Bases específiques per a la concessió de subvencions a les entitats esportives pel foment de l'activitat física i l'esport. - Boletín Oficial de Barcelona de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

EDICTE

Es fa públic l? acord adoptat mitjançant acord del Ple de data 28.05.2018, pel qual s? aprova les bases específiques per a la concessió d? ajuts en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions a les entitats esportives pel foment de l? activitat física i l? esport, quina part dispositiva és com segueix:

Primer.- Aprovar les Bases específiques per a la concessió d? ajuts en règim de concurrència competitiva pel foment de l? activitat física i l? esport, el text íntegre de les quals és com segueix:

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D? AJUTS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS ESPORTIVES PEL FOMENT DE L? ACTIVITAT FÍSICA I L? ESPORT.

1. Objecte

L? objecte d? aquestes bases és regular l? atorgament de subvencions per part de la Regidoria d? Esports de l? Ajuntament de Matadepera, per a les activitats i accions de les entitats esportives del municipi.

Les línies d? activitat i acció subvencionables són:

- Promoció i desenvolupament de l? esport de base. - Foment de l? associacionisme. - Organització de cursets. - Col·laboracions amb la Regidoria d? Esports. - Actuacions d? interès local. - Participació, desenvolupament i nivell d? activitat competitiva i federada.

No seran subvencionables les activitats i accions per a les quals ja s? hagués obtingut subvenció per part de l? Ajuntament de Matadepera en una altra convocatòria.

2. Caràcter dels ajuts

Els ajuts regulats en aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, poden ser lliurement revocats i reduïts en tot moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes Bases i no generaran cap dret a l? obtenció d? altres ajuts en anys posteriors.

3. Requisits dels beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les entitats esportives sense ànim de lucre que compleixin els requisits següents:

Document signat electrònicament

a. Tenir la seu social a Matadepera. b. Que els seus objectius bàsics siguin el foment, el desenvolupament i la pràctica

continuada de l? activitat física i l? esport. c. Que estiguin formalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d? entitats

de Matadepera, o que tinguin sol·licitada la inscripció i no els hi hagi estat denegada o ho facin explícitament a la pròpia petició de subvenció. d. Haver realitzat les activitats entre setembre a juny de la temporada esportiva

corresponent a la convocatòria, ambdós mesos inclosos. Les despeses justificades hauran de correspondre necessàriament amb el mateix període. e. Els esportistes que facin ús de les Instal·lacions Esportives Municipals (IEM),

hauran de constar com a abonats a les mateixes durant la temporada corresponent. f. Queden exclosos els clubs esportius que disposin d? instal·lacions esportives

pròpies. g. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes per l? article 13 de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que són:

a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d? obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d? influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat

insolvent en cap procediment, no haver estat declarat en concurs llevat que en aquest hagi adquirit eficàcia un conveni, no haver estat subjecte a intervenció judicial o inhabilitació d? acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, i no haver conclòs el període d? inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs

c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagi estat declarat culpable, a la

resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l? Administració

d) Estar incursa, la persona física, els administradors de les societats

mercantils o els qui n? ostenten la representació legal, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l? exercici de l? alt càrrec de l? Administració General de l? Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d? incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableix aquesta normativa o la normativa autonòmica que regula aquestes matèries

e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant

la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents segons els articles 18 i 19 del RLGS

f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament

com a paradís fiscal

g) No estar al corrent de pagament d? obligacions per reintegrament de

subvencions, segons l? article 25 del RLGS.

Document signat electrònicament

h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d? obtenir subvencions segons la LGS o altres lleis que així ho estableixin

i) No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a

l? article 11.3, paràgraf segon de la LGS, quan concorri alguna de les circumstàncies anteriors en qualsevol dels seus membres

j) Les prohibicions d? obtenir subvencions afectaran també a aquelles

empreses de les que, per raó de les persones que les regeixen o d? altres circumstàncies, pugui presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d? altres empreses en les que haguessin concorregut aquelles.

A més, en el cas d? associacions, no estar incursa en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l? article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d? associació, ni en aplicació del seu article 30.4 està suspès el procediment d? inscripció per trobar-se indicis racionals d? il·licitud penal, mentre no hi hagi resolució ferma per la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.

4. Documentació requerida

Per sol·licitar les subvencions regulades en aquestes bases caldrà presentar la següent documentació:

- Instància de sol·licitud i dades identificatives de l? entitat (segons model normalitzat 3.1) acompanyada de la següent documentació:

a) Memòria de valoració de la sol·licitud (segons model normalitzat 3.1.a)

b) Llistat amb tots els esportistes (segons model normalitzat 3.1.b), on hi

consti nom i cognoms, DNI si en té, número d´abonat de les IEM, sexe, edat, si està empadronat a Matadepera i si participa en competició escolar o federada

c) Fotocòpies dels documents d? inscripció dels esportistes a la Federació i/o al

Consell Esportiu

d) Llistat d? entrenadors i educadors (segons model normalitzat 3.1.c) on hi

consti nom i cognoms, DNI i titulació, si en té

e) Fotocòpia acreditativa de les titulacions esportives dels coordinadors i

tècnics esportius de l? entitat

f) Full d? ocupació detallat de les activitats de temporada (segons model

normalitzat 3.1.d)

g) Pressupost desglossat de les activitats de temporada a realitzar (segons

model normalitzat 3.1.e)

h) Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits previstos a

l? article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d? indicació d? altres subvencions sol·licitades i obtingudes, i de suportar de forma definitiva l? IVA (segons model normalitzat 3.1.f).

Document signat electrònicament

i) Model d? autorització per a obtenir el certificat acreditatiu d? estar al corrent

de les obligacions tributàries (segons model normalitzat 3.1.g)

j) Quan la sol·licitud de subvenció superi la quantia de 3.000,00 euros, caldrà

aportar les certificacions emeses pels òrgans competents de l? Agència Tributària i la Seguretat Social acreditant que el beneficiari es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social (no serà necessari el de l? Agència Tributària si es presenta el model d? autorització previst al punt anterior).

La Regidoria d? Esports facilitarà un dossier (models normalitzats) amb la documentació necessària per sol·licitar la subvenció.

Si la documentació fos incompleta es requerirà al sol·licitant que la completi en la forma que correspongui en un termini de 10 dies hàbils. En cas de no fer-ho s? entendrà el sol·licitant desistit de la seva petició i s? arxivarà aquesta sense més tràmit.

D? acord amb el previst a l? article 28.3 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), les administracions públiques no requeriran als interessats documents que hagi aportat anteriorment l? interessat a qualsevol administració. A aquest efecte, l? interessat haurà d? indicar en quin moment i davant de quin òrgan administratiu els va presentar.

5. Lloc i termini de presentació de sol·licituds

Per accedir als ajuts regulats en aquestes bases caldrà acreditar els requisits s? especifiquen en el punt 3 i presentar, dins el termini que estableixi la convocatòria, el model de sol·licitud que estarà disponible a l? Oficina d? Atenció Ciutadana (OAC) de l? Ajuntament de Matadepera i es podrà descarregar des de la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/matadepera/seu-electronica, en l? apartat de tràmits i gestions, juntament amb la resta de documentació exigida en el punt 4.

La sol·licitud es podrà presentar a la mateixa OAC, situada a la plaça de l? Ajuntament, 1, 08230 de Matadepera. No obstant, també s? admetrà la presentació per qualsevol altre mitjà admès per l? article 16.4 de la LPAC.

Per a consultes es disposa del telèfon 93 787 02 00 i el correu electrònic oac@matadepera.cat.

6. Supòsits d? exclusió

Es considerarà motiu d? exclusió de la convocatòria:

- L? incompliment o la manca d? acreditació en els terminis establerts d? algun dels requisits d? accés fixats en el punt 3 d? aquestes Bases.

Document signat electrònicament

- Incórrer en falsedat en la sol·licitud o en la resta de documentació exigida. - No aportar, en el termini atorgat, la documentació exigida o que aquesta resulti

insuficient.

7. Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes Bases és el de concurrència competitiva.

L? extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà en el tauler d? edictes electrònic de l? Ajuntament https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009, al qual es pot accedir també des de la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/matadepera/seu-electronica i, per mitjà de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en el BOPB.

8. Òrgan competent per a la valoració de les sol·licituds

La valoració de les sol·licituds es durà a terme mitjançant una comissió qualificadora integrada per la persona titular de la Regidoria d? Esports i personal tècnic d? esports laboral o funcionari de l? Ajuntament.

La comissió qualificadora aplicarà els criteris de valoració fixats en el punt 9 d? aquestes bases a les sol·licituds presentades en temps i forma, aixecarà acta i elevarà la proposta de concessió a l? òrgan competent per a resoldre.

9. Criteris de valoració de les sol·licituds

Per a la valoració de sol·licituds la comissió de valoració utilitzarà els següents criteris objectius:

1) COEFICIENT ESPORTISTES

10 punts per esportista (menor de 18 anys) 5 punts per esportista (a partir de 18 anys)

2) COEFICIENT EDAT / CATEG. COMPETICIÓ ESCOLAR: de 4 a 7 anys: 4 punts de 8 a 18 anys: 5 punts FEDERAT: de 4 a 7 anys: 7 punts de 8 a 12 anys: 9 punts de 13 a 18 anys: 11 punts més de 18 anys: 6 punts

Els punts corresponents es multipliquen per esportista.

Document signat electrònicament

3) COEFICIENT PROMOCIÓ DE L? ACTIVITAT FÍSICA I L? ESPORT FEMENÍ ESCOLAR: de 4 a 7 anys: 1 punts de 8 a 18 anys: 2 punts FEDERAT: de 4 a 7 anys: 4 punts més de 7 anys: 6 punts

Els punts corresponents es multipliquen per esportista.

Per a la correcta valoració d? aquests tres primers coeficients s? hauran de presentar les fotocòpies dels documents d? inscripció dels esportistes, ja sigui a la Federació i/o al Consell Esportiu.

4) COEFICIENT D? EMPADRONATS

12 punts per esportista empadronat a Matadepera.

S? haurà d? adjuntar un llistat amb tots els esportistes empadronats on hi figuri nom i cognoms i DNI, si en té.

5) COEFICIENT PER QUALIFICACIÓ TÈCNICA

NIVELL COORDINADOR

ESPORTIU

TÈCNIC ESPORTIU

- Diplomat Mestre Especialista en E.F. - Diplomat en E.F. - Llicenciat en C.A.F.E. - Tècnic Superior Animació Activitats Físiques i Esportives. - Tècnic Esportiu Superior. - 3r nivell de Tècnic d? Esport en Període Transitori. - Tècnic Esportiu 2n nivell (nous ensenyaments). - 2n nivell de Tècnic d? Esport en Període Transitori. - Tècnic en Conducció d? Activ. Físiques- Esportives en el medi natural. - Tècnic Esportiu 1r nivell (nous ensenyaments). - 1r nivell de Tècnic d? Esport en Període Transitori. - CIATE, Monitors, Instructors voluntaris, monitors-iniciadors.

1 60 punts 40 punts

2 50 punts 30 punts

3 40 punts 20 punts

4 30 punts 10 punts

5 20 punts 5 punts

Document signat electrònicament

6 - No Titulat. 10 punts 2 punts

Els punts corresponents es multipliquen per cada coordinador o bé tècnic que tingui l? entitat, sempre i quan exerceixin com a tals.

S? haurà de presentar la fotocòpia acreditativa de les titulacions esportives.

6) COEFICIENT DESPESES ORDINÀRIES QUE GENERA LA COMPETICIÓ

(Llicències, Arbitratges, Inscripcions, Assegurances, Revisions Mèdiques)

- DESPESES ORD. = 0 0 punts - DESPESES ORD. = (màx. 15% press. total despeses): 10 punts - DESPESES ORD. = (entre 15-35% press. total despeses): 100 punts - DESPESES ORD. = (entre 35-50% press. total despeses): 200 punts - DESPESES ORD. = (més del 50% press. total despeses): 300 punts

7) COEFICIENT ÈXITS ESPORTIUS - Ascens de categoria 200 punts - Participació en competicions d? alt nivell 100 punts - Participació en torneigs/competicions 50 punts

8) COL·LABORACIÓ AMB LA REGIDORIA D´ESPORTS

- Per col·laboracions de manera continuada amb la Regidoria d? Esports

1.250 punts - Per col·laboracions de manera puntual amb la Regidoria d? Esports

250 punts

10. Quantia individual dels ajuts

Per a determinar l? import de subvenció que s? atorgui a cada grup o entitat, l? import total consignat pressupostàriament es distribuirà entre els diferents sol·licitants de forma proporcional tenint en compte la puntuació obtinguda, sense que es pugui ultrapassar el 50% del total de despeses que constin al pressupost desglossat de les activitats de temporada a realitzar que s? adjunta a la instància de sol·licitud.

11. Llista provisional i esmenes

En el termini màxim d? 1 mes des de la finalització del període de presentació de sol·licituds, l? òrgan competent de l? Ajuntament aprovarà una llista provisional de sol·licituds admeses i excloses.

Document signat electrònicament

Els interessats, d? acord amb l? establert a l? article 68 de la LPAC, podran presentar esmenes dins el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l? endemà de la publicació de l? acord d? aprovació de la llista provisional en el tauler d? edictes electrònic de l? Ajuntament https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009, al qual es pot accedir també des de la seu electrònica https://www.seue.cat/web/matadepera/seu-electronica. Aquesta publicació tindrà efecte de notificació d? acord amb el previst a l? article 45.1 b) de la LPAC.

En el supòsit que no hi hagi cap sol·licitud exclosa, l? òrgan competent aprovarà directament la llista definitiva o, si escau, aprovarà la resolució dels ajuts concedits.

12. Llista definitiva

Transcorregut el termini de 10 dies hàbils anterior, l? òrgan competent de l? Ajuntament, en el termini màxim de 20 dies hàbils, aprovarà la llista definitiva d? admesos i exclosos o, si escau, aprovar la resolució dels ajuts concedits.

La llista definitiva es publicarà en el tauler d? edictes electrònic de l? Ajuntament https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009, al qual es pot accedir també des de la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/matadepera/seu-electronica. Aquesta publicació tindrà efecte de notificació d? acord amb el previst a l? article 45.1 b) de la LPAC.

13. Resolució

Una vegada valorades les sol·licituds, la comissió qualificadora elevada la proposta a l? òrgan competent per a resoldre.

La resolució es publicarà en el tauler d? edictes electrònic de l? Ajuntament https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009, al qual es pot accedir també des de la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/matadepera/seu-electronica en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. A partir d? aquest termini el silenci administratiu s? entendrà com a desestimatori. Aquesta publicació tindrà efecte de notificació d? acord amb el previst a l? article 45.1 b) de la LPAC.

14. Acceptació

Els ajuts concedits s? entendran acceptats plenament en els termes i condicions establertes en aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació de la concessió no es manifesta per part del beneficiari la seva renúncia explícita.

Document signat electrònicament

15. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions

Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que els sol·licitants puguin obtenir per a la mateixa finalitat, sempre i quan no se superi en el seu conjunt el 100% del cost total de les activitats subvencionades.

16. Pagament dels ajuts

El pagament de les subvencions atorgades s? efectuarà contra presentació de la documentació justificativa de l? activitat subvencionada.

17. Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris estaran obligats a:

1. Complir l? objectiu, executar el projecte, realitzar l? activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions, aplicant estrictament la subvenció al fi pel qual s? ha demanat.

2. Justificar davant de l? Ajuntament el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l? activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió de la subvenció.

3. Complir amb la resta d? obligacions previstes a l? Ordenança municipal de subvencions de l? Ajuntament de Matadepera aprovada pel Ple de l? Ajuntament en data 26/11/2007 i publicada al DOGC número 5086 de 7/03/2008.

4. Comunicar a l? Ajuntament qualsevol canvi de situació que modifiquin les circumstàncies que hagin motivat la concessió de l? ajut. L? incompliment d? aquesta obligació, així com l? obtenció de l? ajut falsejant les dades, seran causes de reintegrament.

D? acord amb el previst a l? article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques que puguin ser beneficiàries d? una subvenció o ajut públic d? import superior a 10.000 euros, han de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l? efecte de fer-les públiques.

18. Consignació pressupostària

L? import màxim destinat a l? atorgament dels ajuts regulats en aquestes bases serà el disposat a les aplicacions pressupostàries dels pressupostos de l? Ajuntament que prevegi la convocatòria per aquell any.

Document signat electrònicament

19. Principis ètics i regles de conducta als quals han d? adequar l? activitat les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de subvencions concedides per l? Ajuntament de Matadepera, a més de les obligacions especificades en l? article 14 de la LGS, estan subjectes a les obligacions que s? indiquen a continuació. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació d? un expedient de reintegrament de la subvenció:

a) Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d? acord amb l? establert en aquestes bases

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat

Social

c) Sotmetre? s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi

la Intervenció General de l? Ajuntament de Matadepera i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l? exercici de les actuacions indicades i en relació a la subvenció concedida

d) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en el cas de

resultar beneficiari, si bé s? admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l? integren

e) Els documents de qualsevol mena justificatius de l? aplicació dels fons rebuts

s? hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions

f) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que

permetin assegurar el compliment dels principis d? igualtat, objectivitat i transparència i, en particular:

a. Facilitar a l? Ajuntament de Matadepera la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i qualssevol altra que li sigui requerida d? acord amb la normativa vigent. b. Comunicar a l? Ajuntament de Matadepera les possibles situacions de

conflicte d? interessos o d? altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la subvenció que s? atorgui i puguin posar en risc l? interès públic. c. Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol

mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

Document signat electrònicament

20. Termini i forma de justificació dels ajuts

El termini per a l? execució i justificació de les actuacions objecte dels ajuts regulats en aquestes Bases finalitza el darrer dia hàbil del mes de novembre de l? any en què s? aprovi la convocatòria.

La justificació es durà a terme mitjançant l? aportació de la següent documentació:

1. Model normalitzat de formulari de justificació. 2. Memòria d? actuació justificativa del compliment de les condicions imposades

a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 3. Model normalitzat de relació classificada de les despeses subvencionades

(No s? admetran com a justificació despeses corresponents a proveïdors amb relació de consanguinitat o afinitat fins a segon grau amb membres de la junta de l? entitat). 4. Documents acreditatius de les despeses. 5. Model normalitzat de declaració responsable per a justificar subvencions,

indicativa de d? altres ingressos o subvencions que hagin finançat l? activitat subvencionada amb indicació de l? import i la procedència. 6. Model normalitzat de declaració relativa a les retribucions dels òrgans de

direcció o administració, als efectes de donar compliment a l? article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en el cas de persones jurídiques beneficiàries d? una subvenció o ajut públic d? import superior a 10.000,00 euros). 7. Si escau, comprovant del reintegrament a l? Ajuntament amb els

corresponents interessos derivats de les quanties no justificades. 8. Si escau, un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica

relativa a l? activitat subvencionada, que contingui la llegenda i l? anagrama de l? Ajuntament.

21. Publicacions

Disposar que els acords adoptats en el procediment d? adjudicació regulat per aquestes Bases específiques es publicaran i podran consultar-se en el tauler d? edictes electrònic de l? Ajuntament de Matadepera https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009, al qual es pot accedir des de la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/matadepera/seu-electronica. Aquestes publicacions tindran efecte de notificació d? acord amb el previst a l? article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

22. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes Bases, serà d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel

Document signat electrònicament

qual s? aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s? aprova el Reglament d? obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i l? Ordenança general de subvencions de l? Ajuntament de Matadepera.

Segon.- Publicar aquest acord en el tauler d? edictes electrònic de l? Ajuntament de Matadepera https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009, al qual es pot accedir des de la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/matadepera/seu-electronica, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Calalunya (DOGC).

Tercer.- Aprovar el text de les bases en llengua castellana, que s? adjunta com annex 1, amb el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana.

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l? òrgan que l? ha dictat, en el termini d? un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació, d? acord amb el que preveu l? article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu - silenci que es produeix pel transcurs d? un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s? hagi notificat o, si escau, publicat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l? endemà del dia en què el referit recurs de reposició s? entengui desestimat.

Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu procedent, d? acord amb el que disposa l? article 40.2 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

Matadepera, 30 de maig de 2018 La secretària general, Rosa Castellà i Mata

Document signat electrònicament

Deporte
Deporte
Escuelas