Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a entitats i associacions que fomentin projectes i activitats d'interès públic local en l'àmbit de l'educació per al 2n i 3r trimestre del curs escolar. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 25-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 25/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04342

Ajuntament de Cunit

EDICTE

Es fa públic, per al coneixement general, que el 22 de març de 2018, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a entitats i associacions que fomentin projectes i activitats d'interès públic local en l'àmbit de l'educació pel 2n i 3r trimestres del curs escolar.

Atès que durant el període d'informació pública establert no s'han presentat al·legacions, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu. Es publica, per tant, el text íntegre de les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a entitats i associacions que fomentin projectes i activitats d'interès públic local en l'àmbit de l'educació pel 2n i 3r trimestres del curs escolar.

Contra l'acord anterior, que esgota la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Text íntegre de les bases:

¿BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS QUE FOMENTIN PROJECTES I ACTIVITATS D'INTERÈS PÚBLIC LOCAL EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Ajuntament de Cunit, a través de l'àrea d'ensenyament, té com a objectiu donar suport a les associacions i entitats que treballen en el món de l'educació al municipi de Cunit i per això estableix aquestes bases que regularan la concessió d'ajuts segons els principis d'igualtat i no discriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència.

Article 1.- OBJECTE I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió, per part de l'Ajuntament de Cunit, de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) dels centres educatius que imparteixen ensenyaments obligatoris al municipi de Cunit, per a la realització d'activitats i projectes educatius.

Les activitats i projectes als quals es dirigeix la subvenció han de tenir una vessant socioeducativa, lúdica, artística i-o cultural. També se subvencionaran sortides i projectes que potenciïn la participació de la comunitat educativa i d'altres que tinguin per finalitat continuar la formació dels alumnes, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

Els projectes i-o activitats pels quals es demana la subvenció s'han de desenvolupar durant el segon i tercer trimestre del curs escolar, concretament entre l'1 de gener i la data de finalització del curs escolar de conformitat amb el calendari escolar establert.

Article 2.- QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts atorgats per qualsevol altra administració o entitat de caràcter públic o privat. L'import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres entitats o administracions públiques, no podrà ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada.

L'import de la subvenció en cap cas ultrapassarà el 50% del cost de l'activitat subvencionada.

Cada convocatòria determinarà, en funció de la corresponent consignació pressupostaria, l'import màxim que poden rebre les AMPES beneficiàries.

L'òrgan que concedeix la subvenció pot deixar desert el procés de selecció o no esgotar l'import total previst a la convocatòria.

Article 3.- PRESSUPOST

Les subvencions aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries 3231-4810000 i 3240-4890100 en la forma i per l'import que s'especifiqui a la convocatòria, i en funció de la corresponent consignació pressupostària.

Article 4.- CONDICIONS I REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS-LES BENEFICIARIS-ÀRIES

Podran obtenir la condició de beneficiàries de la subvenció les associacions de pares i mares d'alumnes dels centres educatius públics d'educació primària i secundària del municipi de Cunit que reuneixin els requisits següents:

a) Les AMPA han d'estar degudament inscrites en el registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat, d'acord amb la normativa vigent.

b) Les AMPA han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Cunit.

Així mateix, les activitats i-o projectes per als quals se sol·liciti subvenció han d'estar coberts per la corresponent assegurança de responsabilitat civil, que ha d'estar vigent durant tot el curs escolar a què es refereix la convocatòria, i han d'estar aprovats pels consells escolars del centre corresponent.

Les entitats que en la data de presentació a aquesta convocatòria tinguin algun projecte o activitat subvencionat per l'Ajuntament de Cunit d'anys anteriors pendent de justificació final, en quedaran automàticament excloses.

Article 5.- LLOC, TERMINI DE PRESENTACIÓ I CONTINGUT DE LES SOL.LICITUDS

Les sol·licituds es podran presentar a través del registre electrònic de l'Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans assenyalats a l'article 16.4 de la Llei 39-2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per a més informació les persones interessades es podran adreçar a l'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cunit (carrer dels Horts, 5), al telèfon 977 67 62 92 i al correu electrònic educacio@cunit.cat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds, a les que seran d'aplicació les previsions de l'article 23.3 de la Llei General de Subvencions, serà de 15 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria per cada curs escolar al Butlletí Oficial de la Província.

Les sol·licituds es formalitzaran en l'imprès que s'adjunta a aquestes bases com a Annex I i aniran signades pel representant legal de l'entitat.

Les sol·licituds s'adreçaran a l'Ajuntament, especificant-se les actuacions per a les quals es demana la subvenció, l'import que se sol·licita i el compromís de complir amb les condicions de les bases.

Les sol·licituds contindran la documentació que determina l'article 11 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Cunit i que es detalla a l'Annex II.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la següent documentació:

1. Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa.

2. Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu NIF).

3. Declaracions responsables que tot seguit es relacionen i que s'inclouen a l'Annex III:

- Declaració sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

- Declaració de no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions recollides a l'art. 13 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, i compromís de comunicar a l'Ajuntament les que sol·liciti o obtingui amb posterioritat a la data de presentació de la seva sol·licitud.

4. Memòria explicativa de les activitats que es desenvoluparan i per a les quals es demana la subvenció, amb una breu descripció de les activitats, el cost estimat i el nombre aproximat de participants. Per a l'elaboració d'aquesta memòria l'Àrea d'Ensenyament facilitarà el model de fitxes que consta a l'Annex IV. S'haurà d'omplir una fitxa per a cada activitat.

5. Documentació acreditativa de la inscripció en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat.

6. Especificació del tipus d'assegurança de què disposa l'Associació (fotocòpia del resum de la pòlissa).

7. Aquella altra documentació que es consideri oportuna.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l'Àrea d'Ensenyament sol·licitarà a l'entitat que s'esmeni o completi durant un període de 10 dies, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39-2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cunit, en el procés de valoració dels programes i activitats presentats, pot sol·licitar, per escrit o mitjançant entrevista personal, la informació complementària, les dades i les acreditacions que consideri necessàries.

Article 6.- CRITERIS DE VALORACIÓ

Les propostes d'actuació presentades per les AMPAS seran acceptades mitjançant valoració lliure sempre que tinguin en compte els següents criteris de valoració:

1) L'interès general de l'activitat per a la comunitat educativa: es valoraran aquelles activitats que fomentin la participació del conjunt de la comunitat educativa i l'afavoriment de les relacions en l'àmbit familiar, educatiu i comunitari.

2) El nombre de destinataris a qui va adreçada: es valorarà el nombre total i diversitat dels grups i-o membres de la comunitat educativa als quals s'adreça el programa d'activitats, valorant positivament aquelles activitats que presentin un caràcter transversal.

3) La transcendència que tingui l'activitat (compensadora de desigualtats, integradora, etc.): es valorarà l'impacte social que puguin tenir les actuacions proposades en els membres més desafavorits de la comunitat.

4) La seva inclusió o grau de coherència en els projectes educatius dels centres: es valorarà l'alineament de les propostes amb els projectes educatius dels centres.

5) Activitats que facilitin la conciliació dels horaris laborals dels pares i mares dels alumnes amb els horaris escolars: es valoraran aquelles activitats que afavoreixin la conciliació de les famílies amb els horaris escolars.

Article 7.- TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

L'òrgan competent per a la resolució d'aquest expedient ho farà de forma motivada i s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix la subvenció, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.

Les sol·licituds presentades seran valorades per una Comissió d'Avaluació, que estarà constituïda pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

a) Regidor-a d'Ensenyament

b) Tècnic-a responsable de l'Àrea d'Ensenyament

c) Administratiu-va de l'Àrea d'Ensenyament

La comissió nomenarà d'entre els seus membres la persona que farà les funcions de secretari-ària.

Aquesta comissió seguirà els criteris de valoració establerts a aquestes bases per determinar la subvenció econòmica que correspondrà. Elaborat el corresponent informe, el-la regidor-a d'ensenyament formularà la proposta de concessió que s'elevarà a l'òrgan competent per a resoldre, que serà la Junta de Govern Local.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la data límit de presentació de sol·licituds. El venciment d'aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució legitima a les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

La notificació de la resolució de concessió de les subvencions es farà d'acord amb l'establert a l'article 26 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

La resolució que es dicti posarà fi a la via administrativa.

Les subvencions concedides seran comunicades a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

La presentació de la sol·licitud per a l'atorgament d'aquestes subvencions implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes establerts en l'apartat anterior, d'acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15-1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Article 8.- FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de presentar la justificació de la subvenció concedida en el termini d'un mes, a comptar des de la data finalització del curs escolar.

Per a la justificació de la subvenció, les entitats beneficiàries hauran de presentar instància, segons model que consta a l'Annex V, la qual haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, en el seu cas, data de pagament.

b) Factures originals, contractes i altres justificants de les despeses efectuades per l'entitat beneficiària, amb els següents requisits:

Les factures han d'anar lliurades a nom de l'entitat beneficiària, hauran de portar la data de l'any en què s'hagi realitzat efectivament l'activitat i hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable. Es considera despesa efectuada aquella de la qual es disposi justificant (factura) amb data compresa entre l'inici de l'activitat i la finalització del període de justificació.

c) Documentació acreditativa del pagament de les corresponents factures. L'import de la despesa corresponent a la subvenció haurà de constar com a pagada, com a mínim, abans de la finalització del termini de justificació.

d) Un exemplar de tota la documentació i propaganda escrita o gràfica relativa a les activitats o projectes subvencionats.

e) Còpia de l'acta del Consell Escolar on han estat aprovats els projectes i-o activitats per als quals s'ha sol·licitat la subvenció.

f) Dades bancàries on es podrà transferir l'import de la subvenció.

g) Memòria final de les activitats i projectes desenvolupats, amb indicació dels resultats obtinguts, justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció. A tal efecte es procedirà a omplir el model de fitxes que consta a l'Annex VI. S'haurà d'omplir una fitxa per a cada activitat. En cada una de les fitxes s'haurà de fer constar:

- Declaració, si escau, dels possibles ingressos obtinguts en l'execució i realització de les actuacions i-o projectes subvencionats.

- Comunicació de l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que contribueixin a finançar les activitats subvencionades, entenent que la suma de les aportacions rebudes no podrà superar el total del pressupost de l'activitat subvencionada. S'indicarà l'import i la procedència.

- Grau de consecució de l'activitat o programa subvencionat.

- Nombre de tercers beneficiats de les actuacions i-o projectes.

L'entitat accepta, amb aquestes bases sotmetr e's, a les actuacions de comprovació i control financer, aportant tota la informació que li sigui requerida.

La manca de presentació de la documentació justificativa, en els termes i dins dels terminis establerts en aquestes bases, comportarà l'inici del preceptiu expedient de revocació de la subvenció atorgada i el seu reintegrament, si escau, d'acord amb l'art. 22 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Cunit.

Article 9.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

El pagament de les subvencions s'efectuarà contra presentació de les justificacions de l'activitat subvencionada i es realitzarà sempre per transferència bancària i segons les previsions de la tresoreria municipal.

Article 10.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

D'acord amb l'art. 14 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les entitats beneficiàries de les subvencions restaran obligades a:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Comunicar amb la suficient antelació les modificacions significatives que sorgeixin en la programació d'activitats objecte de la subvenció, per permetre, si s'escau, que l'òrgan competent avaluï les conseqüències en els termes i condicions de l'acord inicial d'atorgament. L'incompliment d'aquesta obligació podrà ser motiu per a la revocació total o parcial de l'ajut i-o conveni o part d'aquest.

c) Trametre de forma regular els cartells, fulletons o altres elements editats, amb motiu de les activitats o actuacions subvencionades.

d) Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Cunit, fent constar en la documentació i propaganda escrita o gràfica, anteriorment consignada, la següent frase: ¿amb el suport de l'Ajuntament de Cunit ¿ Regidoria d'Ensenyamen t'.

e) Justificar davant l'òrgan atorgant el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudiment de la subvenció.

f) Presentar la documentació relacionada a l'art. 5 d'aquestes bases i que es detalla a l'Annex II.

g) Complir els requeriments d'informació de les àrees responsables del control i seguiment de les actuacions i activitats objecte de la subvenció.

h) Comunicar a l'Ajuntament de Cunit l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos destinats a finançar les mateixes activitats subvencionades.

i) Presentar la documentació justificativa de la subvenció en el termini establert, amb la documentació que s'adjunta a aquestes bases (Annexos V i VI).

j) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i, si s'escau, davant la Seguretat Social.

Article 11.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ

El seguiment de les subvencions serà realitzat per l'àrea d'ensenyament de l'Ajuntament de Cunit. El personal responsable adscrit a aquesta regidoria està expressament facultat per realitzar la comprovació de l'efectiva realització dels programes o activitats objecte de la subvenció, així com a requerir la documentació complementària que consideri necessària per la consecució de la finalitat de la subvenció, de conformitat amb l'article 18 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Cunit i a l'article 33 de la Llei General de Subvencions.

La nul·litat, revisió i reintegrament de les subvencions es realitzarà de conformitat a les previsions determinades en els articles 20 a 22 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Cunit.

Les subvencions de naturalesa indirecta podran revocar-se en qualsevol moment per necessitats municipals d'acord amb la seva normativa reguladora i a les condicions de l'atorgament.

No serà exigible cap augment o revisió de l'atorgament, a petició del-la perceptor-a, llevat de causa documentada que ho justifiqui i a criteri de l'òrgan atorgant i dins de les disponibilitats pressupostàries.

L'Ajuntament podrà revisar la resolució d'atorgament de la subvenció en els supòsits següents:

- Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

- En el supòsit que les despeses de l'activitat subvencionada, d'acord amb les justificacions presentades, siguin inferiors a les previstes en el pressupost presentat adjunt a la sol·licitud.

- Quan l'entitat beneficiària hagi obtingut per la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin el cost total de l'activitat subvencionada. En aquest cas es minorarà la subvenció de l'Ajuntament de Cunit en la part proporciona.

- Quan l'entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import de les despeses subvencionades.

Article 12.- INCOMPLIMENT I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS.

L'incompliment per causes imputables al beneficiari de les obligacions imposades com a conseqüència de la concessió de les subvencions, així com el falsejament, la inexactitud

o l'omissió de les dades subministrades que hagin servit per a la concessió de les subvencions, comportarà la pèrdua total o parcial d'aquestes i, si procedeix, el corresponent reintegrament de les mateixes, amb l'abonament dels interessos de demora pertinents, segons està previst en la legislació vigent.

Article 13.- INFRACCIONS ADMINISTRATIVES

Són infraccions administratives els incompliments de les obligacions recollides en aquestes bases reguladores i les accions i omissions tipificades en la Llei 38-2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La tipificació i grau de les infraccions i sancions seran les que es determinen als articles 52 a 69 de la Llei General de subvencions.

Les entitats beneficiàries de les subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i règim sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix l'ordenament jurídic local i les que determina els articles 23 i 24 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Cunit

Article 14.- ALTRES DISPOSICIONS

Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas dret respecte de peticions posteriors i no seran invocables com a precedent. L'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què les entitats beneficiàries de la subvencions restin obligades amb tercers.

Els-les perceptors-es de subvencions estaran sotmesos al control financer de l'Ajuntament d'acord amb el que estableixin les Bases d'Execució del pressupost i la Llei 38-2003, General de Subvencions.

Article 15.- RÈGIM JURÍDIC

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases regirà el que disposen els preceptes bàsics de la Llei 38-2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 887-2006, de 21 de juliol, l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Cunit, les Bases d'Execució del Pressupost i subsidiàriament les normes del Reglament d'activitats, obres i serveis, aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny. ¿

Cunit, 15 de maig de 2018

El secretari, Jordi Gasulla Sabaté

Escuelas
Educación
Ampas
Actividades de servicios sociales
Justicia
Cultura
Artes
Cultura e idiomas