Bases d'atorgament de subvencions destinades a fomentar activitats en el sector comercial i serveis, i de suport a les empreses per a la contractació de persones desocupades, 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

Per acord de la Junta de Govern, en la sessió ordinària de data 9 d'abril de 2018, es van aprovar inicialment les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a fomentar activitats en el sector comercial i de serveis i de suport a les empreses per a la contractació de persones desocupades del municipi per a l? any 2018. Essent així es disposa la seva informació pública per un termini de 20 dies, transcorregut el qual i sense que hi hagi al·legacions s'entendran aprovades definitivament sense necessitat de nou acord exprés.

Aquestes bases reguladores podran ser consultades de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores, al departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, C. John F. Kennedy, 8.

BASES REGULADORES PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER FOMENTAR ACTIVITATS EN EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS I DE SUPORT A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DEL MUNICIPI PER A L? ANY 2018

Article 1. Objecte i finalitat.

L? objecte d? aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions durant l? exercici 2018 per impulsar i fomentar activitats econòmiques en els establiments comercials i dels mercats municipals de Sant Joan Despí, així com incentivar aquelles empreses que desenvolupin la seva activitat a l? Àrea Metropolitana de Barcelona, prioritàriament al municipi de Sant Joan Despí, i que contractin laboralment persones desocupades del municipi.

S? estableixen una sèrie de mesures de foment consistents en quatre línies de subvenció a càrrec de l? ens local i dins dels límits establerts en els pressupostos municipals per a la subvenció de les taxes d? obertura i les taxes i impostos associats a les obres d? adequació dels locals, per a aquelles empreses que estableixen noves activitats econòmiques en locals comercials buits o la continuïtat d? establiments comercials o de serveis, la modernització i la millora de les parades dels

mercats municipals, així com la contractació laboral per una durada mínima de sis mesos de persones desocupades del municipi, preferentment dels col·lectius especialment vulnerables:

- LÍNIA A. Subvenció a la taxa d? obertura d? establiments del municipi (nova activitat o canvi de titularitat).

- LÍNIA B. Subvenció a les taxes i impostos municipals per obres d? adequació i modernització de l? establiment comercial (taxa per llicències urbanístiques i impost d? instal·lacions, construccions i obres) per a l? any 2018.

- LÍNIA C. Subvenció destinada a la modernització, millora i dinamització dels mercats municipals.

- LÍNIA D. Subvenció a la contractació laboral de persones desocupades del municipi.

Article 2. Línies de subvenció per a l? any 2018. Línia A - Subvenció a la taxa per llicència d? obertura d? establiments del municipi (nova activitat o canvi de titularitat).

A.1. Destinataris/es i requisits per obtenir la subvenció.

Poden sol·licitar aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que comuniquin l? inici d? una nova activitat al municipi de Sant Joan Despí en el període comprès entre l? 1 de novembre de 2017 i el 31 d? octubre de 2018, i que compleixin els següents requisits:

a) Que l? activitat a desenvolupar estigui classificada en alguna d? aquestes categories:

1. Comerç al detall 2. Arranjament de roba 3. Reparació de calçat 4. Acadèmies d? idiomes i de formació 5. Activitats esportives i de dansa 6. Perruqueries (incloses les d? animals) 7. Centres d? estètica i bellesa 8. Tintoreries i bugaderies 9. Centres mèdics i afins 10. Clíniques veterinàries 11. Serveis fotogràfics

12. Copisteries, impressió i arts gràfiques 13. Serveis de reparacions, instal·lacions i subministraments 14. Agències de viatges detallistes 15. Serveis de menjar preparat i càtering 16. Bars i restaurants

b) Que el local on es desenvolupi l? activitat tingui consideració de local comercial a peu de carrer i una superfície de fins a 250 m2.

A.2. Conceptes subvencionables, imports i criteris de valoració de les sol·licituds.

La subvenció, que es concedirà una sola vegada, es concreta en una ajuda equivalent als següents imports:

a) Subvenció del 50% de l? import de la taxa per llicència d? obertura d? establiments, fins un màxim de 300,00 euros.

b) En cas que el local comercial estigui ubicat al barri de Les Planes, la subvenció serà del 100% de l? import de la taxa d? obertura d? establiments, fins un màxim de 300,00 euros.

c) En cas que el local comercial estigui ubicat en algun dels següents carrers que integren l? eix comercial del barri Centre, segons diversos estudis efectuats en l? àmbit de l? activitat comercial, i depenent de la valoració tècnica que es faci de l? aportació de l? activitat a la dinamització comercial, la subvenció a efectuar serà del 100% de l? import de la taxa d? obertura d? establiments, fins un màxim de 300,00 euros:

Avinguda de Barcelona Carrer Baltasar d? Espanya Carrer del Bon Viatge Carrer Catalunya Carrer Jacint Verdaguer

A.3. Presentació de sol·licituds i documentació.

Les sol·licituds per acollir-se a aquestes bases s? hauran de presentar mitjançant una instància signada pels titulars de l? activitat. A la sol·licitud s? hi acompanyarà:

a) Fotocòpia del DNI o CIF.

b) Fotocòpia del document d? autoliquidació de la taxa d? obertura, acreditant-ne el seu pagament.

c) Certificat bancari on s? indiqui el número de compte al qual s? haurà de realitzar la transferència en cas que la subvenció sigui atorgada. El Departament de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum i Mercats Municipals de l? Ajuntament de Sant Joan Despí disposa de model normalitzat per complimentar.

d) Fotocòpia de la declaració censal d? inici d? activitat (model 036/037), en cas que s? hagi iniciat l? activitat.

Línia B - Subvenció a les taxes i impostos municipals per obres d? adequació i modernització de l? establiment comercial (taxa per llicències urbanístiques i impost sobre construccions, instal·lacions i obres).

B.1. Destinataris/es i requisits per obtenir la subvenció.

Poden sol·licitar aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques titulars d? un establiment comercial a Sant Joan Despí que hagin dut a terme obres per a l? adequació i/o modernització del propi local en el període comprès entre l? 1 de novembre de 2017 i el 31 d? octubre de 2018, i que compleixin els següents requisits:

a) Que l? activitat a desenvolupar estigui classificada en alguna d? aquestes categories:

1. Comerç al detall 2. Arranjament de roba 3. Reparació de calçat 4. Acadèmies d? idiomes i de formació 5. Activitats esportives i de dansa 6. Perruqueries (incloses les d? animals) 7. Centres d? estètica i bellesa 8. Tintoreries i bugaderies

9. Centres mèdics i afins 10. Clíniques veterinàries 11. Serveis fotogràfics 12. Copisteries, impressió i arts gràfiques 13. Serveis de reparacions, instal·lacions i subministraments 14. Agències de viatges detallistes 15. Serveis de menjar preparat i càtering 16. Bars i restaurants

b) Que l? establiment comercial es trobi a peu de carrer i tingui una superfície de fins a 250 m2.

B.2. Conceptes subvencionables, imports i criteris de valoració de les sol·licituds.

L? import de la subvenció serà del 50%, fins a un màxim de 300,00 euros, respecte de la suma d? imports satisfets en concepte de taxa per llicències urbanístiques i l? impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per l? adequació i la modernització del propi establiment comercial.

B.3. Presentació de sol·licituds i documentació.

Les sol·licituds per acollir-se a aquestes bases s? hauran de presentar mitjançant una instància signada pels titulars de l? activitat. A la sol·licitud s? hi acompanyarà:

a) Fotocòpia del DNI o CIF.

b) Fotocòpia dels documents d? autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de l? impost sobre construccions, instal·lacions i obres, acreditant el seu pagament.

c) Certificat bancari on s? indiqui el número de compte al qual s? haurà de realitzar la transferència, en cas que la subvenció sigui atorgada. El Departament de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum i Mercats Municipals de l? Ajuntament de Sant Joan Despí disposa de model normalitzat per complimentar.

d) Còpia de la comunicació prèvia o declaració responsable d? activitats i la declaració censal d? alta d? activitat (model 036/037).

Línia C - Subvenció destinada a la modernització, millora i dinamització de les parades dels mercats municipals.

C.1. Destinataris/es i requisits per obtenir la subvenció.

Poden sol·licitar aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques titulars d? una concessió de parada dels mercats municipals, i les persones físiques o jurídiques que s? instal·lin, a partir de l? 1 de novembre de 2017 i durant l? any 2018, en una parada dels mercats municipals ubicats a Sant Joan Despí que, en el moment de sol·licitar l? ajut, estiguin donades d? alta i segueixin estant instal·lades al local pel qual se sol·licita aquest ajut.

L? actuació objecte de la subvenció haurà d? haver estat realitzada o realitzar-la durant el període des de l? 1 de novembre fins al dia 31 de desembre de 2017, o en l? exercici 2018, des de l? 1 de gener fins al 31 d? octubre de 2018, i amb data de factura dins dels mateixos terminis.

C.2. Conceptes subvencionables, imports i criteris de valoració de les sol·licituds.

1. Millora de la imatge exterior i de l? interior del local (en resta exclòs el manteniment i la conservació del local com per exemple només pintar el local, abrillantar el terra, etc.) consistent en:

a) Retolació externa: disseny, producció i instal·lació

b) Aparador: disseny, il·luminació i decoració

c) Canvi d? il·luminació

d) Canvi de paviment

e) Millora de les condicions higienicosanitàries

f) Accessibilitat de la parada

2. Millora de la gestió del negoci consistent en:

a) Projectes web

b) Programa de gestió

c) Programes d? e-commerce

3. L? import màxim de subvenció serà del 75% del cost de la inversió (IVA no inclòs), fins a un màxim de 750,00 euros.

C.3. Presentació de sol·licituds i documentació.

Les sol·licituds per acollir-se a aquestes bases s? hauran de presentar mitjançant una instància signada pels titulars de l? activitat. A la sol·licitud s? hi acompanyarà la documentació relativa a l? activitat subvencionada:

a) Pressupost o factura definitiva que desglossi els conceptes subvencionables emesa per l? empresa encarregada de l? acció a desenvolupar. Si es tracta d? una actuació vinculada amb una llicència d? obres el pressupost serà el contemplat en la mateixa llicència.

b) En les actuacions relatives al canvi del rètol exterior de la parada, si l? acció ja s? ha realitzat, caldrà presentar una fotografia del rètol; en el cas que no s? hagi realitzat l? acció, s? haurà de presentar el disseny previ del rètol per tal de valorar el compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

c) En el cas de les actuacions de millora de la gestió de negoci s? haurà de presentar un document tècnic descrivint l? actuació.

d) Certificat bancari on s? indiqui el número de compte al qual s? haurà de realitzar la transferència en cas que la subvenció sigui atorgada. El Departament de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum i Mercats Municipals de l? Ajuntament de Sant Joan Despí disposa de model normalitzat per complimentar.

Línia D - Subvenció a la contractació laboral de persones desocupades del municipi.

D.1. Destinataris/es de la subvenció.

Poden sol·licitar aquesta subvenció entitats o empreses, persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat econòmica, amb domicili social, delegació o centre de treball a l? Àrea Metropolitana de Barcelona, prioritàriament a Sant Joan Despí, que contractin o hagin contractat per un mínim de 6 mesos una persona empadronada a Sant Joan Despí sota la gestió de la Borsa de Treball de Promodespí, en el període a partir de l? 1 novembre de 2017 i fins al dia límit de presentació de sol·licituds, 31 d? octubre de 2018.

D.2. Condicions i requisits per obtenir la subvenció.

1. Condicions dels col·lectius de treballadors/es a contractar:

a) Persones empadronades a Sant Joan Despí en situació d? atur registrades en l? Oficina de Treball de la Generalitat i a la Borsa de Treball de l? Ajuntament de Sant Joan Despí.

b) Preferentment persones més grans de 45 anys, en concret aquelles que han esgotat la prestació per desocupació i no perceben subsidis, els aturats de llarga durada de 2 o més anys a l? atur, les persones amb discapacitat, les dones i els joves entre 16 i 30 anys.

c) No es podran subvencionar persones que han estat prestant serveis a la mateixa empresa en els darrers 12 mesos anteriors.

2. Condicions de les empreses beneficiàries de les subvencions:

a) Tenir seu social, delegació o centre de treball en el terme municipal de Sant Joan Despí o a l? Àrea Metropolitana de Barcelona.

b) Formalitzar un contracte laboral amb el/la treballador/a durant un termini mínim de sis mesos.

c) Que l? empresa no hagi realitzat acomiadaments declarats improcedents o expedients de regulació de l? ocupació (ERO)

en els 3 mesos anteriors a la contractació en la categoria i lloc de treball per al qual es realitza la contractació.

d) Que quedi suficientment acreditat que el nou contracte laboral suposa un increment de la plantilla existent.

e) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l? Ajuntament de Sant Joan Despí, l? Agència Estatal d? Administració Tributària, la Seguretat Social i l? Agència Tributària de Catalunya.

f) No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d? infracció greu en matèria d? integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l? ordre social, aprovat pel RD Legislatiu 5/2000, de 4 d? agost.

g) No estar compresa en cap dels supòsits previstos en l? article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

h) Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb disminució d? acord amb la llei 19/1982, de 7 d? abril, o aplica les mesures alternatives previstes al Reial Decret 364/2005, de 8 d? abril, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.

i) Complir amb l? obligació de respectar la igualtat de tracte i d? oportunitats en l? àmbit laboral i l? adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.

3. Requisits del lloc de treball:

El lloc de treball haurà de permetre l? obtenció de la pràctica professional adequada al perfil professional del candidat/a. Mitjançant conveni col·lectiu d? àmbit sectorial estatal o, en defecte d? això, els sectorials d? àmbit inferior, es podran determinar els llocs de treball, grups, nivells o categories professionals objecte d? aquest contracte.

D.3. Gestió de les ofertes i contractes de treball.

1. Les ofertes de treball es gestionaran mitjançant la borsa de treball local (PROMODESPÍ - Departament de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum i Mercats Municipals de l? Ajuntament de Sant Joan Despí), que col·laborarà en el procés de selecció de les candidatures més adequades segons les necessitats i el perfil professional que hauran assenyalat les empreses. L? entrevista i selecció final dels/es candidats/es la determinarà l? empresa interessada.

2. Es formalitzaran contractes amb una durada mínima de sis mesos.

3. En el contracte de treball s? ha de fer constar la frase següent: Contracte subvencionat per l? Ajuntament de Sant Joan Despí en el marc del Programa de suport a la contractació de persones desocupades del municipi , exceptuant aquells contractes laborals que optin a la subvenció i hagin estat realitzats abans de l? aprovació de les següents bases.

D.4. Presentació de sol·licituds i documentació.

Les sol·licituds per acollir-se a aquesta línia de subvenció s? hauran de presentar mitjançant una instància signada per l? interessat/da acompanyada de la següent documentació:

a) Declaració de les subvencions rebudes de les administracions o ens públics.

b) Full de sol·licitud de transferència bancària i certificat bancari de titularitat del compte.

c) Còpia compulsada del NIF/CIF de l? empresa.

d) Escriptura de constitució o document d? inscripció de l? entitat al registre corresponent i estatuts.

e) Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l? Estat i la Generalitat de Catalunya.

f) Contracte laboral, on hi consti la durada del contracte, la jornada laboral, el sou brut i la categoria professional.

g) Document que acrediti la condició de desocupat de la persona contractada emesa pel Servei Públic d? Ocupació de Catalunya (SOC).

h) Còpia del DNI/NIE de la persona subjecte del contracte.

i) Còpia de l? alta de la persona contractada en el règim de la Seguretat Social.

D.5. Quantia de la subvenció.

L? Ajuntament de Sant Joan Despí subvencionarà amb un màxim de 2.500,00 euros per contracte per a contractacions d? un mínim de 6 mesos (inclosos el salari brut, la prorrata de les pagues extraordinàries, i les quotes corresponents a la Seguretat Social a càrrec de l? empresa).

No es consideraran inclosos en la subvenció les despeses no salarials, els incentius salarials, les dietes, les despeses de locomoció, la paga de vacances no realitzades, les hores extraordinàries o els complements per les despeses realitzades com a conseqüència de l? activitat laboral.

El salari serà el fixat en conveni col·lectiu corresponent.

Les citades quanties no podran ser en cap cas inferiors al salari mínim interprofessional. En el cas dels contractes a temps parcial el salari mínim indicat es reduirà en proporció al temps efectivament treballat.

El cost salarial mensual màxim subvencionable serà de 833,33 euros/mes per a tots els grups de cotització i una jornada completa durant els primers 3 mesos. Si la jornada és parcial, la subvenció serà proporcional a la jornada aplicada.

En el supòsit que la persona treballadora finalitzi la seva relació laboral amb l? empresa abans de finalitzar els 6 mesos es procedirà al reintegrament de la subvenció.

Disposicions comunes.

Article 3. Termini i presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l? endemà de la publicació al BOP d? aquestes bases i fins al dia 31 d? octubre de 2018 per a totes les línies de subvencions previstes.

Les sol·licituds per a la subvenció s? hauran de presentar al Registre General d? Entrada, a l? Oficina d? Atenció al Ciutadà de l? Ajuntament de Sant Joan Despí (OAC), ubicada a camí del Mig núm. 9, 08970 Sant Joan Despí, o mitjançant seu electrònica del web de l? Ajuntament de Sant Joan Despí http://www.sjdespi.net

El criteri per determinar l? ordre d? accés a la subvenció d? aquelles sol·licituds que compleixin els requisits es farà seguint l? ordre de presentació al registre d? entrada fins a exhaurir la partida pressupostària.

Article 4. Tramitació i resolució de les subvencions.

1. Les sol·licituds presentades seran examinades i valorades pel Departament de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum i Mercats Municipals de l? Ajuntament de Sant Joan Despí a partir dels criteris de valoració establerts a les bases particulars de cada línia; el/la tècnic/a corresponent farà les funcions d? instructor del procediment que emetrà, si correspon, l? informe favorable per elevar a Junta de Govern Local.

2. Rebuda la documentació, s? examinarà si és correcta i completa i, en cas contrari, es notificarà a l? interessat/da per tal que la revisi o la completi en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l? endemà de la notificació, segons disposa l? art 68 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si un cop passat aquest temps la persona interessada no ha esmenat la falta o no ha aportat els documents preceptius, es considerarà que desisteix de la seva petició.

3. El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de tres mesos a partir de la finalització del termini de sol·licitud. La manca de resolució produeix la seva desestimació.

4. Un cop acomplerts els tràmits anteriors, la Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions.

5. La resolució serà notificada als sol·licitants i posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d? un mes, o recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs admès en Dret que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

6. Les subvencions consistiran en una aportació econòmica i seran concedides en funció de les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris fixats en cada línia de subvenció.

7. Per a l? atorgament de les subvencions l? òrgan competent té la facultat de revisar les subvencions concedides i de modificar les resolucions d? acord amb allò previst a l? Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament de Sant Joan Despí.

8. L? Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil o laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

Article 5. Termini i forma de pagament.

1. LÍNIES A-B-C:

El pagament del 100% de la subvenció concedida es tramitarà una vegada s? iniciï l? activitat i es presenti al Registre General de l? Ajuntament de Sant Joan Despí una instància subscrita pel/per la peticionari/a, en què se sol·liciti el pagament de la subvenció, acompanyant la documentació requerida per a cadascuna de les línies de subvenció:

- LÍNIA A: fotocòpia de la declaració censal d? inici d? activitat (model 036/037), en cas que en el moment de realitzar la sol·licitud no hagués estat efectuat l? inici de l? activitat.

- LÍNIA B: còpia de la comunicació prèvia o declaració responsable d? activitats o la declaració censal d? alta d? activitat (model 036/037), en cas que en el moment de realitzar la sol·licitud no hagués estat efectuat l? inici de l? activitat.

- LÍNIA C:

a) En les actuacions relatives a la millora de la imatge exterior i interior s? haurà d? entregar una fotografia amb el resultat final de l? acció

b) Una declaració responsable del beneficiari/a, imprès normalitzat que es facilitarà pel Departament de Promoció Econòmica, que acrediti que les factures que es presenten

com a justificants s? han aplicat a l? activitat subvencionada.

c) Certificació de la relació de factures presentades.

d) Fotocòpies compulsades de les factures originals, amb caràcter general, del pressupost subvencionat; la compulsa es podrà realitzar a l? OAC de l? Ajuntament de Sant Joan Despí.

2. LÍNIA D:

El pagament de la subvenció s? efectuarà en dos terminis:

- Un primer pagament corresponent al 50% de la subvenció atorgada en el termini de tres mesos a comptar des de la presentació per registre de la sol·licitud de la subvenció i sempre que l? empresa hagi presentat l? original del contracte o contractes registrats i de les corresponents alta/es a la Seguretat Social.

- Un segon i últim pagament, corresponent a l? import restant, que es farà efectiu contra la presentació, per part de les empreses beneficiàries de les subvencions, de la documentació de la justificació econòmica de la totalitat de les despeses dels contractes subvencionats.

La forma de pagament és mitjançant transferència bancària al compte bancari de l? entitat sol·licitant.

Els/les perceptors/es de les subvencions hauran d? aportar la documentació requerida per a cadascuna de les línies abans del 30 de novembre de 2018.

Article 6. Compatibilitats.

Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, i entre elles.

En qualsevol cas, l? import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d? una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d? altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l? actuació a desenvolupar per la persona beneficiària.

Article 7. Obligacions dels perceptors/res.

Amb caràcter general, els/les perceptors/es de les subvencions atorgades hauran de:

a) Acceptar de manera expressa l? atorgament de la subvenció.

b) Realitzar l? activitat que fomenta la concessió de la subvenció durant l? any 2017.

c) Acreditar el compliment dels requisits i documentació fixats en aquestes bases particulars.

d) Justificar de manera adient la subvenció concedida i que ja es trobi dins del termini d? obligació de justificació.

e) Acceptar i complir aquestes bases particulars.

f) Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l? atorgament.

g) Presentar la justificació documental exigida en els terminis establerts.

h) A efectes fiscals, l? obligació de declarar les subvencions rebudes.

Article 8. Seguiment, anul·lació i responsabilitats.

L? Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la destinació de la quantitat econòmica atorgada, fent un estricte seguiment del projecte d? actuació o de les activitats objecte de la subvenció.

En cas d? incompliment per part dels/de les perceptors/es de qualsevol de les obligacions previstes en aquestes bases, l? Ajuntament podrà procedir, previ tràmit d? audiència, a la revocació total o parcial de la subvenció, la qual portarà inherent l? obligació de reintegrar les quantitats percebudes.

Es comunicarà a l? interessat/a la revocació de la subvenció i se? l requerirà perquè dins del termini dels 15 dies següents a la notificació, ingressi l? import de la subvenció més els interessos de demora acreditats des de la data de pagament, amb l? advertiment que, transcorregut l? esmentat termini, es cobrarà

per la via de constrenyiment. En tot cas, es respectarà el procediment de reintegrament previst a l? article 42 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 9. Publicitat.

L? Ajuntament de Sant Joan Despí publicarà les subvencions concedides en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d? anuncis del Departament de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum i Mercats municipals de l? Ajuntament de Sant Joan Despí (carrer de John F. Kennedy, 8). Una referència de l? anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província s? inserirà al Butlletí Municipal.

Article 10. Dotació pressupostària.

L? import màxim corresponent a l? atorgament d? aquestes subvencions és de 28.000,00 euros per a l? exercici 2018 amb càrrec a la partida 2018.04.24119.470 dels pressupostos de l? Ajuntament de Sant Joan Despí, podent valorar i proposar l? ampliació d? aquesta dotació en funció de la demanda, d? acord amb les sol·licituds de subvenció que puguin presentar-se.

Article 11. Lliurament de sol·licituds.

Oficina d? Atenció Ciutadana (OAC). Camí del Mig, 9, 08970 Sant Joan Despí. Telèfon: 93.480.60.00.

Horari d? obertura al públic:

- Des de l? 1 d? octubre fins al 30 de juny: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h. Dimecres de 9.00 a 13.30 i de 16.30 a 19.00 h. - Des de l? 1 de juliol fins al 30 de setembre: de dilluns a

divendres de 9.00 a 13.30 hores.

Mitjançant seu electrònica del web de l? Ajuntament de Sant Joan Despí http://www.sjdespi.net

Article 12. Règim jurídic.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases és d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l? Ordenança general de subvencions de l? Ajuntament de Sant Joan Despí, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 29 de novembre de 2010.

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents bases reguladores; no generen cap dret a l? obtenció d? altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.

L? atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d? interès general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos en l? article 24 de l? Ordenança general de subvencions de l? Ajuntament de Sant Joan Despí.

La gestió de les subvencions s? efectuarà d? acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

Sant Joan Despí, 8 de maig de 2018

CPISR-1 C María Belén García Criado

Firmado digitalmente por CPISR-1 C María Belén García Criado Fecha: 2018.05.24 11:04:17 +02'00'

La tinenta d'alcalde de Serveis Generals i Coordinació del Territori, Belén García Criado

Comercio y marketing
Comercio
Desarrollo económico
Contratación de desempleados
Empresa
Establecimientos comerciales
Fomento del empleo
Actividades económicas
Actividades deportivas
Estudios
Dinamización comercial
Actividades comerciales
Juventud
Discapacidad
Salud