Bases específiques per a l'atorgament de premis Nous Professionals. - Boletín Oficial de Barcelona de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 29/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI de l'Ajuntament de Terrassa, Servei d'Educació mitjançant el Consell de la Formació Professional de Terrassa, sobre informació pública d'unes bases per a l'atorgament de premis

Se sotmeten a informació pública les bases específiques per a l'atorgament de - Premis Nous Professionals - aprovades per Resolució de la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones, de data 2 de març de 2017, per tal de motivar i promoure l'esperit emprenedor, innovador i creatiu de l'alumnat que està cursant Cicles Formatius de qualsevol família professional, així com Programes de Formació i Inserció (PFI) i Formació Professional Bàsica mitjançant el reconeixement públic de projectes individuals o col·lectius, d'acord amb el que estableix l'article 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Les esmentades bases estaran exposades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Terrassa per un termini de vint dies, per tal que es puguin consultar i es puguin formular les al·legacions escaients.

PREMIS NOUS PROFESSIONALS 2017. 12a edició. Bases de participació.

1. Impulsors.

L'Ajuntament de Terrassa i el Consell de la Formació Professional de Terrassa amb el suport del Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Cecot, la Diputació de Barcelona, els Departaments d'Ensenyament i d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, els sindicats CCOO i UGT i la Cambra de Comerç de Terrassa, us proposen participar en la dotzena edició dels PREMIS NOUS PROFESSIONALS.

2. Objectius.

Aquests premis pretenen motivar i promoure l'esperit emprenedor, innovador i creatiu de l'alumnat que està cursant Cicles Formatius de qualsevol família professional, així com Programes de Formació i Inserció (PFI) i Formació Professional Bàsica mitjançant el reconeixement públic de projectes individuals o col·lectius.

Els objectius específics del premis són:

- Fomentar i motivar la creació de projectes innovadors, sostenibles i creatius dins el marc de la Formació professional. - Donar visibilitat i prestigi a la formació professional. - Facilitar a l'alumnat de FP el procés de transició a la vida laboral. - Promoure l'esperit emprenedor i capacitar del coneixement necessari per a la creació d'una empresa.

3. Categories.

S'estableixen quatre categories per a projectes:

' A. Projecte d'empresa de Cicles Formatius de Grau Superior. ' B. Projecte d'empresa de Cicles Formatius de Grau Mitjà. ' C. Projecte de Creativitat Artística. ' D. Projecte de Programa de Formació i Inserció (PFI) o FP Bàsica.

4. Poden participar.

Alumnat dels centres educatius públics, concertats i/o privats de l'àmbit de la província de Barcelona (exceptuant la ciutat de Barcelona) que estiguin cursant formació professional durant el curs 2016-2017.

' A. Alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior.

' B. Alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà.

' C. Alumnat de cicles formatius de Grau Mitjà o Superior, de famílies o formacions relacionades amb les arts plàstiques i el disseny.

' D. Alumnat de Programes de Formació i Inserció (PFI) o Formació Professional Bàsica.

5. Condicions generals:

' Els projectes hauran de ser tutoritzats des dels centres educatius corresponents.

' Els projectes podran ser individuals o col·lectius.

' Tots els projectes han de ser lliurats en format digital obligatòriament i, si s'escau, poden anar opcionalment acompanyats de material complementari (no digital).

' Informació necessària per a la presentació de la sol·licitud al web dels Premis Nous professionals: www.terrassa.cat/premisnousprofessionals.

' El jurat podrà atorgar els accèssits o mencions que consideri. També es reserva el dret de dividir premis entre més d'un projecte si així ho considera.

' Hi ha la possibilitat que algun premi quedi desert, quan no existeixin candidatures que reuneixin els requisits mínims o no s'adeqüin als criteris de valoració.

' El veredicte del jurat serà inapel·lable.

' El fet de participar presentant la documentació per tal d'optar a la concessió de tots aquests premis suposa l'acceptació de les seves bases.

' Tot allò no contemplat en aquestes bases serà decidit pel jurat, que resoldrà per una majoria qualificada.

' Tots els integrants dels projectes presentats hauran d'haver signat l'annex relatiu a l'autorització de cessió d'imatges i de dades. (veure Annex 1).

' Els projectes de la Categoria A i B han de ser elaborats seguint el contingut d'un pla d'empresa. (veure Annex 2). L'alumnat i els centres participants, per tal de resoldre dubtes i aclariments relacionats amb el pla d'empresa, disposen de diferents serveis detallats en el punt 8 d'aquestes bases.

6. Fases i Terminis.

1a fase. Preinscripció obligatòria: Presentació de les Fitxes de Resum Executiu.

El termini de presentació de les Fitxes de Resum Executiu corresponent als projectes que es preveu lliurar finalitza el dia 21 maig de 2017. S'han de presentar a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa. Trobareu l'enllaç per aquest tràmit específic, corresponent a la sol·licitud de participació al concurs, al web: www.terrassa.cat/premisnousprofessionals.

2a fase. Inscripció obligatòria: presentació dels projectes.

El període de presentació dels projectes s'iniciarà el 22 de maig i el termini finalitzarà el 4 de juny de 2017. A partir d'aquest dia no s'acceptarà cap treball més.

Els projectes s'han de lliurar en format digital a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa.

La capacitat màxima de cada fitxer serà de 10 Mb. Si el projecte supera aquest límit, hi ha dues opcions: o dividir el treball en 2 o més documents, o reduir el pes del document baixant la resolució de les fotos.

Els formats de fitxer acceptats per la Seu Electrònica en els documents adjunts a les sol·licituds seran:

' Documents de text: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls, xlsx. ' Imatges: jpg, tif. ' Videos: mpg, avi. ' Plànols: dwg, dxf, dgn, shp.

De manera excepcional, si per raons tècniques no es pogués adjuntar el projecte al formulari de la Seu Electrònica, es podrà lliurar de manera presencial al registre del Servei d'Educació en horari de registre. Els treballs es podran portar en un suport de CD o llapis de memòria. El termini serà el 2 de juny de 2017 en tots els casos.

3a fase. Lliurament opcional de complements no digitals de manera presencial.

De manera opcional es podrà lliurar al registre del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa (C/La Rasa, 24 08224 Terrassa) material complementari no digital (per exemple material publicitari, productes, prototips, etc.).

El termini serà el dia 2 de juny de 2017 en horari de registre. L'horari de registre del Servei d'Educació es pot consultar a la informació del Servei d'Educació de la Seu Electrònica.

4a fase. Recollida del projectes per part de l'alumnat.

El termini perquè l'alumnat reculli els complements no digitals dels projectes, finalitza el 22 de setembre de 2017 al Servei d'Educació, La Rasa, 24 08224 Terrassa.

7. Consultes sobre la presentació de propostes.

Per a qualsevol consulta general sobre les bases i els procediments us podeu posar en contacte amb el Consell de la Formació Professional de Terrassa, mitjançant el correu electrònic consellfp@terrassa.cat a l'atenció de Gerard Serrabasa i/o el telèfon 93 739 74 05.

8. Orientació o assessorament tècnic pels plans d'empresa.

- Des del Servei d'emprenedoria i economia social de l'Ajuntament de Terrassa s'ofereixen tres tallers per treballar projectes emprenedors als centres de Terrassa:

Guia d'activitats i serveis educatius, pàgines 198 i 199.

http://www.terrassa.cat/documents/12006/122960/Guia_activitats_2016-2017.pdf.

També es podran atendre sol·licituds de consultes o assessoraments per treballar la idea de negoci. Podeu contactar mitjançant el correu electrònic emprenedoria@terrassa.cat especificant el centre educatiu i la referència ' Premis Nous Professionals'.

- Des del Centre de serveis de suport a l'emprenedoria i l'empresa del Consell Comarcal del Vallès Occidental s'ofereixen tres tallers per treballar projectes emprenedors als centres de la comarca. Guia d'activitats i serveis educatius, pagines 23 a 25 i 27 a 29. http://www.ccvoc.cat/fitxer/1575/guia_activitats_2016_2017-1472734515.pdf.

Alguns altres municipis de la província també poden disposar d'un servei d'aquestes característiques o similar al seu territori. Els centres que vulguin i disposar d'aquesta orientació podran contactar amb els seus ajuntament o consells comarcals.

9. Composició del Jurat.

El jurat estarà format per representants de l'Ajuntament de Terrassa, el Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Cecot, la Diputació de Barcelona, els Departaments d'Ensenyament i d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, els sindicats CCOO i UGT i la Cambra de Comerç de Terrassa, així com representants d'altres administracions públiques i entitats privades.

10. Criteris de valoració dels treballs per part del jurat.

Criteris comuns a les categories A, B, C i D, que seran valorats:

Presentació Portada, índex, cos del treball, gràfics, il·lustracions, títols, paginació, annexes, conclusions, vocabulari. Correcció lingüística Ortografia, sintaxis i puntuació. Innovació: producte o servei. Identificar el factor diferenciador de la idea del teu producte o servei que faciliti l'oportunitat de negoci. Grau d'innovació. Impacte Social Establir accions o pràctiques previstes que tinguin un impacte social positiu, d'economia social i cooperativa, en resposta a una necessitat social, de l'entorn i/o mediambiental. Fonts d'informació Les fonts d'informació són citades de manera ordenada, bibliografia. Claredat en el plantejament Argumentació, coherència, vocabulari específic adequat al perfil professional.

Criteris específics per les categories A i B, que seran valorats:

Viabilitat tècnica

Viabilitat econòmica i financera

Valoració de la coherència, amb la idea del producte o servei, dels recursos humans descrits (formació, experiència professional, organigrama i distribució de les tasques del procés tècnic), de l'estudi de mercat (clientela, competència), dels productes i serveis a oferir (criteris per l'establiment del preu, distribució, promoció i publicitat), dels recursos d'infraestructura i materials (necessitat o no d'un local, oficines, magatzems, maquinària, etc.). Valoració de la informació sobre el compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i sobre la forma jurídica escollida. Anàlisi DAFO. Valoració de la informació, que justifiqui si l'activitat permetrà generar ingressos com per cobrir despeses i obtenir beneficis, també de les inversions que caldria fer per tirar endavant el projecte i el seu finançament i la capacitat per donar resposta als pagaments que generi l'activitat.

Per elaborar el Pla d'Empresa l'alumnat pot consultar el manual facilitat a la web del concurs www.terrassa.cat/preminousprofessionals.

Criteri específic per la categoria C, que serà valorat:

Creativitat i innovació Qualitat tècnica de la proposta creativa i nivell d'innovació. Expressió artística i sensibilitat implícita.

11. Acte de lliurament dels premis.

L'acte de lliurament dels premis es celebrarà el 20 de juny de 2017, a les 19h de la tarda, a la Sala d'actes de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa (Edifici modernista), l'adreça és C/Colom 1-11 de Terrassa. Estan convidats l'alumnat finalista i els tutors i tutores d'aquests projectes.

L'alumnat guanyador d'aquesta edició rebrà un xec simbòlic pel valor corresponent al premi (s'informarà sobre el procediment de cobrament del premi en el transcurs de l'acte) i un diploma.

L'alumnat i centres educatius guanyadors i la resta de finalistes rebran un diploma en reconeixement a la seva participació en aquesta edició.

12. Premis.

' A. Projecte d'empresa de Cicles Formatius de Grau Superior.

1r premi: 600 EUR. 2n premi:400 EUR. 3r premi: 200 EUR.

' B. Projecte d'empresa de Cicles Formatius de Grau Mitjà.

1r premi: 600 EUR. 2n premi:400 EUR.

' C. Projecte de Creativitat artística.

Únic premi de 600 EUR.

' D. Projecte de Programa de Formació i Inserció o FP Bàsica.

Únic premi de 600 EUR.

Si la valoració dels projectes presentats no supera els mínims establerts el jurat podrà declarar desert el premi.

*Leitat, Centre Tecnològic Internacional amb seu a Terrassa, es compromet a estudiar la viabilitat econòmica/financera dels projectes de grau superior finalistes. A més a més, ofereix una visita guiada al seu centre amb la finalitat que puguin visualitzar l'aplicació de la tecnologia en la recerca empresarial tenint en compte l'àrea temàtica dels projectes finalistes.

Els i les alumnes i tutors i tutores dels projectes finalistes poden posar-se en contacte a través d'aquest correu: rrii@leitat.org, per poder sol·licitar la visita guiada.

*La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, en el marc del projecte Erasmus for Young Enterpreneurs, facilitarà a dos estudiants d'FP de grau superior dels projectes finalistes, la possibilitat de fer una estada formativa en una empresa europea per aprendre a muntar la seva.

pròpia empresa. Per poder ser beneficiaris d'aquestes beques caldrà que l'alumnat finalista que estigui interessat presenti un pla d'empresa a la Cambra de Comerç que serà qui tramitarà les oportunes sol·licituds a les diferents línies de beques i ajuts existents.

Cas que hi hagi mes de dos estudiants la Cambra establirà un procés de selecció final i informarà a les persones que ho hagin sol·licitat.

13. Participació a Projectes d'Emprenedoria del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Els projectes guanyadors que, segons valoració del jurat compleixin els requisits establerts, podran optar a la VI Mostra de projectes emprenedors de l'FP a Catalunya (2018), concurs d'àmbit català promogut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els requisits mínims per poder accedir-hi són:

- Esdevenir guanyador de la categoria A o B dels Premis Nous Professionals. - El projecte ha de contenir un Pla d'Empresa.

El format de pla d'empresa o pla de projecte és lliure però es recomana que inclogui:

Presentació dels membres promotors. Descripció de producte o servei. Estudi de mercat o abast. Organització del negoci o fases d'execució i recursos. Pla de viabilitat (prescindible en categoria 'millor idea'). Anàlisi de riscos i condicionants normatius. Estatuts (en cas d'economia social i cooperativa).

(*) Els requisits d'aquest premi pertanyen a la V Mostra Emprenedors 2016-17 (en aquest apartat núm. 13, no apareixen les bases de la Mostra de projectes emprenedors, únicament apareixen els requisits).

En compliment al que disposa l'article 20.8 de la llei general de subvencions, la convocatòria es publicarà a la BDNS (Base de dades nacional de subvencions del ministeri d'hisenda i administracions públiques), així com la seva publicació al BOP (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) de les bases reguladores.

Continua en la pàgina següent

ANNEX 1.

AUTORITZACIÓ CESSIÓ D'IMATGES I DADES*.

Mitjançant la meva signatura en aquest document confirmo el meu consentiment a la cessió de drets d'explotació, distribució, divulgació, transformació, comunicació pública i reproducció de les fotografies/vídeos/reportatges que em puguin fer, per que puguin ser utilitzades per el Consell de la Formació professional de l'Ajuntament de Terrassa única i exclusivament en publicacions i promocions relacionades amb la difusió de la Formació Professional, en cap cas amb interessos o finalitats comercials, ni de difusió de projectes particulars de cap centre o entitat. Tanmateix, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, autoritzo personalment al Consell de la Formació professional de l'Ajuntament de Terrassa la cessió de dades per tal que siguin incorporades a un fitxer amb finalitats administratives.

D'aquesta manera renuncio, sobre la base de la cessió dels drets concedits, a interposar qualsevol reclamació per l'ús de les meves imatges i/o dades per difamació i invasió de la privacitat. La present cessió de drets no donarà peu a cap contraprestació.

Signatura Nom, Cognoms i DNI

Data

* A omplir pel pare, mare o tutor legal en el cas que l'alumne/a sigui menor d'edat.

ANNEX 2.

GUIÓ PLA D'EMPRESA.

L'objectiu d'aquest guió és ser un recurs orientatiu per l'alumnat alhora de realitzar el pla d'empresa. En la seu electrònica de l'ajuntament de terrassa trobareu el Guió del pla d'empresa en pdf, amb els punts desenvolupats. https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7819.

1.- PRESENTACIÓ DEL PROJECTE.

2.- ESTUDI DE MERCAT.

2.1. Situació i evolució del mercat, en el que s'integraria la empresa i àmbit geogràfic d'actuació del negoci. 2.2. Productes i / o serveis que s'ofereixen i els preus. 2.3. Clientela. 2.4. Competència. 2.5. Distribució.

3.- ESTRATÈGIA COMERCIAL.

3.1. Localització o ubicació del negoci. 3.2. Promoció i comunicació. 3.3. Previsió de vendes.

4.- PRODUCCIÓ, RECURSOS MATERIALS I HUMANS.

4.1. Procés productiu. 4.2. Recursos materials. 4.3. Proveïdors. 4.4. Recursos humans.

5.- PLA JURÍDIC I INORMATIU.

5.1. Forma jurídica i normativa a complir relacionada amb la pròpia activitat. 5.2. Normativa de Prevenció Riscos Laborals, normativa ambiental.

6.- RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL / IMPACTE SOCIAL.

7.- ANÀLISIS ECONÒMICA I FINANCERA.

8.- ANÀLISIS DAFO.

Terrassa, 6 de març de 2017 La regidora d'Educació, Rosa Maria Ribera Mitjavila

Familia
Innovación
Comercio
Iniciativa emprendedora
Artes
Empresa
Tecnología
Industria
Erasmus
Catalán
Medio Ambiente
Comercio y marketing