Bases del concurs del cartell de la Festa Major 2018 (Versió en català). - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

De conformitat amb l? acord de la Junta de Govern Local del dia 22 de maig de 2018, es fa públic les bases del concurs del cartell de Festa Major 2018 de Martorelles

El contingut íntegre de les bases reguladores és el que es transcriu a continuació.

BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR 2018 DE MARTORELLES

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte de la convocatòria és l'edició del Concurs del Cartell de Festa Major 2018 que se celebra dins la programació d'aquesta.

2. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden participar en el concurs tota persona física o jurídica que ho desitgi, sempre que no hagi estat implicada en la definició i/o preparació d'aquest concurs.

La participació en el concurs suposa, l'acceptació integra d'aquestes bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.

La participació també suposa l'acceptació en cas de ser l'obra guanyadora, de realitzar pel mateix valor del premi, el disseny i maquetació de: Fulletó del programa de la Festa Major 2018, disseny de pancartes, disseny d'anuncis per a la premsa escrita.

3. TEMA I REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ AL CONCURS

La inscripció és gratuïta i s'ha de fer al següent equipament, en horari de dilluns a divendres de 8 h a 15h.

CELLER DE CARRENCÀ Masia de Carrencà Av. Piera, s/n 08107 Martorelles Tel. 935791266

El termini de la presentació dels cartells és fins al divendres 22 de juny a les 15 hores.

En cas de voler enviar els cartells per correu ordinari, caldrà que es facin arribar a l'Ajuntament de Martorelles (Plaça de l'Ajuntament, 1, 08107 Martorelles) a l'atenció de l'Àrea de Cultura.

Temàtica:

La temàtica del concurs és lliure, i s'hi ha de fer constar el text: 'Festa Major Martorelles 1 i 2, 7,8,9,10 i 11 de setembre 2018'.

Plaça Ajuntament, 1 08107 Martorelles Tel. 93.5705732 Fax.93.5705964 www.martorelles.cat

Característiques que han de reunir els cartells:

La tècnica és lliure. Cada concursant pot presentar fins a dues obres, i aquestes han de ser inèdites.

Cal adjuntar-hi un sobre tancat amb pseudònim a l'exterior. A dins hi ha de constar el nom, cognoms, telèfon, adreça (amb població i codi postal), edat i una fotocòpia del DNI (en cas de menors que no disposin de DNI, caldrà aportar el del pare/mare/tutor).

Els cartells han de fer 29,7 x 42 cm (DIN A3) i han d'anar muntats sobre suport rígid, sense marges. Les obres que no compleixin aquests requisits de presentació poden quedar fora del concurs i de l'exposició posterior.

Les obres han de portar en algun lloc l'escut oficial de l'Ajuntament de Martorelles, que es pot descarregar a: http://www.martorelles.cat/escutoficial.

Cal adjuntar també una còpia digital del fitxer editable (PSD, TIFF, AI o similars) en llapis de memòria amb un mínim de 300ppp de resolució i amb una mida mínima de 59,4 x 84,1 cm (DIN A1).

Els drets sobre les imatges exposades al cartell han de ser propietat de l'autor/a.

En el supòsit que hi hagi una vulneració de drets de tercers sobre aquestes imatges, l'autor/a serà responsable i exonera l'Ajuntament de Martorelles de tota responsabilitat.

4. PREMI

Únicament existeix un premi remunerat, amb un import total de 1000€ que es composa de 300€ pel disseny del cartell i 700€ pel disseny i maquetació professional de: fulletó del programa, disseny de les pancartes, i disseny d'anuncis per a la premsa escrita, així com qualsevol element que es requereixi. L'import del premi està subjecte a les retencions oportunes.

5. LLIURAMENT DEL PREMI

L'Ajuntament de Martorelles es posarà en contacte amb la persona guanyadora abans del 6 de juliol.

La primera part del premi, valorat en 300€ , s'abonarà quan s'hagi fet l'entrega en format digital i definitiu del Cartell de Festa Major.

La segona part del premi valorada en 700€ s'abonarà quan s'hagi fet l'entrega amb format digital i corregit del Fulletó del programa, disseny de pancartes, i disseny d'anuncis per a la premsa escrita.

Si la persona guanyadora de l'obra no es veu capacitada per a fer el disseny i maquetació amb format digital i corregit de: Cartell, Fulletó del programa, disseny de

Plaça Ajuntament, 1 08107 Martorelles Tel. 93.5705732 Fax.93.5705964 www.martorelles.cat

pancartes, i disseny d'anuncis per a la premsa escrita, abans del 23 de juliol pot renunciar a aquesta part lliurament fet que comporta la renuncia també de la segona part del premi valorada en 700€ .

6. JURAT I DECISIÓ

El jurat estarà format per la Comissió de Festa Major i pel Plenari del Consell de Cultura de Martorelles.

La Comissió de Festa Major seleccionarà tres obres que seran elevades al Plenari del Consell de Cultura qui triarà l'obra guanyadora.

A judici del jurat, podrà declarar-se el premi desert si la qualitat de les obres no mereixen una mínima puntuació.

La tècnica o tècnic de Cultura emetrà un informe amb el veredicte del jurat i la proposta de resolució provisional que s'elevarà a l'òrgan competent, la Junta de Govern Local, per a la seva resolució definitiva.

Qualsevol circumstància o conflicte no previst per aquestes bases serà resolta per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Martorelles. L'Ajuntament de Martorelles es reserva el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els procediments aquí establerts.

La participació en aquest concurs implica l'acceptació total d'aquestes bases per part de les persones participants.

7. PRESENTACIÓ DE L'OBRA GUANYADORA

L'obra guanyadora serà presentada amb la programació de la Festa Major de Martorelles 2018 entre la tercera i la quarta setmana del mes de juliol del 2018. Per a l'acte serà convidada la persona guanyadora del concurs per a presentar-la obra..

8. DRETS

Propietat dels treballs

El cartell premiat no podrà presentar-se a altres concursos.

Les persones premiades conservaran els drets morals sobre les obres però cedeixen expressament a l'Ajuntament de Martorelles, amb caràcter d'exclusiu i sense limitació temporal, es a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d'autor, i per tot l'àmbit territorial universal, els drets d'explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s'hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d'Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar de l'explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies de l'Ajuntament de Martorelles.

Plaça Ajuntament, 1 08107 Martorelles Tel. 93.5705732 Fax.93.5705964 www.martorelles.cat

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l'adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0. En conseqüència, l'Ajuntament de Martorelles podrà utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants de percebre cap compensació addicional. El mer fet de participar, no pot generar drets de cap mena en els/les autors/es de les obres llevat dels casos esmentats de les persones guanyadores, les quals tenen dret als premis corresponents. L'organització atendrà degudament les obres presentades, però no es responsabilitzarà dels possibles danys ocasionals en el trasllat i l'exposició.

Protecció de dades

Els participants en el concurs, pel fet de participar, consenten que les seves dades siguin incorporades a un fitxer de dades del qual és responsable l'Ajuntament de Martorelles i que té com a finalitat la gestió dels ajuts, subvencions i premis convocats per l'Ajuntament de Martorelles. Els usos d'aquest fitxer són gestionar i estudiar les dades de les persones sol·licitants dels ajuts, subvencions i premis que l'ens convoca, realitzar les comprovacions necessàries, resoldre la seva assignació, ordenar-ne el pagament, fer el control de les justificacions quan escaigui i fer el seguiment de la tramitació fins a la seva finalització.

La persona participant pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) al vestíbul de l'Ajuntament. L'horari d'atenció presencial és de dilluns a divendres, de 8 a 15h, i dimarts de 16 a 18 hores.

9. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS

La devolució de les obres no guanyadores es podrà sol·licitar a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Martorelles fins al 31 de juliol del 2018.

10. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA A ON S'IMPUTA EL COST DELS PREMIS

Els pagaments dels premis del concurs del cartell de Festa Major amb un total de 1000€ (descomptant l'IRPF) es faran a càrrec de la partida '6000.3382.22609 Despeses de Festa Major'.

Martorelles, 31 de maig de 2018

L? alcalde Marc Candela Callado

Fiestas Populares
Cultura
Industrialización
Catalán