Bases da convocatoria do I Premio 'Begoña Caamaño' á Mellor Iniciativa Cultural pola Igualdade de Xénero - Boletín Oficial de A Coruña de 22-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 22/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

ANUNCIO

I Premio Begoña Caamaño á Mellor Iniciativa Cultural pola Igualdade de Xénero

En memoria da xornalista, escritora, activista cultural e feminista galega Begoña Caamaño, e coa finalidade de recoñecer as persoas e iniciativas culturais e artísticas que promoven socialmente a igualdade de xénero desde o campo da cultura, a Deputación da Coruña convoca a I edición do Premio Begoña Caamaño á Mellor Iniciativa Cultural pola de Igualdade de Xénero de acordo coas seguintes:

BASES

Primeira.-

A convocatoria está destinada a recoñecer iniciativas, traballos recentes, traxectorias de persoas, colectivos ou entidades e/ou propostas artísticas comprometidas coa promoción da igualdade de xénero desde o pensamento feminista e desde o campo da cultura, quer no ámbito da provincia, quer a nivel galego.

Segunda.-

Poderán presentar candidaturas para a concesión do premio todas as persoas físicas ou xurídicas que estiveren interesadas na promoción da igualdade de xénero e o pensamento feminista desde o campo da cultura.

Nas candidaturas poderán propoñer calquera persoa, colectivo, asociación ou entidade ligada a proxectos que se desenvolvan ou relacionen coa promoción da igualdade de xénero, e o pensamento feminista desde o campo da cultura, ou que salienten polo desenvolvemento de actividades culturais que impliquen o seu avance social desde o traballo artístico, e que teñan a súa residencia ou sede social no territorio galego.

Non se poderán propoñer autocandidaturas.

Terceira.-

Establécese un premio único, dotado coa cantidade de 6.500 € , que poderá quedar deserto e ser concedido con carácter ex aequo. Neste caso, o seu importe repártirase proporcionalmente entre as persoas que resultaren premiadas.

Esta cantidade está suxeita ás retencións legais que lle foren aplicábles.

Cuarta.-

O prazo de presentación das candidaturas comezará o día seguinte da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e rematará o 30 de agosto de 2017.

As solicitudes presentaranse no modelo normalizado que se obtén na web www.dacoruna.gal, ou no Rexistro Xeral da Deputación, e serán enviadas ao Rexistro Xeral da Deputación da Coruña, Avda. do Porto 2, 15003 A Coruña, tomando como modelo o que figura como anexo a estas bases. No sobre indicarase I Premio Begoña Caamaño á Mellor Iniciativa Cultural pola Igualdade de Xénero.

As persoas que formaren parte do xurado poderán propor candidaturas que deberán facer chegar ao resto das persoas integrantes xurado cando menos 72 horas antes da sesión de deliberación.

Quinta.-

O xurado estará presidido pola deputada presidenta da Comisión de Cultura e Normalización Lingüística e formarán parte del cinco persoas de recoñecido prestixio no ámbito da cultura galega e o traballo social pola igualdade de xénero, nomeadas pola área de Cultura da Deputación.

As funcións de secretaría exerceraas o secretario da Corporación, ou a funcionaria ou funcionario en que delegar.

A composición do xurado darase a coñecer, con anterioridade á súa reunión, no taboleiro e na páxina web da Deputación (www.dacoruna.gal), co fin de que se poidan interpor, se for o caso, os recursos legais pertinentes.

Sexta.-

O xurado actuará en pleno, en sesión a ser posible única, e será necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros. Para os efectos da validez da súa constitución aplicarase o disposto no art. 17 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente.

O xurado presentará a súa proposta ao presidente da Deputación, que é o órgano competente para conceder o premio.

A decisión do xurado terá lugar no segundo semestre de 2017 e será comunicada a través do taboleiro de anuncios e da páxina web da Deputación.

Sétima.-

Para conceder o premio o xurado terá en conta os seguintes criterios:

- Tarefa continuada desenvolvida a favor da promoción da igualdade de xénero desde o ámbito cultural.

- Actuacións culturais e/ou artísticas concretas desenvolvidas no ano anterior ao da convocatoria, en favor da igualdade de xénero.

- Uso habitual da perspectiva feminista nas súas actividades e nos seus servizos.

- Contribución coas súas actividades á igualdade de xénero en sectores de especial relevancia económica, social e cultural.

O xurado poderá valorar outros méritos, que dará a coñecer, das persoas, colectivos ou entidades que se propoñan.

Oitava.-

Despois da decisión do premio, a documentación presentada poderá ser devolta ao enderezo que conste na solicitude presentada, logo da solicitude expresa dalgunha das persoas que presentaron a proposta. Para iso deberá remitir un escrito ou correo electrónico ao Rexistro da Deputación. Despòis de transcorrer o prazo de 30 días naturais, que se contarán desde o da decisión do premio, entenderase que renuncian á súa propiedade.

Novena.-

A participación nesta convocatoria supón a total aceptación destas bases.

ANEXO

I PREMIO BEGOÑA CAAMAÑO Á MELLOR INICIATIVA CULTURAL POLA IGUALDADE

Presentación de candidaturas

Persoa/s ou entidade/s que formula/n a proposta:

....................................................................................................................................................................

Nome ou razón social:.................................................................................................................................

Enderezo postal:.......................................................................................................................................

Teléfono: ..............................................................................................................................................

Enderezo electrónico:...............................................................................................................................

Datos da candidatura

Nome:.............................................................................................................................................................

Representante:.............................................................................................................................................

Enderezo postal: ....................................................................................................................................

Teléfono:................................................................................................................................................

Enderezo electrónico: ..............................................................................................................................

Enderezo web: .......................................................................................................................................

Méritos que se alegan para a proposta de candidatura:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Documentación que entregan para acreditar os méritos:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

....................,....................de.........................................de 2017

(Nome e sinatura) ...................................................................................................................................

A Coruña, 14 de marzo de 2017

O Presidente da Deputación

Valentín González Formoso

2017/2264

Cultura
Cultura e idiomas
Artes
Promoción de la igualdad
Actividad cultural
Normalización lingüística