Bases concurso de portadas 2015 - Boletín Oficial de Castellón de 17-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 17/03/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

BASES DEL CONCURS DE PORTADES - CARTELLS ANUNCIADORS DE LES FESTES PATRONALS DE VILA-REAL, SANT PASQUAL 2015, I MARE DE DÉU DE GRÀCIA 2015

Primera: Participants

Podran participar en el concurs tots els artistes i dissenyadors/es que estiguen interessats en aquest, nacionals o estrangers, qualsevol que siga la seua residència, a més a més poden presentar el nombre de treballs que estimen convenients.

Segona: Tema

L'assumpte de les obres haurà de tenir en compte la festa que anunciarà; el jurat valorarà positivament l'adequada representació de la varietat de les festes patronals de Sant Pasqual, i de la Mare de Déu de Gràcia.

Tercera: Característiques tècniques

Els originals tindran concepció i tècniques lliures, excepte el collage amb imatges d'altres autors, es faran de manera que la seua reproducció no oferesca dificultats i no exigesca més de cinc tintes, quedaran excloses les daurades, platejades i els colors fluorescents.

Els originals deuran estar tapats i podran presentar-se a mà muntats sobre bastidor o suport rígid preparat per a poder ser exposat, amb una dimensió única de 65 x 45 cm.

No podran ser exhibits o mostrats prèviament a cap lloc, ni xarxa social.

En cas d'utilitzar sistema informàtic, es presentarà una còpia a color d'alta resolució a 65 x 45 cm del cartell muntada sobre suport rígid, tapat, i en cas de ser premiat l'autor estarà obligat a presentar-lo en suport informàtic, CD o DVD amb tots els arxius i fonts tipogràfiques empleades, necessaris per a l'obtenció dels fotolits, així mateix s'adjuntarà una fitxa que indique l'entorn informàtic (MAC o PC) i el programa o procediment utilitzat.

Així mateix, aportarà una segona prova, grandària DIN A4, amb la mateixa qualitat que l'original.

En cas de contenir imatges píxel hissades (TIFF, EPS, BMP, PHOTOSHOP), aquestes hauran d'estar en alta resolució, és a dir, a 300 píxels per polzada al de grandària d'impressió. L'autor serà responsable de la correcta realització dels arxius informàtics aportats. En cap cas s'admetrà l'escanejat o ús de fotografies i imatges d'altres autors.

Quarta: Retolació

Els treballs han d'incloure de manera visible i destacada el nom de la ciutat: Vila-real i l'escut d'aquesta, amb els colors propis, a més del text: Fira i Festes de Sant Pasqual del 8 al 17 de maig 2015. O el text: Festes de la Mare de Déu de Gràcia del 4 al 13 de setembre 2015.

Cinquena: Lema

Els treballs, sempre tapats, es presentaran amb un lema que haurà de figurar en el dors de l'obra sense cap altra dada. En sobre tancat, a banda, s'inclourà el nom i cognoms de l'autor, o autors si actuen en equip, domicili i telèfon, fotocòpia del DNI així com el lema i una declaració degudament signada amb el text següent: 'En cas de ser guanyador d'un premi en metàl·lic, amb aquest escrit cedesc la propietat de l'obra guanyadora a l'Ajuntament de Vila-real, que es reserva tots els drets sobre aquesta inclòs el de reproducció, pel període de temps que les lleis estableixen'.

Sisena: Presentació

Les sol·licituds per a participar en el concurs, que s'han d'ajustar al model d'instància facilitat a les oficines municipals o en la pàgina web de l'Ajuntament (www.vila-real.es), es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament, o es remetran, junt l´instància, per correu postal certificat a l'adreça següent:

Ajuntament de Vila-real

Atenció i Tràmits

Plaça Major, s/n

12540 Vila-real (Castelló)

La sol·licitud haurà d'acompanyar l'obra amb el lema al dors, juntament amb un sobre tancat amb les dades de l'autor o autors.

El termini de presentació de sol·licituds serà a partir dels 15 dies transcorreguts des que s´exposaren les bases en el tauló d'edictes de l'Ajuntament de Vila-real i en el Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, fins 9 dies després, fins les 14.00 hores, i seran excloses les sol·licituds registrades fora del termini.

Setena: Jurat i veredicte

El jurat serà nomenat per la Junta de Festes i emetrà el seu veredicte abans del 6 d'abril de 2015. El veredicte serà inapel·lable i el jurat serà l'encarregat de resoldre els imprevistos.

El jurat estarà format per la Reina i Dames de les Festes de Vila-real 2015, 2 persones relacionades amb les arts gràfiques i el disseny gràfic, el/la president/a de la Comissió de Penyes de Vila-real, el/la president/a de la Comissió de Cultura de la Junta de Festes de Vila-real, el/la secretari/a de la Junta de Festes de Vila-real, i el/la president/a de la Junta de Festes de Vila-real.

Vuitena: Presentació

Tots els treballs presentats seran exposats al públic en la Casa de la Festa en el moment de conéixer la decisió del jurat i es detallarà el guanyador.

Novena: Premis

S'atorgarà un premi en metàl·lic per un import de 480 euros. Aquest premi serà el cartell de les Festes de Sant Pasqual que se celebraran a Vila-real del 8 al 17 de maig 2015.

I un altre premi en metàl·lic per un import de 480 euros. Aquest premi serà el cartell de les Festes de la Mare de Déu de Gràcia que se celebraran a Vila-real del 4 al 13 de setembre 2015.

Aquestos 2 premis es consignaran a l´aplicació pressupostària 3380.48100 amb denominació 'Festejos: Concurso portadas y pintura rápida' del capítol IV de l´estat de despeses del pressupost municipal de 2015.

Desena: Justificació

Per a fer efectiu el pagament dels premis, s'haurà de realitzar prèviament la seua justificació mitjançant la presentació documental de l'acta del Jurat firmada per tots els integrants d'aquest en la qual es designarà el nom de les persones premiades en el concurs esmentat, el concepte i l'import dels premis otorgats i, a més, mitjançant la presentació del rebut original que s'haurà d'ajustar a les condicions fixades per la normativa vigent, pel qual es justificarà que els premis s'han lliurat i s'han rebut en els termes fixats en la base 27a.4 de les d'execució del pressupost municipal vigent.

Els premis esmentats seran objecte de la retenció prevista en la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques i en la resta de normativa concordant.

Onze: Devolució de treballs

Els treballs no premiats hauran de ser retirats del 7 al 16 d´abril de 2015, els que no ho siguen quedaran en propietat de l'Ajuntament. Els autors que desitgen retirar el seu treball per correu ho faran saber a l'hora de presentar-los, hauran d'acompanyar l'import en segells postals suficients per a poder certificar-lo. Per a poder retirar els treballs serà necessari que els autors s'identifiquen amb el DNI original.

Dotze: Acceptació

La participació en aquest concurs comporta l'acceptació i compliment de totes aquestes bases.

Fiestas Populares
Cultura
Pintura