Bases específiques i convocatòria per a la concessió de subvencions per tal de facilitar l'accés i el manteniment de l'habitatge digne en règim de lloguer. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 19/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI

La Junta de Govern d? aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 6 d? octubre de 2017 va adoptar, entre d? altres, l? acord pel qual s? aproven les bases específiques per a la concessió de subvencions per facilitar l? accés i el manteniment de l? habitatge digne en règim de lloguer a persones del municipi, i la convocatòria d? aquestes subvencions per l? any 2017.

BASES REGULADORES PER L? ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FACILITAR L? ACCÉS I EL MANTENIMENT DE L? HABITATGE DIGNE EN RÈGIM DE LLOGUER, A SANT VICENÇ DELS HORTS.

1. Objecte.

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través del Departament d'Habitatge Social destinades a facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer, en el municipi de Sant Vicenç dels Horts, durant l'any en què es realitza la convocatòria.

Aquestes subvencions s'estableixen en dues línies diferents, incompatibles entre elles, segons quina sigui la finalitat de l'ajut:

1.1.- Contribució a les despeses d'accés, o entrada, a un habitatge en règim de lloguer per les persones que, podent assumir el cost mensual de la renda de lloguer, no poden accedir a un habitatge del lloguer ja que no disposen dels estalvis necessaris per a fer-se càrrec de les despeses associades a la contractació, com poden ser, l'abonament de la fiança i altres despeses.

1.2.- Contribució a les despeses de pagament del lloguer per a les unitats familiars que han de destinar més d'un 20% dels seus ingressos a la renda de lloguer.

2. Finalitat de les subvencions.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, aquestes subvencions hauran de facilitar l'accés i la permanència en un habitatge digne, en règim de lloguer, a sectors de població en risc d'exclusió social a Sant Vicenç dels Horts durant l'any en què es realitza la convocatòria.

3. Caràcter de les subvencions.

Les subvencions objecte d'aquestes convocatòries tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en aquestes convocatòries, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.

4. Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes convocatòries s'hauran de destinar a finançar les despeses d'accés o el manteniment de l'habitatge en règim de lloguer durant l'any en què es realitza la convocatòria.

5. Requisits de les persones beneficiàries.

1.- Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques que compleixin tots i cadascun dels requisits generals i específics de cadascuna de les línies de subvencions definides a les bases, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

a) Ser major d'edat o trobar-se legalment emancipat.

b) Les persones estrangeres han d'acreditar permís de residència i treball.

c) No disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús.

d) Que els ingressos anuals nets de la unitat de convivència siguin com a mínim els que els hi permetin abonar el lloguer i no superin, en funció dels membres de la unitat de convivència, els següents:

1 membre: 19.919,32 EUR. 2 membres: 20.716,09 EUR. 3 membres: 21.512,87 EUR. 4 o més membres: 22.309,64 EUR.

e) Que la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF, de les persones que formen part de la unitat de convivència, no superin els 500 EUR. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

f) Que el sol·licitant de la subvenció sigui titular d'un contracte de lloguer d'habitatge a Sant Vicenç dels Horts, el qual ha de constituir la seva residència habitual i permanent, en el moment de presentar la sol·licitud. En el cas que es sol·liciti l'ajut a les despeses de l'entrada, i el contracte de lloguer encara no s'hagi signat a data de la sol·licitud, el sol·licitant haurà de justificar aquest requisit abans del període establert al punt 20 d'aquestes bases.

g) L'import del lloguer no pot superar els 600,00 EUR mensuals.

h) El límit de l'import de les despeses derivades de la contractació és de 720,00 EUR. En cas de superar-se aquest import, la quantia excedent no es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció.

i) Que cap dels titulars del contracte de lloguer sigui beneficiari d'un altre ajut, pel mateix concepte i pel mateix període.

j) No tenir relació de parentiu amb el propietari de l'habitatge fins a tercer grau de consanguinitat o afinitat inclosos.

k) No gaudir de l'habitatge per raó del càrrec o de les funcions professionals que es presten.

l) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya, la Seguretat Social i l'Ajuntament de sant Vicenç dels Horts.

m) Estar al corrent de pagament de les quotes de lloguer a data de la presentació de la sol·licitud.

S'entén com a unitat de convivència (UC): la persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili, tant si tenen parentiu entre elles com si no en tenen.

S'entén per ingressos nets: els ingressos bruts menys els imports fiscalment deduïbles.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'apartat següent.

6. Documentació a aportar.

Juntament amb la sol·licitud de subvenció caldrà presentar la següent documentació:

a) Original del DNI/NIF/NIE o document equivalent, de la persona sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència (UC). En el cas que algun membre no en disposi, haurà d'aportar el document que l'identifiqui.

b) Documentació acreditativa de tots els ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència d'edat igual o superior als 16 anys:

' Declaració de l'IRPF de l'exercici anterior al de la convocatòria i, si escau, els certificats de les pensions o prestacions no contributives (PNC), o altres ajuts exempts de tributació, emesos per les entitats pagadores.

' En el cas de no estar obligats a presentar la declaració de l'IRPF: Informe de vida laboral i Certificat d'Imputacions de l'exercici anterior al de la convocatòria (Agència Estatal de l'Administració Tributària). Si escau, Certificat d'ingressos i retencions de l'empresa/es, Certificat prestacions per desocupació (SOC i SEPE), Certificat de les pensions o prestacions contributives o no contributives, (PNC, RMI...) i qualsevol altre tipus d'ajut.

En cas de percebre una pensió alimentària per separació o divorci, conveni regulador. En el supòsit de no cobrar la pensió establerta, s'ha de presentar la denúncia corresponent.

Les persones més grans de 65 anys no han de presentar l'informe de vida laboral.

De manera excepcional, en situacions especials en les quals no es puguin justificar ingressos amb els documents esmentats, cal aportar la 'Declaració responsable d'ingressos' de l'exercici anterior al de la convocatòria, fent constar la quantia i la procedència d'aquests (Model normalitzat). En el cas que tots els ingressos de la UC s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable, es faran les comprovacions corresponents amb el Departament de Serveis Socials.

c) Sol·licitud de pagament (model Sol·licitud de transferència bancària) a nom de la persona sol·licitant, signat pel sol·licitant i conformat per l'entitat bancària.

d) La documentació acreditativa de les circumstàncies personals i familiars declarades a la sol·licitud, segons s'escaigui:

1. Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut anteriorment, com en casos de dació en pagament, en els darrers dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

2. Per a persones amb discapacitat, resolució o carnet de reconeixement del grau de disminució emès per l'ICASS, de qualsevol dels membres de la unitat de convivència.

3. Acreditació documental de la situació e) de les circumstàncies familiars descrites a les bases reguladores d'aquesta convocatòria, mitjançant un informe conforme està sent atesa al SIE-Servei d'Intervenció Especialitzada, Comarcal o al SIAD-Servei d'Informació i Assessorament a les Dones o de serveis socials.

4. Famílies monoparentals amb guarda legal dels menors: títol de familia monoparental vigent, i sentència de separació o divorci establint la custodia dels menors i/o possibles compensacions econòmiques.

5. Les persones separades o divorciades, que visquin soles i hagin de pagar compensacions econòmiques: acreditació d'estar-ne al corrent de pagament, mitjançant justificants bancaris de tots els pagaments corresponents a l'any de la convocatòria.

6. Títol de família nombrosa, vigent.

7. En el cas de famílies amb menors al seu càrrec, el llibre de família.

e) Original del contracte de lloguer de l'habitatge on consti com a titular el sol·licitant de la subvenció.

f) Per als ajuts a l'entrada:

' Factures i rebuts corresponents al pagament de les despeses assumides per a la contractació del lloguer de l'habitatge (fiança, despeses de gestoria o administrador de finques per a la recerca d'habitatge i/o redacció del contracte).

En cas que en el moment de la sol·licitud no s'hagi formalitzat el contracte de lloguer, caldrà presentar pressupost de les despeses emès per l'administrador de les finques. Les persones beneficiàries hauran de justificar les despeses i presentar el contracte de lloguer signat dins el termini establert al punt 20 de les bases reguladores.

' Original de tots els rebuts pagats corresponents a l'any de la convocatòria fins a la data de sol·licitud, on ha de constar el nom de l'arrendador, de l'arrendatari, el concepte i l'import.

g) Per als ajuts al pagament del lloguer:

' Original de tots els rebuts pagats corresponents a l'any de la convocatòria fins a la data de sol·licitud, on ha de constar el nom de l'arrendador, de l'arrendatari, el concepte i l'import.

h) Annex 1 de la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents compromisos:

' Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària.

' Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció.

' Declaració de compromís de sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent i el control financer que pugui efectuar l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

' Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur.

2. Documentació susceptible de ser consultada a altres administracions públiques (de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència), que no cal aportar si se n'autoritza la seva consulta:

' Declaració de l'IRPF o Certificat d'imputacions (Agència Estatal de l'Administració Tributària).

' Prestacions socials públiques que encara siguin vigents durant l'any de la convocatòria. (Instituto Nacional de la Seguridad Social - INSS).

' Certificat RMI, quan la seva tramitació s'hagués realitzat a través del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament.

Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

El Model de Sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals, i estar signats pel sol·licitant i totes les persones de la UC d'edat igual o superior als 16 anys.

No serà necessària la presentació de la documentació si s'ha aportat en convocatòries anteriors, sempre que a la sol·licitud es manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, i que és vigent, tal com preveu l'article 53 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP) i l'article 22.1.e) de la llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i sempre que s'autoritzi la seva consulta de forma expressa.

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 6, serà fins el 15 de novembre de l'any de la convocatòria i s'iniciarà l'endemà de la data de publicació de l'aprovació de la convocatòria pública anual d'aquesta subvenció al Diari Oficial (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). En el cas que l'últim dia del termini (15 novembre) fos inhàbil, en l'any de la convocatòria, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

El lloc de presentació de les sol·licituds és el SIAC (Servei Integral d'Atenció al Ciutadà), plaça de la vila,1. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El model normalitzat de la sol·licitud podrà trobar-se a la web municipal: www.svh.cat.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de 20 dies, des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona no s'han presentat al·legacions a les mateixes.

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries. Cas que no sigui esmenada la mancança dins d'aquest termini se l'entendrà desistit de la sol·licitud.

Les notificacions es faran mitjançant publicació al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal. S'avisarà als sol·licitants de la publicació, a través de SMS i/o correu electrònic, sempre i quan hagin autoritzat l'Ajuntament a fer-ho en la sol·licitud de la subvenció. Per tal de protegir les dades personals dels interessats, la identificació dels sol·licitants es farà a través de les seves inicials i les darreres xifres i lletra del número de document identificador presentat.

9. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.

10. Criteris objectius per l'atorgament de la subvenció.

Les subvencions s'atorgaran als sol·licitants en funció de la puntuació obtinguda, un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present convocatòria.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris:

1.- Atenent a les circumstàncies familiars:

a) Persones que han patit un procés de desnonament o d'execució hipotecària en els darrers dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.: 10 punts.

b) Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb discapacitat reconeguda.: 10 punts.

c) Persones més grans de 65 anys.: 10 punts.

d) Unitats de convivència amb ascendents o descendents al seu càrrec.: 10 punts.

e) Dones víctimes de violència masclista.: 10 punts.

f) Famílies monoparentals amb guarda legal dels menors, i les persones separades o divorciades, al corrent de pagament de les pensions per aliments, que no convisquin amb altra parella (visquin soles).: 10 punts.

g) Famílies nombroses.: 10 punts.

2.- Atenent a les circumstàncies econòmiques, en funció dels ingressos de la unitat de convivència:

a) 60 punts per les unitats de convivència que no superin els següents ingressos anuals: 1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres 10.025,52 EUR 10.335,58 EUR 10.780,12 EUR 11.139,46 EUR

b) 40 punts per les unitats de convivència que no superin els següents ingressos anuals: 1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres 15.998,16 EUR 16.492,95 EUR 17.202,32 EUR 17.775,73 EUR

3.- Altres circumstàncies:

a) Si el sol·licitant està empadronat i resideix efectivament a Sant Vicenç dels Horts durant el període mínim de 4 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.: 20 punts.

b) Si el sol·licitant està empadronat i resideix efectivament a Sant Vicenç dels Horts durant el període mínim de 2 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.: 10 punts.

La valoració obtinguda d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases, establirà la seva posició dins de l'ordre de peticions, tenint en compte en primer lloc, els punts obtinguts i, en cas d'empat, la data de presentació de la sol·licitud, i la disponibilitat pressupostària, que s'incorporaran a la proposta d'atorgament de subvenció.

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

L'import que es destinarà a les subvencions serà per l'import anualment aprovat en la convocatòria amb càrrec a l'aplicació pressupostària de l'any en curs, destinada a subvencionar Ajuts habitatge concurrència competitiva.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentada consignació pressupostària.

12. Import individualitzat de les subvencions.

La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es determinarà en relació als punts assignats.

1.- En el cas dels ajuts a l'entrada:

' Import equivalent a la primera mensualitat de lloguer per tal de facilitar el pagament de la fiança amb un màxim de 600,00 EUR.

' Despeses derivades de la contractació: despeses de gestoria, despeses de constitució d'avals amb un màxim de 720,00 EUR. En cas de superar aquest import, la quantia excedent no es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció.

El límit de l'ajut serà el 50 % de la despesa total sol·licitada.

2.- En el cas dels ajuts al pagament del lloguer:

' Ajut mensual per un import equivalent a la diferència entre l'import del lloguer que s'abona a la propietat i el 20% dels ingressos de la unitat de convivència, sempre amb un màxim de 100,00 EUR per cada rebut mensual.

En cas de contractes signats durant l'any en curs, es fixarà l'import considerant la mensualitat posterior a la data de signatura del contracte. Les persones beneficiàries hauran de presentar els rebuts abonats.

El límit de l'ajut serà sempre un màxim de 100,00 EUR per cada rebut mensual, i no superarà el 50% de la despesa total sol·licitada.

13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

L'òrgan responsable de la tramitació i instrucció del procediment per a l'atorgament de la subvenció prevista en la present convocatòria serà el Departament d'Habitatge Social.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat, que estarà format com a mínim per a 3 tècnics municipals, que seran nomenats en cada convocatòria anual.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà aquell que es determini d'acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions d'òrgans de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total previst.

14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos.

Per cada convocatòria, s'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran publicades d'acord amb allò previst a l'article 45 de la LPACAP, pel qual la publicació té efectes de notificació quan es tracta d'actes de concurrència competitiva, en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució. La publicació es farà al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal.

S'avisarà als interessats de la publicació, a través de SMS i/o correu electrònic, sempre i quan hagin autoritzat l'Ajuntament a fer-ho en la sol·licitud de la subvenció. Per tal de protegir les dades personals dels interessats, la identificació de les persones beneficiàries es farà a través de les seves inicials i les darreres xifres i lletra del número de document identificador presentat.

La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

15. Acceptació de la subvenció.

La subvenció s'entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de deu dies a partir de la publicació de la resolució de les subvencions sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s'entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la seva concessió.

16. Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

a) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per la Regidoria d'Habitatge Social, i també qualsevol altra documentació necessària pel tractament de la seva sol·licitud.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les referides actuacions i en relació a la subvenció concedida.

d) Els documents de qualsevol mena, justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar en un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencions d'aquesta convocatòria.

e) Comunicar l'obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud i s'hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

f) Destinar l'habitatge, per la qual es sol·licita l'ajut, a domicili habitual i permanent del beneficiari i de la resta de la unitat convivencial considerada als efectes de valorar la sol·licitud.

g) No sotsarrendar ni cedir total o parcialment l'habitatge.

h) Comunicar al departament gestor les alteracions que suposin una modificació sobrevinguda de les circumstàncies que justifiquen la recepció de la subvenció.

i) Acreditar el compliment dels requisits i documentació fixades en aquestes Bases.

L'incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

17. Despeses subvencionables.

Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:

' Despeses de l'entrada del lloguer per les persones que, podent assumir el cost mensual de la renda de lloguer, no poden accedir a un habitatge del lloguer ja que no disposen dels estalvis necessaris per a fer-se càrrec de les despeses associades a la contractació, com poden ser, l'abonament de la fiança i altres despeses.

' Despeses de pagament del lloguer per a les unitats familiars que han de destinar més d'un 20% dels seus ingressos a la renda de lloguer (sempre que no siguin beneficiaris d'una de les ajudes concedides per altres administracions per aquest mateix concepte).

Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l'any o anys objecte de convocatòria, han d'anar a nom dels beneficiari i han d'haver estat efectivament pagades.

18. Despeses no subvencionables.

No seran subvencionables les despeses que no quedin recollides al punt anterior.

19. Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació, dins del termini establert a tal efecte a la clàusula 20 de les determinacions generals comunes, dels justificants que en ella s'exigeixen.

Per tramitar el pagament serà imprescindible que la unitat de convivència considerada en el moment d'atorgar la subvenció sigui la mateixa, pel que es faran les corresponents comprovacions al padró municipal.

El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions de cada exercici, i al fet que des de la regidora d'Habitatge Social es verifiqui que el contracte d'arrendament es troba vigent.

20. Termini i forma de justificació.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, dins el termini màxim improrrogable de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de les subvencions. (Despeses de lloguer i l'entrada pagades entre la data de presentació de la sol·licitud i el 31 de desembre de l'any de la convocatòria.

Les despeses anteriors a la data de presentació de la sol·licitud cal acreditar-les a la presentació de la mateixa, tal i com s'estableix al punt 6 de les bases.

Els documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles.

21. Incidències en la justificació.

a) Manca de justificació.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir la persona beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la comunicació del requeriment, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en el cas que s'hagués avançat el seu pagament.

b) Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en el cas que s'hagués avançat el seu pagament.

Les notificacions es faran mitjançant publicació al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal, i s'avisarà als interessats de la publicació, a través de SMS i/o correu electrònic, sempre i quan hagin autoritzat l'Ajuntament a fer-ho en la sol·licitud de la subvenció. Per tal de protegir les dades personals dels interessats, la identificació de les persones beneficiàries es farà a través de les seves inicials i les darreres xifres i lletra del número de document identificador presentat.

22. Mesures de garantia.

Les persones beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la de les persones beneficiàries.

23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans del pagament de les subvencions, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud de la persona beneficiària, l'import, el termini de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan la persona beneficiària hagi obtingut per a la mateixa finalitat altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat.

c) Quan la persona beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import subvencionat.

24. Compatibilitat amb d'altres subvencions.

Les subvencions d'ambdues línies són incompatibles entre si.

Les subvencions d'ambdues línies són incompatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públic o privats pel mateix concepte.

Les persones beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o l'obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

25. Publicitat de les subvencions concedides.

Per tal d'assegurar la publicitat dels beneficiaris, i segons allò previst en l'article 18 de la LGS, la resolució definitiva de la concessió de la subvenció es publicarà en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal.

S'avisarà als interessats de la publicació, a través de SMS i/o correu electrònic, sempre i quan hagin autoritzat l'Ajuntament a fer-ho en la sol·licitud de la subvenció. Per tal de protegir les dades personals dels interessats, la identificació de les persones beneficiàries es farà a través de les seves inicials i les darreres xifres i lletra del número de document identificador presentat.

Per últim, les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes Convocatòries seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. A aquest efecte, les persones beneficiàries, pel fet d'acollir-se als ajuts cedeixen aquest ús i dret a l'Ajuntament.

26. Causes de reintegrament.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, la persona beneficiària estarà obligada a reintegrar l'excés.

Així mateix, també estarà obligada a reintegrar, la persona beneficiària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per haver rebut una subvenció pel mateix concepte d'una altra Administració; per incompliment total o parcial de la finalitat per a la qual la subvenció ha estat concedida; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de la persona beneficiària de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament.

L'Ajuntament podrà portar a terme el control de la correcta utilització de la subvenció tal i com es descriu en el capítol VI, article 26 de les Bases Generals per a l'atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació que se'ls demani respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació de la regidoria d'Habitatge Social.

27. Obligats al reintegrament.

Les persones beneficiàries que incorrin en algun dels supòsits descrits al punt 26 de les bases.

28. Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Títol IV del Reglament de la Llei general de subvencions (RD 887/2006, 21 de juliol).

L'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les persones destinatàries de les subvencions atorgades.

29. Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveu expressament aquestes Convocatòries, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, les Bases Generals per a l'atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació concordant.

30. Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s'informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquestes bases, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Així mateix, s'informa a les persones sol·licitants de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

31. Vigència de les presents bases.

La vigència d'aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. En cas de modificació no substancial de les mateixes, els articles no modificats restaran vigents.

Sant Vicenç dels Horts, 11 d'octubre de 2017 El regidor d'Habitatge Social, Alejandro Aparicio Artifo

Alquiler de vivienda
Vivienda
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Discapacidad
Familia
Hipotecas
Ejecuciones hipotecarias
Familia monoparental
Seguridad Social