BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS ÁS COMISIÓNS DE FESTAS POPULARES, TRADICIONAIS E GASTRONÓMICAS DE REDONDELA PARA O ANO 2017 - Boletín Oficial de Pontevedra de 13-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 13/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS ÁS COMISIÓNS DE FESTAS POPULARES, TRADICIONAIS E GASTRONÓMICAS DE REDONDELA PARA O ANO 2017

PRIMEIRO.-DEFINICIÓN

As presentes bases e convocatoria teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para a concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia ás comisións organizadoras de festas tradicionais, populares e gastronómicas a celebrar no termo municipal de Redondela, promovidas por asociacións e entidades sen ánimo de lucro, que poidan ser consideradas de interese social para o Concello de Redondela, dirixidas á poboación en xeral, de acordo cos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.

SEGUNDO.-OBXECTO DA SUBVENCIÓN

Poderán ser obxecto de subvención as festas tradicionais, populares e gastronómicas en todas as súas vertentes. Estas actividades deben ser iniciadas e rematadas durante o ano 2017, abranguendo o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2017.

Quedan excluídos das presentes bases e convocatoria, e por tanto non serán obxecto de subvención, as seguintes actividades e investimentos:

' Os gastos de investimentos: obras e bens inventariables.

' Os gastos incompatibles coa aplicación orzamentaria á que se imputa o gasto destas bases e convocatoria.

' Os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación.

' As actividades subvencionadas, no mesmo exercicio, a través doutras convocatorias de subvencións do Concello de Redondela, ou a través de convenios asinados co Concello.

' As actividades deportivas, así como de calquera outra índole que non estea comprendida no obxecto da subvención.

' Os gastos de funcionamento das entidades e os gastos correntes.

' As viaxes de lecer, as excursións, así coma as actividades culturais.

TERCEIRO.-IMPORTE DA SUBVENCIÓN

O crédito global que se dispón para o outorgamento destas subvencións será de 10.000 euros, con cargo á partida 3341A4890002 do orzamento vixente.

Tendo en conta o carácter de concorrencia competitiva destas bases e convocatoria, no caso de que o importe das axudas correspondentes ás solicitudes recibidas supere a dotación orzamentaria disposta, reducirase a contía subvencionable de maneira proporcional entre as beneficiarias, de tal xeito que non se supere a cantidade consignada para tal fin.

En ningún caso o importe da subvención poderá ser de tal contía que, en concorrencia con subvencións ou axudas doutras Administracións Públicas ou doutros entes públicos ou privados, supere o custo total da actividade que vai desenvolver a entidade beneficiaria. Se así fora, este feito daría lugar a unha modificación da resolución da concesión. Así mesmo, calquera alteración das condicións para a concesión das subvencións poderá dar lugar á modificación do acordo de concesión.

Declárase a compatibilidade con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de organismos internacionais, salvo as subvencións concedidas polo Concello.

CUARTO.-ENTIDADES BENEFICIARIAS

Terán a consideración de beneficiarios as persoas que organicen a festa obxecto da subvención. Ditas persoas deberán ser persoas xurídicas legalmente constituídas coma asociacións, ou comisións de festas que deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Carecer de fins de lucro.

b) Desenvolver as súas actividades no ámbito territorial do Concello de Redondela.

c) Non ter pendente de xustificación ningunha subvención ou axuda ante o Concello de Redondela para o mesmo obxecto para o que se solicita a nova subvención.

d) Estar ao corrente das súas obrigas tributarias estatais, autonómicas, co Concello e coa Seguridade Social.

En ningún caso poderán ser beneficiarias das subvencións reguladas nestas bases e convocatoria aquelas nas que se dea algunha das circunstancias que recolle o artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Quedan excluídas destas bases e convocatoria aquelas actividades ou programas que veñan regulados noutras convocatorias do Concello de Redondela.

De acordo co artigo 11 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, prevese expresamente que poidan ser beneficiarios tamén as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica organice as devanditas festas, sempre e cando cumpran os requisitos deste artigo.

QUINTO.-DOCUMENTACIÓN

As entidades interesadas en acollerse aos beneficios destas bases e convocatoria presentarán as solicitudes no Rexistro de Entrada do Concello de Redondela dirixidas ao Alcalde, ou a través de calquera das formas sinaladas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, no modelo normalizado que se facilitará no propio Rexistro.

A documentación presentada será a recollida no Anexo a estas bases e convocatoria. Xunto coa mesma deberá achegar a fotocopia do DNI do representante e, no seu caso, do CIF da entidade que solicita a subvención.

Non se terán en conta as solictudes que se reciban fora de prazo, con independencia do procedemento que se empregue, nin as que non se presenten no modelo oficial.

Se o escrito de solicitude non reunise os datos de identificación ou calquera dos previstos no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, requirirase á interesada para que no prazo de 10 días hábiles, emende as faltas ou achegue os documentos preceptivos, indicando que, no caso de non o facer, desistirá da súa petición, logo de se emitir a correspondente resolución.

SEXTO.-PRAZO DE SOLICITUDE

Estas bases e convocatoria publicaranse na páxina web do Concello de Redondela e no Boletín Oficial da Provincia.

O prazo de solicitude é de 20 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

SÉTIMO.-CONTÍA DAS AXUDAS

As subvencións consistirán nunha aportación directa, lineal e sen vencellamento ao importe das actividades a financiar, sempre que concorran os requisitos establecidos na presente convocatoria.

As subvencións poderán financiar ata o 80% das actividades propostas, e serán asignadas en base aos seguintes criterios:

1. festas tradicionais dun día: 250 ¬

2. festas tradicionais de 2 días: 450 ¬

3. festas tradicionais de máis de 3 ou máis: 650 ¬

Unha determinada festa só poderá ser subvencionada a través dunha única comisión/asociación. Pola súa banda, unha comisión ou asociación so poderá solicitar subvención para unha festa.

No caso de que sumadas todas as cantidades propostas como subvención para as distintas propostas, excedan a consignación total, modificaríanse as mesmas aplicando reducións proporcionais a cada unha delas, para que a suma total non exceda da cantidade recollida no artigo terceiro.

OITAVO.-PROCEDEMENTO

A instrución do procedemento corresponderalle á/ao funcionaria/o designado para o efecto, en diante Instrutor/a, que realizará de oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales formulará a proposta de resolución. Tamén será a persoa encargada de requirir ás entidades solicitantes a emenda das deficiencias.

Logo de que o/a Instrutor/a avalíe as solicitudes segundo os criterios, formas e prioridades establecida nestas bases e convocatoria, elevarase a unha comisión de avaliación integrada pola Concelleira de Cultura Doña María Teresa París Blanco, que actuará de presidenta, a Concelleira Doña Ángela Antón Pazos, o Concelleiro Don Jesús Crespo López, Rosalina Arias Trigo e o/a Instrutor/a designada pola Concellaría de cultura, que actuará como Secretario/a con voz pero sen voto.

A comisión recollerá o debatido na correspondente acta.

O/A Instrutor/a, tras a acta da comisión, formulará a proposta de resolución provisional debidamente motivada.

No caso de que na valoración a comisión ou o/a Instrutor/a utilizaran datos diferentes dos achegados polas entidades, abrirase un prazo de dez días para que todas as entidades interesadas poidan presentar as alegacións que estimen oportunas. Logo de examinar as alegacións presentadas, de ser o caso, o órgano instrutor formulará a proposta de resolución definitiva.

De non presentarse alegacións, ou no caso de que este trámite non fose necesario, de conformidade con este artigo, a proposta de resolución provisional terá o carácter de definitiva, e as entidades solicitantes para as que se propón a concesión de subvencións deberán expresar a súa contía, especificando a súa avaliación e os criterios de valoración seguidos para efectuala. Xunto coa proposta, o/a Instrutor/a emitirá un informe no que se estableza que da información que consta no seu poder despréndese que as entidades beneficiarias cumpren con todos os requisitos necesarios para acceder ás subvencións.

O Concello de Redondela poderá, en calquera momento do procedemento do expediente administrativo da subvención, solicitar maior información ou verificar calquera aspecto relacionado coa solicitude subvencionada.

NOVENO.-RESOLUCIÓN

Posteriormente, a proposta pasará á Intervención Municipal para que realice a súa fiscalización, de acordo co Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

A partir da proposta e tras o informe da Intervención Municipal, a Alcaldía concederá as subvencións mediante Resolución na que se especifique a relación de entidades ás que se lles concede a axuda e a desestimación das restantes solicitudes.

Contra este acordo, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes dende o día seguinte ao da súa notificación, de acordo co establecido no artigo 123.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte ao da súa notificación, conforme aos artigos 8.1 e 46.1 da Lei 29/98, do 3 de xuño, Contencioso-Administrativa.

O acordo de concesión non terá que distribuír obrigatoriamente a totalidade do crédito.

O prazo máximo para resolver será de tres meses contados a partir da finalización do prazo para a solicitude das subvencións. Transcorrido o devandito prazo, as entidades solicitantes ás que non se lles notifique resolución expresa, entenderán que a súa solicitude foi denegada.

DÉCIMO.-PRAZO DE NOTIFICACIÓN

O outorgamento das subvencións notificarase ás entidades interesadas de acordo co establecido nos artigos 40, 41, 42 e 43 da lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Se no prazo de dez días a entidade beneficiaria non manifestara o contrario, entenderase que acepta a subvención e queda suxeita ás obrigas derivadas da normativa sobre axudas e subvencións a entidades sen fins de lucro.

UNDÉCIMO.-OBRIGAS DAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

As entidades beneficiarias das subvencións terán que aterse ás seguintes obrigas unha vez aceptada a subvención:

1. Cumprir co obxectivo, realizar a actividade e adoptar o comportamento que fundamenta a concesión das subvencións de acordo coa memoria presentada.

2. Xustificar ante o Concello de Redondela o cumprimento dos requisitos e condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade pola que se concedeu a subvención.

3. Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, achegando canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

4. Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en tanto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

5. Comunicar ao Concello de Redondela a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza.

6. Acreditar que se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.

7. Facer constar, naquelas actividades que así o permitan, que contan coa subvención do Concello de Redondela. Deberá figurar a colaboración do Concello de Redondela en calquera dos soportes publicitarios da actividade subvencionada.

8. Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos contemplados no artigo 38 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.

9. Desenvolver a actividade subvencionada no termo municipal de Redondela.

10. As persoas xurídicas deberán estar validamente constituídas e rexistradas.

11. As publicacións, carteis, publicidade e toda a produción escrita de todas as actividades subvencionadas polo Concello de Redondela estarán sempre en lingua galega, de acordo coa lexislación e coa Ordenanza reguladora do uso do galego no Concello de Redondela (BOP núm. 196, do 9 de outubro de 1998). Así mesmo respectarán rigorosamente a toponimia oficial de acordo coa Lei 3/83, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística.

DUODÉCIMO.-XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO

A xustificación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Redondela antes do 15 de decembro do ano da solicitude.

Este prazo poderá prorrogarse ata un máximo de quince días naturais a petición razoada da entidade solicitante, e sempre que así o acorde o órgano que concedeu a subvención, contando os quince días dende a notificación do acordo da prórroga. Para isto, a petición da prórroga realizarase antes da finalización do prazo da xustificación da subvención.

Este prazo entenderase sen prexuízo do prazo de dez días que se concederá no caso de presentación incompleta ou defectuosa para a súa rectificación.

A xustificación, que será obrigatoria para o libramento dos fondos por parte do Concello, suporá a acreditación do cumprimento do obxecto da subvención concedida. Coa xustificación deberase acompañar o importe do resto dos fondos que financien a actividade subvencionada, así como a súa procedencia.

A xustificación, que será responsabilidade da entidade declarante, farase coa presentación no Rexistro de entrada do Concello do formulario correspondente, debidamente cuberto, que conterá a documentación xustificativa dos gastos realizados e a certificación da actividade realizada coa finalidade para a que foi concedida a subvención.

As entidades beneficiarias presentarán unha declaración responsable de acordo co establecido no artigo 24.5 do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Se a entidade beneficiaria fose debedora con motivo dunha débeda vencida, líquida e esixible, a Alcaldía poderá acordar a compensación.

Con carácter xeral, a xustificación realizarase mediante facturas orixinais ou compulsadas directamente relacionadas co obxecto da subvención, e no seu caso, correspondentes ao período para o que esta foi concedida. No caso de que a entidade beneficiaria xustifique a subvención mediante facturas compulsadas, deberá presentar as facturas orixinais para que conste nelas o selo do Concello no que se indique que estas foron utilizadas para xustificar unha subvención do Concello. As facturas deberán conter os seguintes datos:

1.-Emisión da persoa ou entidade beneficiaria con especificación do seu NIF ou CIF e enderezo fiscal.

2.-Identificación completa do/a provedor/a, especificando a súa denominación, NIF ou CIF e enderezo fiscal.

3.-Número de factura.

4.-Lugar e data da emisión da factura.

5.-Descrición suficiente da subministración realizada ou do servizo prestado, reflectindo as unidades obxecto do servizo ou subministración, cantidade e prezos unitarios de cada unha delas, contraprestación total, tipo tributario e cota do IVE.

6.-Período que corresponda.

7.-Selo ou lenda de 'cobrado', 'pagado', 'recibín' ou similar.

Só serán gastos subvencionables os que respondan de xeito indubidable á natureza da actividade subvencionada e se realicen no prazo establecido, e que ademais estean efectivamente pagados con anterioridade á xustificación da subvención, salvo nos casos de pagamentos a conta.

Os documentos xustificativos corresponderán a gastos realizados dende o comezo das actividades subvencionadas ata que finalice o prazo de xustificación.

En ningún caso se admitirán como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ao Concello de Redondela polo uso das instalacións, nin como de calquera tributo ou prezo público satisfeito ao Concello. Tampouco serán gastos xustificables os xuros debedores de contas bancarias, os xuros, recargas e sancións administrativas e os gastos de procedementos xudiciais.

Non serán gastos xustificables as bebidas alcohólicas, tabaco ou calquera outro produto considerado nocivo para a saúde. Tampouco as facturas relativas a alimentos e bebidas.

Se as axudas doutras Administracións Públicas son superiores ás previstas ou declaradas pola entidade beneficiaria no momento da solicitude e fan que superen, xunto coa subvención destas bases e convocatoria, a contía total de gastos, o importe da subvención verase reducido na cantidade que corresponda para que o gasto non sexa inferior ás axudas.

Vista a documentación xustificativa presentada, o órgano instrutor do artigo oitavo avaliará se, coa xustificación presentada por cada entidade beneficiaria, se cumpre coa finalidade básica da subvención. Posteriormente, de ser favorable a valoración, as xustificacións e a proposta que elaborará a Concellería de Cultura a partir das mesmas serán fiscalizadas pola Intervención Municipal.

Tras a xustificación, a proposta da Concellería e a fiscalización da Intervención Municipal, o órgano competente resolverá facendo mención expresa a que se comprobou a realización da actividade e o cumprimento da xustificación, e nese caso proporase que se lle recoñeza a obriga e que se efectúe o correspondente pagamento.

O pagamento da subvención alcanzará o 80% do importe xustificado, sendo o límite a cantidade concedida. No caso de que a entidade beneficiaria non xustifique a totalidade do gasto da subvención concedida, realizarase o libramento dos fondos polo importe xustificado, sempre e cando se cumpran co resto dos requisitos destas bases e convocatoria.

Se non se presenta a xustificación dentro do prazo (inicial ou prorrogado), por resolución da Alcaldía iniciarase o expediente de anulación do correspondente compromiso por revogación da concesión da subvención.

DÉCIMO TERCEIRO.-PUBLICIDADE DO PROCEDEMENTO DA CONCESIÓN

DA SUBVENCIÓN DAS BASES E CONVOCATORIA

Procederase á publicación na páxina web do Concello de Redondela, no Taboleiro de Anuncios do Concello e na base de datos nacional de subvencións. En todo caso, o acordo de concesión será exposto durante 30 días no Taboleiro de Anuncios do Concello, onde se recollerá a convocatoria, o crédito orzamentario, as entidades beneficiarias, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención. Así mesmo, e cando algunha das axudas concedidas a un beneficiario sexa superior a 3.000 ¬ procederase á publicación no BOP dun extracto do acordo de concesión das axudas indicando os lugares onde se atopan expostas o seu contido íntegro.

DÉCIMO CUARTO.-REINTEGRO DA SUBVENCIÓN

As axudas concedidas deberán devolverse ou reintegrarse nos seguintes casos:

1. A declaración xudicial ou administrativa de nulidade ou anulación de subvención, que levará consigo a obriga de devolver as cantidades percibidas.

2. Tamén procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia dos xuros de mora correspondentes nos casos sinalados nos artigos 36 e seguintes da Lei 9/2007, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, dende o momento do pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro.

As cantidades devoltas terán carácter de dereito público.

DÉCIMO QUINTO.-INSPECCIÓN E CONTROL

O Concello de Redondela, a través da Intervención Municipal, poderá realizar as comprobacións que estime oportunas respecto das actividades subvencionadas e terá acceso a toda a súa documentación xustificativa. Asemade será de aplicación o Título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

DÉCIMO SEXTO.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

Estas bases e convocatoria quedan en materia de infraccións e sancións ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e artigo 28 da OMS.

DÉCIMO SÉTIMO.-RÉXIME XURÍDICO APLICABLE

Estas bases e convocatoria e as subvencións que se concedan de acordo con elas efectuaranse de conformidade coa normativa aplicable seguinte:

1.-Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2.-Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

3.-Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

4.-Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración Local de Galicia.

5.-Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais.

6.-Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

7.-Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Redondela.

8.-As Bases de execución do Orzamento do Concello de Redondela.

9.-Demais normativa aplicable.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS COMISIONES DE FIESTAS POPULARES, TRADICIONALES Y GASTRONÓMICAS DE REDONDELA PARA EL AÑO 2017

PRIMERO.-DEFINICIÓN

Las presentes bases y convocatoria tienen por objeto establecer los criterios y el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de libre concurrencia a las comisiones organizadoras de fiestas tradicionales, populares y gastronómicas a celebrar en el término municipal de Redondela, promovidas por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que puedan ser consideradas de interés social para el Concello de Redondela, dirigidas a la población en general, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

SEGUNDO.-OBJECTO DE LA SUBVENCIÓN

Podrán ser objeto de subvención las fiestas tradicionales, populares y gastronómicas en todas sus vertientes. Estas actividades deben ser iniciadas y finalizadas durante el año 2017, abarcando el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2017.

Quedan excluídos de las presentes bases y convocatoria, y por tanto no serán objeto de subvención, las siguientes actividades e inversiones:

' Los gastos de inversiones: obras y bienes inventariables.

' Los gastos incompatibles con la aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto de estas bases y convocatoria.

' Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.

' Las actividades subvencionadas, en el mismo ejercicio, a través de otras convocatorias de subvenciones del Concello de Redondela, o a través de convenios firmados con el Concello.

' Las actividades deportivas, así como de cualquiera otra índole que no esté comprendida en el objeto de la subvención.

' Los gastos de funcionamiento de las entidades y los gastos corrientes.

' Los viajes de ocio, las excursiones, así como las actividades culturales.

TERCERO.-IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN

El crédito global que se dispone para el otorgamiento de estas subvenciones será de 10.000 euros, con cargo a la partida 3341A4890002 del presupuesto vigente.

Teniendo en cuenta el carácter de concurrencia competitiva de estas bases y convocatoria, en caso de que el importe de las ayudas correspondientes a las solicitudes recibidas supere la dotación presupuestaria dispuesta, se reducirá la cuantía subvencionable de manera proporcional entre las beneficiarias, de tal manera que no se supere la cantidad consignada para tal fin.

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, supere el coste total de la actividad que va a desarrollar la entidad beneficiaria. Si así fuese, este hecho daría lugar a una modificación de la resolución de la concesión. Asimismo, cualquier alteración de las condiciones para la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modificación del acuerdo de concesión.

Se declara la compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente pública o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, salvo las subvenciones concedidas por el Concello.

CUARTO.-ENTIDADES BENEFICIARIAS

Tendrán la consideración de beneficiarios las personas que organicen la fiesta objeto de la subvención. Dichas personas deberán ser personas jurídicas legalmente constituidas como asociaciones, o comisiones de fiestas que deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Carecer de fines de lucro.

b) Desenvolver sus actividades en el ámbito territorial del Concello de Redondela.

c) No tener pendiente de justificación ninguna subvención o ayuda ante el Concello de Redondela para el mismo objeto para el que se solicita la nueva subvención.

d) Estar al corriente de sus deberes tributarios estatales, autonómicas, con el Concello y con la Seguridad Social.

En ningún caso podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en estas bases y convocatoria aquellas en las que se dé alguna de las circunstancias que recoge el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Quedan excluidas de estas bases y convocatoria aquellas actividades o programas que vengan regulados en otras convocatorias del Concello de Redondela.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se prevé expresamente que puedan ser beneficiarios también las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquiera otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica organice dichas fiestas, siempre y cuando cumplan los requisitos de este artículo.

QUINTO.-DOCUMENTACIÓN

Las entidades interesadas en acogerse a los beneficios de estas bases y convocatoria presentarán las solicitudes en el Registro de Entrada del Concello de Redondela dirigidas al Alcalde, o a través de cualquiera de las formas señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, en el modelo normalizado que se facilitará en el propio Registro.

La documentación presentada será la recogida en el Anexo a estas bases y convoctaria. Junto con la misma deberá acercar la fotocopia del DNI del representante, en su caso, y del CIF de la entidad que solicita la subvención.

No se tendrán en cuenta las solictudes que se reciban fuera de plazo, con independencia del procedimiento que se emplee, ni las que no se presenten en el modelo oficial. Si el escrito de solicitud no reune los datos de identificación o cualquiera de los previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se requirirá a la interesada para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane las faltas o aporte los documentos preceptivos, indicando que, en el caso contrario, desistirá de su petición, despues de emitirse la correspondiente resolución.

SEXTO.-PLAZO DE SOLICITUD

Estas bases y convocatoria se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Redondela y en el Boletín Oficial de la Provincia.

El plazo de solicitud es de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

SÉPTIMO.-CUANTÍA DE LAS AYUDAS

Las subvenciones consistirán en una aportación directa, lineal y sin vinculación al importe de las actividades a financiar, siempre que concurran los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Las subvenciones podrán financiar hasta el 80% de las actividades propuestas, y serán asignadas en base a los siguientes criterios:

1. fiestas tradicionales de un día: 250 ¬

2. fiestas tradicionales de 2 días: 450 ¬

3. fiestas tradicionales de más de 3 o más: 650 ¬

Una determinada fiesta sólo podrá ser subvencionada a través de una única comisión/asociación. Por su parte, una comisión o asociación solo podrá solicitar subvención para una fiesta.

En el caso de que sumadas todas las cantidades propuestas como subvención para las distintas propuestas, excedan la consignación total, se modificarían las mismas aplicando reducciones proporcionales a cada una de ellas, para que la suma total no exceda de la cantidad recogida en el artículo tercero.

OCTAVO.-PROCEDIMENTO

La instrucción del procedimiento le corresponderá al/la funcionario/a designado al efecto, en adelante Instructor/a, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales formulará la propuesta de resolución. También será la persona encargada de requerir a las entidades solicitantes la subsanación de las deficiencias.

Después de que el/la Instructor/a evalúe las solicitudes según los criterios, formas y prioridades establecidas en estas bases y convocatoria, se elevará a una comisión de evaluación integrada por la Concejala de Cultura, Doña María Teresa París Blanco, que actuará de presidenta, la concejala Doña Ángela Antón Pazos, el Concejal Don Jesús Crespo López, Rosalina Arias Prieto y el/la Instructor/a designada por la Concejalía de cultura, que actuará como Secretario/a con voz pero sin voto.

La comisión recogerá lo debatido en la correspondiente acta. El/la Instructor/a, tras la acta de la comisión, formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada.

En el caso de que en la valoración de la comisión el/la Instructor/a habían utilizado datos diferentes de los acercados por las entidades, se abrirá un plazo de diez días para que todas las entidades interesadas puedan presentar los alegatos que estimen oportunos. Después de examinar los alegatos presentados, de ser el caso, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva.

De no presentarse alegatos, o en caso de que este trámite no fuera necesario, de conformidad con este artículo, la propuesta de resolución provisional tendrá el carácter de definitiva, y las entidades solicitantes para las que se propone la concesión de subvenciones deberán expresar su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. Junto con la propuesta, el/la Instructor/a emitirá un informe en el que se establezca que de la información que consta en su poder se desprende que las entidades beneficiarias cumplen con todos los requisitos necesarios para acceder a las subvenciones.

El Concello de Redondela podrá, en cualquier momento del procedimiento del expediente administrativo de la subvención, solicitar mayor información o verificar cualquier aspecto relacionado con la solicitud subvencionada.

NOVENO.-RESOLUCIÓN

Posteriormente, la propuesta pasará a la Intervención Municipal para que realice su fiscalización, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

A partir de la propuesta y tras el informe de la Intervención Municipal, la Alcaldía concederá las subvenciones mediante Resolución en la que se especifique la relación de entidades a las que se les concede la ayuda y la desestimación de las restantes solicitudes.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante lo Juzgado del Contencioso-Administrativo de Vigo, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a los artículos 8.1 y 46.1 de la Ley 29/98, de 3 de junio, Contencioso-Administrativa.

El acuerdo de concesión no tendrá que distribuir obligatoriamente la totalidad del crédito.

El plazo máximo para resolver será de tres meses contados a partir de la finalización del plazo para la solicitud de las subvenciones. Transcurrido dicho plazo, las entidades solicitantes a las que no se les notifique resolución expresa, entenderán que su solicitud fue denegada.

DÉCIMO.-PLAZO DE NOTIFICACIÓN

El otorgamiento de las subvenciones se notificará a las entidades interesadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Si en el plazo de diez días la entidad beneficiaria no manifestara lo contrario, se entenderá que acepta la subvención y queda sujeta a los deberes derivados de la normativa sobre ayudas y subvenciones a entidades sin fines de lucro.

UNDÉCIMO.-OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

Las entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán que atenerse a los siguientes deberes una vez aceptada la subvención:

1. Cumplir con el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones de acuerdo con la memoria presentada.

2. Justificar ante el Concello de Redondela el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad por la que se concedió la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiera que puedan realizar los órganos de control competentes, acercando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

4. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

5. Comunicar al Concello de Redondela la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca.

6. Acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus deberes tributarios y frente a la Seguridad Social.

7. Hacer constar, en aquellas actividades que así lo permitan, que cuentan con la subvención del Concello de Redondela. Deberá figurar la colaboración del Concello de Redondela en cualquiera de los soportes publicitarios de la actividad subvencionada.

8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 38 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

9. Desarrollar la actividad subvencionada en el término municipal de Redondela.

10. Las personas jurídicas deberán estar válidamente constituidas y registradas.

11. Las publicaciones, carteles, publicidad y toda la producción escrita de todas las actividades subvencionadas por el Concello de Redondela estarán siempre en lengua gallega, de acuerdo con la legislación y con la Ordenanza reguladora del uso del gallego en el Concello de Redondela (BOP núm. 196, de 9 de octubre de 1998). Asimismo respetarán rigurosamente la toponomia oficial de acuerdo con la Ley 3/83, de 15 de junio, de Normalización Lingüística.

DUODÉCIMO.-JUSTIFICACIÓN Y PAGO

La justificación deberá presentarse en el Registro General del Concello de Redondela antes del 15 de diciembre del año de la solicitud.

Este plazo podrá prorrogarse hasta un máximo de quince días naturales a petición razonada de la entidad solicitante, y siempre que así lo acuerde el órgano que concedió la subvención, contando los quince días desde la notificación del acuerdo de la prórroga. Para esto, la petición de la prórroga se realizará antes de la finalización del plazo de la justificación de la subvención.

Este plazo se entenderá sin perjuicio del plazo de diez días que se concederá en el caso de presentación incompleta o defectuosa para su rectificación.

La justificación, que será obligatoria para el libramento de los fondos por parte del Ayuntamiento, supondrá la acreditación del cumplimiento del objeto de la subvención concedida. Con la justificación se deberá acompañar el importe del resto de los fondos que financien la actividad subvencionada, así como su origen.

La justificación, que será responsabilidad de la entidad declarante, se hará con la presentación en el Registro de entrada del Concello del formulario correspondiente, debidamente cubierto, que contendrá la documentación justificativa de los gastos realizados y la certificación de la actividad realizada con la finalidad para la que fue concedida la subvención.

Las entidades beneficiarias presentarán una declaración responsable de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.5 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Si la entidad beneficiaria fuera deudora con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, la Alcaldía podrá acordar la compensación.

Con carácter general, la justificación se realizará mediante facturas originales o compulsadas directamente relacionadas con el objeto de la subvención, y en su caso, correspondientes al período para el cual fue concedida. En caso de que la entidad beneficiaria justifique la subvención mediante facturas compulsadas, deberá presentar las facturas originales para que conste en ellas el sello del Concello en el que se indique que estas fueron utilizadas para justificar una subvención del Concello. Las facturas deberán contener los siguientes datos:

1.-Emisión de la persona o entidad beneficiaria con especificación de su NIF o CIF y dirección fiscal.

2.-Identificación completa del/la proveedor/a, especificando su denominación, NIF o CIF y dirección fiscal.

3.-Número de factura.

4.-Lugar y fecha de emisión de la factura.

5.-Descripción suficiente de la suministración realizada o del servicio prestado, reflejando las unidades objecto del servicio o suministración, cantidad y precios unitarios de cada una de ellas, contraprestación total, tipo tributario y cuota del IVA.

6.-Período que corresponda.

7.-Sello o leyenda de 'cobrado', 'pagado', 'recibí' o similar.

Sólo serán gastos subvencionables los que respondan de manera indudable a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido, y que además estén efectivamente pagados con anterioridad a la justificación de la subvención, salvo en los casos de pagos a cuenta.

Los documentos justificativos corresponderán a gastos realizados desde el comienzo de las actividades subvencionadas hasta que finalice el plazo de justificación.

En ningún caso se admitirán como justificantes de gastos las cantidades satisfechas al Concello de Redondela por el uso de las instalaciones, ni como de cualquiera tributo o precio público satisfecho al Concello. Tampoco serán gastos justificables los intereses deudores de cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativos y los gastos de procedimientos judiciales. No serán gastos justificables las bebidas alcohólicas, tabaco o cualquiera otro producto considerado nocivo para la salud. Tampoco las facturas relativas a alimentos y bebidas.

Si las ayudas de otras Administraciones Públicas son superiores a las previstas o declaradas por la entidad beneficiaria en el momento de la solicitud y hacen que superen, junto con la subvención de estas bases y convocatoria, la cuantía total de gastos, el importe de la subvención se verá reducido en la cantidad que corresponda para que el gasto no sea inferior a las ayudas.

Vista la documentación justificativa presentada, el órgano instructor del artículo octavo evaluará si, con la justificación presentada por cada entidad beneficiaria, se cumple con la finalidad básica de la subvención. Posteriormente, de ser favorable a valoración, las justificaciones y la propuesta que elaborará la Concejalía de Cultura a partir de las mismas serán fiscalizadas por la Intervención Municipal.

Tras la justificación, la propuesta de la Concejalía y la fiscalización de la Intervención Municipal, el órgano competente resolverá haciendo mención expresa a que se comprobó la realización de la actividad y el cumplimiento de la justificación, y en cuyo caso se propondrá que se le reconozca el deber y que se efectúe el correspondiente pago.

El pago de la subvención alcanzará el 80% del importe justificado, siendo el límite la cantidad concedida. En caso de que la entidad beneficiaria no justifique la totalidad del gasto de la subvención concedida, se realizará el libramento de los fondos por el importe justificado, siempre y cuando se cumplan con el resto de los requisitos de estas bases y convocatoria.

Si no se presenta la justificación dentro del plazo (inicial o prorrogado), por resolución de la Alcaldía se iniciará el expediente de anulación del correspondiente compromiso por revocación de la concesión de la subvención.

DÉCIMO TERCEIRO.-PUBLICIDAD DEL PROCEDEMIENTO DE LA CONCESIÓN

DE LA SUBVENCIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA

Se procederá a la publicación en la página web del Concello de Redondela, en el Tablero de Anuncios del Concello y en la base de datos nacional de subvenciones. En todo caso, el acuerdo de concesión será expuesto durante 30 días en el Tablero de Anuncios del Concello, donde se recogerá la convocatoria, el crédito presupuestario, las entidades beneficiarias, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención. Asimismo, y cuando alguna de las ayudas concedidas a un beneficiario sea superior a 3.000 ¬ se procederá a la publicación en el BOP de un extracto del acuerdo de concesión de las ayudas indicando los lugares donde se encuentran expuestas su contenido íntegro.

DÉCIMO CUARTO.-REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN

Las ayudas concedidas deberán devolverse o reintegrarse en los siguientes casos:

3. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de subvención, que llevará consigo el deber de devolver las cantidades percibidas.

2. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora correspondientes en los casos señalados en los artículos 36 y siguientes de la Ley 9/2007, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde el origen del reintegro. Las cantidades devueltas tendrán carácter de derecho público.

DÉCIMO QUINTO.-INSPECCIÓN Y CONTROL

El Concello de Redondela, a través de la Intervención Municipal, podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas respeto de las actividades subvencionadas y tendrá acceso a toda su documentación justificativa. Al mismo tiempo será de aplicación el Título III de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

DÉCIMO SEXTO.-INFRACCIONES Y SANCIONES

Estas bases y convocatoria quedan en materia de infracciones y sanciones a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia y artículo 28 de la OMS.

DÉCIMO SÉTIMO.-RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

Estas bases y convocatoria y las subvenciones que se concedan de acuerdo con ellas se efectuaran de conformidad con la normativa aplicable seguiente:

1.-Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2.-Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.-Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

4.-Ley 5/1997, del 22 de julio, de la Administración Local de Galicia.

5.-Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aproba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

6.-Real Decreto 887/2006, del 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7.-Ordenanza General de Subvenciones del Concello de Redondela.

8.-Las Bases de ejecución del Presupuesto del Concello de Redondela.

9.-Demás normativa aplicable.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Fiestas Populares
Gastronomía
Cultura
Actividad cultural
Actividades deportivas
Gallego
Normalización lingüística
Movimiento asociativo
Seguridad Social
Ocio y tiempo libre
Igualdad
Actividades de servicios sociales
Gastos corrientes
Actividades de ocio y tiempo libre
Salud