Bases específiques de la convocatòria ordinària de subvencions per a la millora, arranjament i adequació d'instal·lacions esportives de titularitat privada de base associativa. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 25/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

Per resolució de la Presidència de data 20 d? abril de 2018, s? aproven les bases específiques de la convocatòria ordinària de concessió de subvencions per a la millora, arranjament i adequació d? instal·lacions esportives de titularitat privada de base associativa de la ciutat de Barcelona (gestionades per clubs i entitats sense afany de lucre) i la seva dotació d? equipament esportiu corresponent a l? any 2018.

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA, ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ D? INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE TITULARITAT PRIVADA DE BASE ASSOCIATIVA DE LA CIUTAT DE BARCELONA (GESTIONADES PER CLUBS I ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE) I LA SEVA DOTACIÓ D? EQUIPAMENT ESPORTIU CORRESPONENT A L? ANY 2018

1. Objecte i abast de la convocatòria

L? objecte de la convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions en inversions destinades a la millora, arranjament i adequació d? instal·lacions esportives de titularitat privada de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d? equipament esportiu.

2. Dotació econòmica i percentatge màxim a subvencionar a) L? import d? aquesta convocatòria està fixat en 400.000 euros que podrà ser incrementat, si escau,

condicionat a l? existència de crèdit addicional abans de la seva concessió

b) Els percentatges màxims de subvenció per a cada sol·licitud seran els següents:

- Per inversions relatives a obres de seguretat, adequació a normativa federativa, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, eficiència energètica i, en general, totes les inversions i despeses exigides per a l? obtenció de la corresponent llicència d? activitat, fins a un 60 % del seu cost total. - Per a la resta d? obres de millora, fins a un 40 % del seu cost total. - Per a la dotació d? equipament esportiu activable, fins a un 30 % del seu cost total.

En cap cas, la quantia de cada subvenció podrà superar els 40.000 euros, i serà a càrrec del peticionari l? aportació de la resta del cost de la inversió, ja sigui de manera directa o per cofinançament de tercers.

3. Termini, forma i lloc de lliurament de sol·licituds

Les sol·licituds s? han de presentar mitjançant el formulari normalitzat que s? adjunta com annex 1 a aquesta convocatòria i que es podrà obtenir a la pàgina web de l? Ajuntament de Barcelona. El termini de presentació començarà l? endemà de la publicació d? aquesta convocatòria i finalitzarà al cap de 20 dies hàbils d? aquesta publicació.

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a qualsevol de les oficines del Registre General de l? Ajuntament de Barcelona que es relacionen a continuació:

- De dilluns a divendres, de 08:30 a 14:30 hores i els dijous de 08:30 a 19:30 hores a: Districte de Ciutat Vella: Ramelleres, núm. 17. Raval Eixample: Aragó, núm. 328. Dreta de l? Eixample Sants-Montjuïc: Creu Coberta, núm. 104. Hostafrancs Les Corts: plaça Comas, núm. 18. Les Corts Sarrià-Sant Gervasi: Anglí, núm. 31. Les Tres Torres Gràcia: plaça de la Vila de Gràcia, núm. 2. La Vila de Gràcia Horta-Guinardó: Lepant, núm. 387, baixos. Baix Guinardó Nou Barris: plaça Major de Nou Barris, núm. 1. La Guinaueta Sant Andreu: Segre, núm. 24. Sant Andreu

Sant Martí: plaça Valentí Almirall, núm. 1. El Clot - De dilluns a dissabte, de 08:30 a 20:00 hores:

Ajuntament: plaça de Sant Miquel, núm. 3. Barri Gòtic - De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 hores:

Institut Barcelona Esports, av. de l? Estadi, núm. 40. Montjuïc

Les sol·licituds també es podran presentar per via telemàtica mitjançant el portal de tràmits a la web www.barcelona.cat/tràmits

4. Període d? execució dels projectes subjectes de subvenció

Les subvencions atorgades s? hauran de destinar a les inversions previstes al punt 1.1 de les bases generals que s? hagin iniciat l? any 2017 o que s? hagin d? iniciar durant els sis mesos següents a la notificació de l? atorgament de la subvenció. Totes les actuacions hauran d? estar finalitzades abans del 30 de juny de 2019.

5. Documentació que s? haurà d? ajuntar a la sol·licitud

Al formulari de sol·licitud s? haurà d? adjuntar la documentació següent:

a) Documentació acreditativa de la disponibilitat de l? espai: - Si el sol·licitant és el propietari: còpia de l? escriptura de propietat inscrita en el corresponent

registre (*). - Si el sol·licitant és arrendatari: còpia del contracte d? arrendament i autorització de la propietat per

a dur a terme la intervenció projectada (*). - En la resta de supòsits: còpia del títol jurídic que acrediti i garanteixi la disponibilitat de la gestió

de l? espai i l? autorització per a executar les obres (*)

b) En funció del tipus d? obra a executar caldrà adjuntar la documentació tècnica necessària per a la

correcta execució de l? actuació (memòria tècnica, projecte bàsic, projecte executiu) que inclourà, com a mínim, la memòria descriptiva de les obres amb els seus amidaments, pressupost i documentació gràfica, si escau, amb suficient detall per poder valorar els criteris generals i específics assenyalats a la present convocatòria

c) Si les obres s? han iniciat l? any 2017 i continuen en curs al moment de la publicació de les presents

bases, caldrà detallar la inversió corresponent a aquell any com també les pendents de realització, amb previsió de totes les despeses i del seu finançament amb indicació de la subvenció sol·licitada

d) En el supòsit d? execució d? obres, caldrà aportar el corresponent permís en funció del tipus d? obra o

actuació a realitzar, ja sigui llicència, comunicat o assabentat, amb caràcter previ al seu inici

e) Si escau, els pressupostos derivats de l? obligació establerta a la base 18.g) de les bases generals,

relativa a la normativa vigent de contractes del sector públic.

(*) En aquests supòsits, i en cas que el sol·licitant hagi resultat adjudicatari de la subvenció, haurà de presentar, a requeriment d? aquesta Administració, els documents originals per tal de procedir a la seva compulsa.

La resta de documentació que consta al formulari de sol·licitud s? haurà de presentar, a requeriment de l? Institut Barcelona Esports, en el termini i de la manera que es determini a l? efecte a la publicació de la llista de les subvencions inicialment atorgades. Cas de no presentar la documentació requerida en el termini atorgat es tindrà al sol·licitant per desistit de la seva petició.

6. Criteris de valoració

Un cop admesa la sol·licitud, es valorarà d? acord amb els criteris generals i específics següents: CRITERIS D? ADJUDICACIÓ (Puntuació màxima 10 punts, mínima 5 punts)

Criteris generals (6 punts) Documentació del projecte, fins a 3 punts * Justificació de la proposta, fins a 0,5 punts * Concreció i coherència, fins a 2,5 punts Entitat i espai o local, fins a 3 punts * Àmbit d'inscripció al registre d'entitats esportives de la Generalitat, fins a 1,5 punts

ýÿ Per disciplines i modalitats esportives reconegudes i inscrites a federacions esportives catalanes (1,5 punts) ýÿ Per activitats físiques esportives de lleure no assumides per una federació esportiva catalana (0,8 punts) * Titularitat del local, fins a 1,5 punts * Propi (1,5 punts) * Lloguer (1 punts) * Cessió d? ús (0,5 punts) Criteris específics (4 punts) * a) Actuacions, fins a 4 punts a.1. Garantir la seguretat i el compliment de les normatives vigents inclosa la d? accessibilitat: - Obres per a la millora dels recorreguts d'evacuació i les sortides d'emergència de la instal·lació - Mesures de seguretat contra incendis - Obres i instal·lacions relatives a millorar les condicions de seguretat dels espais (baranes, línies de vida,...) - Mesures de millora de l'accessibilitat - Adequació d'instal·lacions elèctriques, tèrmiques i d'ACS i AFS - Legalització d'instal·lacions (Baixa tensió, tèrmica, ...) - Adequació de vestidors, dutxes, serveis sanitaris - Altres propostes relacionades a.2. Adequacions a reglaments federatius - Pintat línies pistes - Proteccions elements esportius - Reparació de paviments - Arrambadors - Altres propostes relacionades a.3. Impacte ambiental i eficiència energètica - Substitució de lluminàries - Substitució de calderes - Aïllament de paraments (tèrmic i acústic) - Altres propostes relacionades b) Altres actuacions: Obres de millora funcional i estètica dels espais, fins a 3 punts - Redistribució funcional d? espais, pintura, etc

c) Dotació d'equipament esportiu: Adquisició d? actius immobilitzats, fins a 2 punts - Cistelles, bancs, armariets, etc. *Els criteris a), b) i c) són excloents i no acumulables, és a dir, s? ha de triar una de les tres opcions.

7. Comissió Tècnica

La Comissió Tècnica s? encarregarà de l? examen de la documentació tècnica presentada sobre el projecte, comprovarà el compliment dels requisits tècnics de participació i elevarà una proposta de subvencions a la Comissió de Valoració.

Estarà constituïda per:

- La directora d? Instal·lacions i Obres de l? Institut Barcelona Esports i - El coordinador de Projectes i Obres de l? Institut Barcelona Esports.

8. Comissió de Valoració

La Comissió de Valoració, a partir de la proposta presentada per la Comissió Tècnica, valorarà i determinarà el percentatge de subvenció aplicable a cada sol·licitud. Estarà constituïda per:

- El president de l? Institut Barcelona Esports, o persona en qui delegui. - La comissionada d? Esports de l? Ajuntament de Barcelona, o persona en qui delegui. - El gerent de l? Institut Barcelona Esports, o persona en qui delegui. - La directora de Planificació i Serveis Generals, o persona en qui delegui.

- La directora d? Instal·lacions i Obres de l? Institut Barcelona Esports, o persona en qui delegui. - El secretari delegat de l? Institut Barcelona Esports, o persona en qui delegui.

9. Termini de resolució, notificació i forma de pagament

Totes les sol·licituds s? examinaran conjuntament en un sol acte i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l? atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de dos mesos a comptar des de la data de tancament del període per a presentar les sol·licituds.

La manca de resolució dins aquest termini legitimarà els sol·licitants a entendre les seves sol·licituds desestimades per silenci administratiu.

El pagament de les subvencions s? efectuarà de la manera següent:

- S? abonarà el 25% de l? import atorgat, com avançament a compte un cop atorgada la subvenció. - La resta de l? import atorgat s? abonarà previ lliurament per registre de les corresponents factures de

justificació, incloses les que justifiquen el 25% inicial i fins a la totalitat de l? import de l? actuació subvencionada, juntament amb l? Acta de recepció, si escau, dins dels tres mesos següents a la finalització de les actuacions que, en tot cas, han d? estar finalitzades, com a màxim, a data 30 de juny de 2019.

La forma de pagament serà per transferència bancària al compte bancari indicat al document que consta com annex 2 a la present convocatòria.

Barcelona, 17 de maig de 2018 El secretari delegat de l? Institut, Manel Gómez València

Annex 1

Sol·licitud de subvenció a l? Ajuntament de Barcelona / IBE per a la millora, arranjament i adequació d? instal·lacions esportives de titularitat privada de base associativa (gestionades per clubs i entitats sense afany de lucre) de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d? equipament esportiu

1. Dades de la persona representant

NIF ýÿ NIE ýÿ Passaport ýÿ

Nom Cognoms

Correu electrònic Telèfon mòbil Càrrec que ocupa a l? entitat

2. Dades de l? entitat sol·licitant

Nom de l? entitat NIF

Adreça (carrer, número, pis i porta) Barri Districte

Codi postal

Municipi Província

Web

3. Dades bàsiques del projecte

Denominació

Lloc de realització (adreça) Barri

Data d? inici del projecte Data del final del projecte

Despesa total del projecte € Import total sol·licitat €

En cap cas se subvencionarà l? IVA susceptible de recuperació o compensació

4. Declaració responsable del president/a de l? entitat o persona que ostenti la representació del sol·licitant:

Nom i cognoms: ______________________________________________________________________________________________ NIF: _________________________ Càrrec que ocupa a l? entitat: _________________________________________

La persona que signa DECLARA:

ýÿ En cas de persona jurídica, que ostenta el càrrec de presidenta i que, entre les seves funcions, hi figura la de la sol·licitud de subvencions. En cas que no sigui la presidenta, que disposa de poders o de l? autorització atorgats al seu favor que la faculten per a la presentació d? aquesta sol·licitud. ýÿ Que es compromet, en qualsevol dels casos, a aportar la documentació acreditativa d? aquests extrems en la forma i el termini en què siguin requerits a tal fi per l? òrgan gestor. ýÿ Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l? Ajuntament i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes subvencions. ýÿ Que no es troba sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions de conformitat amb l? article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

ýÿ Que compleix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en els termes que li siguin aplicables. ýÿ Que comunicarà a l? Ajuntament de Barcelona , i de la forma i en el moment que es determinin, d? acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a fi de fer-la pública. ýÿ Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere, segons la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d? igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 11/2014, de 10 d? octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l? homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. ýÿ Que compleix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. ýÿ Que es troba al corrent de les justificacions de totes les subvencions rebudes de l? Ajuntament de Barcelona / IBE i altres entitats municipals i que no es troba sota cap dels supòsits de reintegrament que preveu l? article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. ýÿ Que la quantia de les subvencions municipals, conjuntament amb altres fonts de finançament específiques d? aquest projecte, no superen el cost total del projecte. ýÿ Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l? AEAT i de les obligacions amb la Seguretat Social així com també amb la Hisenda Municipal.

La presentació de la sol·licitud comportarà l? autorització a l? Ajuntament de Barcelona / IBE perquè aquesta persona pugui obtenir l? acreditació d? estar al corrent del compliment de les obligacions amb l? AEAT, la TGSS i la Hisenda Municipal a través de certificats telemàtics, com també la verificació de la seva identitat i la compulsa automàtica de les dades facilitades per la DGP. En cas que la persona sol·licitant vulgui denegar el consentiment de l? accés de l? Ajuntament de Barcelona / IBE als esmentats certificats telemàtics, haurà de marcar la casella següent: (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.) En aquest supòsit, les persones beneficiàries hauran de presentar els certificats corresponents durant el període de deu dies hàbils des de la notificació de la resolució provisional de la concessió de la subvenció.

ýÿ Que, cas que la documentació administrativa (NIF, estatuts registrats, NIF de la persona que signa aquesta declaració) i/o acreditativa del compliment d? aquesta declaració no consti en poder de l? Ajuntament de Barcelona o de les seves entitats municipals, la persona sol·licitant de la subvenció en disposa d? una i la presentarà en el supòsit de concessió de la subvenció en el termini de deu dies hàbils des de la publicació de l? atorgament provisional. ýÿ Que el document original de certificat de dades bancàries ja ha estat presentat a l? Ajuntament de Barcelona / IBE i, en cas que no sigui així o que se n? hagin modificat les dades, s? adjuntarà a aquesta sol·licitud (annex núm

2). ýÿ Que, en cas de no presentar al·legacions a la resolució provisional d? atorgament i denegació, accepta la subvenció en el supòsit que li sigui atorgada. ýÿ Que vol que s? utilitzi per a totes les comunicacions electròniques l? adreça de correu electrònic indicada en aquest document de sol·licitud de subvenció. ýÿ La persona sol·licitant declara sota la seva responsabilitat:

ýÿ Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i els documents amb què l? acompanya són certs. ýÿ Que està assabentada que la falta de justificació documental comporta que no es tramiti aquesta sol·licitud. ýÿ Que cedeix els drets de reproducció i comunicació pública del projecte subvencionat, com també la memòria justificativa, de forma no exclusiva a l? Ajuntament de Barcelona / IBE. En tot cas, el beneficiari de la subvenció garanteix que el projecte presentat no incorpora continguts sobre els quals existeixen drets de la propietat intel·lectual de tercers o dades de caràcter personal. El beneficiari serà l? únic responsable de l? obtenció dels drets relatius de les imatges i il·lustracions que apareguin en qualsevol document que formi part del projecte. En tot cas, s? estableix la total indemnitat de l? Ajuntament de Barcelona / IBE en relació amb possibles reclamacions de tercers. ýÿ Que, en cas que l? entitat que representa tingui 50 treballadors o més, compleix l? obligació que preveu l? article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d? abril, d? integració social de minusvàlids o el previst al Reial decret 364/2005, de 8 d? abril, pel qual es regula el compliment alternatiu, amb caràcter excepcional, de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat, d? acord amb el que s? estableix a l? article 92.5 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. ýÿ Que es compromet, segons el supòsit de què es tracti, en cas d? obtenir la subvenció: - A mantenir l? ús prioritari de l? equipament com a espai de pràctica esportiva, en cas que la subvenció es destini a

la realització d? obres, durant un període de cinc anys. - A destinar la dotació d? equipament esportiu adquirit mitjançant la subvenció a la finalitat prevista durant un

període mínim de tres anys. ýÿ Que disposa d? una assegurança de responsabilitat civil o garantia equivalent que sigui adequada i suficient per a les característiques de l? activitat que es desenvolupa en el local. ýÿ Que es compromet a fer les obres o actuacions abans del 30 de juny de 2019 i, en cas contrari, a reintegrar la part de la subvenció que correspongui. ýÿ Que el local:

¡% ¡%

És propietat de l? entitat sol·licitant. Està en règim de lloguer o cessió d? ús per desenvolupar-hi l? activitat per un termini mínim de cinc anys més a comptar a partir del darrer dia de l? any de la convocatòria i es disposa de l? autorització del propietari per fer-hi les obres. ýÿ Que, amb caràcter previ a l? inici de les obres i d? acord amb l? Ordenança reguladora dels procediments d? intervenció municipal en les obres:

¡% Presentarà a l? Ajuntament la documentació tècnica específica requerida d? acord amb els annexos 1 i 3 de l? ordenança en règim de llicència (obres majors i edificis protegits, respectivament).

¡% Presentarà a l? Ajuntament la documentació tècnica específica requerida d? acord amb els annexos 4 i 5 de

l? ordenança en règim de comunicació (obres menors tipus I i II). ¡% Donarà coneixement a l? Ajuntament de la realització de les obres, quan s? acullin al règim d? assabentat (obres

menors tipus III). ýÿ Que és coneixedora que la presentació de la sol·licitud implica la inscripció de l? entitat al Fitxer General d? Entitats Ciutadanes. Conforme a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals seran incorporades al fitxer titularitat de l? Ajuntament de Barcelona, gestionat pel Departament d? Associacionisme i Iniciativa Ciutadana de la Direcció de Serveis d? Acció Comunitària. Els drets d? accés, rectificació i cancel·lació s? exerciran mitjançant una comunicació escrita presentada en un registre municipal i adreçada al Departament d? Associacionisme i Iniciativa Ciutadana de la Direcció de Serveis d? Acció Comunitària, plaça de Sant Jaume, núm. 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en el títol Tutela de drets LOPD , com també el dret que es desitja exercitar. ýÿ Que, en relació amb el Cens d? Entitats Esportives de la Generalitat:

¡% L? entitat no està inscrita: ¡% L? entitat està inscrita: ¡% Per disciplines i modalitats esportives reconegudes i inscrites a federacions esportives catalanes. ¡% Per activitats físiques esportives de lleure no assumides per una federació.

D? acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s? incorporaran a fitxers automatitzats de titularitat municipal, amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Podeu exercir els drets d? accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit al Registre General de l? Ajuntament, pl. Sant Miquel, 4, 08002 Barcelona.

La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable o l? incompliment dels requisits exigibles d? acord amb la legislació vigent per a l? obtenció de la subvenció determinarà el reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que us puguin ser exigides.

I perquè així consti, signo la present declaració.

Segell de l? entitat

Barcelona, de de 20__

Annex 2

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments a creditors.

I.- Dades del creditor

NIF/DNI/NIE Nom o denominació social

Adreça Població

Codi postal Telèfon Fax

e-mail: designo i accepto que s? utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb la tramitació i pagaments de factures, la següent adreça de correu electrònic:

@: .................................................................................................................................................

II.- Dades del representant

NIF/DNI/NIE Nom

III.- Alta de dades bancàries

Denominació de l? entitat bancària o d? estalvi .....................................................................................................................................................

CODI IBAN:

CODI BIC:

Adreça

Codi postal Població

Diligència de conformitat de l? entitat de crèdit

(signat i segellat)

Signat i segellat

(creditor o representant)

Data:

D? acord amb l? article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s? incorporen al fitxer automatitzat del sistema de comptabilitat oficial, titularitat de l? Ajuntament de Barcelona. Podeu exercir els drets d? accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades subministrades mitjançant comunicació escrita a la Tresoreria de l? Ajuntament, Pl. Sant Miquel, planta 1a., 08002 Barcelona.

Deporte
Deporte
Ahorro y eficiencia energética
Eliminación de barreras arquitectónicas
Alquiler de vivienda
Actividades de ocio y tiempo libre
Medio Ambiente
Pintura
Discapacidad