Bases específicas do Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da axuda ao desenvolvemento durante o 2017 - Boletín Oficial de A Coruña de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 29/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

RESOLUCIÓN NÚM. 9573/2017, DO 27 DE MARZO, POLA QUE SE APROBAN AS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE AXUDAS PARA O COFINANCIAMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIMENTOS NO ÁMBITO DA AXUDA AO DESENVOLVEMENTO DURANTE O 2017

BASES ESPECÍFICAS QUE COMPLEMENTAN AS BASES REGULADORAS XERAIS DAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONS DA DEPUTACION, PUBLICADAS NO BOP NÚM. 247, DE 30.12.2016 (http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/12/30/2016_0000010893.pdf)

Datos do programa

Denominación:

Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da axuda ao desenvolvemento durante o exercicio 2017

Referencia:

DP0026/2017

Aplicación orzamentaria:

0520/23131/781

Importe total do crédito consignado:

110.000,00 €

Importe máximo do orzamento de gastos:

40.000,00 €

Importe máximo da subvención a conceder:

32.000,00 €

Importe mínimo da subvención a conceder:

8.000,00 €

Coeficiente de financiamento

Entre o 20 e o 80 % do orzamento de gastos

Base 3.-Obxecto

Obxecto específico do programa

1. As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións por parte da Excma. Deputación da Coruña, en réxime de concurrencia competitiva, para financiar investimentos en proxectos de axuda ao desenvolvemento (cooperación internacional, axuda humanitaria, sensibilización, educación para o desenvolvemento, .…) que se realicen en 2017 por parte de entidades sen ánimo de lucro que teñan a consideración de beneficiarias de conformidade co establecido nas presentes bases.

2. Os proxectos deberán contemplar no seu deseño e execución as prioridades transversais definidas no III Plan Director de Cooperación Galega 2014-2017, relativas á loita contra a pobreza, a equidade de xénero, a defensa da sustentabilidade ambiental, o respecto polos dereitos humanos e a defensa da interculturalidad, e as seguintes outras prioridades:

Ÿ PRIORIDADES XEOGRÁFICAS.-Considéranse áreas xeográficas prioritarias:

a) América Latina e Caribe: Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e República Dominicana;

b) África: Cabo Verde e Mozambique;

c) Oriente Próximo: Territorios Palestinos;

d) Os países considerados como países menos adiantados (PMA) terán, así mesmo, a consideración de países prioritarios por ser países que precisan dunha especial atención por parte de toda a comunidade internacional, como poden ser Malí, Níxer, Senegal, ….

e) Terán, así mesmo, a consideración de países prioritarios aqueles países onde a cooperación galega xerase capacidades na atención a poboacións refuxiadas e desprazadas e aquelas afectadas por conflitos actuais, esquecidos ou crises humanitarias como son: Poboación Saharahuí, Territorios palestinos e Haití

f) Aquelas nas que a cooperación galega, e particularmente as entidades beneficiarias, teñan demostrada ampla experiencia de traballo, como poden ser Guinea Bissau e India.

Ÿ PRIORIDADES SECTORIAIS.-Consideraranse prioridades sectoriais as seguintes:

a) Necesidades sociais básicas: Fortalecemento dos sistemas de saúde básica, a través da atención primaria, nutrición, saúde reprodutiva e materno-infantil, educación para a saúde, etc., mellora dos sistemas educativos, que inclúe educación básica e alfabetización de adultos.

b) Protección das persoas máis vulnerables: infancia e mocidade, en especial, as actuacións destinadas á erradicación de calquera tipo de explotación infantil. Refuxiados e desprazados, potenciando as actuacións encamiñadas a paliar a situación pola que atravesan as persoas afectadas polos conflitos civís e a inestabilidade política. Poboacións indíxenas, promovendo o seu propio desenvolvemento social, económico e cultural, mantendo as súas propias identidades culturais. Mulleres, a fin de fomentar o empoderamiento destas potenciando a participación das destinatarias no deseño, execución e avaliación dos proxectos.

c) Mellora das condicións económicas e xeración de ingresos dos colectivos máis desfavorecidos: Desenvolvemento de programas de cooperativismo, así como o fortalecemento do sistema de microcréditos; impulso do comercio xusto, etc. Formación dos traballadores e difusión dos dereitos laborais.

d) Protección e respecto dos dereitos humanos, fortalecemento institucional, fomento de valores humanos, democráticos e igualdade de oportunidades.

e) Desenvolvemento das Institucións democráticas para a solución de conflitos e cultura de paz.

f) Protección e mellora da calidade do medio ambiente, conservación racional e utilización renovable e sustentable da biodiversidade, desenvolvemento da investigación científica e tecnolóxica e fomento de recursos enerxéticos que eviten a deterioración do medio ambiente.

Ÿ OUTROS CRITERIOS PRIORITARIOS:

a) Aqueles proxectos que formen parte dun Plan Integral de Desenvolvemento máis amplo e a máis longo prazo.

b) Que requiran unha participación estreita e directa dos beneficiarios últimos da súa execución e que persigan o desenvolvemento integral da área xeográfica onde se materialice o proxecto, en especial dos sectores máis desfavorecidos da poboación, contribuíndo con iso ao desenvolvemento e á diminución da inxustiza social. O proxecto debe redundar na ampliación de capacidades das persoas beneficiarias, e non ser en ningún caso discriminatorio por razón de cultura, raza, xénero, relixión ou orixe. Ademais debe fomentar a igualdade entre homes e mulleres e respectar a protección do medio.

c) Que os proxectos de cooperación internacional promóvanse en colaboración cos grupos ou asociacións locais (contrapartes e socios locais, nunca con persoas físicas) que ofrezan garantías suficientes de que os obxectivos establecidos vanse a alcanzar e que participen responsablemente na súa execución material e na xestión dos recursos, constando expresamente o seu compromiso no proxecto. No caso de participación de organismos gobernamentais, as accións desenvolvidas non poden substituír os deberes do poder públicos na prestación de servizos públicos, senón ao contrario, o proxecto debe aliñarse coas estratexias públicas e obxectivos de desenvolvemento do país socio, co fin de garantir a súa adecuación e sustentabilidade.

d) Proxectos presentados por Agrupacións de ONGD.

e) Aquelas accións que sexan complementarias de Proxectos emprendidos en zonas onde se desenvolveron con éxito proxectos financiados pola Deputación da Coruña.

f) Aqueles proxectos que incorporen o enfoque de xénero, en todo o ciclo do proxecto.

g) Aqueles proxectos en cuxa elaboración, execución ou avaliación participen persoas residentes na Provincia da Coruña.

3. Considéranse gastos subvencionables os seguintes:

CONTA

DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PLAN XERAL DE CONTABILIDADE (*)

206

Aplicacións informáticas

211

Construccións

212

Infraestruturas

213

Maquinaria

214

Utillaxe

216

Mobiliario

217

Equipos para procesos de información

218

Elementos de transporte

219

Outro inmovilizado material

669

Outros gastos financeiros (formalización e mantemento de fianzas ou avais)

(*).-Resolución de 26 de marzo de 2013, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se aproba o Plan de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos.

4. Ao respecto dos gastos de formalización e mantemento de fianzas ou avais, só serán subvencionables os que estiveran liquidados ate a data de presentación da conta xustificativa.

Base 4.-Exclusións

Exclusións do programa

Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases xerais, non serán obxecto de subvención neste programa programa os seguintes:

Os gastos que non se correspondan coa execución do proxecto de investimento obxecto da convocatoria

Base 5.-Solicitantes

Requisitos específicos do programa

1. Poderán acceder á condición de beneficiario as entidades privadas sen ánimo de lucro validamente constituídas, cunha antigüidade mínima de 2 anos antes da data de finalización do prazo de solicitude, valorándose de modo especial a aquelas que, segundo os seus propios estatutos, teñan entre os seus fins a realización de proxectos de axuda ao desenvolvemento (cooperación internacional, axuda humanitaria e de emerxencia, sensibilización, educación para o desenvolvemento, …) e estean inscritas nos rexistros públicos, estatal ou galego, específicos para este tipo de entidades.

2. Así mesmo, son requisitos esixibles aos beneficiarios, que deberán estar cumpridos antes da data de finalización do prazo de solicitude, ademais dos previstos nas bases reguladoras xerais (BOP 247, de 30.12.2016) e na Lei Xeral de Subvencións, os seguintes:

a) Ter domicilio social na Provincia da Coruña.

b) También podrán participar las entidades que no cumprindo o requisito anterior, teñan delegación ou representación permanente na provincia da Coruña.

c) En todo caso, as entidades solicitantes deberán dispoñer dunha infraestrutura mínima que garanta o desenvolvemento do proxecto para o que se solicita a subvención.

3. En proxectos de cooperación internacional, as entidades beneficiarias deberán asegurar a capacidade e implicación das súas contrapartes ou socios locais así como a implicación da propia comunidade no proxecto a través da intervención da contraparte.

4. Os beneficiarios destas subvencións tamén o poderán ser doutras que poida conceder a Deputación da Coruña no ámbito das competencias da Comisión de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero, sempre que se trate de actividades distintas ás deste programa de subvencións.

Base 6.-Obrigas das entidades

Obrigas das entidades beneficiarias

Ademais das expresadas nas bases reguladoras xerais (BOP 247, do 30.12.2016), as entidades solicitantes terán as seguintes obrigas:

Non subcontratar os proxectos ou actividades obxecto de subvención. Para estes efectos, non se considerará subcontrato as actuacións realizadas a través do socio ou contraparte local debidamente identificado no documento de formulación do proxecto.

Base 7.-Solicitudes

7.1.-Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes (de xeito telemático) determinarase no anuncio de publicación do extracto da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.

7.2.-Documentación

As entidades solicitantes que concorran á convocatoria de subvencións deberán achegar a documentación que se indica no punto 7 das bases xerais (BOP 247, do 30.12.2016) e a seguinte:

1. Formulario de solicitude segundo modelo normalizado (Anexo I) facilitado a través da plataforma SUBTEL, accesible desde a web da Deputación https://sede.dicoruna.es/

2. PROXECTO da actividade, que deberá incluír os seguintes apartados:

a) Identificación e formulación precisas, con obxetivos claros e adaptados á realidade actual.

b) País beneficiario e localización (planos, mapas, vías de acceso, etc.)

c) Estudo de viabilidade/sostenibilidade do proxecto (análise de contexto, políticas de apoio, aspectos Institucionais, aspectos socio-culturais, enfoque de xénero, factores tecnolóxicos, factores medio-ambientais, factores económicos-financeiros, xestión posterior ao remate do proxecto, etc.).

d) Identificación do socio ou contraparte local (denominación, localización, memoria de actividades, administradores, responsables do proxecto, etc).

e) Distribución de responsabilidades e funcións entre a beneficiaria e o socio ou contraparte local.

f) No caso de obras, proxecto técnico ou memoria valorada, con planos de conxunto e de detalle que sexan precisos, así como dispoñibilidade de terreos ou inmobles e compromiso de obtención de licenzas e permisos necesarios

g) Obxetivos xerais e específicos da intervención.

h) Indicadores obxetivamente verificables do cumplimiento dos obxetivos, actividades previstas e resultados esperados.

i) Cronograma de actividades/investimentos.

j) Identificación exacta e pormenorizada das fontes de financiamento complementarias á solicitada á Deputación da Coruña.

k) Identificación e grado de implicación dos beneficiarios finais, criterios de selección destes e grado de participación local na elaboración e execución do proxecto.

l) Memoria económica do proxecto, que deberá adaptarse aos conceptos de gastos contenidos no apartado 3 da base 3 sinalado anteriormente.

m) Orzamento detallado, facendo mención ao custe total do proxecto, en moeda local e en euros. O orzamento non poderá conter gastos de administración.

n) Custes por unidade dos recursos a empregar.

o) Período de execución do proxecto, que terá que encadrarse no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.

Base 8.-Resolución

8.1.-Valoración das solicitudes

Criterios de baremación do programa

CRITERIO

PUNTOS

RELATIVOS Á ENTIDADE SOLICITANTE

Sede social (5) ou delegación (3,5) na provincia da Coruña o fora dela (2)

5

Entidade inscrita no Rexistro Galego (5) ou no Estatal (3) de ONGd

5

Anos de experiencia no sector (2-4 anos: 2; 5-7: 3; 8 o máis: 4)

4

Capacidade de xestión na provincia (1-2 empleados: 2; 3-4: 3; 5 o máis: 4)

4

Número de socios ou colaboradores na provincia (25-30: 2; 31-40: 3; 41 o máis: 4)

4

Anos de experiencia do socio local (2-4 años: 2; 5-7: 3; 8 o máis: 4)

4

Participación en plataformas, foros e redes pola beneficiaria (2) e contraparte (2)

4

RELATIVOS AO PROXECTO

Análise de contexto (1), pertinencia (1), obxetivos (1), actividades (1) e coherencia (1)

5

Beneficiarios directos (ata 50: 5; 51 ou máis: 6)

6

Beneficiarios indirectos (ata 100: 3; 101 ou máis: 4)

4

Prioridades xeográficas base 3: a): 8; b): 7; c): 6; resto: 5

8

Prioridades sectoriais base 3: a): 3; b): 3; c): 1; d): 1; e): 1; f): 1

10

Outros criterios base 3: a): 2; b): 2; c): 2; d): 1; e): 1; f): 2; g): 2

12

Proxecto de axuda humanitaria (dentro da provincia: 12; fora: 10)

12

Financiación propia ( ata o 10%: 3; 10,1-30%: 4; máis do 30%: 5)

5

Contribucións locais (ata o 10%: 3; 10,1-30%: 4; máis do 30%: 5

5

Emprego da lingua galega na redacción do proxecto

3

O importe da subvención deberá estar comprendido entre os límites establecidos na convocatoria (de 8.000 a 32.000 €), priorizando as solicitudes con maior puntuación, entre as que obteñan un mínimo de 30 puntos.

O importe concreto virá determinado polos puntos obtidos, que se corresponderán cunha porcentaxe sobre o importe solicitado, nunha escala que vai desde un mínimo de 30 puntos, ao que lle correspondería un 30% da cantidade solicitada, ata 80 puntos, a partir do cal se lle asignaría o 100%.

8.5.-Prazo de resolución

De acordo co previsto no art. 25.4 da Lei 38/2003, Xeral de subvencións, o prazo máxima para resolver o notificar a resolución definitiva será de seis meses desde a data de publicación da convocatoria no BOP

Base 9.-Xustificación e pagamento

9.2.-Consideracións xerais sobre o pagamento

1. As entidades beneficiarias poderán solicitar a realización dun primeiro pagamento, por importe equivalente ao 60% da subvención concedida, con carácter de anticipo prepagable, tendo en conta as seguintes previsións:

a) Non se tramitarán pagamentos anticipados por importe inferior a 6.000 €.

b) Se requerirá a previa constitución de fianza, aval ou garantía suficiente polo importe total da cantidade anticipada máis un 20 por cento en concepto de posibles xuros moratorios.

c) Non será posible expedir un pagamento anticipado se a entidade beneficiaria ten pendente de xustificación unha cantidade anticipada con anterioridade para a mesma finalidade ou para outras finalidades e, tendo finalizado o prazo previsto, non se houbera presentado a xustificación correspondente.

d) A entidade beneficiaria poderá solicitar o pagamento anticipado acreditando a apertura dunha conta bancaria co título 'Fondos para atender o proxecto .....', con cargo á que deberán efectuarse todos os cobros pagamentos que correspondan á actividade subvencionada. Un extracto dos movemientos da conta deberá remitirse á Deputación Provincial xunto coa xustificación documental da aplicación dos fondos provinciais á finalidade prevista.

2. Para os efectos de cuantificar o gasto subvencionable xustificado en moeda distinta ao euro, a Sección de Desenvolvemento Territorial, Cooperación e Medio Ambiente determinará o tipo de cambio aplicable, tendo en conta a documentación presentada e os criterios contables xeralmente admitidos. Todos os pagamentos que realice a Deputación serán en moeda euro.

9.3.-Documentación xustificativa

O contido da documentación xustificativa a presentar polas entidades beneficiarias é a seguinte:

1. Memoria técnica da realización do proxecto subvencionado, subscrita polo representante da entidade beneficiaria, que describirá as actividades/investimentos realizados, resultados obtidos e o grao de cumprimento dos obxectivos propostos, acompañada das fontes de verificación que procedan.

2. Reportaxe fotográfica das actividades/investimentos realizados.

3. Acreditación da entrega e recepción de conformidade dos investimentos realizados, así como compromiso de destinalos á finalidade social para a que foron realizados durante cinco anos máis, polo menos.

4. Acreditación das licenzas e permisos necesarios para levalas a cabo.

5. Acreditación da difusión dada á colaboración financeira da Deputación provincial da Coruña a través de calquera medio que permita deixar constancia diso.

6. Certificación de que foi cumprida a finalidade para a cal se outorgou a subvención conforme o orzamento e proxecto presentado.

7. Memoria económica, consistente nunha certificación que conterá unha relación ordenada, detallada e clasificada dos gastos realizados, agrupados por financiadores, si fose o caso, acompañando os xustificantes do tipo de cambio aplicado, cando se trate de gastos cuxos documentos xustificativos se expresen en moeda distinta ao euro.

8. Declaración subscrita polo representante da entidade beneficiaria, relativa ao importe, procedencia e aplicación das subvencións e axudas obtidas, públicas ou privadas, coas que se financiaron as actividades obxecto do proxecto

9. Tanto a declaración como a memoria económica antes citadas poderán ser substituídas pola certificación dun auditor de contas, na forma prevista no apartado 2º da Base 56 do Orzamento 2017 (dispoñible no portal provincial de transparencia) e na Resolución de 11 de marzo de 2011, da Presidencia da AECID, pola que se aproban as normas de seguimento e xustificación das subvencións de convocatoria aberta e permanente para actividades de cooperación ao desenvolvemento (BOE núm. 80, de 4 de abril de 2011), cuxas normas serán de directa aplicación en todo o relativo á xustificación do proxecto.

9.5.-Reintegro de subvencións anticipadas

1. No caso de incumprimento do obxecto, condicións ou finalidade das subvencións de carácter prepagable, ou ausencia de xustificación destas nos termos contemplados nestas Bases, ou cando se acrediten estas circunstancias ou se poña de manifesto o incumprimento dos deberes do beneficiario durante proceso de control financeiro posterior ao pago, a Deputación provincial esixiralles ás persoas físicas ou xurídicas beneficiarias, o reintegro das cantidades correspondentes xunto cos intereses de demora correspondentes, de acordo co procedemento establecido.

2. De acordo co previsto no art. 90 do Real decreto 887/2006, polo que se aproba o regulamento da Lei xeral de subvencións, a entidade beneficiaria poderá efectuar o reintegro dos importes que procedan segundo o procedemento previsto na Resolución da Presidencia núm. 6007/2011, de 1 de abril.

3. No caso de que non se efectuase o ingreso do importe que se ha de reintegrar no prazo establecido para o efecto, autorízase expresamente á Deputación para que poida efectuar a compensación con calquera débito a favor do beneficiario da subvención.

- - - - - -

RESOLUCIÓN NÚM. 9573/2017, DO 27 DE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES DO PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES EN EL ÁMBITO DE LA AYUDA AL DESARROLLO DURANTE EL AÑO 2017

BASES ESPECÍFICAS QUE COMPLEMENTAN LAS BASES REGULADORAS GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACION, PUBLICADAS EN EL BOP Núm. 247, DE 30.12.2016 (http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/12/30/2016_0000010893.pdf)

Datos del programa

Denominación:

Programa de ayudas para la cofinanciación de proyectos de inversiones en el ámbito de la ayuda al desarrollo durante el ejercicio 2017

Referencia:

DP0026/2017

Aplicación presupuestaria:

0520/23131/781

Importe total del crédito consignado:

110.000,00 €

Importe máximo del presupuesto de gastos:

40.000,00 €

Importe máximo de la subvención a conceder:

32.000,00 €

Importe mínimo de la subvención a conceder:

8.000,00 €

Coeficiente de financiación

Entre el 20 y el 80% del presupuesto de gastos

Base 3.-Objeto

Objeto específico del programa

1. Las presentes Bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por parte de la Excma. Diputación de A Coruña, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar inversiones en proyectos de ayuda al desarrollo (cooperación internacional, ayuda humanitaria, sensibilización, educación para el desarrollo, .…) que se realicen en 2017 por parte de entidades sin ánimo de lucro que tengan la consideración de beneficiarias de conformidad a lo establecido en las presentes bases.

2. Los proyectos deberán contemplar en su diseño y ejecución las prioridades transversales definidas en el III Plan Director de Cooperación Gallega 2014-2017, relativas a la lucha contra la pobreza, la equidad de género, la defensa de la sostenibilidad ambiental, el respeto por los derechos humanos y la defensa de la interculturalidad, y las siguientes otras prioridades:

Ÿ PRIORIDADES GEOGRÁFICAS.-Se consideran áreas geográficas prioritarias:

a) América Latina y Caribe: Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana;

b) África: Cabo Verde y Mozambique;

c) Oriente Próximo: Territorios Palestinos;

d) Países considerados como menos adelantados (PMA) tendrán así mismo la consideración de países prioritarios por ser países que precisan de una especial atención por parte de toda la comunidad internacional (como pueden ser Malí, Níger, Senegal, …)

e) Tendrán, así mesmo, la consideración de países prioritarios aquellos países donde la cooperación gallega tiene generado capacidades en la atención a poblaciones refugiadas y desplazadas y aquellas afectadas por conflictos actuales, olvidados o crisis humanitarias como son: Población Saharahuí, Territorios palestinos y Haití.

f) Aquellas en las que la cooperación gallega, y particularmente las entidades beneficiarias, tengan demostrada amplia experiencia de trabajo, como pueden ser Guinea Bissau e India.

Ÿ PRIORIDADES SECTORIALES.-Serán consideradas prioridades sectoriales las siguientes:

a) Necesidades sociales básicas: Fortalecimiento de los sistemas de salud básica, a través de la atención primaria, nutrición, salud reproductiva y materno-infantil, educación para la salud, etc., mejora de los sistemas educativos, que incluye educación básica y alfabetización de adultos, así como construcción de infraestructuras adecuadas, etc., mejora de las infraestructuras sociales, especialmente suministro de agua potable y tratamiento de residuos para el acceso de vivienda digna.

b) Protección de las personas más vulnerables: infancia y juventud, en especial, las actuaciones destinadas a la erradicación de cualquier tipo de explotación infantil. Refugiados y desplazados, potenciando las actuaciones encaminadas a paliar la situación por la que atraviesan las personas afectadas por los conflictos civiles y la inestabilidad política. Poblaciones indígenas, promoviendo su propio desarrollo social, económico y cultural, manteniendo sus propias identidades culturales. Mujeres, a fin de fomentar el empoderamiento de éstas potenciando la participación de las destinatarias en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos.

c) Mejora de las condiciones económicas y generación de ingresos de los colectivos más desfavorecidos: Desarrollo de programas de cooperativismo, así como el fortalecimiento del sistema de microcréditos; impulso del comercio justo, etc. Formación de los trabajadores y difusión de los derechos laborales.

d) Protección y respeto de los derechos humanos, fortalecimiento institucional, fomento de valores humanos, democráticos, igualdad de oportunidades.

e) Desarrollo de las Instituciones democráticas para la solución de conflictos y cultura de paz.

f) Protección y mejora de la calidad del medio ambiente, conservación racional y utilización renovable y sostenible de la biodiversidad, desarrollo de la investigación científica y tecnológica y fomento de recursos energéticos que eviten el deterioro del medio ambiente.

Ÿ OTROS CRITERIOS PRIORITARIOS:

a) Aquellos proyectos que formen parte de un Plan Integral de Desarrollo más amplio y a más largo plazo

b) Que requieran una participación estrecha y directa de los beneficiarios últimos de su ejecución y que persigan el desarrollo integral del área geográfica donde se materialice el proyecto, en especial de los sectores más desfavorecidos de la población, contribuyendo con eso al desarrollo y a la merma de la injusticia social. El proyecto debe redundar en la ampliación de capacidades de las personas beneficiarias, y no ser en ningún caso discriminatorio por razón de cultura, raza, género, religión u origen. Además debe fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y respetar la protección de en medio.

c) Que los proyectos de cooperación internacional se promuevan en colaboración con los grupos o asociaciones locales (contrapartes y socios locales, nunca con personas físicas) que ofrezcan garantías suficientes de que los objetivos establecidos se van a alcanzar y que participen responsablemente en su ejecución material y en la gestión de los recursos, constando expresamente su compromiso en el proyecto. En el caso de participación de organismos gubernamentales, las acciones desarrolladas no pueden sustituir los deberes de los poder públicos en la prestación de servicios públicos, sino al contrario, el proyecto debe alinearse con las estrategias públicas y objetivos de desarrollo del país socio, con el fin de garantizar su adecuación y sostenibilidad.

d) Proyectos presentados por Agrupaciones de ONGD.

e) Aquellas acciones que sean complementarias de Proyectos emprendidos en zonas donde se hayan desarrollado con éxito proyectos financiados por la Diputación de A Coruña.

f) Aquellos proyectos que incorporen el enfoque de género, en todo el ciclo del proyecto.

g) Aquellos proyectos en cuya elaboración, ejecución o evaluación participen personas residentes en la Provincia de A Coruña

3. Se consideran gastos subvencionables los siguientes:

CUENTA

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (*)

206

Aplicaciones informáticas

211

Construcciones

212

Infraestructuras

213

Maquinaria

214

Utillaje

216

Mobiliario

217

Equipos para procesos de información

218

Elementos de transporte

219

Otro inmovilizado material

669

Otros gastos financieros (formalización y mantenimiento de fianzas o avales)

(*).-Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

4. Respecto de los gastos de formalización y mantenimiento de fianzas o avales, sólo serán subvencionables los que estuvieran liquidados hasta la fecha de presentación de la cuenta justificativa.

Base 4.-Exclusiones

Exclusiones del programa

Además de las exclusiones expresadas en el punto 4 de las bases generales, no serán objeto de subvención en este programa las siguientes actividades:

Los gastos que no se correspondan con la ejecución del proyecto de inversión objeto de la convocatoria

Base 5.-Solicitantes

Requisitos específicos del programa

1. Podrán acceder a la condición de beneficiario las entidades privadas sin ánimo de lucro válidamente constituidas, con una antigüedad mínima de 2 años antes de la fecha de finalización del plazo de solicitud, valorándose de modo especial a aquellas que, según su propios estatutos, tengan entre sus fines la realización de proyectos de ayuda al desarrollo (cooperación internacional, ayuda humanitaria y de emergencia, sensibilización, educación para el desarrollo, …) y estén inscritas en los registros públicos, estatal o gallego, específicos para este tipo de entidades.

2. Asimismo, son requisitos exigibles a los beneficiarios, que deberán estar cumplidos antes de la fecha de finalización del plazo de solicitud, además de los previstos en las bases reguladoras generales (BOP 247, de 30.12.2016) y en la Ley General de Subvenciones, los siguientes:

a) Tener domicilio social en la Provincia de A Coruña.

b) También podrán participar las entidades que no cumpliendo el requisito anterior, tengan delegación o representación permanente en la provincia de A Coruña.

c) En todo caso, las entidades solicitantes deberán disponer de una infraestructura mínima que garantice el desarrollo del proyecto para el que se solicita la subvención.

3. En proyectos de cooperación internacional, las entidades beneficiarias deberán asegurar la capacidad e implicación de sus contrapartes o socios locales, así como la implicación de la propia comunidad en el proyecto a través de la intervención de la contraparte.

4. Los beneficiarios de estas subvenciones también lo podrán ser de otras que pueda conceder la Diputación de A Coruña en el ámbito de las competencias de la Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género, siempre que se trate de actividades distintas a las de este programa de subvenciones.

Base 6.-Obligaciones de las entidades

Obligaciones de las entidades beneficiarias

Además de las expresadas en las bases reguladoras generales (BOP 247, de 30.12.2016), las entidades beneficiarias tendrán las siguientes obligaciones:

No subcontratar los proyectos o actividades objeto de subvención. A estos efectos, no se considerará subcontrato las actuaciones realizadas a través del socio o contraparte local debidamente identificado en el documento de formulación del proyecto.

Base 7.-Solicitudes

7.1.-Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes (de manera telemática) se determinará en el anuncio de publicación de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones.

7.2.-Documentación

Las entidades solicitantes que concurran a la convocatoria de subvenciones deberán aportar la documentación que se indica en las bases generales (BOP 247, de 30.12.2016) y la siguiente:

1. Formulario de solicitud según modelo normalizado (Anexo I) facilitado a través de la plataforma SUBTEL, accesible desde la web de la Diputación https://sede.dicoruna.es/.

2. PROYECTO de la actividad, que deberá incluir los siguientes apartados:

a) Identificación y formulación precisas, con objetivos claros y adaptados a la realidad actual.

b) País beneficiario y localización (planos, mapas, vías de acceso, etc.)

c) Estudio de viabilidad/sostenibilidad del proyecto (análisis de contexto, políticas de apoyo, aspectos Institucionales, aspectos socio-culturales, enfoque de género, factores tecnológicos, factores medio-ambientales, factores económicos-financieros, gestión posterior al término del proyecto, etc.).

d) Identificación del socio o contraparte local (denominación, localización, memoria de actividades, administradores, responsables del proyecto, etc).

e) Distribución de responsabilidades y funciones entre la beneficiaria y el socio o contraparte local.

f) En caso de obras, proyecto técnico o memoria valorada, con planos de conjunto y de detalle que sean precisos, así como disponibilidad de terrenos o inmuebles y compromiso de obtención de licencias y permisos necesarios.

g) Objetivos generales y específicos de la intervención

h) Indicadores objetivamente verificables del cumplimiento de los objetivos, actividades previstas y resultados esperados.

i) Cronograma de actividades/inversiones

j) Identificación exacta y pormenorizada de las fuentes de financiación complementarias a la solicitada a la Diputación de A Coruña.

k) Identificación y grado de implicación de los beneficiarios, criterios de selección de éstos y grado de participación local en la elaboración y ejecución del proyecto.

l) Memoria económica del proyecto, que deberá adaptarse a los conceptos de gastos contenidos en el apartado 3 de la base 3 señalado anteriormente.

m) Presupuesto detallado, haciendo mención del coste total del proyecto, en moneda local y en euros. El presupuesto no podrá contener gastos de administración.

n) Costes por unidad de los recursos a emplear.

o) Período de ejecución del proyecto, que tendrá que enmarcarse en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 .

Base 8.-Resolución

8.1.-Valoración de las solicitudes

Criterios de baremación del programa

CRITERIO

PUNTOS

RELATIVOS A LA ENTIDAD SOLICITANTE

Sede social (5) o delegación (3,5) en la provincia de A Coruña o fuera de ella (2)

5

Entidad inscrita en Registro Gallego (5) o Estatal (3) de ONGd

5

Años de experiencia en el sector (2-4 años: 2; 5-7: 3; 8 o más: 4)

4

Capacidad de gestión en la provincia (1-2 empleados: 2; 3-4: 3; 5 o más: 4)

4

Número de socios na provincia (25-30: 2; 31-40: 3; 41 o máis: 4)

4

Años de experiencia del socio local (2-4 años: 2; 5-7: 3; 8 o más: 4)

4

Participación en plataformas, foros y redes de la beneficiaria (2) y contraparte (2)

4

RELATIVOS AL PROYECTO

Análisis de contexto (1), pertinencia (1), objetivos (1), actividades (1) y coherencia (1)

5

Beneficiarios directos (hasta 50: 5; 51 o más: 6)

6

Beneficiarios indirectos (hasta 100: 3; 101 o más: 4)

4

Prioridades xeográficas base 3: a): 8; b): 7; c): 6; resto: 5

8

Prioridades sectoriais base 3: a): 3; b): 3; c): 1; d): 1; e): 1; f): 1

10

Outros criterios base 3: a): 2; b): 2; c): 2; d): 1; e): 1; f): 2; g): 2

12

Proyecto de ayuda humanitaria (dentro de la provincia: 12; fuera: 10)

12

Financiación propia ( hasta el 10%: 3; 10,1-30%: 4; más del 30%: 5)

5

Contribuciones locales (hasta el 10%: 3; 10,1-30%: 4; más del 30%: 5

5

Empleo de la lengua gallega en la redacción del proyecto

3

El importe de la subvención a conceder deberá estar comprendido entre los límites establecidos en la convocatoria (de 8.000 a 32.000 €), priorizando las solicitudes con mayor puntuación, entre las que obtengan un mínimo de 30 puntos.

El importe concreto vendrá determinado por los puntos obtenidos, que se corresponderán con un porcentaje sobre el importe solicitado, en una escala que va desde un mínimo de 30 puntos, al que le correspondería un 30% de la cantidad solicitada, hasta 80 puntos o más, al que se le asignaría el 100%.

8.5.-Plazo de resolución

De acuerdo con lo previsto en el art. 25.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución definitiva será de seis meses desde la fecha de publicación de la convocatoria en el BOP.

Base 9.-Justificación y pago

9.1.-Plazo de justificación

El plazo para la justificación de las subvenciones finalizará el 28 de abril de 2017 y en caso de prórroga el 30.09.2017, en ambos casos a las 14.00 horas.

9.2.-Consideraciones generales sobre el pago

1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar la realización de un primer pago, por importe equivalente al 60% de la subvención concedida, con carácter de anticipo prepagable, teniendo en cuenta las siguientes previsiones:

a) No se tramitarán pagos anticipados por importe inferior a 6.000 €.

b) Se requerirá la previa constitución de fianza, aval o garantía suficiente por el importe total de la cantidad anticipada más un 20 por ciento en concepto de posibles intereses moratorios.

c) No será posible expedir un pago anticipado si la entidad beneficiaria tiene pendiente de justificación una cantidad anticipada con anterioridad para la misma finalidad o para otras finalidades y, habiendo finalizado el plazo previsto, no se haya presentado la justificación correspondiente.

d) La entidad beneficiaria podrá solicitar el pago anticipado, acreditando la apertura de una cuenta bancaria con el título 'Fondos para atender el proyecto .....', con cargo a la que deberán efectuarse todos los cobros y pagos que correspondan a la actividad subvencionada. Un extracto de los movimientos de la cuenta deberá remitirse a la Diputación Provincial junto con la justificación documental de la aplicación de los fondos provinciales a la finalidad prevista.

2. A los efectos de cuantificar el gasto subvencionable justificado en moneda distinta al euro, la Sección de Desarrollo Territorial, Cooperación y Medio Ambiente determinará el tipo de cambio aplicable, teniendo en cuenta la documentación presentada y los criterios contables generalmente admitidos. Todos los pagos que realice la Diputación serán en moneda euro.

9.3.-Documentación justificativa

El contenido de la documentación justificativa a presentar por las entidades beneficiarias es la siguiente:

1. Memoria técnica de la realización del proyecto subvencionado, suscrita por el representante de la entidad beneficiaria, que describirá las actividades/investimentos realizados, resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, acompañada de las fuentes de verificación que procedan.

2. Reportaje fotográfico de las actividades/investimentos realizados.

3. Acreditación de la entrega y recepción de conformidad de las inversiones realizadas, así como compromiso de destinarlas a la finalidad social para la que fueron realizadas durante cinco años más, por lo menos.

4. Acreditación de las licenzas y permisos necesarios para llevarlas a cabo.

5. Acreditación de la difusión dada a la colaboración financiera de la Diputación Provincial de A Coruña a través de cualquier medio que permita dejar constancia de ello.

6. Certificación de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado.

7. Memoria económica, consistente en una certificación que contendrá una relación ordenada, detallada y clasificada de los gastos realizados, agrupados por financiadores, si fuera el caso, acompañando los justificantes del tipo de cambio aplicado, cuando se trate de gastos cuyos documentos justificativos se expresen en moneda distinta al euro.

8. Declaración suscrita por el representante de la entidad beneficiaria, relativa al importe, procedencia y aplicación de las subvenciones y ayudas obtenidas, públicas o privadas, que han financiado las actividades objeto del proyecto

9. Tanto la declaración como la memoria económica antes citadas podrán ser sustituidas por la certificación de un auditor de cuentas, en la forma prevista en el apartado 2º de la Base 56 del Presupuesto 2017 (disponible en el portal provincial de transparencia) y en la Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Presidencia de la AECID, por la que se aprueban las normas de seguimiento y justificación de las subvenciones de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación al desarrollo (BOE núm. 80, de 4 de abril de 2011), cuyas normas serán de directa aplicación en todo lo relativo a la justificación del proyecto.

9.5.-Reintegro de subvenciones anticipadas

1. En el caso de incumplimiento del objeto, condiciones o finalidad de las subvenciones de carácter prepagable, o ausencia de justificación de estas nos tener contemplados en estas Bases, o cuando se acrediten estas circunstancias o se ponga de manifiesto el incumplimiento de los deberes del beneficiario durante lo proceso de control financiero posterior al pago, la Diputación provincial les exigirá a las personas físicas o jurídicas beneficiarias, el reintegro de las cantidades correspondientes junto con los intereses de mora corresponsales, de acuerdo con el procedimiento establecido.

2. De acuerdo con lo previsto en el art. 90 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la entidad beneficiaria podrá efectuar el reintegro de los importes que procedan según el procedimiento previsto en la Resolución de la Presidencia núm. 6007/2011, de 1 de abril.

3. En caso de que no se efectuara el ingreso del importe que se ha de reintegrar en el plazo establecido al efecto, se autoriza expresamente a la Diputación para que pueda efectuar la compensación con cualquier débito a favor del beneficiario de la subvención.

A Coruña, 27 de marzo de 2017.

O Presidente O Secretario

Valentín González Formoso José Luis Almau Supervía

2017/2549

Educación
Cooperación al desarrollo
Cooperación internacional
Medio Ambiente
Cultura
Proyectos de cooperación
Infancia
Cultura e idiomas
Investigación científica
Formación
Microcréditos
Comercio
Gallego
Transporte
Empleo
Empleo y contratación
Bienestar social
Igualdad de género
Salud
Derechos humanos
Infancia y juventud
Necesidades básicas de subsistencia
Fomento obras públicas
Gestión de residuos
Educación para la salud
Fomento de vivienda digna
Calidad ambiental
Estudios de viabilidad
Tecnología