà una declaració responsable signada per l'autor-a del treball de recerca en la que s'indiqui que ¿declaro responsablement que compleixo tots els requisits establerts a les bases i la legislació vigent per a poder participar en el 7è Certamen de treballs de recerca d'Alcanar 2018 i accepto la totalitat d'aquestes bases i no incórrer en les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencion s'.

CINQUENA.- JURAT

5.1. El jurat, presidit per la regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Alcanar, estarà format per diversos especialistes de reconeguda vàlua en les diferents disciplines de les modalitats del Batxillerat i persones vinculades al món de l'educació. Comptarà amb la col·laboració de l'Institut Sòl de Riu, mitjançant el servei de Biblioteca.

5.2. Membres del Jurat del Certamen de Treballs de Recerca i Investigació d'Alcanar:

- Regidor-a d'Ensenyament o persona amb qui delegui.

- Director-a de l'institut Sòl de Riu o persona amb qui delegui.

- Professor-a de l'institut Sòl de Riu d'Alcanar.

- Ex professor-a de l'institut Sòl de Riu d'Alcanar

- President-a de l'AMPA de l'institut Sòl de Riu d'Alcanar o persona amb qui delegui.

- Director-a de l'escola Joan Bta. Serra d'Alcanar o persona amb qui delegui.

- Director-a de l'escola Marjal o persona amb qui delegui.

5.3. Si ho considera oportú, el jurat podrà sol·licitar informació addicional i fer-ne les comprovacions necessàries.

5.4. El jurat, a l'hora d'adjudicar el Premi, podrà declarar-lo desert. La participació en el certamen comporta el ple reconeixement i acceptació del veredicte del jurat.

5.5 Nomenament del Jurat per l'òrgan convocant abans de la presentació de les sol·licituds, s'ha de fer públic, com a mínim al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

SISENA.- VALORACIÓ

6.1. Els treballs són avaluats quantitativament i qualitativament per experts, i s'hi tenen en compte els aspectes i criteris següents:

- El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del tema del treball.

- L'originalitat en el plantejament del tema i les aportacions en el camp científic.

- La capacitat de resoldre els problemes plantejats.

- La metodologia usada.

- La idoneïtat de les fonts d'informació i l'ús que s e'n faci (cal indicar les referències bibliogràfiques i d'imatge).

- La presentació formal i l'ús de recursos gràfics.

- L'ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi.

- La visió crítica de la realitat analitzada.

6.2. Qualsevol qüestió no prevista haurà de ser resolta pel president del Jurat o la persona que delegui.

SETENA.- PREMIS

7.1. D'entre tots els treballs presentats es seleccionaran els millors que seran els finalistes. El nombre màxim de finalistes l'establirà el Jurat del Certamen. Entre els finalistes s'escolliran tres, que seran es guanyadors (1r, 2n i 3r premi).

7.2. Els Premis consistiran en els imports què a continuació es detallen, sotmesos a la corresponent retenció de l'IRPF:

1r premi: 500 euros

2n premi: 300 euros

3r premi: 200 euros

7.3. Seran motiu de reintegrament del premi els supòsits següents:

- Que un cop feta l'avaluació i adjudicació del premi és detecte que aquest dispose d'algun-s fragment-s d'una altra autoria sense haver-ho citat.

- Que el premiat-da no cedeixi el treball de recerca a l'Ajuntament de forma gratuïta en el termes de les bases.

7.4. La concessió del premi s'adoptarà per resolució motivada de l'òrgan convocant d'acord amb la proposta del jurat.

7.5. La resolució motivada de la concessió es notificarà als interessats i es publicarà al tauler d'anuncis i a la BDNS.

7.6. Tots els treballs, presentats de forma correcta pel que fa a continguts, llengua, etc. podran ser editats digitalment, amb ISBN de l'Ajuntament d'Alcanar i allotjats en la pàgina web de la Biblioteca Trinitari Fabregat del municipi.

VUITENA.- LLIURAMENT DELS PREMIS

Es realitzarà un acte de lliurament de premis on les persones premiades podran exposar les conclusions dels seus treballs. La data, lloc i característiques de l'acte es publicaran juntament amb el veredictes del jurats.

NOVENA.- AUTORIA DELS TREBALLS I DIFUSIÓ DELS TREBALLS PREMIATS

9.1. La propietat intel·lectual del treball o treballs guanyadors i finalistes correspondrà al seu autor o autors, en la forma que entre ells s'hagi convingut.

9.2. Això no obstant, l'atorgament del Premi comportarà sobre el treball o treballs guanyadors i finalistes la cessió no exclusiva i gratuïta, en favor de l'Ajuntament d'Alcanar, de tots els drets de propietat intel·lectual de contingut econòmic i els drets d'explotació, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, mitjà o format, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia i els telemàtics i les obres s'empararan sota la marca de Creative Commons.

9.3. L'Ajuntament d'Alcanar podrà exercir els seus drets lliurement, sense limitacions de tipus temporal o territorial, ni de cap altre, sense que en cap cas sigui necessària l'autorització de l'autor o autors, els quals no tindran dret a cap tipus de remuneració, percepció, participació, compensació ni indemnització per raó d'aquell exercici ni de la cessió de drets, excepte en el supòsit de què l'Ajuntament d'Alcanar faci ús d'aquests amb afany de lucre.

A tall d'exemple, l'Ajuntament d'Alcanar podrà exhibir els treballs amb ocasió de xerrades, conferències, exposicions o altres esdeveniments similars, siguin en espais de titularitat pública, municipal o no, o privada. També podrà reproduir-los en un mitjà o format que permeti la seva comunicació pública (publicacions, pòsters, fulletons, tríptics, audiovisuals, etcètera), obtenir-ne quantes còpies desitgi, posar-los a disposició del públic per al seu ús i consulta, i distribuir-los entre administracions, institucions i particulars amb l'objecte de difondr e'ls i de donar-los a conèixer.

9.4. Queda autoritzat expressament l'Ajuntament d'Alcanar per a què divulgui els treballs en la forma i pels mitjans que consideri més adients, vetllant perquè sigui una edició correcta des del punt de vista de maquetació i llengua.

També es possibilitarà la impressió sota demanda i es garantirà que, com a mínim, hi hagi un exemplar en paper a la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat d'Alcanar.

9.5. L'Ajuntament d'Alcanar podrà exercir els seus drets sobre un fragment o part dels treballs, llevat que això desvirtuï llur finalitat o objectiu.

9.6. Qualsevol utilització del contingut d'aquest material només podrà fer-se amb finalitats divulgatives, culturals, docents, d'investigació o similars, fent ressenya de l'obra i dels autors.

9.7. Totes les anteriors actuacions les podrà portar a cap l'Ajuntament d'Alcanar, directament o en col·laboració amb altres administracions, organismes o institucions públiques o privades i particulars, sense que calgui l'autorització de l'autor o autors.

9.8. En les altres reproduccions que facin l'autor o autors, guanyadors o finalistes, del seu treball, estaran obligats a fer constar en la primera pàgina el suport que han rebut de l'Ajuntament d'Alcanar. Així mateix, cediran gratuïtament en propietat a l'Ajuntament d'Alcanar cinc dels seus exemplars, els quals podran ser destinats per aquest, d'acord amb els termes anteriorment exposats.

9.9. En cas que l'Ajuntament d'Alcanar exerciti aquests drets sobre els treballs finalistes, el seu autor o autors tindran les obligacions establertes a aquestes bases.

9.10. Els treballs no premiats estaran subjectes al mateix règim de cessió de drets en favor de l'Ajuntament d'Alcanar que s'estableix per als treballs guanyador i finalistes.

DESENA.- RESPONSABILITATS DE L'AJUNTAMENT

Certificació: es lliurarà als guanyadors un certificat i un diploma acreditatiu del premi obtingut.

Publicació:

- Publicitat prèvia de la convocatòria (mitjans de comunicació, díptics informatius...)

- En la plana web de l'Ajuntament d'Alcanar.

- Comunicat de premsa.

En cap moment l'Ajuntament d'Alcanar assumirà responsabilitats per raó del contingut i de les manifestacions que hi constin en el treball guanyador.

ONZENA.- ÒRGAN CONVOCANT

Es designa la Junta de Govern Local com a òrgan convocant, amb les funcions que aquestes bases atribueixen a aquest òrgan.

DOTZENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet de presentar la documentació per tal de participar i d'optar a la concessió d'aquests premis, suposa l'acceptació íntegra i sense reserves d'aquestes bases.

TRETZENA.- INTERPRETACIÓ DE LES BASES

- Les decisions del jurat són inapel·lables.

- El Jurat resoldrà les qüestions que puguin sorgir no previstes a les bases.

- El Jurat qualificador podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o algun dels Premis previstos.

CATORZENA.- VIGÈNCIA DE LES BASES

Aquestes bases tindran vigència indefinida sempre que hi hagi existència de crèdit adequat i suficient d'acord amb la fiscalització prèvia de la intervenció i a la seva convocatòria expressa per la Junta de Govern Local.

QUINZENA.- RÈGIM JURÍDIC

En tot allò no previst a aquestes bases serà d'aplicació allò previst a la Llei General de Subvencions 38-2003 de 17 de novembre, el títol 3r del Decret 179-95 de 13 de juny de Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i restant normativa d'aplicació. Aquesta serà aplicada i interpretada pel Jurat.

SETZENA.- LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica 15-1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les idees que es presenten al concurs, i també les dades, documentació i informació de qualsevol classe que subministrin, tindran caràcter confidencial i restringit i com a tals seran tractades per l'Ajuntament d'Alcanar i la resta dels membres del Jurat.

De conformitat amb la normativa en matèria de tractament de dades de caràcter personal, l'Ajuntament d'Alcanar informa que és responsable d'un fitxer de dades de caràcter personal, en què les dades contingudes en els treballs presentats en aquest Certamen i aquelles obtingudes mitjançant la candidatura al Certamen, inclosa l'adreça de correu electrònic, seran objecte de tractament per part de l'Ajuntament d'Alcanar amb la finalitat d'informar sobre la convocatòria i l'atorgament dels premis.

Amb la presentació de la sol·licitud, els participants autoritzen expressament i inequívocament el tractament de les seves dades a l'Ajuntament d'Alcanar, per les finalitats esmentades.

En el cas que els participants no desitgin que el tractament de les seves dades es realitzi amb les finalitats descrites per part de l'Ajuntament d'Alcanar o desitgi exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, hauran de remetre un correu electrònic amb la seva sol·licitud a plaeducatiu@alcanar.cat o dirigir un escrit a l'Ajuntament d'Alcanar a la següent adreça: C- Generalitat, 10 ¿ 43530 ¿ Alcanar.

DISSETENA.- RECURSOS

Contra les bases d'aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució que posi fi a la via administrativa, tal com disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29-1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, les persones interessades podran optar per interposar contra aquest acord un recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant la Junta de Govern Local. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i següents de la Llei 39-2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

La qual cosa es fa constar als efectes escaients.

L'ALCALDE, Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 21 de maig de 2018

...

Certámenes
Educación
Bibliotecas
Comercio y marketing
Eventos
Cultura