Bases concessió d'ajuts individuals de menjador escolar, curs 2015-2016. Text. Aprovació inicial. + Termini presentació sol·licituds. - Boletín Oficial de Tarragona de 28-04-2015

TIEMPO DE LECTURA:

Bases concessio d ajuts individuals de menjador escolar, curs 2015-2016. Text. Aprovacio inicial. + Termini presentacio sol licituds.

  • Plazo de la solicitud: CERRADO , 28/04/2015 hasta 28/10/2015
  • Tipo: Convocatorias
  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Categorías: Educación y ciencia, Servicios Sociales, Infancia y juventud, Familia, Empleo y contratación

Descargar en PDF


2015-04281

Consell Comarcal del Priorat

Núm. Anunci-Edicte: 16-2015

Aprovades inicialment per acord de Junta de Govern del Consell Comarcal del Priorat de data 16 d'abril de 2015, les Bases que regiran la concessió d'ajuts individuals de menjador escolar, curs 2015-2016, que figuren com annex a aquest anunci, se sotmeten a informació pública pel termini de vint dies, a comptar del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant els quals poden examinar-se a la seu d'aquest Consell Comarcal i presentar les reclamacions que s'estimin oportunes. En cas que no es presenti cap reclamació, quedaran definitivament aprovades, i no serà necessari un nou acord.

En el cas que les esmentades bases s'aprovin definitivament perquè no s'hagi formulat cap reclamació en el termini assenyalat, contra l'esmentada aprovació, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà del dia que finalitzi el termini per formular reclamacions a les esmentades bases.

Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha aprovat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia que finalitzi el termini per formular reclamacions a les esmentades bases.

Simultàniament, s'anuncia que les persones interessades han de presentar les seves sol·licituds, a la direcció del centre respectiu, i aquesta a la Secretaria del Consell, fins al dia 29 de maig de 2015. En cas que en el termini d'exposició pública es presentin al·legacions a les bases, no es valoraran ni concediran els ajuts fins que aquestes no s'hagin resolt i esdevinguin definitives. En cas que es modifiquin substancialment les bases, es podrà deixar sense efecte el tràmit de presentació de sol·licituds i obrir-ne seguidament un altre.

Falset, 17 d'abril de 2015.

Arturo González Benet, secretari del Consell Comarcal del Priorat.

Annex

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PUBLICA PER LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER L'ASSISTÈNCIA A MENJADORS ESCOLARS PER AL CURS ESCOLAR 2015-2016

Primera.- Objecte de la convocatòria:

El Consell Comarcal del Priorat concedirà ajuts econòmics individuals de menjadors corresponents all curs escolar 2015-16, per necessitats econòmiques i geogràfiques, en les quantitats consignades en el pressupost de la corporació, i condicionat a la signatura de l'addenda amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a l'esmentat curs escolar.

Segona.- Destinataris dels ajuts i requisits generals:

Podrà sol·licitar l'ajut de menjador escolar l'alumnat que reuneixi els requisits següents:

a.- estar matriculat en un centre sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil o d'ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.

b.- Els alumnes que cursin segon cicle d'educació infantil (EI), educació primària (EP), i educació secundària obligatòria (ESO), que ho sol·licitin i no els hi correspongui la gratuïtat del servei, d'acord amb l'establer a l'article 21 del Decret 160-1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament. (DOGC 2208 - 20.5.1996).

En el cas dels alumnes que tenen una minusvalidesa igual o superior al 60% i no gaudeixin del servei de menjador obligatori i gratuït, serà requisit indispensable tramitar a la vegada la beca del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), per a l'assistència al menjador escolar.

c.- La persona beneficiària ha de ser alumne d'un centre del Priorat.

d.- No superar el següent nivell de renda, tenint en compte el nombre de membres computables de la unitat familiar.

(1,5 * IRSC + (1.500 € * (MUF-1)),

IRSC = Índex de Renda de Suficiència de Catalunya = (7.967,73 €)

MUF= Membres de la Unitat Familiar

Membres unitat familiar Renda límit

2 13.451,59 €

3 14.951,59 €

4 16.451,59 €

5 17.951,59 €

6 19.451,59 €

7 20.951,59 €

8 22.451,59 €

e.- No superar el llindar de volum de negoci. Podran optar als ajuts, les unitats familiars amb un volum de negoci no superior a 155.000 €, import que es calcularà sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.

f.- No superar el llindar de rendiments patrimonials. Podran optar als ajuts, les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials que pertanyen pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700 €.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques, segons el seu valor a 31 de desembre de 2013

g.- La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no pot superar els 42.900,00.- €. En el cas d'immobles en que la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990, i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels valors següents:

per 0,43 els revisats el 2003

per 0,37 els revisats el 2004

per 0,30 els revisats el 2005

per 0,26 els revisats el 2006

per 0,25 els revisats el 2007

per 0,25 els revisats el 2008

per 0,26 els revisats el 2009

per 0,28 els revisats el 2010

per 0,30 els revisats el 2011

per 0,32 els revisats el 2012

per 0,34 els revisats el 2013

per 0,34 els revisats el 2014

h.- la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques p que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no pot superar la quantitat de 13.130,00.-e per cada membre computable

Tercera.- Càlcul de la Renda Familiar.

El Departament d'Ensenyament o el Consell Comarcal calcularà la renda familiar per l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici 2014 de cada un dels membres comptables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s'indica en els paràgrafs següents, i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Per al càlcul de la renda familiar a l'efecte de rebre aquests ajuts, són membres computables els progenitors i, si s'escau, el-la tutor-a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2014, o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l'ajut. No obstant això, tindrà consideració de membre computable, si s'escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins el còmput de la renda familiar.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la següent manera:

1.- Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2010 a 2013, i el saldo negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2010 al 2013 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

2.- A aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat primer, i del resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a comptes.

En els casos que algun dels membres de la unitat familiar estigués rebent qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius, es tindrà en compte l'import percebut anual a l'exercici 2014 (com poden ser PIRMI, i-o altres pensions no contributives)

DEDUCCIONS.

1.- A efectes de la determinació de la renda a què es refereixen el paràgrafs anteriors, es dedueix el 50% dels ingressos aportats per qualsevol dels membres comptables de la família, que no siguin els sustentadors principals.

2.- La quantitat de 500,00.- euros per motius de durada del desplaçament i de distància, quan concorrin les situacions següents:

Que l'alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km, o el desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts des de la seva residència habitual, fins al centre on està escolaritzat, sempre que vagi a un centre determinat pel Departament d'Ensenyament o el més proper al domicili familiar. En aquest sentit en el cas d'educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l'àrea d'influència determinada i pel que fa a l'ESO, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, per Resolució d'adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l'alumne a un centre diferent s'entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

Quarta.- Criteris per l'atorgament dels ajuts.

Per a l'atorgament dels ajuts individuals de menjador es tindrà en compte la puntuació general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s'escaigui, les situacions específiques que pugui acreditar la família i al valoració específica dels serveis socials, d'acord amb el següent:

4.1.- Nivell de renda familiar

Per aquest concepte, s'estableix un barem de fins a 70 punts. Per a establir els barems, es tindrà en compte:

- Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts (veure annex)

- Si la renda familiar resultant és de 0 o menor de 0 : 70 punts.

- Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es calcula establint la proporció següent: 70 x (renda límit - renda familiar) - renda límit.

Renda límit : (1,5 * IRSC + (1.500 € * (MUF-1)),

4.2.- Dades familiars.

Per aquest concepte s'estableix un màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per l'agregació dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es relacionen a continuació:, els quals s'hauran d'acreditar fefaentment mitjançant certificació de l'organisme competent.

- Qualificació de família nombrosa general: 1,5 punts

- Qualificació de família nombrosa especial: 3 punts

- Condició de monoparentalitat general : 1,5 punts

- Condició de monoparentalitat especial: 3 punts

- Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar: 3 punts

- Condició de discapacitat de l'alumne o germans d'un 33%: 1,5 punts

- Condició de discapacitat de l'alumne o germans de més d'un 33%: 3 punts

- Redistribució equilibrada d'alumnat amb necessitats educatives específiques: fins a 3 punts

4.3.- Valoració per part dels serveis socials per necessitat social greu

Per aquest concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas, serà preceptiu que l'alumne estigui en seguiment, per part del serveis socials del Consell Comarcal, és a dir, que l'alumne estigui inclòs en un pla d'intervenció o de treball o per risc d'exclusió social.

- Situació de risc social: 10 punts

- Situació de risc social greu: 15 punts

Cinquena.- Llindars de renda.-imports dels ajuts

A continuació es presenten els llindars i l'especificació de l'ajuda concret pels sol·licitants que es trobi en el grup 1 i 2, que s'indiquen a continuació. Pel grup 3, es realitzarà una ordenació de les sol·licituds per ordre decreixent i en funció del nombre de sol·licituds i la partida pressupostària restant, la junta d govern determinarà l'import d'aquestes ajudes fins exhaurir la partida pressupostària corresponent per aquest grup.

a.-.Llindar de renda 1.- Ajuts del 50%

Renda familiar màxima que garanteix una ajuda de menjador

Es concedirà com a mínim, el 50% del preu màxim del servei de menjador establert pel Departament d'Ensenyament, si la renda familiar anual no supera el llindar de renda IRSC + (1.000 € * (MUF-1))

Membres unitat familiar Llindar de renda

2 8.967,73

3 9.967,73

4 10.967,73

5 11.967,73

6 12.967,73

7 13.967,73

8 14.967,73

b.- Llindars de renda 2.- Ajuts del 100%

Es concedirà un ajut del 100% (del preu màxim del servei de menjador establert pel Departament d'Ensenyament) cost del servei de menjador, si la renda familiar anual no supera el llindar de renda, calculada d'acord amb: 60% IRSC +(1.000 € * (MUF-1)) i s'assoleix una puntuació igual o superior a 15 punts entre els àmbits 4.2 i 4.3

Membres unitat familiar Llindar de renda

2 5.780,63

3 6.780,63

4 7.780,63

5 8.780,63

6 9.780,63

7 10.780,63

8 11.780,63

c.- llindar de renda 3.-

La resta d'ajuts que no superin el llindar de Renda familiar límit (establerta a la base 4.1), s'ordenaran en funció de la puntuació obtinguda en els apartats a, b i c de l'esmentada base 4

Sisena.- Tramitació de les sol·licituds:

Les sol·licituds individuals les presentaran les famílies a la direcció del centre escolar on cursin els estudis indicats, en un imprès normalitzat, facilitat pel propi centre o pel Consell Comarcal. (web). Si sol·licita l'ajut mes d'un membre de la família, es farà un únic imprès.

La presentació de les sol·licituds implica l'autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d'Ensenyament puguin sol·licitar a l'Agència Tributària i a d'altres administracions les dades relatives a la renda, al patrimoni familiar i altra informació necessària per a sol·licitar l'ajut.

Documentació obligatòria:

I. Model normalitzat de sol·licitud, degudament complimentat, on signaran tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys, indicant nom, cognoms i NIF-NIE.

II. Dades relatives a la convivència: el Consell Comarcal obtindrà el volant de convivència de l'EACAT, a traves de la Via Oberta.

III. Fotocòpia del NIF-NIE de tots els membres de la unitat de convivència, o en els cas de no disposar-ne, el certificat de naixement o llibre de família. En el cas dels membres estrangers, la presentació del passaport noi serà vàlida a efectes de la valoració ordinària de la sol·licitud.

IV. Documentació acreditativa dels ingressos familiars de tots els membres de la unitat familiar. El Consell Comarcal obtindrà aquesta informació l'EACAT, a traves de la Via Oberta.

En els casos que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la documentació corresponent a l'exercici 2013, en funció de la font d'ingressos que es relaciona.

- informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

- Certificat d'imputacions íntegres de l'exercici 2014, expedit per l'agència tributària.

- les persones en situació d'atur: certificat del l'oficina de Treball de la Generalitat (OTG), en que consti si durant l'any 2014 va percebre la prestació d'atur, i la seva quantia.

- les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu de l'import toral percebut durant l'any 2014.

- els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia.

En el cas que el Consell Comarcal ho cregui oportú, podrà requerir altra documentació necessària per a la valoració de la situació socioeconòmica de la unitat familiar.

Documentació complementària:

a) Per tal d'aconseguir puntuació complementaria, s'haurà d'adjuntar la següent documentació, per tal d'acreditar situacions específiques de la unitat familiar.

b) Acreditació de famílies nombroses amb el carnet. (el consell comarcal el pot obtenir a traves de l'EACAT)

c) Acreditació de famílies monoparentals amb el carnet de monoparentalitat.(el consell comarcal el pot obtenir a través de l'EACAT)

d) Resolució de la DG d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, en cas d'infant en acolliment

e) Certificat emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. (el consell comarcal el pot obtenir mitjançant l'eACAT)

f) Certificat emès per l'Ajuntament, que acrediti la distància del Domicili al centre docent, quan sigui de més de 3 KM.

Setena.- Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per tal que el centre traslladi les sol·licituds que li hagin presentat al Consell Comarcal del Priorat, finalitza el 29 de maig de 2015.

No s'acceptarà cap sol·licitud de desprès d'aquest termini, excepte quan:

a) L'alumne es matricula posteriorment a la data final del termini de presentació de sol·licituds.

b) S'acrediti un elevat greuge econòmic i social sobrevingut, en situació de risc, acreditat mitjançant un informe de l'EBSS, i que no s'hagi detectat en el termini ordinari de presentació de sol·licituds.

Vuitena.- Compatibilitat i compactació dels ajuts.

Els ajuts regulats en aquestes bases seran compatibles amb altres ajuts que es puguin rebre pel mateix concepte d'altres organismes públics o privats, tenint en compte, que l'import total dels ajuts no podrà superar mai el cost real del servei de menjador. En aquest sentit, l'ajut concedit pel Consell Comarcal, en aplicació de les presents Bases, s'ajustarà a la baixa en el cas que això fos necessari per garantir que l'import total de l'ajut no superi el cost real del servei de menjador.

Per alta banda, el centre escolar i els serveis socials poden estudiar i acordar que algun dels beneficiaris d'ajuda de menjador facin ús compactat dels ajuts de menjador. Aquesta situació excepcional de compactació, s'ha de fer de forma distribuïda, és a dir, es pot compactar en períodes setmanals (p.e. 3 dies cada setmana), i no al llarg dels mesos.

Novena.- Concessions o denegacions de l'ajut i notificacions:

Les concessions totals tindran de límit econòmic el crèdit disponible a la partida pressupostària corresponent.

Una vegada finalitzat el termini de presentació establert en la base setena, l'Àrea Social del Consell Comarcal efectuarà una valoració de les mateixes i elevaran una proposta de concessió d'ajuts a la Junta de Govern del Consell Comarcal.

La Junta de Govern efectuarà la concessió o denegació dels ajuts sol·licitats. Les quals es notificaran a les famílies sol·licitants, a la direcció dels centres i gestors dels menjadors.

Les sol·licituds incloses al llindar 3 d ela base cinquena, restaran en llista d'espera, i es resoldran en funció de la disponibilitat pressupostària, un cop ordenats decreixentment.

Desena.- Reclamacions.

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut, que posa fi a ala via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de la seva notificació.

Onzena.- Pagament dels ajuts:

Els gestors del menjadors o bé l'empresa adjudicatària si es gestió directa del Consell Comarcal, presentaran un document normalitzat, acreditatiu de l'assistència de l'alumnat al menjador escolar.

Rebut aquest certificat, el Consell Comarcal farà efectiu el pagament als compte bancari indicat pel representant legal de l'alumne.

Dotzena.- Control:

El beneficiari haurà de permetre que els agents que el Consell Comarcal determini comprovin, pels mitjans que considerin oportuns, que les quantitats atorgades s'apliquen a les finalitats i a les activitats a la realització de les quals estigui afecte l'ajut, de manera que si s'impedeix aquesta comprovació el beneficiari haurà d'integrar les quantitats percebudes i haurà d'afrontar les responsabilitats d'altra mena que s'escaiguin.

Tretzena.- Compactació.

El centre escolar i els serveis socials poden estudiar i acordar que algun dels beneficiaris d'ajuda de menjador facin ús compactat de l'ajut de menjador

Catorzena.- Protecció de Dades

D'acord amb la Llei Orgànics 15-1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquestes beques serà tractada en un fitxer degudament protegit per a gestió d'aquest programa. Les persones interessades podran sol·licitar a l'administració comarcal l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició,

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest programa, la persona interessada autoritza a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment la confidencialitat de la informació.

Quinzena.- Incidències i interpretació de les bases.

La Junta de Govern del Consell Comarcal, amb el dictamen previ emès per l`àrea que efectua les valoracions, és l'òrgan facultat per a la interpretació de les bases de convocatòria d'aquests ajuts i resoldre aquelles qüestions específiques no incloses en aquestes

Setzena.- Normes supletòries.

Per tot allò no previst en aquestes normes, regirà el que disposa l'articulat bàsic de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions, els articles 118 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny, l'Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Priorat, aprovada pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària núm.: 5-2008, celebrada el dia 29 de setembre de 2008, i publicada íntegrament en el BOPT núm.: 283, de 9 de desembre de 2009 i la resta de normativa aplicable en matèria del foment i promoció de les activitats socials i econòmiques.

Falset, 17 d'abril de 2015.

Arturo González Benet, secretari del Consell Comarcal del Priorat.

...

Escuelas
Familia
Comedor escolar
Educación
Infancia
Discapacidad
Actividades de servicios sociales
Servicios Sociales
Ciencia
Estudios
Nacimiento, adopción y acogimiento
Contratación de desempleados
Tercera edad