Bases da convocatoria para o ano 2017, das axudas a traballadores autónomos do Concello de Monterrei - Boletín Oficial de Ourense de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 29/03/2017 hasta 31/12/2017
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

Bases da convocatoria para o ano 2017, das axudas a traballadores autónomos do concello de Monterrei.

1. Obxecto e contía da subvención O financiamento durante 12 meses consecutivos, con 50 € mensuais, das cotas da seguridade social que paguen os traballadores que se dean de alta durante o ano 2017, no Concello de Monterrei, no Réxime Especial de Traballadores Autónomos.

2. Financiamento da subvención Será con cargo a fondos propios do Concello de Monterrei, debidamente consignados no orzamento do ano 2017.

3. Requisitos para poder percibir a subvención + Estar empadroado e residir efectivamente no Concello de Monterrei no momento de darse de alta no Réxime Especial da Seguridade Social. Este requisito comprobarase de oficio por parte do concello.

+ Darse de alta no ano 2017, no Réxime Especial de Traballadores Autónomos para unha actividade económica ou agraria que se desempeñe efectivamente no municipio de Monterrei. Esta subvención terá efectos retroactivos, e teranse en conta as altas dende o 01-01-2017.

+ Non ter estado nunca dado de alta previamente neste réxime, para esa mesma actividade, no municipio de Monterrei.

4. Réxime da subvención A subvención será concedida sempre que se reúnan os requisitos para poder acceder a ela e non estea esgotado o orzamento desta liña de axudas cun límite máximo de 3.000 euros. Non se establece réxime de concorrencia competitiva.

5. Procedemento para a solicitude da subvención O traballador por conta propia que cumpra cos requisitos especificados anteriormente, formulará a solicitude que figura como anexo a estas bases, e achegará:

- Fotocopia do DNI - Fotocopia da alta no ano 2017, no Réxime Especial da Seguridade Social como autónomo.

- Informe da vida laboral.

- Os xustificantes do pagamento dos tres primeiros meses de cotización á Seguridade Social polo mencionado réxime, a partir da data de alta.

- Un certificado de conta bancaria a nome do solicitante, onde poder facer efectivo o ingreso da subvención.

- Declaración responsable e xurada, de que cumpre cos requisitos para poder ser beneficiario dunha subvención, de conformidade co establecido no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

- Declaración responsable e xurada de que non ter débedas pendentes coa Axencia Tributaria, nin coa Seguridade Social, nin con ningunha outra Administración pública.

Seguidamente, o axente de emprego e desenvolvemento local emitira un informe no que se faga constar se a persoa solicitante cumpre cos requisitos para poder percibir a subvención.

Se este informe é favorable, a Xunta de Goberno do Concello aprobará a concesión da subvención, e aboaranse os tres primeiros meses.

Para o pagamento das mensualidades sucesivas, o interesado presentará, cada 3 meses, os xustificantes do pagamento dos seguros sociais, así como unha declaración actualizada de que cumpre cos requisitos para ser beneficiario da subvención. A Xunta de Goberno do Concello acordará o pagamento trimestral, ata esgotar o prazo dos 12 meses que se conceden para cada alta nova de traballador.

6. Prazo para poder solicitar a subvención Esta subvención poderá solicitarse durante todo o ano 2017, a partir da data de publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia.

7. Normativa aplicable Lei estatal 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións. Lei galega 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Monterrei, 15 de marzo de 2017. O alcalde. Asdo.: José Luis Suárez Martínez.

Anexo

Solicitude de axuda ao Concello de Monterrei de subvencións para o ano 2017 para traballadores autónomos

Don/Dona ... maior de idade, provisto/a do DNI núm ... con domicilio para os efectos de notificacións en ...

Expón: Que é coñecedor da subvención para traballadores autónomos do Concello de Monterrei do ano 2017, así como das bases da convocatoria para a presentación da solicitude de subvencións.

Que cumpre os requisitos para poder acceder a esta liña de axudas para fomentar o autoemprego.

Por todo isto, solicita: Que lle sexa concedida a axuda prevista nas bases da subvención, pola contía de 50 € mensuais, durante 12 meses consecutivos, para sufragar os custos de seguros sociais con motivo da súa alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos con data ..., para levar a cabo no municipio de Monterrei a actividade de ...

Para que lle poida ser concedida esta subvención, presenta xunto con este escrito os seguintes documentos:

- Fotocopia do DNI - Fotocopia da alta do ano 2017 no Réxime Especial da Seguridade Social como autónomo.

- Informe da vida laboral. - Os xustificantes do pagamento dos tres primeiros meses de cotización á Seguridade Social polo mencionado réxime, a partir da data de alta. - Un certificado da conta bancaria a nome do solicitante, onde poder facer efectivo o ingreso da subvención.

- Declaración responsable e xurada, de que cumpre cos requisitos para poder ser beneficiario dunha subvención, de conformidade co establecido no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

- Declaración responsable e xurada de que non ten débedas pendentes coa Axencia Tributaria, nin coa Seguridade Social, nin con ningunha outra Administración pública.

Monterrei, ... de ... 2017. Ao alcalde do Concello de Monterrei.

Edicto

1. Objeto y cuantía de la subvención La financiación durante 12 meses consecutivos, con 50 euros mensuales, de las cuotas de la Seguridad Social que se paguen por los trabajadores que se den de alta durante el año 2017, en el ayuntamiento de Monterrei, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

2. Financiación de la subvención Será con cargo a fondos propios del Ayuntamiento de Monterrei, debidamente consignados en el presupuesto del año 2017.

3. Requisitos para poder percibir la subvención + Estar empadronado y residir efectivamente en el Ayuntamiento de Monterrei en el momento de darse de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social. Este requisito se comprobará de oficio por parte del ayuntamiento.

+ Darse de alta en el año 2017 en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para una actividad económica o agraria que se desempeñe efectivamente en el municipio de Monterrei. Esta subvención tendrá efectos retroactivos, y se tendrán en cuenta las altas desde el 01-01-2017.

+ No haber estado nunca dado de alta previamente en este régimen, para esa misma actividad, en el municipio de Monterrei.

4. Régimen de la subvención La subvención será concedida siempre que se reúnan los requisitos para poder acceder a ella y no esté agotado el presupuesto de esta línea de ayudas con un límite máximo de 3.000 euros. No se establece régimen de concurrencia competitiva.

5. Procedimiento para la solicitud de la subvención El trabajador por cuenta propia que cumpla con los requisitos especificados anteriormente, formulará la solicitud que figura como anexo a estas bases, y adjuntará:

- Fotocopia del DNI - Fotocopia del alta en el año 2017, en el Régimen Especial de la Seguridad Social como autónomo.

- Informe de vida laboral. - Los justificantes de pago de los tres primeros meses de cotización a la Seguridad Social por el mencionado régimen, a partir de la fecha de alta.

- Un certificado de cuenta bancaria a nombre del solicitante, en donde poder hacer efectivo el ingreso de la subvención.

- Declaración responsable y jurada, de que cumple con los requisitos para poder ser beneficiario de una subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

- Declaración responsable y jurada de no tener deudas pendientes con la Agencia Tributaria, ni con la Seguridad Social, ni con ninguna otra Administración pública.

Seguidamente, el agente de empleo y desarrollo local emitirá un informe en el que haga constar si la persona solicitante cumple con los requisitos para poder percibir la subvención.

Si este informe es favorable, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobará la concesión de la subvención, y se abonaran los tres primeros meses.

Para el pago de las mensualidades sucesivas, el interesado presentará, cada 3 meses, los justificantes de pago de los seguros sociales, así como una declaración actualizada de que cumple con los requisitos para ser beneficiario de la subvención. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento acordará el pago trimestral, hasta agotar el plazo de los 12 meses que se conceden para cada alta nueva de trabajador.

6. Plazo para poder solicitar la subvención Esta subvención se podrá solicitar durante todo el año 2017, a partir de la fecha de publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

7. Normativa aplicable Ley estatal 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Ley gallega 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

Monterrei, 15 de marzo de 2017. El alcalde. Fdo.: José Luis Suárez Martínez.

Anexo

Solicitud de ayuda al Ayuntamiento de Monterrei de subvenciones para el año 2017, para trabajadores autónomos

Don/Doña ... mayor de edad, provisto/a do DNI núm ... con domicilio para los efectos de notificaciones en ...

Expone: Que es conocedor da subvención para trabajadores autónomos del Ayuntamiento de Monterrei del año 2017, así como das bases da convocatoria para la presentación da solicitud de subvenciones.

Que cumple los requisitos para poder acceder a esta línea de ayudas para fomentar el autoempleo.

Por todo esto, solicita: Que le sea concedida la ayuda prevista en las bases de la subvención, por la cuantía de 50 € mensuales, durante 12 meses consecutivos, para sufragar los costes de seguros sociales con motivo de su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con fecha ..., para llevar a cabo en el municipio de Monterrei la actividad de ...

Para que le pueda ser concedida esta subvención, presenta junto con este escrito los siguientes documentos:

- Fotocopia do DNI - Fotocopia del alta del año 2017 en el Régimen Especial de la Seguridad Social como autónomo.

- Informe da vida laboral. - Los justificantes del pago de los tres primeros meses de cotización a la Seguridad Social por el mencionado régimen, a partir de la fecha de alta.

- Un certificado de la cuenta bancaria a nombre del solicitante, donde poder hacer efectivo el ingreso de la subvención.

- Declaración responsable y jurada, de que cumple con los requisitos para poder ser beneficiario de una subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

- Declaración responsable y jurada de que no tiene deudas pendientes con la Agencia Tributaria, ni con la Seguridad Social, ni con ninguna otra Administración pública.

Monterrei, ... de ... 2017. Al alcalde del Ayuntamiento de Monterrei.

R. 787

Empleo autónomo
Seguridad Social
Empleo
Empleo y contratación
Actividades económicas
Desarrollo local