Bases específiques i convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'activitats de suport a la cultura per a l'exercici 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 01-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Esparreguera

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 18 de novembre de 2015, va aprovar les Bases específiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a la realització d'activitats culturals per a l'exercici 2015. Els annexes referits a les presents bases estaran a disposició per a la seva consulta a la pàgina web municipal, www.esparreguera.cat.

Es transcriuen a continuació les referides bases:

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE SUPORT A LA CULTURA PER A L'EXERCICI 2015.

1. OBJECTE.

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de la sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la Regidoria d'Entitats, Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Esparreguera, destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la realització d'activitats de suport a la cultura per a l'any 2015.

S'entén per activitats de suport a la cultura totes aquelles que, organitzades pels beneficiaris de les subvencions amb caràcter periòdic i repetitiu, fomenten la promoció i difusió de la cultura i festes populars.

Les subvencions regulades per aquestes normes tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Les activitats subvencionades han d'estar obertes a la participació de totes les entitats d'Esparreguera que compleixin els requisits establerts a la base 4.1.

Les activitats no han de tenir caràcter lucratiu, per tant, en cas de cobrar algun tipus de quota, aquest cobrament ha de servir per ajudar a sufragar les despeses del pressupost global de l'activitat.

No seran objecte de subvenció aquelles activitats que promoguin el consum d'alcohol, tabac, jocs de l'atzar i altres substàncies que perjudiquin la salut de les persones. Tampoc se subvencionaran les activitats amb contingut bèl·lic, sexual, que discriminin part de la població, o que afectin la conservació del medi ambient.

2. FINALITAT DE LES SUBVENCIONS.

D'acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat:

' Millorar la cohesió social de la vila. ' Fomentar la vitalitat cultural d'Esparreguera. ' Impulsar la participació activa dels vilatans i vilatanes d'Esparreguera en les propostes culturals. ' Afavorir la cooperació del sector públic i privat. ' Dinamitzar la cultura en el territori de la vila. ' Fomentar valors culturals. ' Treballar per l'imaginari col·lectiu. ' Possibilitar el creixement cultural d'Esparreguera, atenent la diversitat de col·lectius presents a la vila. ' Promoure l'associacionisme cultural.

3. PERÍODE D'EXECUCIÓ.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats durant l'any 2015.

4. REQUISITS DELS BENEFICIARIS.

1.- Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions les associacions i entitats sense ànim de lucre, que tinguin la seu a Esparreguera, que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament d'Esparreguera, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, LGS) i que realitzin la seva activitat a la vila i/o l'exportin a altres localitats i facin difusió de la cultura esparreguerina.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

5. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR.

Es podran demanar subvencions presentant la corresponent instància, signada per un/a representant, al registre general de l'Ajuntament, fent-hi constar la demanda d'acollir- se a la convocatòria oberta i presentant la descripció del projecte per al qual sol·licita la subvenció.

Caldrà adjuntar la documentació següent:

- ANNEX 1. Sol·licitud de subvenció. - ANNEX 2. Descripció de l'activitat. Caldrà omplir una fitxa per cada una de les activitats subvencionables.

6. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

Els sol·licitants podran presentar les peticions en el termini de vint dies comptadors des del dia de la publicació de l'anunci d'aquestes bases i la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la publicitat de les bases prevista en l'article 124.2 del ROAS.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant model normalitzat, que serà signat per l'interessat o pel representant legal de l'entitat, tal com preveu l'article 16 de l'Ordenança no fiscal núm. XXIV, reguladora de subvencions de l'Ajuntament d'Esparreguera.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, podrà trobar-se a la pàgina web de l'Ajuntament: www.esparreguera.cat.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

La presentació de la sol·licitud no pressuposa la concessió automàtica de la subvenció, la qual es resoldrà una vegada estudiada la proposta d'activitat i valorada en funció dels criteris generals d'aquestes normes.

7. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà el beneficiari, per tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que, si no ho fa així, s'entendrà per desistit de la sol·licitud.

8. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.

El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

9. CRITERIS OBJECTIUS D'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

L'atorgament de les subvencions anirà en funció de la valoració resultant d'aplicar els criteris objectius determinats en aquestes bases.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicats d'acord amb la ponderació indicada:

Criteri/Puntuació màxima.

- Nombre de socis: 10 punts.

D'1 a 50 socis: 2 punts. De 51 a 100 socis: 5 punts. De 101 a 500 socis: 8 punts. Més de 500 socis: 10 punts.

- Nombre d'activitats anuals: 15 punts.

D'1 a 5 activitats: 5 punts. De 5 a 10 activitats: 10 punts. Més de 10 activitats: 15 punts.

- Interès d'integració i cohesió social de la programació: 10 punts.

Organitzar activitats pròpies: 3 punts. Coorganitzar activitats amb altres entitats: 7 punts. Participació en cicles festius de l'Ajuntament: 10 punts.

- No fer ús de cap equipament municipal: 10 punts.

Si en fan ús: 0 punts. No en fan ús: 10 punts.

- Potenciació de la Cultura Popular Catalana: 20 punts.

De 0 a 30% de les activitats: 0 punts. De 30 a 50% de les activitats: 5 punts. De 50 a 80% de les activitats: 10 punts. De 80 a 100% de les activitats: 20 punts.

- Promoció de la innovació: 5 punts.

Presenten més de 2 activitats noves respecte a l'any anterior: 5 punts. Presenten 1 o 2 activitats noves respecte a l'any anterior: 2 punts. No presenten cap activitat nova respecte a l'any anterior: 0 punts.

- Creativitat i originalitat en la presentació de l'activitat: 5 punts.

No hi ha creativitat en la realització de les activitats: 0 punts. Es veu creativitat en el 50% de les activitats: 2 punts. Es veu creativitat en la totalitat de les activitats: 5 punts.

- Foment de la participació ciutadana en les activitats: 10 punts.

Del 0% al 50% de les activitats són obertes a públic: 0 punts. Del 50% al 80% de les activitats són obertes a públic: 5 punts. Del 80% al 100% de les activitats són obertes a públic: 10 punts.

- Esforç per trobar altres vies de finançament que complementin els recursos provinents de l'administració local: 10 punts.

Només 1 via de finançament: 0 punts. D'1 a 3 vies de finançament: 5 punts. Més de 3 vies de finançament: 10 punts.

- Exportació de la cultura i el nom d'Esparreguera a altres municipis: 5 punts.

0 sortides: 0 punts. D'1 a 5 sortides: 2 punts. Més de 5 sortides: 5 punts.

10. QUANTITAT TOTAL MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2015 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases serà de 25.000,00 EUR (vint-i-cinc mil EUR) i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 431 334 48901.

L'Ajuntament es reserva la facultat de no esgotar aquesta partida si el nombre de sol·licituds rebudes i la qualitat dels projectes ho requerissin.

11. IMPORT INDIVIDUALITZAT DE LES SUBVENCIONS.

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionats i, com a límit, tindran la consignació pressupostària anteriorment fixada. No obstant l'anterior, amb prèvia emissió d'informe de la Regidoria que ho justifiqui i sense que se superi l'esmentada consignació pressupostària, el percentatge podrà incrementar-se fins a un màxim del 100% del cost total dels projectes o les activitats subvencionades.

12. ÒRGANS COMPETENTS D'INSTRUCCIÓ I PROPOSTA DE CONCESSIÓ.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà el servei de Cultura.

L'examen i valoració de les sol·licituds es realitzarà per un òrgan col·legiat, format per un nombre senar de membres, constituït d'acord amb allò previst en l'article 12.5 de l'Ordenança municipal no fiscal núm. XXIV, i que estarà format per les següents persones:

' 1 representant de l'alcalde. ' El regidor atorgant de la subvenció o persona en qui delegui. ' 1 persona adscrita al servei atorgant de les subvencions.

El president del referit òrgan col·legiat formularà la proposta de concessió de les subvencions i l'elevarà a l'òrgan responsable de la seva concessió.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà la Junta de Govern Local.

13. TERMINI DE RESOLUCIÓ, DE NOTIFICACIÓ I RÈGIM DE RECURSOS.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Abans d'aprovar-se, les resolucions de concessió s'hauran de sotmetre preceptivament al tràmit d'informe previ per part de la Intervenció, en els termes previstos en l'article 17.3 de l'Ordenança municipal no fiscal núm. XXIV.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst en l'article 58 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant, LRJAPPAC).

La manca de resolució dins del termini tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

14. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

Els beneficiaris, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves la subvenció, així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de deu dies a partir de la recepció de l'indicat acord. No obstant l'anterior, s'entendrà acceptada tàcitament la subvenció per part de l'entitat beneficiària transcorreguts deu dies a partir de la recepció de l'acord de concessió si aquella no n'ha manifestat expressament les objeccions.

15. OBLIGACIÓ DELS BENEFICIARIS.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

2. Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com amb la Hisenda Municipal.

3. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar a l'òrgan concedent la modificació de qualsevol circumstància que pugui afectar algun dels requisits exigits per la concessió de subvencions.

4. El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

5. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l'integren.

6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

7. Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament, a excepció d'activitats en les quals no s'elabori documentació o programa imprès.

8. Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de subvencions hauran d'estar inscrites en el corresponent registre oficial.

16. DESPESES SUBVENCIONABLES.

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:

' Personal (administratiu, monitoratge, manteniment...). ' Inscripcions. ' Mutualitats. ' Desplaçaments. ' Concessió de beques d'estudis superiors d'arts escèniques. ' Altres vinculades amb l'objecte de la subvenció.

Només es podrà incloure l'IVA que no sigui recuperable o compensable.

17. FORMA DE PAGAMENT.

Quan el beneficiari sigui deutor de l'Ajuntament es podrà efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari.

Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà contra presentació de les justificacions de l'activitat efectuada.

18. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en el termini màxim, improrrogable, del 31 de gener de 2016.

La justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que seran facilitats pel departament instructor de la subvenció, i revestirà la forma de:

- ANNEX 3. Compte justificatiu.

a) Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa per subvencions concedides per un import superior als 3.000 EUR, que contindrà:

1. Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

2. Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 72.2 del RLGS.

b) Compte justificatiu simplificat per subvencions concedides per un import de fins a 3.000 EUR, que contindrà:

1. Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

2. Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del RLGS.

En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

1) S'haurà de justificar una despesa per un import com a mínim igual al 100% del finançament atorgat.

2) S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.

3) Els documents justificatius a presentar seran els originals de factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a què es refereixen. Els dits documents s'hauran de segellar pel Departament amb la següent llegenda: 'Aquest document ha estat presentat a l'Ajuntament d'Esparreguera, mitjançant fotocòpia com a justificant de la subvenció aprovada per Acord de Junta/ Acord de Ple/Decret de data ... i expedient núm. ...'. Un cop segellat s'efectuarà una fotocòpia compulsada del dit document que s'incorporarà a l'expedient retornant-se l'original al beneficiari.

En el cas de presentar-se tiquets expedits per màquines registradores serà necessari justificar, mitjançant informe del servei gestor, que les despeses objecte de justificació s'ajusten a les activitats objecte de subvenció.

En el cas de concessió de beques, s'haurà d'aportar acta del veredicte signada per tots els membres del jurat i document acreditatiu de la realització efectiva del curs per la persona beneficiària (matrícula).

4) Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

19. DEFICIÈNCIES EN LA JUSTIFICACIÓ.

En cas que la documentació presentada com a justificació fos incorrecta o incompleta, es comunicarà a l'interessat la necessitat d'esmenar les anomalies, completar la documentació o ampliar la informació, en un termini improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que, si no ho fa, es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que se n'hagués avançat el pagament.

20. CIRCUMSTÀNCIES QUE PODEN DONAR LLOC A LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o amb prèvia sol·licitud del beneficiari, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de la justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b. Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajudes o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que, sumades a la de l'Ajuntament, superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

c. Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit en aquestes bases.

21. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat en la sol·licitud.

22. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES.

En el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web corporatiu es publicaran les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció. Igualment es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'extracte de l'anunci efectuat al BOP i caldrà donar-ne compte al Ple de la Corporació de les subvencions concedides.

No serà necessària la publicitat assenyalada en l'apartat anterior, quan l'import de les subvencions concedides, individualment considerades, sigui de quantitat inferior a 3.000,00 EUR. En aquest supòsit s'haurà d'anunciar exclusivament al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web de la Corporació.

23. MESURES DE DIFUSIÓ DEL FINANÇAMENT PÚBLIC.

Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en l'execució del projecte o de l'activitat, en tota la documentació impresa i propaganda escrita o gràfica, en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. Hi hauran de fer constar 'amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Esparreguera', i el logotip corresponent.

24. CAUSES DE REINTEGRAMENT.

1. Quan, a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu sigui inferior a l'import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l'excés.

2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar el beneficiari que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que n'haurien impedit la concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3. Procedirà al reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

25. OBLIGATS AL REINTEGRAMENT.

Els obligats al reintegrament seran aquells previstos en l'article 40 de la LGS.

26. INFRACCIONS I SANCIONS.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i el títol IV de la Ordenança No Fiscal núm. XXIV per la que s'aproven les bases reguladores generals de les subvencions de l'Ajuntament d'Esparreguera.

27. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, l'Ordenança No Fiscal núm. XXIV, per la qual s'aproven les Bases Reguladores Generals de les Subvencions de l'Ajuntament d'Esparreguera, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant.

INTERPRETACIÓ I ACLARIMENTS.

Per decret d'Alcaldia es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores d'aquestes bases.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Esparreguera, 23 de novembre de 2015 L'alcalde, Eduard Rivas Mateo

Cultura
Cultura e idiomas
Fiestas Populares
Medio Ambiente
Actividades de servicios sociales
Salud
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana