Bases d'atorgament de subvencions a les entitats locals sense ànim de lucre per a l'organització d'activitats culturals, esportives, recreatives o juvenils d'interès públic. Aprovació provisional. - Boletín Oficial de Tarragona de 02-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 02/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2015-11034

Ajuntament d'Alforja

ANUNCI APROVACIÓ PROVISIONAL

El Ple de l'Ajuntament d'Alforja, en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de novembre de 2015, va acordar l'aprovació provisional de la nova redacció de les Bases d'atorgament de subvencions a les entitats locals sense ànim de lucre per a l'organització d'activitats culturals, esportives, recreatives o juvenils d'interès públic.

En virtut dels articles 22.2d) i 49 de la Llei 7-85 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, 178 del decret Legislatiu 2-2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies,a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de la modificació de les Bases d'atorgament de Subvencions a Entitats Municipals dins del termini d'informació pública i audiència als interessats, s'entendrà aprovat definitivament l'acord d'aprovació inicial.

El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que preceptuen els articles referits anteriorment.

Alforja , a 24 de novembre de 2015.

L'alcalde, Joan Josep Garcia Rodríguez.

Deporte
Cultura
Actividad cultural