Bases de la convocatòria de foment per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial de Mataró, en els barris de Cerdanyola nord, Cerdanyola sud, Rocafonda i el Palau/escorxador. - Boletín Oficial de Barcelona de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

L? Ajuntament de Mataró ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria d? actuacions de foment a la rehabilitació d? edificis d? ús residencial de Mataró, en els barris de Cerdanyola nord, Cerdanyola sud, Rocafonda i el Palau/escorxador.

El termini de presentació de sol' licituds s? inicia l? endemà de la publicació de les presents bases específiques de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2018.

La sol·licitud i la documentació requerida s? han de presentar preferentment, per via telemàtica utilitzant l? Oficina Virtual d? Atenció Ciutadana de l? Ajuntament de Mataró, https://serveisweb.mataro.cat o, presencialment, a l? Oficina Local d? Habitatge (Pablo Iglesias, 63,1a planta, despatx 10) o les Oficines Atenció al Ciutadà.

En l? Annex es publica el text íntegre de la convocatòria.

Mataró, 23 de maig de 2018 L'Alcalde David Bote Paz

ANNEX

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D? ACTUACIONS DE FOMENT A LA REHABILITACIÓ D? EDIFICIS D? ÚS RESIDENCIAL DE MATARÓ, EN ELS BARRIS DE CERDANYOLA NORD, CERDANYOLA SUD, ROCAFONDA I EL PALAU/ESCORXADOR

1. Objecte

L? objecte d? aquestes bases particulars és definir les condicions que han de regular la concessió d? ajuts econòmics per al manteniment, conservació i rehabilitació d? edificis plurifamiliars d? ús residencial així com per a la millora de la seva accessibilitat i eficiència energètica.

2. Àmbit territorial d? aplicació

L? aplicació dels ajuts que es defineixen en aquesta convocatòria es limiten a un àmbit específic que es correspon amb els edificis plurifamiliars d? ús residencial inclosos en els barris de Cerdanyola Nord, Cerdanyola Sud, Rocafonda i El Palau-Escorxador, que abasten només els carrers i els números dels edificis d? aquests que es relacionen en el punt 27.

3. Persones beneficiàries

Les persones beneficiàries podran ser les següents:

a) Les persones físiques propietàries de l? habitatge en el què tinguin el seu domicili habitual i

permanent

b) Les persones físiques propietàries d? habitatges que el tinguin ocupat per un tercer en ús

d? aquest com a domicili habitual i permanent

c) Una sola persona física que actuï en el seu propi nom i interès respecte de l? habitatge que sigui

el seu domicili habitual i permanent, amb l? autorització a tal efecte de la propietat

d) Les persones físiques, propietàries d? habitatges buits, que els posin a disposició per

l? ampliació del parc d? habitatges destinats a polítiques socials

e) Les persones físiques propietàries de locals en planta baixa, que formin part d? un edifici

plurifamiliar d? ús residencial, sempre que participin en les despeses de les actuacions objecte d? aquests ajuts

f) Les persones jurídiques, que no estiguin constituïdes com a societat anònima, propietàries de

local en planta baixa, que formin part d? un edifici plurifamiliar d? ús residencial, sempre que participin en les despeses de les actuacions objecte d? aquests ajuts, quan els membres o socis realitzin en el local l? activitat que els és pròpia.

4. Actuacions objecte de suport

Les actuacions objecte de suport són:

4.1. Obres de reparació d? estructura (fonaments, estructura vertical, estructura horitzontal, elements estructurals de façana), façanes, cobertes, terrats, mitgeres, celoberts i/o patis i instal·lacions generals comuns (aigua, electricitat, gas, contra incendis) sempre que l? informe de la inspecció tècnica de l? edifici qualifiqui les deficiències detectades ens aquests elements comuns com a importants, greus o molt greus.

4.2. Obres per assolir una adequació efectiva en matèria d? accessibilitat de l? edifici, considerant adequació efectiva la que comporti l? adequació dels edificis i accessos als habitatges a la normativa vigent, com per exemple la instal·lació d? ascensors, rampes o altres dispositius d? accessibilitat.

4.3. Obres de rehabilitació energètica consistent en la millora de l? aïllament tèrmic i/o acústic (global o parcial) i/o la instal·lació d? energies renovables (plaques d? energia solar, tèrmica i/o fotovoltaica o d? altres per a l? obtenció d? aigua calenta sanitària) en els següents supòsits:

' Actuacions en edificis amb qualificació energètica B, C o D que millorin en una lletra la qualificació de la certificació energètica.

' Actuacions en edificis amb qualificació energètica E, F o G que millorin en dues lletres la qualificació de la certificació energètica.

5. Requisits dels edificis

5.1. Requisits que han de reunir els edificis:

a) Han de ser edificis plurifamiliars amb més de 20 anys d? antiguitat en el moment de

sol·licitud de l? ajut

b) Com a mínim, el 70% de la superfície sobre rasant de l? edifici ha d? estar destinat ús

residencial d? habitatge, excloent d? aquest còmput les plantes les plantes baixes amb ús diferent a habitatge.

Excepcionalment, podran sol·licitar ajuts per a actuacions en edificis de menys de 20 anys d? antiguitat, quan presentin danys estructurals que justifiquin la urgència de la intervenció, les actuacions per assolir l? accessibilitat en edificis on resideixen persones amb mobilitat reduïda o majors de 65 anys i/o per a actuacions de rehabilitació energètica.

5.2. Inspecció tècnica. Els edificis han de disposar de l? informe d? avaluació de l? edifici (IAE) que ha de contenir l? informe de la inspecció tècnica de l? edifici (IITE) i el certificat d? eficiència energètica (CEE) amb l? etiqueta de qualificació energètica, d? acord amb la normativa vigent i segons els supòsits recollits en aquestes bases.

L? IITE s? ha de presentar davant l? organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d? aptitud de l? edifici, segons els supòsits recollits en aquestes bases.

6. Termini d? execució

6.1. Les obres objecte d? ajut han d? haver estat realitzades entre l? 1 de gener de 2018 i el 31 d? octubre de 2019.

6.2. Les obres s? han d? haver iniciat en un termini màxim de 2 mesos des de la notificació de la resolució de concessió. La no presentació del comunicat d? inici d? obres en aquest termini implicarà l? arxiu de l? expedient.

7. Conceptes protegibles

7.1. Els conceptes protegibles, a efecte del càlcul dels ajuts, estan constituïts pel pressupost d? execució material, les despeses generals i el benefici industrial de l? oferta de l? empresa que s? ha escollit per a dur a terme les obres, els honoraris dels professionals en concepte de redacció dels projectes, informes tècnics, certificats necessaris i direcció d? obres, la taxa de llicències urbanístiques i l? impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), sempre que tots ells estiguin degudament justificats.

7.2. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà de ser desglossat per a cadascuna de les actuacions que es poden subvencionar.

7.3. No és concepte protegible l? impost sobre el valor afegit (IVA) de les obres o dels honoraris professionals, ni cap altre impost, taxa o tribut diferent als indicats en el punt 7.1

8. Cost protegit

8.1. El cost protegit (CP) és l? import resultant d? aplicar els criteris establerts a les bases i la convocatòria sobre els conceptes protegibles.

8.2. El pressupost de les obres no podrà superar els costos mitjos de mercat que correspongui segons les actuacions. L? Administració podrà realitzar les comprovacions necessàries i requerir la justificació dels preus aplicats, així com adequar el cost protegit, a l? efecte del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción de l? any en curs o en el butlletí de l? Institut Tecnològic de la Construcción de Catalunya de l? any en curs (ITEC).

El pressupost d? execució material subvencionable s? ha d? ajustar al de la llicència municipal de les obres.

8.3. Quan el cost protegit de l'actuació de rehabilitació superi la quantia de 40.000,00 euros, d? acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en concordança amb l'article 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, caldrà aportar tres ofertes de diferents empreses, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte si no existeix en el mercat un nombre suficient d'entitats, o bé si la despesa s'ha efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i l'elecció, si així es requereix, s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

8.4. Tots els ajuts que es concedeixin en aplicació d? aquestes bases són compatibles amb altres ajuts públics per a les mateixes actuacions.

L? import dels ajuts en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l? activitat subvencionada.

8.5. L? ajut final concedit s? ajustarà al cost real justificat de les obres, sense poder superar el cost protegit inicialment.

9. Quantia

9.1. La quantia de la subvenció parteix del cost protegit (CP) calculat segons el que estableix el punt 8 de les presents bases sempre en relació a les actuacions que recull el punt 4.

9.2. Aquest cost protegit total és assignat a cadascun dels propietaris que integren la comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal per mitjà de l? aplicació del coeficient de participació resultant en el cost protegit particular (CPP).

9.3. En termes generals, la quantia de la subvenció s? estableix en el 25% del cost protegit particular (CPP) amb un topall màxim d? ajut de 2.000 euros.

Aquest percentatge de finançament, així com el topall màxim, s? incrementaran en funció de la renda de les persones beneficiàries de la forma següent: - 50 % del cost protegit particular (CPP) per a beneficiaris amb uns ingressos de la unitat

de convivència inferiors a 2,34 vegades l? indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i un topall màxim de 3.000 euros. - 70% per a beneficiaris amb uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a 0,95

vegades l? indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i un topall màxim de 4.000 euros.

9.4. No es concediran subvencions per un import inferior a 150 euros. Les sol·licituds de les actuacions que no s? ajustin a aquest topall seran arxivades.

9.5. En el cas d? actuacions relatives a obres de reparació d? estructura (fonaments, estructura vertical, estructura horitzontal, elements estructurals de façana), la quantia de la subvenció s? estableix en el 25% del cost protegit particular (CPP) amb un topall màxim d? ajut de 3.000euros.

Aquest percentatge de finançament, així com el topall màxim, s? incrementaran en funció de la renda de les persones beneficiàries de la forma següent: - 50 % del cost protegit particular (CPP) per a beneficiaris amb uns ingressos de la unitat

de convivència inferiors a 2,34 vegades l? indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i un topall màxim de 6.000 euros. - 70% per a beneficiaris amb uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a 0,95

vegades l? indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i un topall màxim de 8.000 euros.

9.6. En el cas d? actuacions de rehabilitació amb la utilització de materials amb certificació de baixa petjada ecològica (es consideren aquelles actuacions on un mínim del 20% del pressupost dels

materials utilitzats disposa del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental emès per la Generalitat de Catalunya o l? Ecoetiqueta tipus I d? acord amb la norma ISO 14024) s? incrementarà el percentatge de subvenció que pertoqui en un 5%.

9.7. L? indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), segons la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, per a l? exercici del 2017, es manté en 569,12 euros mensuals (758,82 euros en la zona A) i 7.967,73 euros anuals (10.623,48 euros anuals en la zona A). D? acord amb el previst en el Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a l? habitatge i la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l? habitatge de les persones en risc d? exclusió residencial, segons els membres de convivència i la zona geogràfica on està situat l? habitatge, que en el cas del municipi de Mataró és la zona A, els ingressos de referència (anuals/mensuals) seran els següents: IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres 0,95 10.092,46/720,89 10.404,60/743,18 10.852,11/775,15 11.213,84/800,98 2,34 24.859,32/1.775,65 25.628,16/1.830,57 26.730,45/1.909,31 27.621,46/1972,95

9.8. Als efectes del Decret 75/2014, del Pla per al dret a l'habitatge, els ingressos de les persones sol·licitants es computen en funció dels ingressos familiars o de la unitat de convivència.

Es consideren ingressos familiars els de tots els membres de la unitat familiar tal com es defineix en les normes reguladores de l? impost sobre la renda de les persones físiques.

La unitat de convivència s? entén com el conjunt de persones que conviuen en un habitatge amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.

S? entenen per ingressos de la unitat de convivència la suma dels ingressos percebuts per totes les persones que la integren. El càlcul es farà a partir de la declaració de la renda de les persones físiques, presentada per cada membre de la unitat, corresponent al període impositiu que, un cop vençut el termini de presentació de la declaració, sigui immediatament anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

Si un dels membres de la unitat no hagués presentat la declaració, perquè no hi està obligat, l? acreditació dels seus ingressos es farà amb el certificat d? imputacions que facilita l? Agència General Tributària.

9.9. Si en una unitat de convivència hi ha una o més persones amb alguna diversitat funcional acreditada, igual o superior al 33% declarada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s? apliquen els percentatges i topalls del grup anterior al que correspongui per ingressos.

10. Dotació pressupostària

10.1. La dotació màxima que l? Ajuntament hi destinarà és de 400.000 euros i es distribueix de la manera següent: - actuacions en els barris de Cerdanyola Nord i Cerdanyola Sud: 200.000 euros - actuacions en els barris de Rocafonda i El Palau/Escorxador: 200.000 euros

10.2. No es podran concedir ajuts per un import global superior al crèdit disponible per la convocatòria.

10.3. Les subvencions s? imputaran als crèdits pressupostaris i pels imports màxims que s? estableixin a cada convocatòria. A més de per l? import màxim inicialment previst, es podran atorgar subvencions per una quantia addicional sempre que es doti de crèdit addicional i aquest estigui disponible.

10.4. La dotació inicial serà susceptible d? augment amb els romanents d? altres convocatòries no exhaurides i aquelles que es puguin destinar a ampliar la dotació inicial.

11. Presentació de sol·licituds

11.1. El termini de presentació de sol·licituds s? inicia l? endemà de la publicació de les presents bases específiques de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2018.

11.2. Es podrà obrir un nou període d? admissió de sol·licituds en el cas que no s? hagin exhaurit les disponibilitats pressupostàries. L? obertura d? aquest nou període d? admissió de sol·licituds d? ajuts es farà per resolució de l? òrgan competent municipal, que es publicarà pels mateixos mitjans que les presents bases específiques de la convocatòria.

11.3. La sol·licitud s? ha de formalitzar en imprès d? instància normalitzat, degudament signada per la persona sol·licitant, acompanyada de la documentació necessària requerida en les presents bases de la convocatòria. El model de sol·licitud es pot descarregar a través de la pàgina web municipal a l? adreça https://serveisweb.mataro.cat

11.4. La sol·licitud i la documentació requerida s? han de presentar, preferentment, per via telemàtica utilitzant l? Oficina Virtual d? Atenció Ciutadana de l? Ajuntament de Mataró, https://serveisweb.mataro.cat o, presencialment, a l? Oficina Local d? Habitatge o les Oficines Atenció al Ciutadà.

11.5. La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les presents bases reguladores de la convocatòria.

11.6. Quan la documentació necessària per a la tramitació de la sol·licitud ja estigués en poder d? aquest Ajuntament, es podrà indicar en la mateixa sol·licitud, referint en quin moment i davant quin òrgan presentà els documents, als efecte de poder-la recavar per a donar tràmit a la sol·licitud. Es presumirà que aquesta consulta és autoritzada per la persona interessada, si no manifesta oposició expressa.

11.7. No obstant, quan la persona sol·licitant no hagi atorgat expressament el seu consentiment, ha d? aportar aleshores els documents acreditatius necessaris per a la tramitació i resolució del procediment objecte de la sol·licitud.

11.8. Documentació que s? ha d? aportar conjuntament amb la sol·licitud és la següent: a) Document d? identificació de la Comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal (CIF

o equivalent)

b) Certificat de l? acta de reunió de la junta de Propietaris, o document equivalent, on ha de constar

els imports de la quota ordinària i extraordinària o derrama mensual de cadascun dels propietaris per fer front a les obres de rehabilitació i la quota que s? ha de pagar, segons model

c) Annex al certificat de l? acta de la reunió de la junta de propietaris, segons model.

d) Sol·licitud individualitzada de cadascuna de les persones que consten en l? annex al certificat de

l? acta de la reunió de la junta de propietaris

e) Fotocòpia del document d? identificació de cadascuna de les persones que consten en l? annex al

certificat de l? acta de la reunió de la junta de propietaris

f) En cas d? un altre tipus de propietat, aquesta s? ha d? indicar i annexar fotocòpia del DNI/NIF de

cadascun dels propietaris que la conformen i document acreditatiu de la naturalesa d? aquesta

g) En el cas d? habitatges no ocupats pels seus propietaris, acreditació que aquests estan destinats a

residència habitual i permanent

h) Sol·licitud registrada del certificat d? aptitud de l? edifici

i) Informe d? avaluació de l? edifici: - Informe de la Inspecció Tècnica de l? Edifici (IITE), excepte quan les actuacions hagin estat instades per una ordre d? execució emesa per l? Ajuntament de Mataró. - Certificat d? Eficiència Energètica de l? Edifici(CEEE) i Etiqueta Energètica diligenciada per l? ICAEN (en el cas de sol·licitar ajuts per eficiència energètica)

j) Projecte tècnic bàsic i d? execució, o memòria tècnica subscrita pel tècnic competent que

justifiqui l? adequació de l? actuació de rehabilitació al Codi Tècnic de l? Edificació per a totes aquelles obres en què la llicència municipal ho requereixi. A més,

a. En cas d? obres d? accessibilitat cal aportar un informe redactar pels tècnics de l? obra

que justifiqui el compliment de la normativa vigent en matèria d? accessibilitat. b. En cas d? obres de rehabilitació energètica consistent en la millora de l? aïllament tèrmic

i/o la instal·lació d? energies renovables el projecte, ha d? indicar les actuacions que es realitzen per assolir les condicions tècniques establertes en les presents bases o en la corresponent convocatòria. I s? ha d? aportar el certificat d? eficiència energètica de la simulació de l? edifici resultant segons les actuacions projectades

k) Planificació i estudi econòmic de les obres a executar

l) Oferta del pressupost de l? empresa designada per fer les obres, degudament desglossat per cada

concepte, amb estat d? amidaments i preus unitaris. D? acord amb l? establert en aquestes bases, en el cas que les obres superin 40.000 euros caldrà aportar dues ofertes més a l? acceptada

m) Sol·licitud de la llicència municipal d? obres o número de referència d? aquesta.

11.9. Si la persona sol·licitant no ha atorgat el seu consentiment de forma expressa en la sol·licitud per recavar la documentació necessària per a la tramitació de la seva sol·licitud, s? ha d? aportar la documentació següent, a més de la referida en el punt anterior: - Acreditació dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral; - Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integra la unitat de convivència en edat laboral. - Certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) en el cas que la persona sol·licitat o altres membres de la unitat de convivència no estiguin obligats a presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). - Certificat de la prestació d'atur (SEPE o SOC), si escau. - Si s? escau, certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb diversitat funcional, dependència o situacions similars (SISPAP, anteriorment ICASS). - Certificats d'empadronament i de convivència. - Certificacions d? estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com d? estar al corrent amb les obligacions amb la tresoreria municipal.

12. Règim de concessió

12.1. El règim general de concessió dels ajuts per a les actuacions que compleixin els requisits establerts, és el de concurrència competitiva, i es resolen comparant les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria, aplicant els criteris de valoració establerts en les presents bases, per poder establir un ordre de prelació.

12.2. Amb caràcter excepcional s? aplicarà el règim de concurrència no competitiva en els següents casos: - quan les actuacions consisteixin en reparació d? estructura (fonaments, estructura

vertical, estructura horitzontal, elements estructurals de façana) i/o d? instal·lacions generals comuns (aigua, electricitat, gas, contra incendis), que representin un risc per a la seguretat de les persones, resultant urgent la seva escomesa i sempre que no s'hagin iniciat les obres abans de la publicació de la convocatòria. - quan les actuacions hagin estat instades per una ordre d? execució emesa per

l? Ajuntament de Mataró i sempre que no s'hagin iniciat les obres abans de la publicació de la convocatòria.

L? a plicació d? aquest règim excepcional el determinarà l? òrgan instructor d? acord amb l? informe emès per la Comissió Tècnica Qualificadora, que es reunirà a tal efecte.

12.3. Els expedients d? ajuts subjectes al règim de concurrència no competitiva es tramiten de forma preferent als expedients que els és d? aplicació el règim de concurrència competitiva. Per tal motiu, aquests últims resulten condicionats en detriment de l? import de la dotació pressupostària establerta.

13. Criteris de valoració

13.1. Els criteris de valoració són els següents: - 10 punts. Sol·licituds d? ajuts per a obres de reparació d? estructura (fonaments, estructura

vertical, estructura horitzontal, elements estructurals de façana) - 8 punts. Sol·licituds d? ajuts per a obres de reparació de façanes, cobertes, terrats, mitgeres,

celoberts i/o patis i instal·lacions generals comuns (aigua, electricitat, gas, contra incendis) - 6 punts. Sol·licituds d? ajuts per assolir una adequació efectiva en matèria d? accessibilitat de

l? edifici, considerant adequació efectiva la que comporti l? adequació dels edificis i accessos als habitatges a la normativa vigent, com per exemple la instal·lació d? ascensors, rampes o altres dispositius d? accessibilitat, quan a l'edifici hi resideixin persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.

- 4 punts. Sol·licituds d? ajuts per a obres de rehabilitació energètica consistent en la millora de l? aïllament tèrmic i/o acústic (global o parcial) i/o la instal·lació d? energies renovables (plaques d? energia solar, tèrmica i/o fotovoltaica o d? altres per a l? obtenció d? aigua calenta sanitària de l? edifici).

- 2 punts. Sol·licituds d? ajuts per assolir una adequació efectiva en matèria d? accessibilitat de l? edifici, considerant adequació efectiva la que comporti l? adequació dels edificis i accessos als habitatges a la normativa vigent, com per exemple la instal·lació d? ascensors, rampes o altres dispositius d? accessibilitat, quan a l'edifici no hi resideixin persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.

- 7 punts. Sol·licituds d? ajuts que suposin l? efectiva resolució de deficiències greus o molt greus detectades per d? Inspecció Tècnica de l? Edifici o instades per una ordre d? execució municipal. - 1 punt. Sol·licitud d? ajuts per a actuacions de rehabilitació que acreditin la utilització de

materials amb certificació de baixa petjada ecològica (es consideren aquelles actuacions on un mínim del 20% del pressupost dels materials utilitzats disposa del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental emès per la Generalitat de Catalunya o l? Ecoetiqueta tipus I d? acord amb la norma ISO 14024).

Aquesta puntuació és acumulable en funció del tipus d'obra protegida per la mateixa sol·licitud d? ajut.

En el cas d'empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, tindran preferència les registrades per ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació complerta.

13.2. En els casos en què s? apliqui el règim de concurrència no competitiva, les sol·licituds es tramiten seguint l? ordre d? entrada al registre corresponent, amb la documentació completa, en funció de la dotació pressupostària.

13.3. La data que es tindrà en compte per a l? ordre d? entrada serà la data en què es complimenti íntegrament la documentació requerida.

14. Procediment de concessió

14.1. El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases està sotmès als principis generals establerts a l? art. 8 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions, les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per l? Ajuntament de Mataró, i de conformitat amb el que preveu aquestes bases de convocatòria.

14.2. L? òrgan instructor és la persona titular de la Secció d? Habitatge de l? Ajuntament de Mataró.

L? Ajuntament podrà encarregar la gestió de la convocatòria o elements d? aquesta a altres ens instrumentals del mateix, en especial, a l? Oficina Local d? Habitatge de Mataró.

14.3. L? òrgan instructor ha d? examinar les sol·licituds presentades i si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits i requerir a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils a comptar de l? endemà de la notificació, esmeni els requisits esmenables o presenti els documents detallats en aquestes bases, amb indicació de que si no ho fa, se la tindrà per desistida en la seva sol·licitud, amb l? arxiu de la sol·licitud.

14.4. La sol·licitud que l? òrgan instructor apreciï ser susceptibles de ser tramitada aplicant el règim de concurrència no competitiva es remetrà a la Comissió Tècnica Qualificadora.

La Comissió Tècnica Qualificadora determinarà el règim de concurrència d? aplicació i, si estableix el de concurrència no competitiva, emetrà alhora informe de valoració per tal que l? òrgan instructor formuli la proposta de resolució de concessió o denegació de l? ajut a l? òrgan competent per resoldre, al efectes previstos en el punt 12.3.

14.5. Les sol·licituds subjectes al règim de concurrència competitiva, són analitzades i valorades per la Comissió Tècnica Qualificadora, d? acord amb els criteris de valoració establerts en les presents bases.

La Comissió Tècnica Qualificadora elabora un informe en base al qual es formula la proposta de resolució de concessió o denegació de l? ajut a l? òrgan competent per resoldre, que s? ha de fonamentar, ordinàriament, ens els informes de l? esmentada comissió. Quan l? òrgan que fa la proposta no segueixi l? informe esmentat, ha de motivar la discrepància.

14.6. Es podrà prescindir del tràmit d? audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets o altres al·legacions i proves que les adduïdes per les persones interessades. En tal cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.

14.7. A efectes de còmput de tots els terminis establerts al procediment, el mes d? agost serà inhàbil. S? exclouen d? aquest còmput els terminis per presentar al·legacions i interposar recursos, que ha de comptar segons allò establert a la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

15. La Comissió Tècnica Qualificadora.

15.1. La Comissió Tècnica Qualificadora té la composició següent: - La persona que ocupa el lloc de cap de la secció d? habitatge, que actua com a

president/a de la comissió. - Un/a tècnic/a especialitzat en la matèria d? habitatge (arquitecte o arquitecte tècnic o

titulació equivalent) - Una persona en representació dels serveis jurídics municipals. - Un/a tècnic/a del Servei d? Igualtat i Ciutadania. - Una persona adscrita a la Secció d? habitatge que exercirà les funcions de

secretari/ària.

15.1. La Comissió Tècnica Qualificadora es regeix pel regim jurídic dels òrgans col·legiats que estableix la Llei 26/2010, del 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

16. Resolució

16.1. El termini per a dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar de l? endemà de la data de finalització de la convocatòria, per les subjectes al règim de concurrència pública competitiva, i des de l? endemà de la data de presentació de la sol·licitud, per les subjectes al règim de concurrència no competitiva.

La manca de resolució dins d? aquest termini produirà, de forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.

16.2 . La resolució de concessió ha d? indicar l? import que es concedeix i el concepte subvencionat.

16.3. Les subvencions es consideraran acceptades si en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació fefaent a la persona beneficiària, aquesta no s? ha manifestat fefaentment en sentit contrari.

L? acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris comportarà l? autorització a l? Ajuntament de Mataró per a utilitzar la imatge de les obres realitzades.

17. Justificació

17.1 . La justificació de les actuacions subvencionades es realitza, un cop acabades les obres i/o actuacions.

17.2 . La justificació de la finalització es fa mitjançant la presentació de la documentació establerta en les presents bases i convocatòria que s? ha de presentar en el termini màxim d? un mes des de l? acabament de les obres.

En el cas que s? hagi concedit una pròrroga, aquesta s? afegirà al termini anterior.

17.3. Un cop finalitzades les obres, i presentada la documentació justificativa, l? òrgan competent per a la concessió de la subvenció, podrà reduir l? import de la subvenció concedida, en funció de les variacions introduïdes en el projecte i del cost final de l? actuació subvencionable.

18. Documentació de justificació

18.1. Documentació a aportar a l? inici de les obres,: a) Comunicat d? inici de les obres de rehabilitació (segons model normalitzat). S? ha de presentar en un termini màxim de 10 dies hàbils des de l? endemà de l? inici de les actuacions

b) Llicència municipal d? obres o autoritzacions municipals i, si s? escau, de les pròrrogues concedides. El permís d? obres ha d? estar vigent durant tota l? execució de les obres

c) Pressupost de contracte de l? empresa o empreses que executa les obres, degudament signat per ambdues parts.

18.2 . Documentació a aportar al final de les obres

a) Comunicat de final de les obres de rehabilitació (segons model normalitzat). S? ha de presentar en el termini establert en el punt 17.3

b) Còpia de totes les factures i rebuts degudament emesos, que justifiquin la despesa realitzada, que seran les úniques que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció. Les factures que justifiquin l? import subvencionat han de reunir els requisits següents: -ser original o fotocòpia compulsada -amb data de l? any en què s? atorgui la subvenció -anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció -fer referència a despeses generades per l? activitat objecte de subvenció -reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l? expedidor i dels destinatari, NIF, descripció de l? operació i contraprestació total, lloc i data d? emissió) c) Certificat final d? obra signat pel tècnic competent, segons el model oficial del col·legi professional respectiu.

d) En el cas d? instal·lació d? ascensors o altres dispositius per assolir l? accessibilitat de l? edifici es podran demanar la documentació justificativa conforme els elements instal·lats s? ajusten a la normativa d? aplicació

e) Informe de la Inspecció Tècnica de l? Edifici (IITE), en cas no haver estat presentat en el moment de la sol·licitud

f) Certificat d? Eficiència Energètica de l? Edifici (CEEE) i Etiqueta Energètica diligenciada per l? ICAEN (en el cas de sol·licitar ajuts per eficiència energètica). En el cas d? actuacions de rehabilitació energètica caldrà incloure també els resultants després de les actuacions

g) Fotografies en color de les obres de rehabilitació realitzades en les quals s? ha de visualitzar la col·locació del logotip i l? expressió en els termes establerts en aquestes bases.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona beneficiària per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies.

19. Pagament

19.1. El pagament de l? import de la subvenció concedida, en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària de cada convocatòria, es tramita després de la justificació de les actuacions subvencionables.

19.2. Es podrà fer un pagament a compte de fins a un màxim d? un 50% de l? import de la subvenció concedida, sempre que la persona beneficiària ho sol·liciti, de forma motivada, i presenti el comunicat d? inici d? obres segons els model normalitzat, la llicència municipal d? obres, i una o més factures i rebuts originals de les obres realitzades per l? import equivalent a la bestreta sol·licitada.

El pagament de la resta de l? import de la subvenció concedida es tramita després de la justificació de les obres.

19.3. En termes generals, caldrà acreditar estar al corrent de pagament de les obligacions econòmiques amb la comunitat de propietaris incloent el cost de les obres objecte d? ajut. I prèviament al reconeixement de l? obligació de cadascun dels pagaments, l? òrgan instructor ha de comprovar d? ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i el compliment dels requisits establerts a les bases.

19.4. El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de la persona beneficiària de l? ajut, o bé a la comunitat de propietaris de l? edifici on s? ha realitzat les actuacions objecte de l? ajut que li ha estat atorgat, si aquesta així ho ha expressament indicat en l? imprès normalitzat.

En cas contrari, i previ acord entre els beneficiaris i la comunitat, es podrà endossar el pagament a la comunitat en concepte de compensació del deute respecte el cost de les actuacions, mitjançant la el model corresponent a tal efecte.

19.5 El pagament de l'import de la subvenció es pot fer directament als professionals o a les empreses que executen les obres subvencionades, sempre que les entitats o persones beneficiàries hagin formalitzat el model corresponent a tal efecte.

20. Requisits tècnics

20.1. Les actuacions han d? estar sotmeses a la legalitat urbanística i paisatgística, a l? autorització o llicència municipal o el règim de comunicació prèvia, i tenir coherència tècnica i constructiva.

L? obtenció de la llicència d? obres, en el cas que sigui preceptiva, és un requisit necessari però no suficient per obtenir els ajuts regulats en aquestes bases. A més de la llicència d? obres caldrà complir els requisits específics, fixats com a necessaris en aquestes bases.

20.2. Per acollir-se als ajuts és necessari que, prèviament, l? edifici tingui seguretat estructural o l? aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació.

20.3. Resten excloses d? aquests ajuts les actuacions que impliquin el buidat estructural de l? edifici o l? enderroc de façanes.

20.4. També resten excloses aquelles que impliquin l? augment de volum, les ampliacions o subdivisions d? edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació en l? art. 3.h) de la llei del dret de l? habitatge. Excepcionalment s? admetran aquelles actuacions que, sense complir amb la condició establerta en aquest punt, justifiquin adequadament que dites actuacions són necessàries per a la millora de l? accessibilitat i/o per a la millora de l? eficiència energètica i/o instal·lació d? energies renovables o destinats a l? ampliació del parc d? habitatges destinats a polítiques socials.

20.5. Les actuacions susceptibles de protecció han de justificar que la seva execució és viable en el termini d? execució definit per la convocatòria. La comissió tècnica qualificadora podrà desestimar aquelles sol·licituds la justificació de les quals es valori com a inviable. Es podrà requerir la documentació oportuna per tal de valorar aquesta viabilitat.

20.6. Quan l'aplicació del Codi tècnic de l'edificació no sigui urbanísticament, tècnicament o econòmicament viable o, si s'escau, sigui incompatible amb la naturalesa de la intervenció o amb el grau de protecció de l'edifici, es podran aplicar, sota el criteri i la responsabilitat del projectista o, si s'escau, del tècnic o tècnica que subscrigui la memòria, les solucions que permetin el grau més alt possible d? adequació efectiva.

La possible inviabilitat o incompatibilitat d'aplicació o les limitacions derivades de raons tècniques, econòmiques o urbanístiques, es justificaran en el projecte o en la memòria, segons correspongui, i sota la responsabilitat i el criteri respectiu del projectista o del tècnic/a o tècnica competent que subscrigui la memòria.

La modificació o l'ampliació d'ascensors existents per tal de donar accés a les plantes que no en disposin, restarà condicionada al fet que no hi hagi altres itineraris accessibles o alternatius.

20.7. En el cas que juntament amb la sol·licitud de subvencions només s'aporti la sol·licitud de la llicència municipal d'obres, la resolució de concessió de la subvenció s'entendrà condicionada al fet que s'obtingui posteriorment la llicència municipal d'obres definitiva. L'obtenció d'aquesta llicència d'obres suposarà el compliment dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat atès que els ens locals tenen atorgades les competències en aquesta matèria.

20.8. La documentació tècnica del projecte haurà de contenir plànols de les plantes de l'edifici on es grafiï la totalitat de la distribució dels habitatges i les seccions, on s'indiquin els paràmetres aplicats.

Els edificis existents podran assolir progressivament les condicions d'accessibilitat que permetin a les persones amb diversitat funcional d'accedir-hi i fer-ne ús, d'acord amb els principis d'ajustos raonables i de proporcionalitat.

20.9. En els edificis que se sotmetin a ampliació o reforma, els elements existents que per assolir la condició d'accessibles requereixin mitjans tècnics o econòmics que comportin una càrrega desproporcionada, han de ser almenys practicables. En els casos en què aquesta condició tampoc no sigui assolible, es poden admetre per a determinats usos solucions alternatives que permetin la màxima accessibilitat possible, sempre que aquestes solucions comptin amb informe tècnic municipal favorable.

21. Obligacions de les persones beneficiàries

21.1. Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents. - Realitzar les actuacions, complir l? objectiu o executar el projecte que fonamenta la concessió de la subvenció o l? ajut. - Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com al realització de l? actuació o activitat el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció o ajut. - Comunicar l? obtenció d? altres subvencions o ajuts, ingressos o recursos que financin l? actuació subvencionada. Aquesta comunicació ha d? efectuar-se tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l? aplicació dels fons percebuts. - Comunicar a l? òrgan competent qualsevol modificació de la persona representant dels sol·licitants, de l? adreça de les notificacions, de les dades bancàries, així com de les actuacions, projecte i/o planificació i estudi econòmic presentat i de la reassignació dels conceptes de despesa que preveuen els pressupostos inicialment presentats, amb anterioritat a la finalització del termini d? execució, sense que en cap cas pugui existir una modificació de l? import total del pressupost presentat. Les modificacions no comunicades poden donar lloc a la revocació total o parcial de l? ajut. - Conservar els documents justificatius de l? ajut, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte d? actuacions de comprovació i control. - Reintegrar els fons percebuts als supòsits recollits a l? article 37 de la Llei general de subvencions. - Donar l? oportuna i adequada publicitat del caràcter públic de l? actuació sotmesa a ajuts segons el model tipogràfic i el disseny facilitat per l? Ajuntament de Mataró. - Complir amb les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores. - Als efectes de donar l? adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions subvencionades relatives a elements de l? edifici, la persona beneficiària està obligada ha col·locar-hi, el més clara i fàcilment visible i identificable, el logotip corporatiu de l? Ajuntament de Mataró - Habitatge, segons el model tipogràfic i el disseny que es facilitarà a la pàgina web de l? Ajuntament i l? expressió Amb el suport de l? Ajuntament de Mataró . La col·locació del logotip ha de garantir la seva màxima difusió i ha de romandre col·locat tot el període d? execució de les obres. Caldrà incloure una prova fotogràfica de la col·locació d? aquesta senyalització en la justificació de l? ajut. - D? acord amb el previst a l? article 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quieres padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura,coneguda com la llei de la memòria històrica, l? Ajuntament de Mataró, en exercici de llurs competències, podrà retirar

les subvencions o ajudes a aquells beneficiaris privats que no retirin dels immobles respecte els qual s? han obtingut els ajuts els escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d? exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. S? exceptuen d? aquesta obligació els supòsits següents:

- a criteri tècnic, el símbol constitueixi un element fonamental de l? estructura de l? immoble la retirada del qual pugui posar en perill l? estabilitat del mateix o qualsevol altre aspecte relatiu a la seva adequada conservació. - quan les mencions siguin d? estricte record privat, sense exaltació dels enfrontats, o

quan concorrin raons artístiques, arquitectòniques o artístic - religioses protegides. Aquestes excepcions seran valorades en cada cas per la Comissió Tècnica de Qualificació dins el procediment de concessió. - Les persones físiques, propietàries d? habitatges buits, que vulguin accedir als ajuts hauran d? haver signat el contracte de compromís amb la Borsa de Mediació per al lloguer social del municipi o d? altres programes d? habitatge assequible, en el moment de la justificació de l? ajut.

21.2. Obligacions relacionades amb les principis ètics i les regles de conducta. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d? ajuts públics en l? exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l? activitat objecte de subvenció o ajut públic. - No realitzar accions que posin en risc l? interès públic. - Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d? aquestes convocatòries. - Comunicar immediatament a l? òrgan competent les possibles situacions de conflicte d? interessos. - No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l? adjudicació de la subvenció o ajut. - No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d? incidir en un procediment d? adjudicació de subvenció o ajut. - Col·laborar amb l? òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l? avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. - Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l? Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits de l? article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. - Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d? aquestes pràctiques que, al seu parer, afecti o pugui afectar el procediment. Particularment, s? abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d? igualtat d? oportunitats i de lliure concurrència. - Respectar allò previst a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d? igualtat efectiva de dones i homes. - Complir amb la normativa sectorial i específica que afecte l? actuació per la qual s? ha sol·licitat l? ajut.

- Tenir contractades les assegurances de responsabilitat civil davant de tercers, que siguin escaients, per cobrir possibles danys que es puguin derivar de les activitats objecte de subvenció o ajut. - Tenir contractada una assegurança d? accidents que cobreixi els danys personals que puguin patir les persones que hi participen.

22. Publicitat

22.1. Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de subvencions, així com de les subvencions concedides en la Base de Dades Nacional de Subvencions en els termes establerts a la Llei general de subvencions.

22.2. D? acord amb la normativa general de subvencions, no seran publicades les subvencions concedides quan la publicació de les dades de la persona beneficiària en raó de l? objecte de la subvenció pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l? honor, a la intimitat personal o familiar de les persones físiques en virtut de l? establert en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig.

22.3. L? Ajuntament de Mataró publicarà al web les bases de la convocatòria, així com la relació de subvencions concedides amb indicació de l? import, persones beneficiàries i objecte de la subvenció segons estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici de la seva publicació en altres diaris o butlletins oficials.

23. Supervisió i control

23.1. L? òrgan instructor, per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada, pot demanar documentació complementària amb la finalitat de comprovar el compliment de l? objecte de la subvenció.

23.2. Les persones beneficiàries resten sotmeses a les actuacions de control que regula la normativa aplicable sobre les formes de justificació de subvencions .

24. Incompliments, reintegraments i règim sancionador

24.1. L? Ajuntament de Mataró té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals s? atorguen els ajuts, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns.

Es realitzarà el control i seguiment de les actuacions, així com de la manca de veracitat en les dades o documents aportats per la persona sol·licitant. Es podran dur a terme inspeccions de les obres. A tal efecte la persona beneficiària ha de facilitar tot tipus de proves i d? informació a l? Ajuntament quan li fossin sol·licitades.

24.2. En el cas d? incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases o dels requisits establerts en cada convocatòria, s? aplicarà el règim sancionador previst en la normativa general de subvencions, sense perjudici de la revocació de la resolució de concessió i de l? obligació de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.

25. Garanties i límits

25.1. Si els habitatges rehabilitats acollint-se a actuacions fossin objecte de transmissió onerosa o transmissió inter vius gratuïta durant el termini de cinc anys a partir de la percepció de la subvenció, s? haurà de retornar la subvenció rebuda.

25.2. Per garantir el compliment de la finalitat de la subvenció, per a aquells ajuts que superin els 2.000€ , l? Administració podrà exigir al beneficiari l? anotació preventiva al registre de la propietat de la resolució per la qual es concedeix aquesta en els termes previstos a l? article 26.2 de Decreto de 8 de febrer de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, i d'acord amb el que disposen l'art. 136 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge i l'art. 31 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

25.3. La imputació per part de la persona arrendadora de l? import de l? ajut com a part del cost global de les obres efectuades, a l? objecte de repercutir-lo en els increments de les rendes d? arrendament o de l? actualització corresponent, pot suposar la revocació de la subvenció, prèvia instrucció de l? oportú expedient.

25.4. Els habitatges per als quals s? hagin concedit ajuts per la seva rehabilitació no podran rebre nous ajuts per al mateix tipus d? actuació fins que hagin transcorregut deu anys des de la data de resolució de concessió definitiva d? actuació protegida de rehabilitació.

26. Protecció de dades

26.1. S? informa a les persones sol·licitants, que, per a l? exercici de poders públics, les dades de caràcter personal que han de facilitar per tal d? obtenir els ajuts previstos en aquest programa seran incorporades en un fitxer de l? Ajuntament de Mataró, amb CIF P0812000H, domicili a La Riera, núm. 48, 08301 de Mataró, amb l? única finalitat de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria, d? acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades establerts per la normativa d? aplicació i, en concret, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d? abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques per que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d? aquestes dades i la normativa estatal d? aplicació.

26.2. Aquestes dades, no es cedeixen a cap tercer i les persones interessades poden exercir els drets d? accés, rectificació, cancel·lació i oposició o exercir el dret a la portabilitat de les dades, dirigint la seva petició a l? adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic lopd@ajmataro.cat Tant mateix, la persona interessada també te dret a presentar una reclamació davant l? Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

26.3. L? Ajuntament de Mataró compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

27. Detall de l? àmbit territorial d? aplicació

Els carrers i números dels carrers de cadascun dels barris són el següents:

1. Cerdanyola Nord i Sud - Av. Gatassa, del núm. 52 en endavant - Av. Josep Puig i Cadafalch, del núm. 130 al 284, parells, i del núm. 61 al 215, senars - C. Agudes - C. Almogàvers - C. Ample - C. Àngel Guimerà - C. Antoni Gaudí - C. Aragó - C. Atenes - C. Avinyó - C. Bellavista - C. Berguedà - C. Burriac - C. Calàbria - C. Calassanç Marquès - C. Carlemany - C. Creu d? en Fins - C. Ferrer i Dalmau - C. Garrotxa - C. Gatassa - C. Germà Doroteo - C. Ginesta - C. Girona - C. Granja - C. Indústria - C. Jaume I, El Conqueridor - C. Joan Ballesca i Prat - C. Joan Maragall - C. Jocs Olímpics - C. Josep M. Pellicer - C. l'Estadi - C. Lleida - C. Lluís, El Pietós - C. Lluna - C. Major - C. Mallorca - C. Mar - C. Marathon - C. Mare de Déu de la Sisa - C. Mare de Déu de Núria - C. Mare de Déu del Corredor - C. Maria Auxiliadora - C. Mas Sant Jordi, senars - C. Mirador de Ponent - C. Molí de Vent - C. Montcada, dels

- C. Montseny - C. Nàpols - C. Nord - C. Pedraforca - C. Penedés - C. Pere III, El Cerimoniós - C. Pins - C. Pla de Bages - C. Plana de Vic - C. Provença - C. Puigmal - C. Queralbs - C. Roger de Llúria - C. Roselló - C. Salessians - C. Salvador Llanas - C. Sant Daniel - C. Sant Desideri - C. Sant Doménico Savio - C. Sant Joan Bosco - C. Sant Jordi - C. Sant Josep de Calassanç - C. Sant Martí - C. Sant Miquel - C. Sant Roc - C. Sant Sebastià, senars i núm. 2 i 4 - C. Sicília - C. Sol - C. Tarragona - C. Terra - C. Tres Roques - C. Trinitat - C. València - C. Vallès - C. Verge de la Fuensanta - C. Verge de la Paloma - C. Verge de las Maravillas - C. Vitòria - Camí del Mig, del núm. 74 al 128, parells - Camí dels Capellanets - Ctra. d? Argentona - Pg. Montgrí - Pg. Ramón Berenguer III - Pl. Andalusia - Pl. Aràbia i Solanas - Pl. Canigó - Pl. Canyamars - Pl. Cardenal Vives i Tutó

- Pl. Florentí Serra Tinet - Pl. Gatassa - Pl. Isla Cristina - Pl. Mediterrani - Pl. Onze de Setembre - Pl. Rafael Casanova - Pl. Tomàs Ribas i Julià - Ptge. Baldomer Vila - Ptge. Bóns Amics - Ptge. Empordà - Ptge. Escultor Frederic Marès - Ptge. Mas Sant Jordi

- Ptge. Olot - Ptge. Òrrius - Ptge. Pascual i Vila - Ptge. Torre Palauet - Ptge. Urgell - Rda. Bellavista - Rda. Cerdanya - Rda. Cros, del - Rda. President Tarradellas - Rda. Roca Blanca - Riera d'Argentona, senars

2. Barri de Rocafonda - Av. Amèrica, del núm.1 al 115 i del núm. 118 al 170 - Av. Perú - C. Arquitecte Josep Goday - C. Blai Parera - C. Colòmbia - C. El Salvador - C. Equador - C. Frank Marshall - C. Gibraltar - C. Josep Faneca - C. Josep Poeta Punsola - C. Mare Alfonsa Cavín - C. Martin Luther King

- C. Mèxic - C. Músics Cassadó - C. Nicaragua - C. Pablo Picasso - C. Paraguai - C. Pintor Joan Miró - C. República Argentina - C. República Dominicana - C. Santiago Russinyol - C. Uruguay - Ctra. Mata, del núm 30 al 78 i del núm. 41 al 93 - Pl. Colòmbia - Rda. Pintor Rafael Estrany

3. Barri d? El Palau - Av. Amèrica, del núm. 118 al 170 - C. Alcalde Rafael Carreras - C. Astronauta Neil Amstrong - C. Bombers Madern i Clariana - C. Germà Francisco - C. Germans Castañer - C. Lapidario - C. Ramón Menéndez Pidal - C. Siete Partidas - C. Sor Lucil·la - Ctra. de Mata, del núm. 2 al 28 - Rda. Cervantes, del núm. 43 al 93

4. Barri de l? Escorxador - C. Clavileño - C. Don Quijote - C. El Toboso - C. Enric Prat de la Riba, del núm. 102 al 130 - C. Grup de Les Santes - C. Las Cantigas

- C. Sancho Panza - Pl. Dulcinea - Pl. Puerto Rico - Rda. Alfons X El Savi, del núm. 119 al 195

28. Disposició final

El no previst en les presents bases serà d? aplicació el disposat a les Bases Generals reguladores per a la concessió de subvencions per l? Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms,aprovades pel Ple de l? Ajuntament en data 4 de desembre de 1997 (BOP 23/12/1997), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto Legislativo 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento General de Subvenciones. Així com també d? acord amb el disposat a la Llei 39/2015 i 40/2015, ambdues d? 1 d? octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i de Règim Jurídic del Sector Públic, respectivament, i la Llei 26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i les vigents lleis generals pressupostàries.

****

Vivienda
Ahorro y eficiencia energética
Empresa
Energía solar
Ecología
Actividades de servicios sociales
Medio Ambiente
Industrialización
Rehabilitación de vivienda
Dependencia
Memoria histórica
Memoria Histórica y víctimas del terrorismo
Instalación de ascensores
Alquiler de vivienda
Hipotecas
Industria