BASES DE LA CONVOCATORIA VI CONCURSO DE EMPRESAS Y PROYECTOS EMPRESARIALES EMPRENDEDORES DE LA MANCOMUNITAT DE L´ALCOIÀ I EL COMTAT 2017 - Boletín Oficial de Alicante de 13-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Alicante
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 13/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

10705 BASES DE LA CONVOCATORIA VI CONCURSO DE EMPRESAS Y PROYECTOS EMPRESARIALES EMPRENDEDORES DE LA MANCOMUNITAT DE L´ALCOIÀ I EL COMTAT 2017

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL VI CONCURS D? EMPRESES I PROJECTES EMPRESARIALS EMPRENEDORS DE LA MANCOMUNITAT DE L? ALCOIÀ I EL COMTAT PER A L'EXERCICI 2017

BASES

La Mancomunitat de Municipis de l? Alcoià i el Comtat, atenent que una de les seues principals finalitats és el desenvolupament local, la promoció econòmica i el foment empresarial i de l? ocupació en el territori del seu àmbit, convoca el VI Concurs d? Empreses i Projectes Empresarials Emprenedors de la Mancomunitat de l? Alcoià i el Comtat amb la voluntat de fomentar la iniciativa emprenedora de noves activitats econòmiques al seu territori.

Per a aquests fins es compta amb el suport i la col·laboració de la Cambra de Comerç d? Alcoi, IDEAS-UPV del Campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, del Centre Europeu d? Empreses Innovadores (CEEI) d? Alcoi-València, la Federació d? Associacions de Jóvens Empresaris de la Província d? Alacant (JOVEMPA) i les Agències de Desenvolupament Local dels Ajuntaments de la Mancomunitat de l? Alcoià i el Comtat, totes aquestes institucions compromeses amb l? Emprendedurisme.

PRIMERA. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

La dotació econòmica destinada per part de la Mancomunitat al present concurs serà de 6.000,00.- € , que compta amb cobertura pressupostària en l? aplicació 479.01-433 del Pressupost General de la Mancomunitat de l? Alcoià i el Comtat aprovat per al present exercici 2017, denominada Premis VI Concurs Emprenedors , en la que existeix crèdit suficient i adequat per fer front a la despesa esmentada.

SEGONA. OBJECTE DEL CONCURS.

Constitueix l'objecte d'aquest concurs premiar a empreses, projectes i iniciatives empresarials viables amb potencial generador d'ocupació, així com els valors mediambientals i agroalimentaris d? aquests, potenciant el desenvolupament socioeconòmic de les comarques de l? Alcoià i el Comtat.

TERCERA. CATEGORIA DE PREMIS

I. PREMI MILLOR EMPRESA

Reconeix i gratifica noves iniciatives empresarials viables ja en funcionament, amb potencial generador d'ocupació i d? activitat econòmica, independentment del sector d? activitat. Aquest premi es dividirà en les següents categories:

1. Millor empresa 2. Millor empresa eco-sostenible 3. Millor empresa agropecuària

II. PREMI MILLOR PROJECTE EMPRENEDOR

Reconeix i gratifica el desenvolupament de noves iniciatives empresarials no posades encara en funcionament, que presenten un pla d'empresa desenvolupat, amb potencial generador d'ocupació i d? activitat econòmica, independentment del sector d? activitat.

QUARTA. BENEFICIARIS.

' A. Amb caràcter general:

Empreses ubicades als municipis de la Mancomunitat de l? Alcoià i el Comtat i projectes empresarials susceptibles de materialitzar-se en aquests municipis.

Un/a mateix/a empresa o projecte empresarial únicament podrà presentar-se a una de les 2 Modalitats de premi previstes en la Base 3ª (I i II), podent ser premiat/premiada dins d? ella en qualsevol de les categories d? eixa modalitat però no en més d? una categoria simultàniament.

Quedaran excloses a una modalitat de premis aquelles empreses o projectes presentats en anteriors edicions per a eixa mateixa modalitat.

Una mateixa empresa o projecte emprenedor no podrà presentar-se a cap categoria de premis d? aquesta convocatòria si ha resultat guanyador d? un premi en edicions anteriors.

' B. Amb caràcter específic:

B.1 Per al PREMI MILLOR EMPRESA:

Persones físiques o jurídiques que es troben exercint activitats emprenedores, de qualsevol sector, el projecte de les quals haja acabat constituint-se com a empresa entre 1 de Gener de 2017 i fins a la data de finalització del termini de presentació d? instàncies per a la present edició, ambdós inclosos.

B.2 Per al PREMI MILLOR PROJECTE EMPRENEDOR:

Persones físiques que presenten iniciatives o projectes empresarials emprenedors, de qualsevol sector, que siguen susceptibles de materialitzar-se o acabar constituint-se com a empresa durant els anys 2017-2018 però que encara no estiguen materialitzats o constituïts com a tals en la data de finalització del termini de presentació d? instàncies per a la present edició.

CINQUENA. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

' A. Amb caràcter general: ' Instància en què: ' Sol·liciten participar en el Concurs d'Emprenedors de la

Mancomunitat de Municipis de l? Alcoià i el Comtat, especificant a quina de les 2 Modalitats de premi previstes en la Base 3ª (I i II) desitgen concórrer. ' El sol·licitant faça constar que no es troba incurs en cap de les

causes que impedisquen obtindre la condició de beneficiari del premi, establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. ' Es declaren les subvencions rebudes amb el mateix objecte.

' Document d? identificació del Promotor o promotors del projecte. (Fotocòpia DNI/NIF/CIF).

' Declaració responsable (Adjunt en l? annex).

Nota: Les persones premiades hauran d? acreditar documentalment, abans del cobrament del premi, estar al corrent en el compliment d? obligacions amb la Hisenda Pública (AEAT, Hisenda Autonòmica, Mancomunitat i Ajuntaments que la conformen) i en els pagaments a la Seguretat Social.

' B. Amb caràcter específic:

B.1 Per al PREMI MILLOR EMPRESA:

La documentació a presentar per a les categories del premi millor empresa:

' Fotocòpia Declaració Censal Hisenda/AEAT.(Mod. 036) ' Escriptura pública de constitució (si és el cas). ' Memòria explicativa del projecte que contemple i desenvolupe com a mínim

els aspectes/criteris susceptible de valoració contemplats a la Base Vuitena.

A més per a la categoria de PREMI MILLOR EMPRESA ECO-SOSTENIBLE:

' Justificar/acreditar el no impacte ambiental mitjançant certificats de qualitat. També es podrà justificar/acreditar mitjançant un informe d? un auditor extern o amb un certificat signat de la pròpia empresa on justifique el seu caràcter eco-sostenible.

B.2 Per al PREMI MILLOR PROJECTE EMPRENEDOR:

' Memòria explicativa del projecte/pla empresarial contenint l'anàlisi de les àrees de l'empresa (màrqueting, comercialització, producció, RR.HH, inversions, econòmic financer i la seua forma jurídica) que demostren la viabilitat de mercat, tècnica i econòmica-financera del projecte, i el seu cronograma d'execució, que contemple i desenvolupe com a mínim els aspectes/criteris susceptible de valoració contemplats a la Base Vuitena.

SISENA. QUANTIA DELS PREMIS.

S'atorgaran els següents premis per a cadascuna de les modalitats, pels imports que s? indica a continuació:

' PREMI MILLOR EMPRESA:

1- Millor empresa (2.000,00.- euros)

2- Millor empresa eco-sostenible (1.500, euros)

3- Millor empresa agropecuària ( 1.500 euros)

' PREMI MILLOR PROJECTE EMPRENEDOR:

1- Millor projecte (1.000 euros)

Les empreses i els projectes que resulten guanyadors, es beneficiaran també d? un servei continuat d? assessorament gratuït per part de l? Agència d? Impuls a l? Emprenedor i l? Empresa Comarcal.

Nota: Les quantitats abonades per premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent que resulte d'aplicació.

Les persones premiades hauran d? acreditar documentalment, abans del cobrament del premi, estar al corrent en el compliment d? obligacions amb la Hisenda Pública (AEAT, Hisenda Autonòmica, Mancomunitat i Ajuntaments que la conformen) i en els pagaments a la Seguretat Social.

SETENA. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ.

A) Les instàncies/sol·licituds s? adreçaran i es registraran d? entrada a l? entitat organitzadora, que és esta Mancomunitat, en concret a les següents adreces:

' Registre General de la Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat, a les

dependències ubicades al carrer Sant Mateu, nº 3 d? Alcoi, CP 03801.

' Registre General dels diversos Ajuntaments que conformen la Mancomunitat:

Agres, Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, L? Alqueria d? Asnar, L? Orxa, Millena i Muro.

Tot això sense perjudici de la seua presentació per qualsevol dels mitjans previstos en l? article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

B) Les instàncies/sol·licituds podran ser canalitzades a través d? alguna de les següents institucions u organismes que actuen com a entitats col·laboradores:

' Agència de Desenvolupament Local d'Alcoi, ubicada al carrer Sant Mateu, 3 , CP

03801, Alcoi, Tel.: 96.553.71.50 e-mail: dortiz@alcoi.org

' Agència de Desenvolupament Local de Banyeres, ubicada a la Pl. La Malva, 11-

Primera planta, Tel.: 96.656.73.15 e-mail: adl@portademariola.com

' Agència d? Ocupació i Desenvolupament Local sostenible de Cocentaina, ubicada a

la Plaça de la Vila, 1 - 03820 Cocentaina (Alacant), Tel: 96.559.00.51 - e-mail: adl@cocentaina.org

' Agència de Desenvolupament Local de Muro, ubicada a la Pl. Matzem, 5 CP 03830

Muro de Alcoi, Tel.: 96.553.20.72- e-mail: adl@vilademuro.net

' Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi sítia al carrer Sant Francesc, 10, CP 03801,

Alcoi. Altres dependències: Incub, carrer Severino Albarracín, 8, CP 03804. Tel.: 96.554.91.00 e-mail: camara@camaraalcoy.net

' CEEI Alcoi-València, ubicat a la Plaça Emili Sala, 1, CP 03801, Alcoi, Tel.:

96.554.16.66 e-mail: jordi.tormo@ceei.net

' IDEAS-UPV del Campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Sítia en

la Plaça Ferràndiz i Carbonell s/n, CP 03801 Alcoi, Tel.:96.652.85.00 e-mail: lupebla@ideas.upv.es

El termini de presentació d? instàncies/sol·licituds serà fins al 17 de novembre de 2017 a comptar des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci d'estes bases en el Butlletí Oficial de la Província d? Alacant.

L? entitat organitzadora i les entitats col·laboradores queden a disposició de tota persona interessada en esta iniciativa, per a l'assessorament i orientació sobre qualsevol qüestió (i posada en marxa) dels seus projectes.

VUITENA. ASPECTES I CRITERIS DE VALORACIÓ.

A. Per al PREMI MILLOR EMPRESA:

Es valorarà, fonamentalment, la viabilitat econòmico-financera de les empreses presentades, tenint-se en compte a més els aspectes següents:

?' Característiques de l'activitat empleada (Industrial, Comercial, Turística, Agrícola, etc.). ?' Adaptació dels esmentats projectes a les nostres comarques. ?' Potencial de creació d'ocupació i de generació d? activitat econòmica. ?' Caràcter innovador i diversificador. ?' Respecte al medi ambient. ?' Que l? activitat estiga ubicada a un municipi d? esta Mancomunitat.

A més per a la categoria Premi empresa eco-sostenible, es tindrà en compte els següents aspectes:

?' Viabilitat sostenible ?' Respecte al medi ambient.

B. Per al PREMI MILLOR PROJECTE EMPRENEDOR:

Es valorarà la viabilitat econòmico-financera del projecte, tenint-se en compte a més:

?' Adaptació dels dits projectes a les nostres comarques. ?' Cronograma d'execució. ?' Elaboració Pla de negoci ?' Potencial de creació d'ocupació i de generació d? activitat econòmica. ?' Que el projecte o iniciativa siga susceptible de materialitzar-se a algun municipi d? esta Mancomunitat.

NOVENA. ÒRGAN COMPETENT PER A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.

La convocatòria i adjudicació de premis es produeix en règim de concurrència competitiva. L'avaluació i proposta de resolució dels premis a atorgar als diferents projectes empresarials o a les diferents empreses serà duta a terme per un Jurat/Comissió paritària formada per representants de l? entitat organitzadora i les entitats col·laboradores, les quals es comprometen a mantindre la confidencialitat dels projectes empresarials rebuts així com de tota aquella informació empresarial reservada a la que tinguen accés mitjançant el present concurs, sense perjudici de que aquesta siga facilitada, previ requeriment, a l? Administració de Justícia, a l? Administració Tributària o de la Seguretat Social o a qualsevol altra Administració legalment habilitada per a l? obtenció de tal informació o documentació.

Aquest Jurat o Comissió estarà composat per un nombre imparell de persones i actuarà respectant els principis bàsics contemplats per als òrgans col·legiats en la Llei 30/1992, abans esmentada.

El Jurat seleccionarà i classificarà les empreses o els projectes empresarials de cara a l'atorgament dels premis d'acord amb els criteris exposats en la clàusula anterior d'estes bases.

El Jurat es reserva la facultat de proposar que es declare desert algun premi o tots ells, en el cas que considere que els projectes presentats per a cadascun dels premis convocats no tinguen la suficient qualitat. Així mateix, el Jurat es reserva la facultat de conservar una còpia dels projectes presentats, respectant en tot cas els drets de propietat intel·lectual.

DESENA. ÒRGAN COMPETENT PER A LA RESOLUCIÓ/ADJUDICACIÓ DELS PREMIS.

L? òrgan competent per a la resolució dels premis a atorgar a les diferents empreses o als diferents projectes empresarials serà la Presidència de la Mancomunitat, amb el vistiplau posterior de la Junta de Govern o bé aquesta última, prèvia delegació expressa de la Presidència. La Presidència i la Junta de Govern, a tals efectes, es limitaran a assumir la proposta tècnica elevada pel Jurat indicat en l'anterior base, acceptant-la i transformant-la en acord, als sols efectes d'atorgar validesa jurídica als premis concedits, atès que l'Entitat convocant i adjudicadora dels premis és la Mancomunitat.

No obstant, de forma raonada i suficientment fonamentada i argumentada, l? òrgan competent per a la resolució dels premis podrà, apartant-se de la proposta elevada pel Jurat/Comissió paritària, declarar desert algun dels premis convocats, respecte d? una modalitat, categoria o subcategoria; d? igual forma, podrà, de forma raonada, atorgar algun dels premis a una persona diferent a aquella proposada pel Jurat/Comissió paritària.

La resolució de la Presidència o l'acord de la Junta de Govern, que, en principi, reflectirà la proposta de resolució del Jurat/Comissió paritària, haurà d? especificar les dades de les persones guanyadores de cadascun dels premis convocats i adjudicats. S? emetrà anunci informatiu amb la relació de les persones guanyadores de cadascun dels premis, que serà publicat en el tauler d'Anuncis d? esta Mancomunitat i que podrà ser consultat a la pàgina web d? aquesta, així com a les pàgines web dels Ajuntaments dels municipis que la conformen i de les entitats col·laboradores, indicant-se en ell el dia i el lloc per al lliurament de premis.

Aquesta publicació serà comunicada als premiats i a la resta de participants, per tal que la mateixa puga ser consultada.

ONZENA. ACCEPTACIÓ DE BASES I CONDICIONS.

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació incondicional de les presents bases, i la conformitat amb la resolució o acord que s? adopte per l? òrgan competent, una volta vista la proposta del Jurat/Comissió paritària, sent aquestes inapel·lables.

En Alcoi a data al marge

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT

El President

Manuel Gomicia Giménez

Empresa
Iniciativa emprendedora
Desarrollo Local y Rural
Innovación
Comercio
Proyecto empresarial
Desarrollo económico
Medio Ambiente
Actividades económicas
Industria
Justicia
Industrialización
Turismo
Comercio y marketing