Bases del concurs per al disseny de l'escultura del 150 aniversari de la Guàrdia Urbana i obertura de convocatòria. - Boletín Oficial de Barcelona de 24-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 24/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vic

ANUNCI

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió celebrada el dia 8 de març de 2017, va aprovar entre altres, un dictamen la part dispositiva del qual és del tenor següent:

PRIMER: L'aprovació de les Bases que han de regir l'atorgament d'un premi econòmic de 1.200 EUR al millor projecte presentat entre els alumnes de la branca d'escultura, forja i fosa a l'escola d'art i superior de disseny de Vic, així com un accèssit de 300 EUR per al projecte finalista, d'acord amb la decisió presa pel tribunal designat a l'efecte.

SEGON: La partida pressupostària a la qual s'imputarà l'import d'aquests dos premis (1.500 EUR en total) seria la número 24 132 480000 de la Guàrdia Urbana, i l'abonament es faria prèvia presentació d'informe favorable del Cap de la Guàrdia Urbana i l'acta del tribunal en què es determinen els projectes guanyadors.

TERCER. Publicar les Bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

De conformitat amb allò que disposa l'acord tercer de què s'ha fet esment, es publica l'annex referenciat a l'acord primer.

BASES QUE REGIRAN EL CONCURS PER AL DISSENY I PRESENTACIÓ DE RÈPLICA D'UNA ESCULTURA COMMEMORATIVA DEL 150è ANIVERSARI DEL COS DE LA GUÀRDIA URBANA DE VIC.

1.- FINALITAT DEL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DEL 150è ANIVERSARI DE LA GUÀRDIA URBANA DE VIC.

La finalitat d'aquest concurs és la de seleccionar un projecte d'escultura que commemori la celebració del 150è aniversari de la Guàrdia Urbana de Vic. Al mateix temps la finalitat d'aquest concurs és la de promoure i potenciar els joves estudiants d'escultura, forja i fosa a l'escola d'art i superior de disseny de Vic.

2.- ENTITAT ORGANITZADORA.

Aquest concurs està organitzat per la Guàrdia Urbana de Vic a través de la regidoria de convivència i seguretat de l'Ajuntament de Vic.

3.- DESTINATARIS.

La participació a aquest concurs està oberta a tots els estudiants d'escultura, forja i fosa que estiguin cursant estudis a l'escola d'art i superior de disseny de Vic, que seran tutoritzats pels seus professors de referència.

4.- PROPOSTES.

Els projectes escultòrics hauran de ser originals i inèdites. L'equip d'alumnes d'escultura forja i fosa presentaran les propostes que han treballat al taller per tal de valorar quina proposta és la més reeixida en relació als objectius plantejats en el inici.

5.- CRITERI DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES.

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als següents criteris.

Es valorarà:

- La qualitat estètica del projecte.

- La viabilitat de l'obra i idoneïtat amb relació a l'espai proposat.

- L'adequació als valors dels 150 anys de la Guàrdia Urbana de Vic. Els principals valors de l'organització són els següents:

' Protecció persones i béns.

' Orientació a les persones.

' Proximitat.

' Respecte, neutralitat política i imparcialitat.

' Integritat.

6.- JURAT I VEREDICTE.

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït per:

- 3 representants de l'escola d'art.

- Un representant de la Guàrdia Urbana de Vic.

- Un representant de l'Àrea Territori i urbanisme de l'Ajuntament de Vic.

Les funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació:

- La valoració de les propostes presentades.

- Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs.

- La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic com a màxim 10 dies després de la data límit de presentació de projectes. Així mateix es publicarà el resultat a la pàgina web de l'Ajuntament de Vic (http://www.vic.cat).

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases al que hauran de presentar-se nous treballs.

7.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.

El termini d'admissió de propostes serà de 20 dies naturals a partir de la publicació d'aquestes Bases en el BOP.

Les propostes seran exposades a la comissaria de la Guàrdia Urbana fins a la publicació del veredicte i durant el temps que l'ajuntament de Vic consideri adient.

Cada proposta s'haurà de presentar tot adjuntant fotografies de la peça dissenyada, descripció de qualitats, explicació del motiu de l'obra i resta de dades tècniques.

8.- PREMI.

S'estableix un premi per a la proposta que hagi resultat seleccionada com a guanyadora que ascendirà a 1200 EUR en concepte dels material definitius que s'han utilitzat i el procés creatiu de l'obra. quantitat que estarà subjecte a les retencions fiscals que procedeixin. En les mateixes circumstàncies es concedirà un accèssit de 300 EUR per a l'obra seleccionada en 2n lloc.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

Els drets d'explotació del disseny guanyador seran propietat de l'Ajuntament de Vic.

10.- CONDICIONS PER AL PROJECTE GUANYADOR.

Els guanyadors faran el seguiment de la realització de l'obra en el seu format definitiu, resolent la seva execució d'acord amb l'equip de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic i del industrial que la portarà a terme.

11.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases.

Vic, 10 de març de 2017 La secretària, Maria Pilar Lobera Calvo

Escultura
Juventud
Estudios
Industrialización