Bases concessió anual d¿ajuts individuals per a l¿adquisició de llibres i material escolar per alumnes d¿educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Text íntegre. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 02-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 02/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2017-04373

Ajuntament de Cambrils

EDICTE

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 19-05-2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria de concessió anual d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i material escolar per alumnes d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

L'acord i les Bases esmentades s'exposen al públic durant el termini de 20 dies hàbils mitjançant la publicació dels anuncis corresponents al BOPT, tauler d'edictes i una referencia al DOGC als efectes que els interessats puguin formular reclamacions i al·legacions, de conformitat amb l'article 124 del Decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 38.3 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Cambrils. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPT. Les Bases s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d'informació pública.

En el cas que les esmentades bases s'aprovin definitivament perquè no s'hagi formulat cap reclamació en el termini assenyalat, contra aquesta aprovació definitiva, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà del dia en que finalitzi el termini per formular al·legacions a les esmentades bases.

El text de les Bases és el següent:

BASES PER LA CONCESSIÓ ANUAL D'AJUTS INDIVIDUALS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PER ALUMNES D'EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

PRIMERA.- OBJECTE I CARÀCTER DE LA SUBVENCIÓ

L'Ajuntament de Cambrils concedirà ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i material escolar per alumnes d'educació infantil (EI), educació primària (EP) i educació secundària obligatòria (ESO) de Cambrils, segons la disponibilitat pressupostària municipal.

La convocatòria de la subvenció serà de caràcter anual.

SEGONA.- FINALITAT

La finalitat d'aquests ajuts és contribuir al pagament de les despeses de l'adquisició de llibres i material escolar dels alumnes d'educació infantil, primària i ESO de Cambrils, essent el total del pressupost el que es determini a la corresponent convocatòria de la present subvenció.

TERCERA.- PROCEDIMENT

El procediment serà el de concessió en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta.

Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condiciona el seu atorgament, així com a la limitació pressupostària.

La gestió de la subvenció s'efectuarà d'acord amb els principis establerts en la Normativa General Reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Cambrils i la resta de normativa aplicable en matèria de subvencions.

QUARTA.- REQUISITS I BENEFICIARIS

Per a poder ser beneficiaris-es d'aquests ajuts, cal que:

1.- Els Alumnes pels quals es sol·licita l'ajut estiguin empadronats al municipi i que assisteixin als centres d'educació infantil, de primària i de secundària públics i privats concertats de Cambrils assignats pel Departament d'Ensenyament.

2.- Que el sol·licitant es trobi al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Cambrils, altres administracions i la Seguretat Social.

3.- Que no superin els límits econòmics establerts en la situació econòmica pel nucli familiar establerts en el punt 1 de la base cinquena.

CINQUENA.- VALORACIÓ I CRITERIS D'ATORGAMENT

Per tal de valorar les sol·licituds anuals d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i material escolar per alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria es tindrà en compte la situació econòmica, la composició i la situació sòcio-familiar de la unitat familiar, en base als següents criteris:

a) Situació econòmica del nucli familiar.

Es computaran com a ingressos del nucli familiar la totalitat dels ingressos nets de la unitat familiar percebuts durant l'any anterior a la convoctòria de la subvenció .

Als efectes del càlcul dels ingressos del nucli familiar, són membres computables del nucli familiar els pares i-o mares o tutors-es legals de l'alumnat i els-les germans-es majors de 16 anys que convisquin al mateix domicili i que no tinguin nucli familiar propi.

Tindrà igualment la consideració de nucli familiar, aquells format per 2 progenitors amb fills d'anteriors relacions que convisquin en el mateix domicili. En aquest cas, cap dels progenitors tindrà la condició de monoparental.

L'ordre de prioritat en la situació econòmica serà de menors a majors ingressos econòmics.

Per accedir a la subvenció, els ingressos nets anuals no hauran de superar el llindar econòmic referenciat amb el IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), calculat en funció dels membres de la unitat familiar.

Els ingressos nets mensuals del nucli familiar s'obtenen de la suma dels ingressos de tots els seus membres obtinguts en el darrer exercici econòmic.

b) Composició i situació socio-familiar

a) Condició de família monoparental, justificada mitjançant el títol oficial que acredita la condició de família monoparental o sol·licitud degudament segellada al DASC:

S'entén per família monoparental aquella família formada per un-una o més fills-filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona Especial:

- Amb 2 o més fills

- Amb algun dels seus membres (progenitor o fill) amb certificat de discapacitat

(Segons els requisits fixats pel DECRET 151-2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18-2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies).

b) Condició de família nombrosa, justificada mitjançant el títol oficial de família nombrosa:

- Categoria especial: 5 fills o més; o bé 4 fills, dels quals almenys 3 procedeixin de part, adopció o acolliment permanent o preadoptiu múltiple o quan els ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel nombre de membres que la composen, no superin el 75% del salari mínim interprofessional vigent (incloses les pagues extraordinàries).

- Categoria general: 3 fills o 2, si un d'ells té reconeixement de discapacitat.

(Segons els requisits fixats pel Reial Decret 1621-2005, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 40-2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses)

Quan la condició de família nombrosa es doni únicament per tenir un fill amb discapacitat no es tindrà en compte, ja que ja es comptabilitza el criteri de tenir algun membre de la unitat familiar amb un reconeixement de disminució.

c) Tenir algun membre de la unitat familiar amb un reconeixement de disminució igual o superior al 33% i inferior a 65%. Cal justificar aquesta condició mitjançant el reconeixement legal de disminució o la targeta acreditativa de la discapacitat.

Per cadascuna de les situacions de la composició i situació sòcio-familiar (monoparentalitat, família nombrosa i discapacitat) es descomptarà dels ingressos del nucli familiar, un 10 % de l'IRSC, fins un màxim d'un 20 % de l'IRSC

(Es a dir, dels ingressos econòmics del nucli familiar es descomptarà el percentatge de l'IRSC que pertoqui per la condició i situació familiar, i després es dividirà pel nombre de membres del nucli familiar)

L'ordre final per a l'atorgament dels ajuts serà de menors a majors ingressos

L'equip bàsic d'atenció social podrà presentar informe social referent a situacions excepcionals que puguin presentar determinats nuclis familiars i que no estiguin contemplades en aquestes bases, passant a ser proposades com a prioritàries per a la seva aprovació.

L'equip bàsic d'atenció social diagnosticarà les situacions excepcionals que puguin presentar determinats nuclis familiars basant-se en les següents situacions:

Situacions de risc:

- Menors amb necessitats educatives especials

- Recerca activa d'ocupació

- Família responsable i col·laboradora, que accepta el pla de millora establert i acompleix els objectius acordats

- Família en seguiment i es considera l'ajut com a recurs

- Família amb negligència en el compliment de les obligacions alimentàries, d'higiene, salut o educatives

- Menors amb dificultat d'escolarització (Absentisme escolar, desescolarització, inadaptació escolar, etc,)

- Menors amb dificultats d'integració social

- Violència familiar

- Família amb important problemàtica de salut

- Família amb infants en acolliment

Situacions de manca de col·laboració:

- Incompliment dels acords amb els serveis socials bàsics

Els professionals dels serveis bàsics d'atenció social, podran efectuar entrevistes als sol·licitants, quan es valori necessari realitzar un estudi de la situació socio-econòmica i laboral presentada.

En el cas que les persones sol·licitants citades no acudeixin a l'entrevista, els professionals dels equips bàsics d'atenció social podran fer un informe desestimatori de la sol·licitud, proposant la denegació de l'ajut.

SISENA.- IMPORT DELS AJUTS

Els ajuts concedits seran per l'import màxim que es determini a la corresponent convocatòria de la subvenció.

SETENA.- INCOMPATIBILITATS

Aquests ajuts són incompatibles amb altres ajuts pel mateix concepte que concedeixin altres entitats sempre que sumats excedeixin el cost de la despesa de llibres i material escolar del menor.

VUITENA.- L'import d'aquest ajut no serà mai superior a l'import total del cost dels llibres i material escolar del menor.

NOVENA.- TRAMITACIÓ

Les sol·licituds individuals, segons el model de l'annex I d'aquesta convocatòria, es presentaran a l'OAC, degudament signades per la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria legal sobre el-la menor. Aquestes sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació necessària per tal d'acreditar la situació econòmica, laboral i familiar de la unitat familiar.

La presentació de documentació acreditativa es podrà substituir per l'autorització expressa a l'Ajuntament de Cambrils del sol·licitant per a que aquest dugui a terme les consultes necessàries amb les altres administracions públiques amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits per a l'atorgament de la subvenció.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència, incoherència o hi manca algun dels documents necessaris per a la valoració de l'ajut, l'Ajuntament ho notificarà directament a l'interessat-da per tal que en el termini de 10 dies pugui esmenar la falta. Si en aquest termini no es produeix l'esmena i-o no s'aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que es desisteix de la petició i s'arxivarà sense més tràmits.

DESENA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es podran presentar en el termini que estableixi la corresponent convocatòria.

ONZENA.- CONCESSIÓ I ÚS DELS AJUTS

Les concessions dels ajuts tindran com a límit econòmic el crèdit disponible a la partida pressupostària corresponent.

La Comissió de Benestar Social revisarà i estudiarà les sol·licituds presentades, essent aprovades per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cambrils.

Les concessions o denegacions dels ajuts de llibres i material escolar es notificaran als beneficiaris, als directors-es dels centres d'ensenyament i a les AMPAS.

En cas de no fer un ús adequat el-la beneficiari-a de l'ajut concedit, l'Ajuntament es reserva el dret a la seva revocació.

DOTZENA.- RENÚNCIES

En cas que, per diverses circumstàncies, el-la menor beneficiari-a d'un ajut individual per a llibres i material escolar del curs 2017-2018, no faci finalment ús del mateix, els pares-mares i-o tutors legals hauran de comunicar-ho al Departament de Benestar Social el més aviat possible, a través d'una sol·licitud, on s'indicaran les dades del-la menor, el centre escolar al qual assisteix, i el motiu de la renúncia.

TRETZENA.- PAGAMENT DELS AJUTS

La justificació dels ajuts pagats directament a la persona sol·licitant serà mitjançant la presentació de la corresponent factura.

En cas que el pagament de l'ajut s'hagués d'efectuar a alguna persona o entitat diferent al sol·licitant de l'ajut, caldrà presentar la factura de la despesa efectuada amb la correcta identificació fiscal del pagador i l'alumne beneficiari-a acompanyada del corresponent full d'endosament de pagament degudament signat pel sol·licitant.

CATORZENA.- DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR

Si la persona sol·licitant opta per l'autorització expressa a l'Ajuntament de Cambrils per a que aquest dugui a terme les consultes necessàries amb les altres administracions públiques amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits per a l'atorgament de la subvenció, la documentació per sol·licitar la subvenció serà la següent:

1. Sol·licitud.

2. DNI, NIE o Passaport (per comprovació OAC) del sol·licitant.

3. En cas d'estrangers, fotocòpia NIE de tots els membres del nucli familiar que no tinguin autorització per a treballar.

4. En cas de família monoparental, fotocòpia de la sentència i-o conveni regulador on consti el pacte econòmic en cas de separació i-o divorci.

5. Factures de la despesa realitzada en concepte de llibres i material escolar per al curs que especifiqui la convocatòria degudament signades i segellades, on consti el nom, cognoms i NIF del sol·licitant i el nom de l'alumne-a beneficiari.

6. En cas de no fer declaracions de la Renda de l'any anterior a la convocatòria de la subvenció, cal acreditar els ingressos econòmics de tots els membres del nucli familiar (sol·licitant, cònjuge o parella i fills-es majors de 16 anys empadronats al mateix domicili) amb:

- Certificats de vida laboral.

- Fotocòpia nòmines de l'any anterior.

- Documentació acreditativa dels ingressos de l'any anterior.

Si la persona sol.licitant opta per la NO autorització expressa a l'Ajuntament de Cambrils per a que aquest dugui a terme les consultes necessàries amb les altres administracions públiques amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits per a l'atorgament de la subvenció, la documentació per sol·licitar la subvenció serà, a més de l'especificada anteriorment, la que es detalla a continuació:

7. Fotocòpia dels carnets individuals de família nombrosa vigents.

8. Fotocòpia del títol de família monoparental, o en el seu cas, fotocòpia de la sol·licitud presentada i enregistrada, acompanyada de fotocòpia de llibre de família.

9. Fotocòpia del certificat de reconeixement del grau de discapacitat de l'ICASS o certificat de pensió de seguretat social d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o bé jubilació derivada d'aquestes pensions.

10. Acreditar els ingressos econòmics de tots els membres del nucli familiar (sol·licitant, cònjuge o parella i fills-es majors de 16 anys empadronats al mateix domicili) amb l'aportació de les declaracions de la Renda de l'any anterior o, en el seu cas:

- Certificats de vida laboral.

- Fotocòpia nòmines de l'any anterior.

- Certificat expedit per l'OTG en cas d'haver percebut prestacions d'atur, subsidi o renda activa d'inserció.

- En cas de treballadors autònoms, les liquidacions d'IRPF de l'any anterior (model 130 si tributa per estimació directa o model 131 si tributa per mòduls), i en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos obtinguts.

- Certificat expedit per INSS o ICASS en cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, o altres prestacions econòmiques, o de ser major de 65 anys i no percebre cap pensió.

L'Ajuntament podrà requerir, durant la tramitació del corresponent expedient de sol·licitud de subvenció, qualsevol altra documentació que sigui necessària per a la correcta valoració de la sol·licitud o podrà ser aportada per la persona interessada si així ho considera convenient.

En cas que la persona sol·licitant hagi aportat alguna de la documentació requerida en qualsevol altra convocatòria del Departament de Benestar Social i Família, durant el mateix any, caldrà que ho faci constar al full de sol·licitud, per eximir la seva aportació.

QUINZENA.- PUBLICACIÓ

Aquesta convocatòria es publicarà al BOPT, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils.

En cap cas s'efectuarà la publicació de les dades personals de les persones beneficiàries de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de subvencions.

SETZENA.- RÈGIM SANCIONADOR

1. Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei General Pressupostària i la Llei General Tributària

2. L'Ajuntament de Cambrils iniciarà un procés de reintegrament de la subvenció concedida i abonada indegudament d'acord amb la legislació vigent.

DISSETENA.- LLEI ORGÀNICA 15-99, DE15-99, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb la Llei orgànica 15-99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels-les peticionaris-es d'aquestes beques serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d'aquest programa.

Els-les interessats-es podran sol·licitar a l'administració l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

DIVUITENA.- NORMATIVA SUPLETÒRIA

En tot allò no previst en aquestes bases seran d'aplicació les disposicions de l'Ordenança general de subvencions, aprovada pel ple de l'Ajuntament de Cambrils del dia 1.3.2005, publicada en el BOPT de data 30.5.2005, i modificada parcialment pel ple de data 25.6.2013, publicada aquesta modificació al BOPT de data 9.10.2013, així com la Llei 38-2003, General de subvencions i el seu reglament.

Cambrils, 23 de maig de 2017

M. del Camí Mendoza Mercé, alcaldessa

...

Familia
Educación
Material escolar
Libros de texto
Infancia
Discapacidad
Familia monoparental
Escuelas
Justicia
Salud
Bienestar social
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Ampas