Bases de la convocatòria de subvencions a entitats que desenvolupen programes de foment dels esports minoritaris i d'alta competició al municipi de Sant Adrià de Besòs. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 25/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 18 de maig de 2018, va adoptar el següent acord:

1. Aprovar inicialment les Bases de la convocatòria de Subvencions per les entitats esportives de Sant Adrià de Besòs Besòs que desenvolupen els següents programes de Foment dels esports minoritaris i d? alta competició al municipi de Sant Adrià de Besòs l? any 2018: L? Handbol, l? hoquei subaquàtic, el bàsquet femení i la natació.

2. L? import màxim de les ajudes que s? aproven concedir d? acord amb les bases és de 160.000€ amb càrrec a l? aplicació pressupostària 104 3410 48012.

3. Sotmetre a informació pública aquesta normativa per un termini de vint dies mitjançant anunci en el BOP perquè es puguin presentar reclamacions o al·legacions. En el cas que no se'n presentin, aquestes Bases s'entendran aprovades definitivament..

4. Simultàniament al termini d'exposició pública de les Bases, es podran presentar sol·licituds de subvencions d'acord amb l'establert a les mateixes Bases, si bé l'atorgament de subvencions s'ajornarà en el cas que es presentin reclamacions o al·legacions.

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER LES ENTITATS ESPORTIVES DE SANT ADRIÀ DE BESÒS QUE DESENVOLUPEN PROGRAMES DE FOMENT DELS ESPORTS MINORITARIS: L'HANBOL, L'HOQUEI SUBAQUÀTIC, EL BÀSQUET FEMENÍ I LA NATACIÓ ANY 2018

Seran d'aplicació a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reglament de Subvencions, Real Decret 887/2006, així com les Bases d'execució del Pressupost 2018.

El Servei d'Esports té entre els seus objectius promoure les activitats esportives, el foment de la més amplia participació en les pràctiques esportives i la promoció dels valors esportius.

La política municipal de foment de l'associacionisme, de suport al teixit social, de foment dels esports minoritaris, té un dels seus instruments en l'atorgament d'ajuts econòmics. Amb aquesta convocatòria de subvencions es vol donar suport a les entitats esportives que, a la nostra ciutat realitzin activitats amb programació anual o puntuals que incideixin en la creació i l'enfortiment dels esports esmentats , el suport a la seva tecnificació, el suport a l'esport d'alta competició, així com a esdeveniments esportius d'especial rellevància i de caire puntual.

Aquestes bases específiques per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'esport de l? handbol, l'hoquei subaquàtic, el bàsquet femení i la natació seran una eina per vehicular les demandes d'aquells sectors del moviment esportiu associatiu de la ciutat de Sant Adrià de Besòs.

PRIMERA.- Objecte de la subvenció.

L'objecte de les presents Bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajuts que atorgui l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a les entitats esportives del municipi que fomentin els esports minoritaris de de l? handbol, l'hoquei subaquàtic, el bàsquet femení i la natació.

Els ajuts vindran referits a les despeses en que incorrin les entitats per la promoció d'aquests esports i el desenvolupament de programes i activitats esportives que realitzin aquestes entitats durant l'any 2018 en el municipi.

Queden excloses les activitats que puguin ser motivades de forma individual o específica i que puguin ser objecte de subvencions municipals nominatives.

El pressupost màxim ascendeix a 160.000 € , amb càrrec a la partida 104 3410 48012

SEGONA.- Beneficiaries

Tindran la consideració de beneficiaris:

- Les persones jurídiques que siguin entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que es trobin degudament inscrites al Registre de la Secretaria General de l'Esport, o bé en el corresponent registre de la Generalitat de Catalunya, i en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes en el moment de la sol·licitud o que estiguin en període de tramitació abans del corresponent atorgament de la subvenció, condicionades a la seva efectiva inscripció, que compleixin els objectius, projectes i activitats proposats en el moment de la sol·licitud i/o que fomentin els esports: de waterpolo, hanbol, el voleibol, la natació i hoquei subaquàtic, i activitats físiques d'utilitat pública o interès social o que promoguin una finalitat pública.

TERCERA.- Sol·licituds

La sol·licitud cal formalitzar-la en els models normalitzats complimentats íntegrament i presentarla, juntament amb la següent documentació:

1. Fotocopia del DNI de la persona autoritzada per a la signatura de la sol·licitud.

2. Fotocopia de la Targeta d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

3. Sol·licitud de subvenció, annexes 1 a (còpia per a l'Ajuntament) 1 b (còpia per a l'associació).

4. Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, o complimentar adequadament l'annex 2, amb signatura del president/a.

5. Certificat positiu de l? Agència Tributària, o complimentar adequadament l'annex 2, amb signatura del president/a.

6. Certificat de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs conforme està al corrent de pagament de totes les obligacions respecte aquest, o complimentar adequadament l? annex 2, amb signatura del president/a.

7. Atorgament d'autorització a la persona que sol·licita la subvenció i acceptació de la normativa reguladora per part de la junta que la sol·licita, amb la certificació de la junta sol·licitant, amb la seva composició, validant o actualitzant les dades de l'entitat, annex 3.

8. Projecte o programa d'activitats, amb el calendari d'execució previst, per a les quals es demana la subvenció, segons el model de fitxa que s'adjunta en l'annexes:

4 a calendari 4 b fitxa per cada programa i/o activitat 4 c pressupost per cada programa i/o activitat

9. Previsió del pressupost de l'entitat per a l'any 2018, incloent-hi tots els ajuts o subvencions sol·licitats a aquesta o altra administració, annex 5.

10. Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de subvencions, annex 6.

L? esmentada documentació s? haurà de registrar al Registre General de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Oficina d'Atenció al Ciutadà - OAC (Pl. de la Vila, 12, planta baixa, de dilluns a dijous, de 9 a 13:45 i de 16 a 18:45 hores i divendres de 9 a 13:45 hores) Telèfons: 93 381 20 04, ext. 6022

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies a comptar a partir del dia següent de la data de publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província -BOP.

La presentació dels documents esmentats serà condició necessària per a la tramitació de la sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies a comptar a partir del dia següent de la data de publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província -BOP.

Les Bases Particulars Reguladores d'aquesta convocatòria de subvencions, es poden consultar a la pàgina de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: http://www.sant-adria.net .

Tota modificació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció (programes, pressupost, etc.), hauran de ser comunicades a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a la seva acceptació i, en tot cas, l? obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de l'import atorgat.

CINQUENA.- Barem específic de valoració.

PUNTS MAXIMS

a) Aportació en el desenvolupament de valors cívics, democràtics i solidaris i d? interès general per al municipi. 5

b) Promoció de l? esport per a tothom 10

c) Nivell d'estabilitat i continuïtat de l'entitat i de les seves activitats. 5

d) Innovació per a la dinàmica de la ciutat que aporta l'entitat i/o les seves activitats. Participació activa en el suport de projectes i/o activitats municipals (Festa Major, Adrilàndia, Mostra...). 5

e) Creació de programes esportius integradors (discapacitats, 10 immigrants, polítiques de gènere...)

f) Treball realitzats conjuntament amb altres entitats del municipi 10 o externes per a la promoció de l? esport.

g) Nombre de ciutadanes i ciutadans beneficiaris dels programes o activitats desenvolupats per l'entitat. 5

h) Participació activa en òrgans superiors de coordinació municipals i d'altres, consells, coordinadores, etc.. 5

I) Recerca de recursos, externs a l'Ajuntament, per al finançament de les activitats. 5

j) Despeses generades pel lloguer i el manteniment dels locals i espais utilitzats. 10

k) Nivell d'adequació dels programes i/o activitats del hoquei subaquàtic l'hanbol i el waterpolo als objectius de l'entitat. 10

L) Capacitat operativa de l'entitat, relació entre objectius, recursos i funcionament. 5

m) Assistència a seminaris i/o cursos de formació per a la millora 5

de la gestió i funcionament de l'entitat.

n) Participació en competicions oficials i estatals de lliga que s'hagin 10 assolit per mèrits propis.

L? import a concedir a cadascuna de les entitats es farà per distribució proporcional entre els sol·licitants, en relació als punts assignats, i podrà esgotar l? import aprovat.

SISENA.- Composició de la Comissió Qualificadora.

Presidenta: El Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Ciutadania i Serveis a la Persona.

Vocals: Regidor d'Esports. Responsable del servei d'Esports. Tècnic d'esports El secretari

Secretaria: La Secretaria de la Corporació o funcionari en el que es delegui.

Interventor: L'Interventor de la Corporació o funcionari en el que es delegui.

SETENA.- Acceptació de la subvenció.

Els beneficiaris de la subvenció hauran de signar la seva acceptació, i les responsabilitats que s'esdevenen de la mateixa. Aquesta signatura es troba inclosa en la mateixa sol·licitud, annex 1. Les responsabilitats són les següents:

a) Acceptar i complir l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i les obligacions assenyalades a l'article 14 de la LGS.

b) Estar inscrita l'entitat al Registre d'Entitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport o bé en el corresponent registre de la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes abans de la sol·licitud o que estiguin en període de tramitació abans del corresponent atorgament de la subvenció, condicionades a la seva efectiva inscripció efectiva.

c) Complir l'objectiu, executar el projecte o l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de subvencions. Les subvencions només poden ser utilitzades per a la realització dels projectes per als quals va ser atorgades. Justificar davant l'òrgan que concedeix o l'entitat col·laboradora, si s'escau, el compliment dels requisits i les condicions i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudir de la subvenció.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que l'ajuntament consideri necessàries, i aportar tota informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

e) Haver justificat les subvencions de l'ajuntament concedides anteriorment, així com no haver incorregut en cap causa de reintegrament.

f) Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs , en funció de l'àmbit d'atorgament de la subvenció o el logotip de l'ajuntament.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

VUITENA.- Pagament.

El pagament de les subvencions es realitzarà una vegada s'hagi pres l'acord per part de la Junta de Govern per al qual s'aprovi la subvenció, en la seva totalitat i en concepte de bestreta.

Els beneficiaris quedaran exempts de la prestació de fiança en garantia del pagament anticipat de la subvenció, en atenció al seu caràcter.

NOVENA.- Justificació

Les entitats beneficiàries de subvenció una vegada realitzada l? activitat subvencionada, o en tot cas abans del dia 31 de gener de 2019, hauran de presentar la documentació justificativa d? execució del programa de la subvenció i d'haver aplicat la subvenció a la finalitat per a la qual es va concedir:

a) Memòria de l'activitat

b) Quadre de despeses produïdes, amb les fotocòpies compulsades dels rebuts i/o les factures. Aquest quadre es lliurarà a l'entitat acompanyant la notificació de la concessió de la subvenció

c) Còpia de la propaganda editada (cartells, programes, etc.), en què haurà de constar: amb el suport de l? Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Les factures, hauran de complir els requisits establerts en el RD 1619/2012, de 30 de novembre, que regula les obligacions de facturació. Aquests requisits són els següents:

Número de factura. Dades identificatives del destinatari, que haurà de ser l'entitat subvencionada (nom, denominació o raó social, NIF i domicili). Descripció detallada i preu unitari de l'operació i la seva contraprestació total. (Hauran de fer referència de manera expressa al fet que les despeses generades, ho siguin per l'activitat objecte de la subvenció, i expressar amb detall els béns o serveis adquirits). Haurà de reflectir-s? hi l'IVA que correspongui. (Quan la quota es repercuteixi en el preu ha d'identificar-se l'expressió 'IVA inclòs'). Lloc i data de l'emissió. (La data d'emissió ha d'estar compresa dins del termini establert en l'activitat objecte de la subvenció).

Els documents que justifiquen les despeses han de ser fotocòpies compulsades, dels rebuts o de les factures originals. Per poder realitzar aquesta compulsa s? haurà de presentar els documents originals i les fotocòpies dels mateixos a l? Oficina d? Atenció al Ciutadà (OAC). Les fotocòpies compulsades es quedaran amb l? expedient de justificació i els originals, en els que s? hi farà constar Aquest document ha servit per justificar una subvenció atorgada per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 2018 seran retornats.

Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, es requerirà el beneficiari per què faci les rectificacions oportunes en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

DESENA.- Reintegrament de la subvenció

La manca de justificació comportarà la revocació de la subvenció concedida i, en conseqüència, la devolució dels fons públics no justificats.

Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l? exigència de l? interès de demora des de el moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s? acordi la procedència del reintegrament, en conformitat amb el capítol II Base 25ª de les bases d? execució del Pressupost.

ONZENA.- Obligats al reintegrament

Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques que gaudeixin de la condició de beneficiaris.

Seran responsables subsidiaris de l? obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d? ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

DOTZENA.- Normativa d? aplicació

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les bases d? execució del pressupost municipal per al present exercici, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L? Alcalde,

Joan Callau Bartolí

Sant Adrià de Besòs, 18 de maig de 2018

Deporte
Natación
Actividades deportivas
Eventos
Deporte
Actividades de servicios sociales
Alquiler de vivienda
Discapacidad
Fiestas Populares