BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS PARA PARTICIPAR EN COMPETICIÓNS OFICIAIS E PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS - Boletín Oficial de Pontevedra de 30-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 30/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

Primeira. Definición

Estas bases teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para a concesión das subvencións da Concellería de Deportes para o ano 2017 de acordo cos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.

Búscase, ademais, eficiencia na asignación e a maximización no reparto dos recursos existentes para a realización de actividades que complementen ou suplan aos de competencia municipal.

Segunda. Obxecto da subvención

A Concellería de Deportes ten como obxectivo fomentar a realización de actividades deportivas, a promoción e desenvolvemento da cultura física no municipio e facilitar a participación da veciñanza redondelá nas competicións deportivas oficiais nas modalidades existentes.

O obxecto desta convocatoria é regular o procedemento da concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia para:

a).-Organización de eventos.

b).-Participar en competicións oficiais.

c)- Participar en competicións oficiais de deportes para persoas con discapacidade.

As entidades que soliciten subvención como comprendidas no apartado b), non poderán solicitar subvención do apartado c); e viceversa.

Terceira. Importe da subvención

O crédito global que se dispón para o outorgamento das subvencións a conceder será de 200.000 euros con cargo á aplicación 3411A.489.0000 do orzamento vixente. Disponse de ata un máximo de 190.000 euros para participar en competicións oficiais, ata un máximo de 4.000 euros para participar en competicións oficiais de deportes para persoas con discapacidade e ata un máximo de 6.000 euros para organización de eventos.

A subvención non poderá exceder do 50% do orzamento da entidade deportiva por participar en competicións oficiais ou por organizar eventos. Naqueles casos nos que o orzamento de gastos da entidade supere o 10% respecto ao orzamento de ingresos, terase en conta como cantidade límite a do orzamento de ingresos.

En ningún caso o importe da subvención poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, supere o custo total da actividade a desenvolver polo beneficiario. Se así fose, este feito daría lugar a unha modificación da resolución da concesión. Así mesmo, toda alteración das condicións para a concesión das subvencións poderá dar lugar, se é o caso, á modificación do acordo de concesión.

Declárase a compatibilidade con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado (nacional, Unión Europea ou organismos internacionais), agás outras subvencións concedidas polo concello. Tampouco será compatible esta subvención no seu apartado de 'Uso de instalacións' coas subvencións que este concello outorgue aos centros culturais parroquiais polos seus gastos correntes.

Cuarta. Beneficiarios

Terán a consideración de entidade beneficiaria das subvencións que outorgue este concello a persoa que realice a actividade que fundamentou o seu outorgamento ou que se atope na situación que lexitima a súa concesión.

Poderán solicitar as subvencións reguladas na presente convocatoria as asociacións deportivas radicadas no Concello de Redondela, que se atopen constituídas en forma e debidamente legalizadas no momento en que finalice o prazo de presentación de solicitudes e que reúnan os seguintes requisitos:

1.-Ser unha entidade sen ánimo de lucro.

2.-Os peticionarios que participen en competicións deportivas oficiais dunha ou varias modalidades deportivas (por oficiais entendemos as competicións deportivas organizadas polas entidades federativas responsables destas, agás naqueles casos nos que as federacións ou asociacións non as organicen) e se atopen debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e no Rexistro Galego de Entidades Deportivas da Dirección Xeral de Deportes, e conten, como mínimo, co 40% dos deportistas con residencia en Redondela.

A condición de residencia non será aplicable nos casos de competicións de discapacitados.

3.-Ter debidamente xustificadas as subvencións concedidas en anteriores convocatorias; ou ben ter solicitada unha prórroga debidamente xustificada e aprobada; ou ben ter presentado unha renuncia por escrito.

4.-Estar ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello de Redondela.

Quedan excluídos desta convocatoria:

- As actividades incluídas dentro do programa do Deporte en Idade Escolar da Dirección Xeral de Deportes, por estar integramente subvencionadas polo devandito organismo.

- Actividades organizadas polo Concello de Redondela.

- Actividades que non cumpran algún requisito das presentes bases.

- As entidades nas que se dea algunha das circunstancias que recolle o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Quinta. Documentación

As entidades deportivas interesadas en obter subvencións deberán solicitalo mediante a presentación da seguinte documentación:

- Anexo 1. Solicitude de subvención.

- Anexo 2. Memoria de solicitude (no caso de eventos).

- Anexo 3. Declaracións responsables:

a. Declaración responsable da entidade solicitante, na que consten as subvencións e/ou axudas obtidas ou solicitadas para a mesma finalidade e referida a mesma tempada.

b. Declaración responsable de estar ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

c. Declaración responsable de ter xustificadas as subvencións de anteriores convocatorias.

- Anexo 4. Orzamento de gastos e ingresos da tempada 2017 ou 2016/2017 segundo a modalidade deportiva.

- Anexo 5. Promoción Redondela. Para aquelas entidades que participen ou organicen en competicións a nivel nacional e internacional que supoñan ascensos ou descensos, sectores, mundiais ou similares; sempre que sexa por mérito deportivo clasificatorio e non de carácter voluntario. Debe quedar acreditado documentalmente. Os conceptos deste parámetro corresponderán, exclusivamente, a gastos en manutención, dereitos federativos, aloxamentos e desprazamentos.

- Calendarios das competicións oficiais.

- Certificado da correspondente federación deportiva onde consten os equipos, categorías, sexo e licenzas; así como a participación destes na temporada á que se refire a presente convocatoria.

- Gastos de instalacións. Aquelas entidades que soliciten a aplicación do parámetro 'Uso de instalacións deportivas' deberán acreditar o título baixo o que ostentan o uso do devandito local. Así mesmo, deberán presentar a facturación do ano anterior que xustifique os gastos que se valoran neste apartado.

- Listados da federación de todos os deportistas; ou fichas de todos os deportistas federados; ou relación das mutualidades/aseguradoras de todos os deportistas. No caso do parámetro 'Categoría deportiva' cómpre a fotocopia da licenza de cada deportista.

- Titulación oficial dos membros do corpo técnico expedida pola correspondente federación ou centros autorizados.

- Documento do centro educativo acreditativo da promoción e difusión do deporte, onde consten días, monitores e se foi gratuíto para o alumnado. Non serán válidos os documentos expedidos polas ANPAS.

- Deberán presentar, salvo que xa foran presentados neste concello, os seguintes documentos:

' Fotocopia do DNI do representante e CIF da entidade deportiva.

' Certificado de inscrición no Rexistro Galego de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia.

' Título polo que se ostenta a titularidade do local, no caso de 'Uso de instalacións'.

- No caso de só solicitar subvención por 'Promoción Redondela' deberán presentar os anexos 1, 3, 5, 8, e 9; certificado da inscrición da federación correspondente; fotocopia do DNI do representante ou deportista; e/ou CIF da entidade.

A documentación que se entregue fotocopiada deberá estar debidamente compulsada.

O Concello de Redondela xestionará de oficio o certificado municipal de estar inscrito no rexistro municipal de asociacións e o certificado municipal de estar ao corrente das obrigas fiscais coa Administración local. Ademais, naqueles casos nos que sexa obrigatorio, e sempre que o representante da asociación autorice a este concello, incorporaranse os certificados de estar ao corrente coa Seguridade Social, Facenda do Estado e Facenda Autonómica.

Presentación:

As entidades interesadas en acollerse aos beneficios destas bases presentarán as solicitudes no rexistro de entrada do Concello de Redondela dirixidas ao Alcalde ou a través de calquera das formas sinaladas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas no modelo normalizado que se facilitará no propio rexistro.

Se as entidades non reuniran os requisitos esixidos nestas bases e no resto da normativa de aplicación, requiriráselle para que emende as deficiencias en dez días, con indicación expresa de que se non o fixese, teráselle por desistido na súa solicitude despois da correspondente resolución, de acordo co disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Sexta. Prazo de solicitude

Estas Bases publicaranse na páxina web do Concello de Redondela (www.redondela.gal) e no Boletín Oficial da Provincia. O prazo de solicitude é de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. No caso de solicitar 'Promoción Redondela' e eventos o prazo rematará o 1 de novembro.

Sétima. Concesión de subvencións

O procedemento de outorgamento destas subvencións é o de concorrencia competitiva polo que a súa concesión realizarase mediante a comparación das solicitudes presentadas coa finalidade de establecer unha prelación entre elas de acordo cos criterios de valoración previamente fixados nestas bases e adxudicar as subvencións segundo as valoracións.

A) CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS

POLA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

As entidades poderán solicitar subvención para un máximo de dúas actividades.

O importe da subvención obterase coa aplicación do 40% ao total dos gastos xustificados mediante facturas emitidas en concepto de gastos ocasionados pola organización do evento en cuestión.

Para solicitar subvención pola organización de eventos deberease presentar: Anexo I, Anexo II, facturas orixinais e cartel do evento.

No caso de que sumadas todas as cantidades propostas como subvencións excedan a consignación total, modificaríanse os importes aplicando as reducións proporcionais a cada unha delas; para que a suma total non exceda da cantidade recollida na base terceira.

B) CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS POLA PARTICIPACIÓN

EN COMPETICIÓNS OFICIAIS

Os criterios de valoración para o sinalamento de subvencións e fixación da súa contía, serán como mínimo os que se inclúen na seguinte táboa:

A ponderación dos criterios de valoración para a correspondente avaliación é a seguinte:

1.-Puntuación de cada un dos criterios específicos

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Para o parámetro 'Categoría deportiva' deberán reunir os seguintes requisitos:

1.-Un Club poderá solicitar por equipos inscritos nunha federación deportiva un máximo de dúas axudas (unha por categoría masculina e outra por categoría feminina, sempre e cando estes equipos do Club cumpran co resto de requisitos).

2.-Na competición da devandita liga ou calendario anual exista un mínimo de oito inscritos nesta.

3.-Participar con equipos de categoría absoluta ou sénior, durante a tempada deportiva 2016/2017, en competiciones organizadas pola Federación Española ou internacional correspondente, recoñecida nalgunha das categorías que a continuación se detallan:

' Fútbol (1ª División, 2ª División, 2ª División B, 3ª División).

' Baloncesto (A.C.B., L.E.B. Oro, L.E.B. Plata, E.B.A., Liga Feminina e Liga Feminina 2).

' Balonmano (ASOBAL, División de Honor B Masculina, 1ª Estatal, División de Honor Feminina, División de Honor Prata Feminina.).

' Remo (ACT, LGT A).

' Fútbol Sala (1ª División, 2ª División, 2ª División B, 3ª División, 1ª División Femenina, 2ª División Feminina).

' Ciclismo (UCI, Élite Sub23).

' Resto de deportes olímpicos de máxima categoría nacional.

' Resto de deportes non olímpicos de máxima categoría nacional.

A cantidade correspondente a 'Promoción Redondela' será solicitada e xustificada de xeito independente ao resto da subvención. No caso de que sumadas todas as cantidades excedan do importe total asigando a este parámetro, modificaríanse os importes e aplicaríanse as reducións proporcionais a cada un deles.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

C) CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN POR PARTICIPAR

EN COMPETICIÓNS OFICIAIS DE DEPORTES PARA PERSOAS

CON DISCAPACIDADE:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

A cantidade correspondente a 'Promoción Redondela' será solicitada e xustificada de xeito independente ao resto da subvención. No caso de que sumadas todas as cantidades excedan do importe total asigando a este parámetro, modificaríanse os importes aplicando reducións proporcionais a cada un deles.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Para o caso das persoas solicitantes de subvención para competicións oficiais de deportes de persoas con discapacidade deberá achegarse un certificado da correspondente federación de deportes para persoas con discapacidade. Neste recollerase os deportistas federados e outro onde se recolla a súa participación nas correspondentes competicións oficiais de persoas con discapacidade.

Oitava. Procedemento

A instrución do procedemento corresponderalle á funcionaria Mª Luísa Sanmartín Rodríguez ou, na súa ausencia, a persoa funcionaria que propoña a Alcaldía, quen realizará de oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales formulará a proposta de resolución. Tamén será a encargada de requirir ás entidades solicitantes a emenda de deficiencias.

Realizarase un certificado acreditativo das solicitudes presentadas.

Avaliadas as solicitudes pola instrutora, segundo os criterios, formas e prioridades establecidas nestas bases, elevarase a unha comisión de valoración integrada polo concelleiro de Deportes, don Julio Mougán Vázquez, que actuará de presidente; dous concelleiros, don Miguel Ángel Álvarez Ballesteros e don Jesús Crespo López; e dous traballadores: a funcionaria instrutora do procedemento, que actuará con voz pero sen voto, e don Ramón López Vilas.

Tras a acta da comisión, a instrutora formulará a proposta de resolución provisional debidamente motivada.

No caso de que na valoración a comisión ou a instrutora utilizaran datos diferentes dos achegados polas entidades, abrirase un prazo de dez días para que todas as persoas interesadas poidan presentar as alegacións que estimen oportunas. Tras examinar as alegacións presentadas, de ser o caso, o órgano instrutor formulará a proposta de resolución definitiva.

De non presentarse alegacións, ou no caso de que este trámite non fose necesario de acordo con esta base, a proposta de resolución provisional terá o carácter de definitiva, debendo expresar os solicitantes para os que se propón a concesión de subvencións e a súa contía, especificando a súa avaliación e os criterios de valoración seguidos para efectuala. Xunto coa proposta, a instrutora emitirá un informe no que se estableza que da información que consta no seu poder despréndese que as entidades beneficiarias cumpren con todos os requisitos necesarios para acceder ás subvencións.

Novena. Resolución

Posteriormente, a proposta pasará á Intervención Municipal para que realice a súa fiscalización de acordo co Real decreto lexislativo 20/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais.

A partir da proposta e tras o informe da Intervención Municipal, a Alcaldía concederá as subvencións mediante resolución na que se especifique a relación de entidades ás que se lles concede a axuda e a desestimación das restantes solicitudes.

Aquelas entidades que na proposta lle corresponda unha subvención cuxo importe sexa superior a 6.000 euros, poderán solicitar o pagamento anticipado do 75% da cantidade concedida ao beneficiario. Para isto, deberá cumprirse co establecido no art. 34.4 da Lei 38/03 e 88 do Real decreto 887/2006. Antes do 1 de decembro, a entidade beneficiaria deberá xustificar, cando menos, a cantidade adiantada. En caso contrario, iniciarase o expediente para o reintegro das cantidades non xustificadas.

Contra este acordo, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto no prazo dun mes dende o día seguinte ao da súa notificación de acordo co establecido no artigo 123.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte ao da súa notificación, conforme aos artigos 8.1 e 46.1 da Lei 29/98, do 3 de xuño, contencioso-administrativa.

De interpoñerse o recurso potestativo de reposición, este resolverase e notificarase no prazo dun mes segundo establece o artigo 124.2 da citada Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entendéndose desestimado o recurso de reposición polo transcurso do mencionado prazo sen resolución expresa notificada, de acordo co artigo 24.2 da Lei 39/2015, puidendo entón as entidadades interesadas interpoñer recurso contencioso-administrativo dentro do prazo de seis meses contados dende o día seguinte a aquel en que se deba entender presuntamente desestimado o recurso de resposición interposto, de acordo co artigo 46.1 e 4 da Lei 29/98.

O acordo de concesión non terá obrigatoriamente que distribuír a totalidade do crédito.

O prazo máximo para resolver será de tres meses contados a partir da finalización do prazo para a solicitude das subvencións. Transcorrido o devandito prazo, as entidades solicitantes ás que non se lles notifique resolución expresa, entenderán que a súa solicitude foi denegada.

Décima. Prazo de notificación

O outorgamento das subvencións notificarase ás persoas interesadas de acordo co establecido nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Se no prazo de dez días a entidade beneficiaria non manifestara o contrario, entenderase que acepta a subvención quedando suxeito ás obrigas derivadas da normativa sobre axudas e subvencións a entidades sen fins de lucro.

Undécima. Obrigas do beneficiario

As entidade beneficiarias das subvencións terán que aterse ás seguintes obrigas:

1.-Cumprir co obxectivo, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión das subvencións.

2.-Xustificar ante o Concello de Redondela o cumprimento dos requisitos e condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade pola que se concedeu a subvención.

3.-Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, achegando canta información lle sexa requerida no exercicio das actuacións anteriores.

4.-Comunicar ao Concello de Redondela a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza.

5.-Acreditar que se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.

6.-Facer constar nas súa actividade, que conta coa subvención do Concello de Redondela. As entidades beneficiarias das subvencións da presente convocatoria quedan comprometidas a establecer de forma clara nos exemplares dos programas, carteis anunciadores, fotografías e demais material gráfico ou sonoro que publiquen con motivo da súa actividade subvencionada, mención expresa do patrocinio da Concellería de Deportes do Concello de Redondela. Aqueles beneficiarios que obteñan unha subvención igual ou superior a 5.000 ¬ deberán incluír na súa equipación de xogo o escudo do concello e a lenda 'Concello de Redondela'. Todo deberá ir en galego.

7.-Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos contemplados no artigo 38 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

8.-As persoas xurídicas deberán estar validamente constituídas e rexistradas.

Se a entidade beneficiaria fose debedora con motivo dunha débeda vencida, líquida e esixible, a Alcaldía poderá acordar a compensación.

Asemade, non será posible efectuar ningún pagamento por concesións de subvencións cando transcorrera o período de tempo para xustificar a aplicación de fondos sen que se cumprira este requisito.

O Concello de Redondela poderá en calquera momento do procedemento do expediente administrativo da subvención solicitar maior información ou verificar calquera aspecto relacionado coa solicitude subvencionada.

Duodécima. Xustificación e pagamento

A xustificación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Redondela antes do 1 de decembro do ano da solicitude.

Este prazo poderá prorrogarse ata un máximo de quince días naturais a petición razoada do solicitante e sempre que así o acorde o órgano que concedeu a subvención contando os quince días dende a notificación do acordo da prórroga. Para isto, a petición da prórroga realizarase antes da finalización do prazo da xustificación da subvención.

Este prazo entenderase sen prexuízo do prazo de dez días que se concederá no caso de presentación incompleta ou defectuosa para a súa rectificación.

A xustificación, que será obrigatoria para o resto do libramento dos fondos por parte do Concello, suporá a acreditación do cumprimento do obxecto da subvención concedida. Coa xustificación deberase acompañar o importe do resto dos fondos que financien a actividade subvencionada, así como a súa procedencia.

A xustificación, que será baixo a responsabilidade da persoa declarante, farase coa presentación no rexistro de entrada do concello dos formularios correspondentes (Anexos VI, VII, VIII e IX), debidamente cubertos, que conterán a documentación xustificativa dos gastos realizados e a certificación das actividades realizadas coa finalidade para a que foi concedida a subvención.

Á súa vez, aqueles beneficiarios aos que se lle outorgara unha contía que superase os 3.000¬ deberán achegar os certificados de atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, salvo que autorizaran ao Concello de Redondela a recabar tales documentos. O resto de entes beneficiarios presentará unha declaración responsable de acordo co establecido no artigo 24.4 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Con carácter xeral, a xustificación realizarase mediante facturas orixinais ou compulsadas directamente relacionadas co obxecto da subvención, e, no seu caso, correspondentes ao período para o que esta foi concedida. No caso de que a entidade beneficiaria xustifique a subvención mediante facturas compulsadas, deberá presentar as facturas orixinais para que conste nelas o carimbo do concello e no que se indique que estas foron utilizadas para xustificar unha subvención do Concello. En canto ás xustificacións dos parámetros 'Uso instalacións deportivas' deberán presentar facturas xustificativas por tal concepto polo importe subvencionado no devandito parámetro.

As facturas deberán conter os seguintes datos:

1.-Emisión da persoa ou entidade beneficiaria con especificación do seu NIF ou CIF e enderezo fiscal.

2.-Identificación completa do proveedor, especificando a súa denominación, NIF ou CIF e enderezo fiscal.

3.-Número de factura.

4.-Lugar e data da emisión da factura.

5.-Descrición suficiente da subministración realizada ou do servizo prestado, reflectindo as unidades obxecto do servizo ou subministración, cantidade e prezos unitarios de cada unha delas, contraprestación total, tipo tributario e cota do IVE.

6.-Período que corresponda.

7.-Carimbo ou lenda de 'cobrado', 'pagado', 'recibín' ou similar; salvo naquelas facturas de importe superior a 1000 ¬, nas que deberá constar o xustificante do ingreso bancario.

No caso de presentar certificados dos gastos das correspondentes federacións deberán acompañar o correspondente xustificante ou xustificantes de ingreso bancario ou figurar o carimbo de 'cobrado', 'pagado'ou similar.

Só serán gastos subvencionables os que respondan de xeito indubidable á natureza da actividade subvencionada e se realicen no prazo establecido e que ademais estean efectivamente pagados con anterioridade á xustificación da subvención, salvo en casos de pagamentos a conta.

Os documentos xustificativos corresponderán a gastos realizados entre o 1 de xaneiro ao 1 de decembro de 2017.

En ningún caso se admitirán como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ao Concello de Redondela polo uso das instalacións nin como de calquera taxa ou prezo público satisfeito ao concello. Tampouco serán gastos xustificables os intereses debedores de contas bancarias, os intereses, recargos e sancións administrativas e os gastos de procedementos xudiciais.

Non serán gastos subvencionables os de investimentos, inventariables ou análogos.

Se as axudas doutras administracións públicas son superiores ás previstas ou declaradas polo beneficiario no momento da solicitude e fan que superen, xunto coa subvención destas bases, a contía total de gastos o importe da subvención verase reducida na cantidade que corresponda para que o gasto non sexa inferior ás axudas.

Vista a documentación xustificativa presentada, o órgano instrutor da base oitava procederá á valoración de se, coa xustificación presentada por cada beneficiario, se cumpre coa finalidade básica da subvención. Posteriormente, de ser favorable a valoración, as xustificacións e a proposta que elaborará o concelleiro de deportes a partir das devanditas valoracións se fiscalizarán pola Intervención Municipal.

Tras a xustificación, a proposta do concelleiro e a fiscalización da Intervención Municipal o órgano competente resolverá facendo mención expresa á que se produciu a comprobación da realización da actividade e o cumprimento da xustificación e nese caso, proporase que se lle recoñeza a obriga e que se efectúe o correspondente pagamento.

O importe xustificado será coma mínimo o importe subvencionado. No caso de que a entidade beneficiaria non xustifique a totalidade do gasto da subvención concedida realizarase o libramento dos fondos polo importe xustificado, sempre e cando se cumpran co resto dos requisitos destas bases.

Establécese a posibilidade de realizar pagamentos a conta de acordo co art. 34.4 da Lei 38/2003.

Se non se presenta a xustificación dentro do prazo (inicial ou prorrogado), por resolución da Alcaldía iniciarase o expediente de anulación do correspondente compromiso por revocación da concesión da subvención.

Décimo terceira. Publicidade do procedemento da concesión da subvención das bases

Procederase á publicación no Boletín Oficial da Provincia, na páxina web do Concello de Redondela e no Taboleiro de Anuncios do Concello. En todo caso, o acordo de concesión será exposto polo prazo de 30 días no Taboleiro de Anuncios do Concello onde se recollerá a convocatoria, o crédito orzamentario, os beneficiarios, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Décimo cuarta. Reintegro da subvención

Procederá o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a esixencia do correspondente xuro de demora dende o momento do pagamento da subvención ata que se acorde a procedencia do reintegro de acordo co establecido nos artigos 32 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

As cantidades a reintegrar terán carácter de dereito público.

Décimo quinta. Inspección e control

O Concello de Redondela, a través da Intervención Municipal, poderá realizar as comprobacións que estime oportunas respecto das actividades subvencionadas e terá acceso a toda a súa documentación xustificativa. Así mesmo, será de aplicación o Título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Décimo sexta. Infraccións e sancións

En canto ás infraccións e sancións, a estas bases aplícaselle o disposto no Título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Décimo sétima. Réxime xurídico aplicable

Estas Bases e as subvencións que se concedan de acordo con elas efecturaranse de conformidade coa normativa aplicable seguinte:

1.-Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2.-Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

3.-Lei 7/1985, do 2 de abirl, reguladora das bases de réxime local.

4.-Lei 5/1997, do 22 de xullo, da administración local de Galicia.

5.-Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora de facendas locais.

6.-Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

7.-Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Redondela.

8.-As bases de execución do orzamento do Concello de Redondela

9.-Demais normativa aplicable.

Redondela, 14 de marzo de 2017.-O acalde, Javier Bas Corugeira.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS PARA PARTICIPAR EN COMPETICIONES OFICIALES Y PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS.

Primera. Definición

Estas bases tienen por objeto establecer los criterios y el procedimiento para la concesión de las subvenciones de la Concejalía de Deportes para el año 2017 de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Se busca, además, eficiencia en la asignación y la maximización en el reparto de los recursos existentes para la realización de actividades que complementen o suplan a los de competencia municipal.

Segunda. Objeto de la subvención

La Concejalía de Deportes tiene como objetivo fomentar la realización de actividades deportivas, la promoción y desarrollo de la cultura física en el municipio y facilitar la participación de los redondelanos en las competiciones deportivas oficiales en las modalidades existentes.

El objeto de esta convocatoria es regular el procedimiento de la concesión de subvenciones en régimen de libre concurrencia para:

a).-organización de eventos

b).-participar en competiciones oficiales

c)- participar en competiciones oficiales de deportes para personas con discapacidad

Las entidades que soliciten subvención como comprendidas en el apartado b) no podrán solicitar subvención del apartado c) y viceversa.

Tercera. Importe de la subvención

El crédito global que se dispone para el otorgamiento de las subvenciones a conceder será de 200.000 euros con cargo a la aplicación 3411A.489.0000 del presupuesto vigente, de los que se dispone hasta un máximo de 190.000 euros para participar en competiciones oficiales, hasta un máximo de 4.000 euros para participar en competiciones oficiales de deportes para personas con discapacidad y hasta un máximo de 6.000 euros para organización de eventos.

La subvención no podrá exceder del 50% del presupuesto de la entidad deportiva por participar en competiciones oficiales o por organizar eventos. En aquellos casos en los que el presupuesto de gastos de la entidad supere el 10% respeto al presupuesto de ingresos, se tendrá en cuenta como cantidad límite la del presupuesto de ingresos.

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o personales, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario. Si así fuera, este hecho daría lugar a una modificación de la resolución de la concesión. Asimismo, toda alteración de las condiciones para la concesión de las subvenciones podrá dar lugar, en su caso, a la modificación del acuerdo de concesión.

Se declara la compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, salvo con otras subvenciones concedidas por el Ayuntamiento. Tampoco será compatible esta subvención en su apartado 'Uso de instalaciones' con las subvenciones que este Ayuntamiento otorgue a los centros culturales parroquiales por sus gastos corrientes.

Cuarta. Beneficiarios

Tendrán la consideración de entidad beneficiaria de las subvenciones que otorgue este Ayuntamiento la persona que realice la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente convocatoria las asociaciones deportivas radicadas en el Ayuntamiento de Redondela, que se encuentren constituidas en forma y debidamente legalizadas en el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y que reúnan los siguientes requisitos:

1.-Ser una entidad sin ánimo de lucro.

2.-Los peticionarios que participen en competiciones deportivas oficiales de una o varias modalidades deportivas (entendiendo por oficiales las competiciones deportivas organizadas por las entidades federativas responsables de estas, excepto en aquellos casos en los que las federaciones o asociaciones no las organicen) y se encuentren debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y en el Registro Gallego de Entidades Deportivas de la Dirección General de Deportes, y cuenten, como mínimo, con el 40% de los deportistas con residencia en Redondela.

La condición de residencia no será aplicable en los casos de competiciones de discapacitados.

3.-Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas en anteriores convocatorias, o bien tener solicitada una prórroga debidamente justificada y aprobada, o bien haber presentado una renuncia por escrito.

4.-Estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Redondela.

Quedan excluidos de esta convocatoria:

- Las actividades incluidas dentro del programa del Deporte en Edad Escolar de la Dirección General de Deportes, por estar íntegramente subvencionadas por el dicho organismo.

- Actividades organizadas por el Ayuntamiento de Redondela.

- Actividades que no cumplan algún requisito de las presentes bases.

- Las entidades en las que se dé alguna de las circunstancias que recoge el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Quinta. Documentación

Las entidades deportivas interesadas en obtener subvenciones deberán solicitarlo mediante la presentación de la siguiente documentación:

- Anexo 1. Solicitud de subvención.

- Anexo 2. Memoria de solicitud (en el caso de eventos)

- Anexo 3. Declaraciones responsables:

a. Declaración responsable de la entidad solicitante, en la que consten las subvenciones y/o ayudas obtenidas o solicitadas para la misma finalidad y referidas a la misma temporada.

b. Declaración responsable de estar al corriente con los deberes tributarios y con la Seguridad Social.

c. Declaración responsable de tener justificadas las subvenciones de anteriores convocatorias.

- Anexo 4. Presupuesto de gastos e ingresos de la temporada 2017 o 2016/2017 segundo la modalidad deportiva.

- Anexo 5. Promoción Redondela. Para aquellas entidades que participen o organicen en competiciones a nivel nacional e internacional que supongan ascensos o descensos, sectores, mundiales o similares; siempre que sea por mérito deportivo clasificatorio y no de carácter voluntario. Debiendo quedar acreditado documentalmente. Los conceptos de este parámetro corresponderán, exclusivamente, a gastos de manutención, derechos federativos, alojamientos y desplazamientos.

- Calendarios de las competiciones oficiales.

- Certificado de la correspondiente federación deportiva donde consten los equipos, categorías, sexo y licencias; así como la participación de estos en la temporada a la que se refiere la presente convocatoria.

- Gastos de instalaciones. Aquellas entidades que soliciten la aplicación del parámetro 'Uso de instalaciones deportivas' deberán acreditar el título bajo el cual ostentan el uso de dicho local. Asimismo, deberán presentar la facturación del año anterior que justifique los gastos que se valoran en este parámetro.

- Listados de la Federación de todos los deportistas o fichas de todos los deportistas federados o relación de las mutualidades/aseguradoras de todos los deportistas. En el caso del parámetro 'Categoría deportiva' es necesario la fotocopia de la licencia de cada deportista.

- Titulación oficial de los miembros del cuerpo técnico expedida por la correspondiente federación o centros autorizados.

- Documento del centro escolar acreditativo de la promoción y difusión del deporte, donde consten días, monitores y si fue gratuito para los/las alumnos/as. No serán válidos los documentos expedidos por las ANPAS.

- Deberán presentar, salvo que ya hayan sido presentados en este Ayuntamiento, los siguientes documentos:

' Fotocopia del DNI del representante y CIF de la entidad deportiva

' Certificado de inscripción en el Registro Gallego de Entidades Deportivas de la Xunta de Galicia

' Título por lo que se ostenta la titularidad del local, en el caso de 'Uso de instalaciones'

- En el caso de sólo solicitar subvención por 'Promoción Redondela' deberán presentar los Anexos 1, 3, 5, 8, y 9, certificado de la inscripción de la federación correspondiente, fotocopia del DNI del representante o deportista y/o CIF de la entidad.

La documentación que se entregue fotocopiada deberá estar debidamente compulsada.

El Ayuntamiento de Redondela gestionará de oficio el certificado municipal de estar inscrito en el registro municipal de asociaciones y el certificado municipal de estar al corriente de las obligaciones fiscales con la administración local. Además, en aquellos casos en los que sea obligatorio, y siempre que el representante de la asociación autorice a este Ayuntamiento, se incorporarán los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social, Hacienda del Estado y Hacienda Autonómica.

Presentación:

Las entidades interesadas en acogerse a los beneficios de estas Bases presentarán las solicitudes en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Redondela dirigidas al Alcalde o a través de cualquiera de las formas señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en el modelo normalizado que se facilitará en el propio Registro.

Si las entidades no reúnen los requisitos exigidos en estas bases y en el resto de la normativa de aplicación, se le requerirá para que subsane las deficiencias en diez días, con indicación expresa de si no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su solicitud después de la correspondiente Resolución, de acuerdo con el dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta. Plazo de solicitud

Estas Bases se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Redondela (www.redondela.gal) y en el Boletín Oficial de la Provincia. El plazo de solicitud es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de solicitar 'Promoción Redondela' y eventos el plazo rematará el 1 de noviembre.

Séptima. Concesión de subvenciones

El procedimiento de otorgamiento de estas subvenciones es el de concurrencia competitiva por lo que su concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas con la finalidad de establecer una prelación entre ellas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en estas bases y adjudicar las subvenciones segundo las valoraciones.

A) CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

POR LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Las entidades podrán solicitar subvención para un máximo de dos actividades.

El importe de la subvención se obtendrá con la aplicación del 40% al total de los gastos justificados mediante facturas emitidas en concepto de gastos ocasionados por la organización del evento en cuestión.

Para solicitar subvención por la organización de eventos se deberá presentar: Anexo I, Anexo II, facturas originales y cartel del evento.

En caso de que sumadas todas las cantidades propuestas como subvenciones excedan la consignación total, se modificarían los importes aplicando reducciones proporcionales a cada una de ellas; para que la suma total no exceda de la cantidad recogida en la base tercera.

B) CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

POR LA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES OFICIALES

Los criterios de valoración para el otorgamiento de subvenciones y fijación de su cuantía, serán como mínimo los que se incluyen en la siguiente tabla:

La ponderación de los criterios de valoración para la correspondiente evaluación es la siguiente:

1.-Puntuación de cada uno de los criterios específicos:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Para el parámetro 'Categoría deportiva' deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Un Club podrá solicitar por equipos inscritos en una Federación deportiva un máximo de dos ayudas (una por categoría masculina y otra por categoría femenina, siempre y cuando cada uno de los equipos del club cumplan con el resto de requisitos).

2. La competición de dicha liga o calendario anual exista un mínimo de 8 inscritos en esta.

3. Participar con equipos de categoría absoluta o senior, durante la temporada deportiva 2016/2017, en competiciones organizadas por la Federación Española o internacional correspondiente, reconocida en alguna de las categorías que a continuación se detallan:

' Fútbol (1ª División, 2ª División, 2ª División B, 3ª División)

' Baloncesto (A.C.B., L.E.B. Oro, L.E.B. Plata, E.B.A., Liga Femenina y Liga Femenina 2).

' Balonmano (ASOBAL, División de Honor B Masculina, 1ª Estatal, División de Honor Femenina, División de Honor Plata Femenina.)

' Remo (ACT, LGT A)

' Fútbol sala (1ª División, 2ª División, 2ª División B, 3ª División, 1ª División Femenina, 2ª División Femenina).

' Ciclismo (UCI, Élite Sub23)

' Resto de deportes olímpicos de máxima categoría nacional.

' Resto de deportes no olímpicos de máxima categoría nacional.

La cantidad correspondiente a 'Promoción Redondela' será solicitada y justificada de manera independiente al resto de la subvención. En caso de que sumadas todas las cantidades excedan del importe total asigando a este parámetro, se modificarían los importes aplicando reducciones proporcionales la cada uno de ellos.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

C) CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR PARTICIPAR

EN COMPETICIONES OFICIALES DE DEPORTES PARA PERSONAS

CON DISCAPACIDAD:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

La cantidad correspondiente a 'Promoción Redondela' será solicitada y justificada de forma independente al resto de la subvención. En caso de que sumadas todas las cantidades excedan del importe total asigando a este parámetro, se modificarían los importes aplicando reducciones proporcionales a cada una de ellos.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Para el caso de los solicitantes de subvención para competiciones oficiales de deportes de personas con discapacidad deberá acercarse un certificado de la correspondiente federación de deportes para personas con discapacidad donde se recojan los deportistas federados y otro donde se recoja su participación en las correspondientes competiciones oficiales de personas con discapacidad.

Octava. Procedimiento

La instrucción del procedimiento le corresponderá a la funcionaria Mª Luísa Sanmartín Rodríguez o, en su ausencia, el/la funcionario/a que proponga la alcaldía, quien realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales formulará la propuesta de resolución. También será la encargada de requerir a las entidades solicitantes a enmienda de deficiencias.

Se realizará un certificado acreditativo de las solicitudes presentadas.

Evaluadas las solicitudes por la instructora segundo los criterios, formas y prioridades establecidas en estas bases se elevará a una comisión de valoración integrada por el Concejal de Deportes, don Julio Mougán Vázquez, que actuará de presidente, dos concejales, don Miguel Ángel Álvarez Ballesteros y don Jesús Crespo López, y dos trabajadores: la funcionaria instructora del procedimiento, que actuará con voz pero sin voto y don Ramón López Vilas.

Tras el acta de la comisión, la instructora formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada.

En caso de que en la valoración la comisión o la instructora utilizaran datos diferentes de los aportados por las entidades se abrirá un plazo de diez días para todas/os las/los interesadas/los puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas. Tras examinar las alegaciones presentadas, de ser el caso, el órgano instructor formulará propuesta de resolución definitiva.

De no presentarse alegaciones, o en caso de que este trámite no fuera necesario de acuerdo a esta base, la propuesta de resolución provisional tendrá el carácter de definitiva, debiendo expresar los solicitantes para los que se propone la concesión de subvenciones y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. Junto con la propuesta, la instructora emitirá un informe en el que se establezca que de la información que consta en su poder se desprende que las entidades beneficiarias cumplen con todos los requisitos necesarios para acceder a las subvenciones.

Novena. Resolución

Posteriormente, la propuesta pasará a la Intervención Municipal para que realice su fiscalización de acuerdo con el Real decreto legislativo 20/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales.

A partir de la propuesta y tras lo informe de la Intervención Municipal, la Alcaldía concederá las subvenciones mediante Resolución en la que se especifique la relación de entidades a las que se les concede la ayuda y la desestimación de las restantes solicitudes.

Aquellas entidades que en la propuesta le corresponda una subvención cuyo importe sea superior a 6.000 euros, podrán solicitar el pago anticipado del 75% de la cantidad concedida al beneficiario. Para esto, deberá cumplirse con lo establecido en el art. 34.4 de la Ley 38/03 y 88 del Real decreto 887/2006. Antes del 1 de diciembre, la entidad beneficiaria deberá justificar, por lo menos, la cantidad adelantada. En caso contrario, se iniciará el expediente para lo reintegro de las cantidades no justificadas.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación de acuerdo con el establecido en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante lo Juzgado del Contencioso-Administrativo de Vigo dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a los artículos 8.1 y 46.1 de la Ley 29/98, de 3 de junio, contencioso-administrativa.

De interponerse el recurso potestativo de reposición, este se resolverá y se notificará en el plazo de un mes segundo establece el artículo 214.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, entendiéndose desestimado el recurso de reposición por el transcurso del mencionado plazo sin resolución expresa notificada, de acuerdo con el artículo 24.2 de la Ley 39/2015, puidendo entonces las entidadades interesadas interponer recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de seis meses contados desde el día siguiente a aquel en que se deba entender presuntamente desestimado el recurso de resposición interpuesto, de acuerdo con el artículo 46.1 y 4 de la Ley 29/98.

El acuerdo de concesión no tendrá obligatoriamente que distribuir la totalidad del crédito.

El plazo máximo para resolver será de tres meses contados a partir de la finalización del plazo para la solicitud de las subvenciones. Transcurrido el dicho plazo, las entidades solicitantes a las que no se les notifique resolución expresa, entenderán que su solicitud fue denegada.

Décima. Plazo de notificación

El otorgamiento de las subvenciones se notificará a los interesados de acuerdo con el establecido en los artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común.

Si en el plazo de diez días la entidad beneficiaria no haya manifestado lo contrario, se entenderá que acepta la subvención quedando sujeto a los deberes derivados de la normativa sobre ayudas y subvenciones a entidades sin fines de lucro.

Undécima. Deberes del beneficiario

Las entidad beneficiarias de las subvenciones tendrán que atenerse a los siguientes deberes:

1.-Cumplir con el objetivo, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

2.-Justificar ante el Ayuntamiento de Redondela el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad por la que se concedió la subvención.

3.-Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, acercando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

4.-Comunicar al Ayuntamiento de Redondela la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca.

5.-Acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus deberes tributarios y frente a la Seguridad Social.

6.-Hacer constar en su actividad, que cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Redondela. Las entidades beneficiarias de las subvenciones de la presente convocatoria quedan comprometidas a establecer de forma clara en los ejemplares de los programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro que publiquen con motivo del programa o actividad subvencionada, mención expresa del patrocinio de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Redondela. Aquellos beneficiarios que obtengan una subvención igual o superior a 5.000¬ deberán incluir en su equipación de juego el escudo del Ayuntamiento y la leyenda 'Concello de Redondela'. Todo deberá ir en gallego.

7.-Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 38 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

8.-Las personas jurídicas deberán estar válidamente constituidas y registradas.

Si la entidad beneficiaria fuera deudora con motivo de una deuda vencida, líquida y esixible, la Alcaldía, podrá acordar la compensación.

Además, no será posible efectuar ningún pago por concesiones de subvenciones cuando haya transcurrido el período de tiempo para justificar la aplicación de fondos sin que se haya cumplido este requisito.

El Concello de Redondela podrá en cualquier momento del procedimiento del expediente adminitrativo de la subvención solicitar mayor información o verificar cualquier aspecto relacionado con la solicitud subvencionada.

Duodécima. Justificación y pago

La justificación deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Redondela antes del 1 de diciembre del año de la solicitud.

Este plazo podrá prorrogarse hasta un máximo de quince días naturales a petición razonada del solicitante y siempre que así lo acuerde el órgano que concedió la subvención contando los quince días desde la notificación del acuerdo de la prórroga. Para esto, la petición de la prórroga se realizará antes de la finalización del plazo de la justificación de la subvención.

Este plazo se entenderá sin perjuicio del plazo de diez días que se concederá en el caso de presentación incompleta o defectuosa para su rectificación.

La justificación, que será obligatoria para el resto del libramiento de los fondos por parte del Ayuntamiento, supondrá la acreditación del cumplimiento del objeto de la subvención concedida. Con la justificación se deberá acompañar el importe del resto de los fondos que financien la actividad subvencionada, así como su origen.

La justificación, que será bajo la responsabilidad del declarante, se hará con la presentación en el Registro de entrada del Ayuntamiento de los formularios correspondientes (Anexos VI, VII, VIII y IX), debidamente cubiertos, que contendrán la documentación justificativa de los gastos realizados y la certificación de las actividades realizadas con la finalidad para la que fue concedida la subvención.

A su vez, aquellos beneficiarios a los que se le había otorgado una cuantía que superara los 3.000¬ deberán acercar certificados de encontrarse al corriente de sus deberes tributarios y frente a la Seguridad Social. El resto de entes beneficiarios presentará una declaración responsable de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 del Real decreto 887/2006, del 21 de julio, por lo que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Con carácter general, la justificación se realizará mediante facturas originales o compulsadas directamente relacionadas con el objeto de la subvención, y en su caso, correspondientes al período para el cual ésta fue concedida. En caso de que la entidad beneficiaria justificara la subvención mediante facturas compulsadas, deberá presentar las facturas originales para que conste en ellas sello del Ayuntamiento en el que se indique que estas fueron utilizadas para justificar una subvención del Ayuntamiento. En cuanto a la justificaciones de los parámetros 'Uso instalaciones deportivas' deberán presentar facturas justificativas por tal concepto por el importe subvencionado en el dicho parámetro.

Las facturas deberán contener los siguientes datos:

1.-Emisión de la persona o entidad beneficiaria con especificación de su NIF o CIF y dirección fiscal.

2.-Identificación completa del proveedor, especificando su denominación, NIF o CIF y dirección fiscal.

3.-Número de factura.

4.-Lugar y fecha de la emisión de la factura.

5.-Descripción suficiente del suministro realizado o del servicio prestado, reflejando las unidades objeto del servicio o suministro, cantidad y precios unitarios de cada una de ellas, contraprestación total, tipo tributario y cuota del IVA.

6.-Período que corresponda.

7.-Sello o leyenda de 'cobrado', 'pagado', 'recibí' o similar; salvo en aquellas facturas de importe superior a 1000¬, en las que deberá constar el justificante del ingreso bancario.

En el caso de presentar certificados de los gastos de las correspondientes federaciones deberán acompañar el correspondiente justificante o justificantes de ingreso bancario o figurar el sello de 'cobrado', 'pagado' o similar.

Sólo serán gastos subvencionables los que respondan de manera indudable a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido y que además estén efectivamente pagados con anterioridad a la justificación de la subvención, salvo en casos de pagos a cuenta.

Los documentos justificativos corresponderán a gastos realizados entre el 1 de enero al 1 de diciembre de 2017.

En ningún caso se admitirán como justificantes de gastos las cantidades satisfechas al Ayuntamiento de Redondela por el uso de las instalaciones ni como de cualquiera tasa o precio público satisfecho al Ayuntamiento. Tampoco serán gastos justificables los intereses deudores de cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y los gastos de procedimientos judiciales.

No serán gastos subvencionables los de inversiones, inventariables o análogos.

Si las ayudas de otras Administraciones Públicas son superiores a las previstas o declaradas por el beneficiario en el momento de la solicitud y hacen que superen, junto con la subvención de estas bases, la cuantía total de gastos el importe de la subvención se verá reducida en la cantidad que corresponda para que el gasto no sea inferior a las ayudas.

Vista la documentación justificativa presentada, el órgano instructor de la base octava procederá a la valoración de si, con la justificación presentada por cada beneficiario, se cumple con la finalidad básica de la subvención. Posteriormente, de ser favorable a valoración, las justificaciones y la propuesta que elaborará el concejal de deportes a partir de las dichas valoraciones se fiscalizarán por la Intervención Municipal.

Tras la justificación, la propuesta del concejal y la fiscalización de la Intervención Municipal el órgano competente resolverá haciendo mención expresa a la que se produjo la comprobación de la realización de la actividad y el cumplimiento de la justificación y en cuyo caso, se propondrá que se le reconozca el deber y que se efectúe el correspondiente pago.

El importe justificado será como mínimo el importe subvencionado. En caso de que la entidad beneficiaria no justifique la totalidad del gasto de la subvención concedida se realizará el libramiento de los fondos por el importe justificado, siempre y cuando se cumplan con el resto de los requisitos de estas Bases.

Se establece la posibilidad de realizar pagos a cuenta de acuerdo con el art. 34.4 de la Ley 38/2003.

Si no se presenta la justificación dentro del plazo (inicial o prorrogado), por resolución de la Alcaldía se iniciará el expediente de anulación del correspondiente compromiso por revocación de la concesión de la subvención.

Decimotercera. Publicidad del procedimiento de la concesión de la subvención de las bases

Se procederá a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web del Ayuntamiento de Redondela y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. En todo caso, el acuerdo de concesión será expuesto por el plazo de 30 días en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento donde se recogerá la convocatoria, el crédito presupuestario, los beneficiarios, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención.

Decimocuarta. Reintegro de la subvención

Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del correspondiente interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta que se acuerde el origen del reintegro de acuerdo con el establecido en los artículos 32 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Las cantidades a reintegrar tendrán carácter de derecho público.

Decimoquinta. Inspección y control

El Ayuntamiento de Redondela a través de la Intervención Municipal podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas respeto de las actividades subvencionadas y tendrá acceso a toda su documentación justificativa. Asimismo, será de aplicación el Título III de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Decimosexta. Infracciones y sanciones

En cuanto a las infracciones y sanciones, a estas Bases se le aplica lo dispuesto en el Título IV de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Décimo séptima. Régimen jurídico aplicable

Estas Bases y las subvenciones que se concedan de acuerdo con ellas se efectuarán conforme a la normativa aplicable siguiente:

1.-Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

2.-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.-Ley 7/1985, de 2 de abirl, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

4.-Ley 5/1997, de 22 de julio, de la Administración Local de Galicia.

5.-Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

6.-Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7.-Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Redondela.

8.-Las Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Redondela

9.-Demás normativa aplicable.

Redondela, 14 de marzo de 2017 - El alcalde, Javier Bas Corugeira

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Deporte
Deporte
Eventos
Deportistas y técnicos
Clubes y entidades deportivas
Competiciones deportivas
Discapacidad
Federaciones deportivas
Promoción deportiva
Cultura
Actividades deportivas
Ampas
Escuelas
Alumnado
Educación
Gallego
Seguridad Social
Infraestructuras deportivas
Cultura e idiomas
Igualdad
Gastos corrientes
Deporte escolar
Eventos deportivos
Marketing y publicidad