Bases dels ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i mobilitat reduïda - Boletín Oficial de Lleida de 19-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 19/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple del Consell Comarcal del Segrià en sessió ordinària d'11 d'octubre de 2017 adoptà el següent acord:

Primer. Aprovar les bases específiques dels ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per tal que puguin accedir als serveis d'atenció especialitzada de la comarca, que es transcriuen tot seguit:

Bases específiques dels ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per tal que puguin accedir als serveis d'atenció especialitzada de la comarca

1. Objecte L'objecte d'aquestes bases és la regulació dels ajuts de transport adaptat de les persones amb discapacitat i persones grans amb dependència que no poden fer ús del transport ordinari i que presenten dificultats de mobilitat reduïda i/o necessitat d'acompanyament, per tal que puguin accedir als serveis socials especialitzats d'atenció diürna de la comarca.

2. Dotació econòmica La dotació econòmica d'aquesta línia d'ajuts anirà a càrrec de la corresponent aplicació pressupostària que es concretarà en cada convocatòria.

3. Procediment d'atorgament L'atorgament dels ajuts es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

4. Beneficiaris Poden ser beneficiàries dels ajuts:

a) Les persones físiques, que han de complir els requisits següents:

- Ser majors de 18 anys.

- Tenir reconeguda la condició de persona amb discapacitat o persones gran amb dependència, mitjançant el certificat que emet el Departament de treball, Afers Socials i Famílies, on consti, a més, que supera el barem de mobilitat reduïda o que disposa del barem d'acompanyament, En el seu defecte, cal presentar fotocòpia de la Sol·licitud registrada de reconeixement del grau de la discapacitat presentada al Departament de Treball , Afers Socials i Famílies.

- Tenir plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública ubicat a la comarca del Segrià, segons la Cartera de Serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Estar empadronat en algun dels municipis de la comarca del Segrià, excepte a la ciutat de Lleida.

No podran ser beneficiàries de l'ajut:

- Les persones físiques que disposin de plaça en un centre que gestioni el servei de transport adaptat, i si aquest centre concorre a la convocatòria.

- Les persones usuàries de serveis residencials b) Els centres d'atenció especialitzada que gestionen el servei de transport regular adaptat pels seus usuaris, quan aquests reuneixin les condicions assenyalades en l'apartat a) d'aquesta base.

Queden exclosos de ser objecte de l'ajut:

- L'accés a centres especials de treball (CET).

- L'accés als serveis sanitaris.

- L'accés a serveis sociosanitaris.

- L'accés a serveis de rehabilitació i funcionals.

- L'accés a activitats culturals, de lleure i esportives.

- L'accés als serveis socials especialitzats de persones amb discapacitat i gent gran ubicats fóra de la comarca del Segrià, sempre i quant s'hi assisteixi per voluntat pròpia i sense un criteri professional que ho aconselli.

5. Despeses subvencionables Són subvencionables les despeses derivades del transport individual o col·lectiu des del domicili de la persona usuària fins al centre d'atenció social especialitzada ubicat en la comarca del Segrià, d'acord a la base 3, sempre que hagi fet ús del servei durant l'any natural de la convocatòria.

Destinacions subvencionables:

- Centre de dia per a gent gran, amb caràcter temporal o permanent.

- Servei de centre de dia d'atenció especialitzada, amb caràcter temporal o permanent, per a persones amb discapacitat.

- Servei de centre de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual.

- Servei de centre de dia ocupacional d'inserció per a persones amb discapacitat.

- Servei pre-laboral.

No són subvencionables les despeses derivades de l'adquisició de vehicles i les seves adaptacions, amortitzacions i les despeses financeres.

6. Convocatòria Per Decret de Presidència s'aprovaran les corresponents convocatòries dels ajuts, en el que es concretaran els aspectes següents:

- Anualitat o període de la convocatòria.

- Termini i forma per a la presentació de sol·licituds.

- Partida pressupostària a la que s'imputarà la línia d'ajuts.

- Termini màxim per a la presentació de la documentació justificativa.

- Qualsevol altra dada o element necessari per a la concreció de les condicions de presentació que no hagin estat especificades en aquestes bases.

7. Sol·licituds i termini de presentació

7.1 Les sol·licituds dels ajuts es presentaran mitjançant els formularis normalitzats adreçats a la Presidència del Consell Comarcal del Segrià annexats a aquestes bases i que es podran descarregar del web www.segria.cat i acompanyats dels documents que s'indiquen en aquestes bases.

7.2 Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General d'entrada del Consell Comarcal, en el termini de presentació de sol·licituds que es fixarà en el Decret de Presidència.

8. Documentació que cal presentar

8.1 A les sol·licituds d'ajut (model normalitzat 1) caldrà fer constar el següent:

- La declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre l'ajut.

- Declaració que accepta les presents bases, l'ajut que si li pugui atorgar, així com les condiciones que se'n derivin, en cas que li sigui concedit.

- L'autorització al Consell Comarcal del Segrià, per poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Pressupost del servei de transport adaptat, només en el cas que no s'utilitzi vehicle propi per desplaçar-se.

8.2 Juntament amb la sol·licitud d'ajut per transport adaptat si el beneficiari és persona física haurà de presentar a més la següent documentació:

- DNI de la persona beneficiària i /o representat legal.

- Certificat de disminució que especifiqui grau de disminució i de mobilitat expedit per la Generalitat de Catalunya i/o barem d'acompanyament. En el seu defecte, fotocopia de la Sol·licitud registrada de reconeixement del grau de la discapacitat.

- Certificat o volant d'empadronament.

- Certificat del centre on assisteix (model normalitzat 1.1).

- Full de domiciliació bancària. (model normalitzat 1.2).

Justificació de la distància del domicili al Centre on assisteix: Fitxa de Google Maps (o similar) que reflecteixi l'itinerari més curt i/o via principal.

8 3 Juntament amb la sol·licitud (model normalitzat 2), les entitats que realitzin transport adaptat col·lectiu han de presentar la documentació de l'apartat 7.1 i la següent documentació:

- Fotocòpia compulsada del NIF.

- Fotocòpia compulsada de les escriptures o estatuts de l'entitat.

- La inscripció en el Registre d'entitats, de serveis i d'establiments socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

- DNI del representant legal, juntament amb còpia de l'acta de nomenament.

- Certificat d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social.

- Full de domiciliació bancària (model normalitzat 1.2).

No és necessari aportar aquesta documentació en cas que l'entitat ja l'hagi presentada anteriorment al Consell Comarcal, sempre que no hagi experimentat cap modificació.

9. Quantia dels ajuts

9.1 La quantitat econòmica dels ajuts anirà en relació a què sigui un transport regular de dilluns a diumenge ambdós inclosos o intermitent de dos a tres dies setmanals, quedant exclosos els serveis extraordinaris i/o esporàdics o els que no són objecte d'aquesta ajuda.

La quantia concreta s'ha de determinar en la forma següent:

A) Quan el transport el realitzen els centres d'atenció especialitzats o proveïdors privats, amb base al cost efectiu del servei, acreditat amb factures.

B) Quan el transport es faci a nivell privat (per vehicles propis o d'un familiar), el cost del servei s'estimarà amb aplicació dels mòduls següents:

- Nombre anual de dies d'assistència al centre. S'entén que cada dia d'assistència comprèn dos viatges.

- La distància del domicili de l'usuari al centre on accedeix, d'acord amb els paràmetres següents:

En desplaçaments urbans es comptaran en 3 km/viatge.

En desplaçaments urbans i interurbans amb distàncies superiors als 3 km, es comptaran els quilòmetres reals: fitxa de Google Maps (o similar) que reflecteixi l'itinerari més curt i/o per via principal.

El valor econòmic del quilòmetre serà de 0,28 /km.

9.2 L'ajut es concedirà als que resultin beneficiaris en percentatges iguals en funció dels dies efectius d'utilització del transport, i sense sobrepassar la quantitat total màxima determinada en la convocatòria

9.3 L'obtenció d'aquesta ajuda és incompatible amb l'obtenció d'altres subvencions o ajuts públics que sumats a la subvenció del Consell Comarcal superi el 100% del cost total de l'actuació.

9.4. Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen dret de continuïtat en l'assignació de finançament a les persones beneficiàries per a exercicis successius.

10. Tramitació i resolució En cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació es requerirà la seva esmena, amb indicació que si en el termini de 10 dies hàbils el sol·licitant no esmena la deficiència se'l tindrà per desistit i es procedirà previ acord a arxivar d'ofici l'expedient.

La tramitació de les sol·licitud correspon a l'Àrea de Benestar Social i Família del Consell Comarcal del Segrià la qual avaluarà i proposarà la resolució que serà dictada per Presidència del Consell Comarcal i de la qual se n'ha de donar compte al Ple.

El termini màxim per emetre i notificar la resolució que ha de ser degudament motivada, és d'1 mes a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds Transcorregut el termini establert a l'apartat anterior sense que s'hagi notificat una resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució s'ha de notificar als interessats en els termes que preveu la Llei 39/2015 de procediment de les administracions públiques.

11. Justificació i pagament dels ajuts

11.1 Tots els beneficiaris dels, tant persones físiques con centres, han de lliurar al Consell Comarcal la següent documentació:

- Els serveis socials especialitzats: El certificat o informe de la relació de persones beneficiàries del servei de transport efectuat (model normalitzat 2.3).

- Les persones físiques: El certificat d'assistència signat pel representant del centre a on la persona beneficiària acudeix especificant els dies i els mesos d'assistència durant l'any (model normalitzat 1.3).

- Certificat o informe del centre especificant dels dies i els mesos que han assistit les persones beneficiàries.

- Declaració de si han obtingut finançament (subvencions i/o copagament d'usuaris).

- Els centres i les persones individuals que utilitzin proveïdors privats: factures que acreditin el cost efectiu del servei.

- En cas que s'utilitzi vehicles propis o d'un familiar, caldrà aportar una declaració responsable conforme l'import de l'ajut no supera el cost del transport.

11.2 La justificació s'ha de dur a terme una vegada rebuda la notificació de resolució d'atorgament de l'ajut, en el termini que es fixi a la corresponent convocatòria, fent ús dels models normalitzats.

La manca de justificació en el termini màxim indicat suposarà la revocació de l'atorgament de l'ajut.

11.3 L'abonament de l'esmentat ajut s'ha d'efectuar a través de transferència bancària, al compte aportat en la sol·licitud (o en convocatòries anteriors) pel beneficiari, una vegada reconeguda l'obligació de pagament que serà únic o fraccionat depenent de les disponibilitats de tresoreria.

11.4 Els romanents que, si escau, es generin per la manca de justificació total dels ajuts, es poden destinar a incrementar el percentatge de cofinançament del servei de transport adaptat fixat en l'atorgament, sense sobrepassar mai el 100%.

11.5 Per tal de facilitar la realització dels desplaçaments, es pot fer efectuar el lliurament de la totalitat o de part de l'ajut abans de la justificació, sense necessitat d'exigir cap garantia als beneficiaris.

12. Control El Consell Comarcal del Segrià ha de controlar l'execució d'aquesta línia d'ajuts i les persones beneficiàries i les entitats prestadores dels serveis hauran de facilitar tota la informació que sigui requerida pels òrgans inspectors.

13. Revisió de la concessió i reintegrament

13.1. La resolució d'atorgament podrà ésser modificada pel Consell Comarcal, tant pel que fa al contingut de la resolució, a l'import concedit o a les condicions d'atorgament, quan es produeixi algun dels supòsits següents:

a) En general, per qualsevol alteració en les condicions que determinaren la concessió de la subvenció.

b) Si el beneficiari ha obtingut per a la mateixa activitat altres ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que conjuntament amb la subvenció atorgada per el Consell Comarcal o les entitats que en depenen superi el cost de l'activitat, o el percentatge del cost que en cada cas, pugui determinar-se, de conformitat amb el que preveu l'article 8 de la present ordenança.

c) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions establertes per a la seva obtenció o amagant les que l'haguessin impedit.

d) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció del comportament que fonamenti la concessió.

e) No justificació o justificació deficient o insuficient.

f) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació o control financer fixades, i l'incompliment de les obligacions de conservació de documents, si aquest incompliment dificulta en gran mesura o impossibilita la verificació del destí donat als recursos públics.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l'administració actuant.

h) En els altres supòsits establerts en la normativa reguladora de subvencions.

13.2. L'òrgan encarregat de la concessió de les subvencions és el competent per exigir-ne el reintegrament, prèvia tramitació del corresponent procediment. En la tramitació d'aquest procediment, per al qual se seguiran les disposicions previstes a la Llei 39/2015, del procediment administratiu de les administracions públiques.

13.3. El reintegrament de la subvenció serà parcial en els supòsits que el compliment per part del beneficiari s'aproximi de manera significativa al compliment total de l'activitat subvencionada i alhora acrediti una actuació inequívocament encaminada a la satisfacció dels seus compromisos.

13.4. Si a conseqüència de la revisió de l'import de subvenció, el seu import definitiu resulta inferior al que ha de percebre definitivament el beneficiari, aquest resta obligat a reintegrar l'excés rebut, en la forma i terminis previstos en la corresponent resolució, que serà dictada pel mateix òrgan que concedí l'atorgament de la subvenció.

13.5. L'obligació de reintegrament serà independent de les sancions que, en el seu cas, resultin exigibles.

13.6. En la resolució de reintegrament, també s'haurà de resoldre sobre els interessos a abonar pels excessos percebuts; si la resolució no preveu res, el beneficiari haurà d'ingressar l'import resultant d'aplicar sobre l'import a reintegrar l'interès de demora corresponent, calculat des de la data en què el beneficiari hagués percebut l'import de la subvenció.

14. Procediment de reintegrament

14.1. L'òrgan competent per exigir del beneficiari el reintegrament de la subvenció és l'òrgan que la va concedir en el seu moment.

14.2. El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions generals sobre procediment administratiu aplicable als ens locals.

14.3. Els ingressos rebuts en concepte de reintegrament tenen el caràcter d'ingressos de dret públic, i resultarà aplicable a tal efecte la normativa tributària i d'ingressos locals.

Si no es procedís a l'ingrés en període voluntari, es procedirà al seu reintegrament per la via de la compensació o del constrenyiment d'acord amb el Reglament general de recaptació.

14.4. En el no previst en els paràgrafs anteriors, resultaran d'aplicació les disposicions previstes als articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15. Protecció de dades Els beneficiaris, assabentats del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, accepten la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l'Àrea de Benestar Social i Família del Consell Comarcal del Segrià, les quals es conservaran en aquests amb caràcter confidencial, sens perjudici de les remissions d'obligat compliment.

Segon. Publicar el text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler electrònic del Consell Comarcal i exposar-lo al públic per termini de 20 dies hàbils a efectes de reclamacions i/o al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que se'n formulin les bases s'entendran definitivament aprovades sense necessitat d'ulterior acord.

Lleida, 17 d'octubre de 2017 La presidenta, M. José Invernón Mòdol

Transporte
Transporte y vehículos
Discapacidad
Dependencia
Transporte adaptado
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Tercera edad
Bienestar social
Familia
Actividad cultural
Deporte
Actividades de ocio y tiempo libre