Bases de la convocatòria de subvencions del Departament d'Igualtat per a l'any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Es fa públic, per a coneixement general, que per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de maig de 2018, es va acordar el següent, la part resolutiva del qual es transcriu a continuació:

1r.- Aprovar les Bases reguladores de la convocatòria en el àmbit d? Igualtat en règim de concurrència competitiva a favor d'entitats i associacions sense ànim de lucre de Cervelló per a l'any 2018.

2n.- Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en el àmbit d? Igualtat en règim de concurrència competitiva a favor d'entitats i associacions sense ànim de lucre de Cervelló per a l'any 2018 (annex 1).

3r.- Autoritzar la despesa per un import de nou-cents euros (900,00 EUR) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03_04 2312 48000 Subvencions per a projectes d'igualtat.

4t.- Fer constar que el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds de subvencions serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que es disposa en el punt 5.1 de les Bases reguladores de la convocatòria.

5è.- Enviar les dades estructurades, el text complert i l? extracte de la present convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d? allò disposat a l? article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

6è.- Publicar al present acord al Butlletí Oficial de la Província, al e-tauler d'anuncis de la Corporació i al web municipal.

7è.- Comunicar el present acord al Departament d'Hisenda de l'Àrea de Serveis Generals i Ordenació del Territori.

Annex 1.- Bases convocatòria

Bases de la Convocatòria de subvencions del Departament d'Igualtat per a l? any 2018

1.- Objecte

L? objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió, justificació i pagament de les subvencions en règim de concurrència competitiva durant l? any 2018 dins dels límits establerts en el pressupost municipal, a aquelles entitats i associacions sense ànim de lucre que duguin a terme activitats i projectes durant l? any 2018 en els àmbits temàtics següents:

Projectes de promoció i foment per la lluita i la Sensibilització sobre la desigualtat de gènere. Aprenentatge i desenvolupament de recursos per a l'apoderament de la dona. Foment d'accions i promoció d'actituds positives i actives, en la prevenció de la violència masclista. Projectes, activitats o serveis dirigits a la ciutadania amb el principal objectiu de donar suport a la conciliació de la vida familiar, personal i professionals o en la corresponsabilitat.

El criteri dels serveis a subvencionar no es definirà pel col·lectiu que agrupa l? associació, sinó per a les persones a qui van dirigides les activitats i pel tipus d? acció proposada.

Les entitats podran fer entrega d'un o més projectes per cada una de les línies d'actuació.

2.-Projectes

Les subvencions es referiran al desenvolupament de programes, activitats o serveis que es realitzin en part o en la seva totalitat, durant l? any 2018 en el terme municipal de Cervelló. Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d? interès públic o social a Cervelló. Les subvencions tindran per objectiu finançar projectes que promoguin:

- El foment de la presència del col·lectiu de dones en tots els àmbits de la vida ciutadana (polític, educatiu, social, econòmic, etc..). - El treball associatiu femení per tal de facilitar, des de la diversitat, la participació de les dones en la construcció d? un model de societat més acord amb els desitjos i necessitats de les ciutadanes. - La construcció i visibilització d? una imatge de les dones (en els mitjans de comunicació, en el món laboral, acadèmica, etc...) en la que es reconegui el seu paper en la societat actual. - La promoció de la dona mitjançant estudis, projectes culturals i/o artístics. - La prevenció, abordatge i eradicació de la violència contra les dones. - La divulgació i sensibilització dels drets de les dones per a la superació de les desigualtats existents. - La incorporació de forma plena a les dones dins l? àmbit de les TIC? s. - La definició d? un nou pacte social entre homes i dones, per a un correcte repartiment dels usos dels temps i foment de la corresponsabilitat.

3.- Règim jurídic

El règim jurídic d? aquesta convocatòria es determina a les Bases reguladores aprovades pel Ple de l? Ajuntament en data 20 d? abril de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 4 d'agost de 2017, i en particular tot el relatiu al procediment, les obligacions dels beneficiaris, l? acreditació i cobrament de la subvenció i les infraccions i sancions són d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el seu Reglament de desenvolupament, l? Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 d? octubre de 2012, les bases d? execució del Pressupost General per l? exercici en vigor i la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú a les administracions públiques.

4.- Requisits que han de reunir els beneficiaris

4.1- Podran obtenir la condició de beneficiari aquelles entitats que tramitin la corresponent sol·licitud i que acompleixin els següents requisits:

a) Que no tinguin afany de lucre

b) Estar legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d? Entitats de l' Ajuntament de Cervelló

c) Haver justificat degudament les subvencions concedides en edicions anteriors, dins del termini marcat en la convocatòria anual corresponent

d) Complir amb tots els requisits establerts per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d? obres, activitats i serveis dels ens locals, per l? Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament, publicada en el BOPB de 19 d? octubre de 2012 i, en el seu cas, pel que estableixi la corresponent convocatòria.

4.2- No podran sol·licitar les subvencions les següents entitats o associacions:

Entitats, associacions i/o col·lectius que no respectin l? actual marc democràtic, que no assumeixin els principis de conducta reconeguts, com ara la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar, o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfones o misògines.

5.- Presentació de sol·licituds

5.1 Termini i la forma

El termini de presentació de sol·licituds, en convocatòria única, serà de vint dies hàbils a comptar des de l? endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud amb la documentació referida en qualsevol dels llocs i formes que preveu l? article 16 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú. També es podran presentar presencialment al Registre General de l? Ajuntament de Cervelló, en l? Oficina d? Atenció al Ciutadà, en l? horari vigent que es pot consultar a la pàgina web municipal (www.cervello.cat).

5.2 La sol·licitud

Les bases reguladores d? aquesta convocatòria de subvencions, així com els models normalitzats, establerts tant per a la sol·licitud com per a la seva justificació, es podran consultar a la pàgina web de l? Ajuntament de Cervelló, a l? Oficina d? Atenció al Ciutadà i estan recollits als annexos de les presents bases.

Hauran de presentar els documents següents degudament complimentats i signats:

Sol·licitud de la subvenció (segons model oficial Annex 2 d'aquesta convocatòria). Projectes. Model de sol·licitud de transferència bancària. Acta de constitució de la Junta Directiva o certificat de renovació actual. Declaració responsable (obligacions tributàries). Declaració responsable (protecció a la infància i adolescència).

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l? acceptació de les normes que la regulen.

6.- Procediment de la concessió

Un cop presentada la sol·licitud amb els seus corresponents documents, es comprovaran que s? ajusten als requisits. En el cas que es detectin errors materials en el documents presentats, es requerirà, l? esmena d? acord amb el que preveu l? article 68 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, per la qual s? aprova el règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

La revisió, valoració de sol·licituds de subvencions i formulació de la proposta de concessió de subvencions per a l? any 2018, es farà des de la comissió d'avaluació del Departament d? Igualtat i seran informades per l? Òrgan col·legiat establert en l? Ordenança reguladora de Subvencions de l? Ajuntament que emetrà un esborrany de proposta de resolució de les subvencions.

La concessió de les subvencions per a programes estables i continuats que tinguin una projecció al municipi, podran donar lloc a la formalització de convenis marc entre l? Ajuntament i l? entitat beneficiària de la subvenció. Hauran de detallar l? objecte del conveni el seu període de vigència, així com recollir la totalitat de drets i obligacions de les dues parts, d? acord amb els aspectes generals de

la present normativa, així com es podran incorporar altres aspectes específics que no quedin explícitament detallats en les presents bases.

L? establiment de convenis pot produir-se per alguna de les condicions següents: a) Que l? activitat, programa o projecte a subvencionar sigui una proposta d? interès per a tot el

municipi i sigui necessari explicitar compromisos molt específics

a) Que l? activitat, programa o projecte per la seva complexitat requereix d? un seguiment

específic

b) Que es valori necessari concretar acords o aspectes concrets més enllà del que es regula

en la present normativa.

El termini per a l? atorgament de les subvencions no excedirà de tres mesos a comptar des de la data del tancament de presentació de sol·licituds, transcorregut l'esmentat termini sense notificació de la resolució del procediment tramitat, la sol·licitud s? entendrà desestimada.

L? òrgan corresponent de la resolució del procediment per a l? atorgament de les subvencions serà la Junta de Govern local, en virtut del Decret 20150623-3SGAJ de Delegació de competències en la Junta de Govern Local.

7.- Consignació pressupostària

El crèdit pressupostari que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec a l'aplicació pressupostaria següent: 03_04 2312 48000 Subvencions per a projectes d'igualtat per una quantia màxima de nou-cents euros (900,00EUR).

L? import de la subvenció estarà vinculat a la ponderació realitzada en base als criteris recollits als annexos de la present convocatòria.

8.- Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables, aquells que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i es realitzin entre l? 1 de desembre de 2017 i el 30 novembre de 2018.

A l'efecte d'obtenció de subvenció i de la seva justificació, seran subvencionables:

a) Les despeses de material fungible: impremta, fullets, publicitat i altres despeses consumibles relacionades directament amb l'activitat a subvencionar.

b) Les despeses derivades de l'elaboració i edició de vídeos o altres suports, així com els derivats de les publicacions de les diferents activitats.

c) Les despeses derivades de contractacions (personal professional, personal assalariat i altres serveis per a l'execució directa del projecte/activitat).

d) Les despeses derivades de l'execució de l'activitat d'impacte directe als destinataris del projecte.

No serà objecte de la subvenció despeses derivades del funcionament intern de l'entitat.

La subvenció no serà superior al cost total del projecte/activitat i la seva quantia es determinarà tenint en compte l'aplicació del criteris tècnics generals i específics.

9. Obligacions dels beneficiaris

Atorgada al subvenció, els beneficiaris estan obligats a:

Acceptar de manera expressa l? atorgament de la subvenció.

ýÿ Realitzar l? activitat per a la qual s? atorga l? ajut en els termes i terminis indicats en la convocatòria i en l? acord d? atorgament. ýÿ ýÿ

Justificar documentalment el bon fi de la subvenció. Facilitar la fiscalització de l? Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s? atorga la subvenció. ýÿ Comunicar a l? Ajuntament l? obtenció de subvencions o ajuts per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic nacional o internacional. ýÿ Retornar els diners de la subvenció concedida si l? activitat o projecte no s? ha portat a terme o s? ha desenvolupat parcialment. ýÿ Comunicar a l? Ajuntament qualsevol alteració important del pressupost que es produeixi amb posterioritat, o canvis importants a l? activitat subvencionada.

ýÿ Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent. ýÿ Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci el departament municipal corresponent. ýÿ ýÿ

Demanar l? emblema en vigor a l? Ajuntament.

Fer constar en el material de difusió i publicitat l? emblema en vigor de l? Ajuntament. Fer constar la col·laboració per part de l? Ajuntament en les activitats subvencionades. ýÿ Obtenir el consentiment exprés (amb autorització) de l? Ajuntament del material de difusió i

publicitat abans de fer-lo públic. ýÿ En cas que les activitats a desenvolupar impliquin contacte habitual amb menors d? edat,

l? entitat beneficiària haurà de disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participen en el projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte es compromet a aportar una nova certificació. ýÿ Justificar la destinació dels fons i les quanties atribuïdes, i facilitar a l? ajuntament de

Cervelló la comprovació i verificació del compliment de les condicions exigides en l? acord.

10.- Forma de pagament

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte bancari de la persona física o jurídica sol' licitant i sota la seva responsabilitat.

L? entitat un cop atorgada la subvenció i acceptada mitjançant document d? acceptació, pot sol' licitar el 50% de la bestreta de la subvenció.

L? últim pagament, una vegada s? hagi justificat correctament l? aportació total atorgada per part de l? entitat destinatària de la subvenció.

11.- Justificació

Les subvencions atorgades hauran d? ajustar-se al que s? estableix a les Bases reguladores de les subvencions destinades a entitats i associacions en l? àmbit de Cultura, Esports, Joventut, Educació, Benestar Social, Salut a les Persones, Ocupació, Medi Ambient, Cooperació, Gent Gran, Sanitat i Salut Pública i Igualtat de Cervelló, aprovades pel Ple de l? Ajuntament en data 20 d? abril (BOPB de 4 d'agost de 2017), i a l? Ordenança General de subvencions de l? Ajuntament aprovada pel Ple de l? Ajuntament de Cervelló en sessió ordinària de data 29 de maig de 2012 ( BOPB de 19 d? octubre de 2012) i justificar-se abans del dia 4 de desembre de 2018 i amb la presentació dels documents que es detallen a continuació:

Memòria d'activitats (segons model normalitzat- Annex 5)

Memòria econòmica justificativa del projecte i/o activitat subvencionada que comprèn:

- Declaració responsable (model normalitzat).

- Relació de despeses corresponents a la subvenció atorgada (model normalitzat Annex 6).

- Factures originals o còpies compulsades i autentificades, amb les corresponent còpies, amb la signatura del representant i segell de l'entitat amb el justificant de pagament. Les factures han d'anar amb el mateix ordre de la relació de despeses. En el cas que l'import imputat de la factura sigui menor al 100%, s'haurà de fer constar a la factura l'import que s'imputa amb la signatura de l'entitat.

- Compte justificatiu, on es detallen totes les fonts de finançament rebudes per part de l'entitat per execució del projecte (model normalitzat - Annex 7).

En el cas que es justifiqui la subvenció amb despeses de personal:

Personal contractat:

- Nòmines originals o còpies compulsades, amb les corresponents còpies autentificades, amb la signatura del representant i segell de l'entitat i amb el justificant de pagament.

- Originals amb les corresponents còpies del documents de cotització a la Seguretat Social, models TC1 i TC2, acompanyats de la corresponent acreditació de pagament.

- Originals amb les corresponents còpies dels documents justificatius de la liquidació de l'IRPF efectuada, acompanyats de la corresponent acreditació de pagament.

Professional externs amb retenció d'IRPF:

- Originals amb les corresponents còpies dels documents justificatius de la liquidació de l'IRPF efectuada, acompanyats de la corresponent acreditació de pagament.

- Relació d'altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació d'import i procedència o declaració de la seva inexistència (model normalitzat).

- Si s'escau, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats a la relació.

- Si s'escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l'art. 31.3 de la Llei general de subvencions.

Documentació gràfica on consti 'amb el suport de l'Ajuntament de Cervelló' o, en el seu defecte, declaració que no s'ha realitzat. En cas de fer documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia.

Els models normalitzats es podran trobar a la pàgina web o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Cervelló.

S'haurà de justificar com a mínim el total de la subvenció atorgada.

La manca de justificació comportarà la revocació de la subvenció concedida.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplerts, es comunicarà a l? interessat/da la necessitat de solucionar les deficiències detectades en un termini de deu dies hàbils, a comptar de l? endemà que sigui notificat; amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de l? ajuda segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s? hagués avançat el seu pagament.

Quan a conseqüència de l? anul·lació, revocació o de la revisió de l? ajut, l? import definitiu d? aquest sigui inferior a l? import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l? excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar l? ajuda el/la beneficiari/ària que hagi percebut l? ajuda falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; el/la beneficiari/ària que hagi incomplert totalment o parcialment l? objectiu de l? ajuda; el/la beneficiari/ària que hagi incomplert l? obligació d? aportar els justificants en els terminis establerts; el/la beneficiari/ària que oposi resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LSG.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l? exigència de l? interès de demora des del moment del pagament de l? ajuda fins a la data en què s? acordi la procedència del reintegrament.

12.- Publicitat de les subvencions concedides

Les ajudes atorgades a l'empara d'aquestes bases serà objecte de publicitat, amb indicació de l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de l'ajuda, en els mitjans que es detallen a continuació:

- Inferior a nou-cents euros (900,00 EUR), en el tauler d'anuncis de la corporació.

13.- Criteris de valoració

Seran d? aplicació els criteris tècnics de valoració dels projectes que s? estableixen en l'annex 1 d? aquesta convocatòria, a més dels criteris generals d? atorgament de les subvencions en el seu article 5 de les Bases reguladores de les subvencions destinades a entitats i associacions en l? àmbit de Cultura, Esports, Joventut, Educació, Benestar Social, Salut a les Persones, Ocupació, Medi Ambient, Cooperació, Gent Gran, Sanitat i Salut Pública i Igualtat de Cervelló, aprovades pel Ple de l? Ajuntament de data 20 d? abril (BOPB de 4 d'agost 2017).

La valoració final del projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en ambdós grups de criteris tècnics (generals i específics) amb un màxim de 100 punts, i haurà d'assolir una puntuació mínima de 60 punts globals; per tant, no podran rebre subvenció els projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.

L'import que li correspondrà a cada entitat es calcularà dividint l'import total de la convocatòria pel sumatori de punts obtinguts per a tots els sol·licitants (valor punt), i multiplicant el valor punt pel nombre de punt obtingut en la sol·licitud.

Valor punt = Import total (EUR) / £? Punts totes les sol·licituds.

14- Comissió de valoració de les sol·licituds

L'òrgan competent per l'ordenació, instrucció i resolució de la subvenció serà la comissió d'avaluació de l'àmbit d? Igualtat. Aquest comissió avaluarà les peticions amb els criteris generals i específics (Annex 1.1 de la convocatòria). La comissió estarà integrat per l'alcalde o persona en qui delegui; pel regidor que atorgui la subvenció o persona en qui delegui i pel el personal administratiu del Departament d'Igualtat.

15.- Protecció de dades de caràcter personal

D? acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s? informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l? Ajuntament de Cervelló, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta convocatòria de l? Àrea de Serveis a les Persones de l? Ajuntament de Cervelló, d? acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Així mateix, s? informa a la persona interessada de la possibilitat d? exercir els drets d? accés, rectificació, cancel·lació i posició, en les termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en qualsevol dels llocs i formes que preveu l? article 16 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú. També es poden presentar presencialment al Registre General de l? Ajuntament de Cervelló, en l? Oficina d? Atenció al Ciutadà, en l? horari vigent que es pot consultar a la pàgina web municipal (www.cervello.cat).

16.- Compatibilitat amb altres subvencions

La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions concedides per altres administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat. Tanmateix, no serà compatible amb cap altre subvenció atorgada per l' Ajuntament de Cervelló.

Annex 1.1- Criteris tècnics de valoració dels projectes

Criteris tècnics establerts per a l? atorgament de les subvencions són els següents

Criteris Generals (màxim 40 punts) Punts

Espais de participació dels socis en el funcionament de l'entitat i disseny dels projectes i activitats. 2

Capacitat i qualitat democràtica de l'entitat Els recursos propis permeten el funcionament ordinari de l'entitat. 1

Participació del destinatari del projecte en el disseny i/o execució del mateix. 1

Participació en xarxes socials. 1

L'impacte del projecte no es limita als socis de l'entitat. 5

Impacte social L'execució de les activitats es duen a terme conjuntament amb altres entitats i/o serveis públics del municipi. 5

El projecte va adreçat a col·lectius Dones i LGTBI. 10

Perspectiva de gènere El projecte té en compte el llenguatge inclusiu. 5

Defensa i promoció dels drets humans

El projecte promou el treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences). 10

Criteris específics (màxim 60 punts) Punts Inclusió al llarg del projecte i de forma transversal de necessitats, interessos, aspiracions i problemàtiques específiques de dones i homes i/o del disseny d'itineraris diferenciats en relació als processos d'inserció soci-laboral, integració social, igualtat d'oportunitats i processos d'acolliment, que promoguin la igualtat de Complementarietat o col·laboració municipal. 10

dones i homes.

Gratuïtat de les activitats realitzades, dirigides a dones en situació de vulnerabilitat. El projecte aporta coneixements en l'àrea de la igualtat de les persones mitjançant activitats i/o tallers d'habilitats i competències de les persones. Aportació per part de l'entitat de recursos propis, infraestructura i material.

Impacte i foment de l'associacionisme femení en el col·lectiu jove municipal.

Realització de les activitats amb personal de contractació directa. 5 Viabilitat del projecte/activitat Realització de les activitats amb personal de contractació directa amb personal subcontractat. 5

Realització de les activitats amb voluntariat. 10 Equilibri pressupostari del projecte en relació amb l'impacte amb la ciutadania. 10

La valoració final del projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en ambdós grups de criteris (generals i específics) amb un màxim de 100 punts, i haurà d'assolir una puntuació mínima de 60 punts globals; per tant, no podran rebre subvenció els projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.

RECURSOS:

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició, que és potestatiu, davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, o bé directament contra aquest acte administratiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona o del vostre domicili, si s'escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta (transcorregut un mes des de la data de la interposició sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Cervelló, 24 de maig de 2018

La regidora d'Igualtat Davant meu, el secretari general

Marian Herrera Fernández Juan Antonio Gil Lemus

Educación
Cultura
Salud
Estudios
Tecnologías de la información
Infancia
Bienestar social
Medio Ambiente
Tercera edad