Bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions de l'Àrea de Drets i Serveis a les Persones per al 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple de l? Ajuntament, en sessió del dia 17 de maig del 2018, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l? atorgament de subvencions de l? Àrea de Drets i Serveis a les Persones de l? Ajuntament de Manresa, per a l? any 2018. En compliment d? allò previst a l? article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s? aprova el Reglament d? Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, se sotmet a informació pública per un termini de vint dies a comptar a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s? hagi formulat cap al·legació o impugnació, l? acord d? aprovació esdevindrà definitiu.

El text de les Bases específiques reguladores de l? atorgament de subvencions de l? Àrea de Drets i Serveis a les Persones de l? Ajuntament de Manresa és el següent:

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L? ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L? ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES DE L? AJUNTAMENT DE MANRESA PER L? ANY 2018

Article 1.- Objecte. L? objecte d? aquestes bases és la regulació de l? atorgament de subvencions per part de l? Àrea de Drets i Serveis a les Persones de l? Ajuntament de Manresa, amb les denominacions i codis que segueixen:

A. Projectes i activitats de difusió de la Cultura

Té per objecte la difusió de les arts escèniques i musicals, les arts plàstiques i visuals, la cultura popular i festiva, la difusió i recerca del patrimoni o altres projectes de difusió cultural i les activitats de creació artística i difusió de la cultura a la ciutat de Manresa, que es duguin a terme en el transcurs de l'exercici de 2018.

B. Programa d? activitats de promoció esportiva

Té per objecte la promoció esportiva duta a terme durant la temporada esportiva 2017-18 o durant l? any 2018.

C. Programa de Cooperació

Té per objecte la cooperació internacional per al desenvolupament que es duguin a terme en el transcurs de l? any 2018.

D Programa de Barris i Acció Comunitària

Té per objecte fomentar i desenvolupar la participació ciutadana en els assumptes d? interès públic i en activitats de caràcter comunitari als barris que es duguin a terme durant l? any 2018.

Article 2. Entitats beneficiàries. Per norma general podran acollir-se a aquestes convocatòries les entitats inscrites al Registre Municipal d? Entitats Ciutadanes de Manresa. També ho podran fer grups de fet formats per tres o més persones, la majoria de les quals han d? estar empadronades al municipi de Manresa.

Les entitats optaran exclusivament a una línia de subvencions de totes les opcions de concurrència pública de l? Ajuntament de Manresa durant l? exercici 2018, excepte en el cas de participar a la convocatòria de projectes a realitzar a països del sud. En aquest cas, la participació serà compatible amb la concurrència a la resta de convocatòries.

Article 3. Termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció s? hauran de presentar en el termini que s? estableixi a l? acte de convocatòria.

Article 4. Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d? anar acompanyades de la documentació que es detalla a les Bases generals reguladores de l? atorgament de subvencions per l? Ajuntament de Manresa , d? acord amb els models específics que es lliurin als registres municipals.

Article 5. Determinació de les quantitats atorgades. Una comissió qualificadora determinarà la quantitat atorgada a cada un dels projectes. Això es farà per un sistema de prelació o bé per un sistema de distribució proporcional per punts, en funció de les subvencions sol·licitades i del crèdit disponible. L'elecció del sistema de distribució proporcional per punts haurà de constar de forma motivada a l? acta que s? emeti i s? incorporarà a l? expedient.

Les quantitats no atorgades en una convocatòria podran ser destinades a una altra convocatòria similar o posterior, d'acord allò que determinin les bases específiques.

Article 6. Import màxim de la subvenció. A excepció de les subvencions concedides en la convocatòria Cooperació 1/2018, per norma general l? aportació municipal no podrà excedir el 50% del cost del projecte al qual s'apliqui. No obstant això, es podrà arribar fins al 75% d? aportació municipal quan la comissió qualificadora consideri que els projectes compleixin almenys dos dels següents requisits:

1.- Requisits comuns

a) Els que prevegin comptar amb una aportació significativa de treball voluntari i donatius en espècie per part de les persones associades i personal col·laborador.

b) Els que siguin presentats per entitats adreçades als segments de població de renda més baixa.

c) Els que siguin presentats per entitats ubicades en àrees de la ciutat en què hi ha una absència total o més limitada d? activitats socials i comunitàries.

2.- Requisits específics de Cooperació

a) Els que siguin presentats per entitats que es dediquin a la defensa de valors i interessos generals i, per tant, no ofereixin serveis específics per als seus associats.

Article 7. Tramitació dels expedients. El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva i serà òrgan instructor del

procediment la regidoria delegada de la sectorial de cadascuna de les línies de subvenció.

Existirà una comissió qualificadora que es concreta per cadascuna de les línies de subvenció en els corresponents articles reguladors. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la comissió avaluarà les diferents sol·licituds i proposarà les subvencions a atorgar.

Les subvencions concedides s? entendran acceptades plenament en els termes i condicions establertes en aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 dies hàbils des de l? endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per part del beneficiari la seva renúncia expressa.

En aquest mateix termini, els beneficiaris podran presentar la reformulació del projecte d? acord amb el que s? estableix a l? article 19 i, si procedeix, l? atorgament de l? ajut comportarà l? acceptació de la reformulació presentada. L? òrgan denegarà l? ajut si la reformulació no compleix els requisits establerts en l? article 19.

La resolució d? atorgament es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s? enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d? acord amb l? establert a l? article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta resolució indicarà la quantia de l? ajut atorgat, les condicions tècniques o econòmiques i el termini de presentació de la documentació addicional que es consideri oportuna.

La resolució d? atorgament s? haurà d? adoptar en el termini màxim de sis mesos a partir de l? endemà de l? acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s? hagi notificat una resolució expressa, s? entendrà desestimada la sol·licitud.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició en el termini d? un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Article 8. Pagament de la subvenció. Per norma general, el 50% de l? import de la subvenció s? abonarà un cop aquesta hagi estat concedida i el 50% restant un cop hagi estat realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta norma no serà d? obligat acompliment en els casos següents:

1. Les subvencions concedides en la convocatòria Cooperació 1/2018 per les característiques especials que tenen els projectes de cooperació internacional.

2. Altres excepcions que puguin quedar recollides en les bases generals reguladores de l? atorgament de subvencions que prevegin que el pagament es realitzarà íntegrament de manera anticipada a la seva justificació o altres excepcions que puguin contenir.

El calendari de pagament que resulti d? aplicar aquesta norma podrà veure? s ajustat a la disponibilitat de tresoreria de l? Ajuntament. En aquest cas, d? ofici o a sol·licitud de l? entitat beneficiària, es podrà concedir una ampliació del termini de realització de l? activitat. Aquesta ampliació haurà de ser sol·licitada i concedida abans de la finalització del termini inicial d? execució.

Article 9. Incompatibilitat de concurrència. Les entitats que optin per presentar una sol·licitud de subvenció a alguna de les línies objecte d? aquestes bases només podran formular una única sol·licitud i serà incompatible amb la presentació de sol·licituds a altres convocatòries municipals de subvenció d? altres àrees, a excepció del previst a l? article 2.

Pel que fa a la presentació de sol·licituds a la línia de difusió de la cultura, a banda de l? esmentat al paràgraf anterior, també serà incompatible amb disposar d? una subvenció consignada nominativament a partides corresponents a la regidoria de Cultura de l? Ajuntament de Manresa.

Article 10. Aplicació supletòria. En tot el que no es prevegi a les clàusules específiques que s? adjunten, els serà d? aplicació l? Ordenança general de subvencions de l? Ajuntament de Manresa així com les Bases generals reguladores de l? atorgament de subvencions de l? Ajuntament de Manresa.

Article 11. Subcontractació d? activitats. La subcontractació d? activitats amb persones o entitats vinculades amb la persona beneficiària no està permesa, d? acord amb l? article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Malgrat això, s? autoritza aquesta subcontractació a associats de les entitats beneficiàries sempre que el total de l? import del contracte o contractes no superi el 20% del projecte i mai per a imports totals superiors a 2.000 € .

En cap cas podran subcontractar-se activitats que, augmentant el cost de l? activitat subvencionada, no aportin valor afegit al contingut de la mateixa.

Article 12. Justificació.

Documentació i comprovació

Amb caràcter general, la justificació haurà de contenir la següent documentació segellada per l? entitat beneficiària:

a) memòria detallada de l? activitat concedida

b) liquidació econòmica de l? activitat, junt amb les factures relatives a la justificació

Aquestes factures relatives a la justificació hauran de reunir els requisits següents.

- ser originals - amb data de l? any en què s? atorgui la subvenció o termini a que es refereixin

les bases - anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció

- fer referència a despeses generades per l? activitat objecte de subvenció - reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen

les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l? expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l? operació i contraprestació total, lloc i data de l? emissió)

Les despeses de personal hauran de reunir els següents requisits:

- rebuts de nòmina, emplenats d? acord amb la O.M. 27-12-94 (nom, cognoms i NIF de la / del treballadora/or, categoria professional, número d ? afiliació a la Seguretat Social, antiguitat, conceptes retributius, firma del treballador, firma i segell de l? empresa, etc) - butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social (TC1, TC2)

c) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l? activitat subvencionada, que contingui la llegenda i l? anagrama de l? Ajuntament

Quan la difusió s? hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals, s? haurà de fer constar a la memòria de l? activitat.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies hàbils.

L? Ajuntament, en els casos que consideri escaient, podrà acudir a sistemes de comprovació externs dels fons per tal de verificar la correcta aplicació dels mateixos a l? activitat o programa per la qual s? ha concedit la subvenció.

En qualsevol cas, el procediment de justificació es completarà amb l? emissió d? un informe tècnic municipal en què s? indicarà que les despeses són compatibles i es corresponen amb l? activitat subvencionada i que aquesta s? ha realitzat adequadament, complint-se els objectius d? utilitat pública i interès general que en motivaren el seu atorgament.

Amb caràcter previ al pagament de subvencions, tant si es tracta de pagaments anticipats com en el supòsit de pagaments una vegada justificada la despesa, es comprovarà d? ofici que les persones beneficiàries es troben al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda municipal.

S? admetran com despesa indirecta elegible, a banda de les específiques de l? activitat o programa subvencionat, despeses relatives al funcionament ordinari de l? entitat associades a l? execució del projecte fins un màxim del 10% de l? import a justificar.

Termini de justificació

El termini de justificació serà el que estableixin les bases específiques reguladores de cada línia de subvenció i, en el seu defecte, el que estableixen les bases generals reguladores de l? atorgament de subvencions de l? Ajuntament de Manresa.

Compliment de la finalitat

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l? activitat objecte de l? ajut exigible per poder considerar acomplerts l? objecte i la finalitat de l? ajut és del 50% cost del projecte. L? incompliment d? aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l? ajut atorgat.

Article 14. Obligacions específiques. Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport de l'Ajuntament. Així mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci constar en les obres i/o material editat que aquest ha estat subvencionat per l? Ajuntament, i haurà de lliurar a l? Ajuntament dos exemplars, com a mínim, de tot el material.

Aquesta obligatorietat s'estén a futures campanyes divulgatives i d? edició del material que ha estat subvencionat per l? Ajuntament.

Article 15. Protecció jurídica del menor. Les entitats beneficiàries hauran de garantir que es dóna compliment a l? obligació continguda a l? article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. En conseqüència, formulen declaració responsable en el sentit que disposen dels certificats penals corresponents a totes les persones participants en l? activitat que puguin tenir un contacte habitual amb menors.

Article 16. Informació sobre la gestió de la subvenció i publicitat de la concessió de les mateixes. L? Ajuntament resta obligat a facilitar a la Intervenció General de l? Administració de l? Estat (BDNS), a efectes merament estadístics o informatius, tota la informació sobre les subvencions atorgades o gestionades. La Base de Dades Nacional de Subvencions opera com a sistema de publicitat de subvencions, i a aquests efectes l? Ajuntament remetrà a la BDNS la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes.

Així mateix, donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions establertes a l? article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les persones beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; així com a la Llei del Parlament de Catalunya, 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 17.- Principis ètics i regles de conducta. De conformitat amb l? article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s? estableixen els principis ètics i les regles de conducta als quals han d? adequar l? activitat les persones beneficiàries de subvencions:

a) El respecte de l? ordenament jurídic i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris

c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions econòmiques procedents de l? Ajuntament de Manresa

d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o personal al servei de l? administració pública o dels seus ens dependents a infringir l? ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel codi de conducta

e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o sobre personal al servei de l? administració pública o dels seus ens dependents, per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva actuació independent i no condicionada per conflictes d? interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure d? abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en l? informe sobre assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball

f) L? ajustament de la gestió i l? aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s? han concebut i atorgats

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies

h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l? interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè

i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis que presti i el compliment dels drets de les persones usuàries o destinatàries de les seves activitats

j) La bona fe

k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o personal al servei de l? administració pública o dels seus ens dependents, per raó del càrrec o que pugui comprometre l? execució de llurs funcions

l) No obtenir ni tractar d? obtenir la informació o influir en la presa de decisions de manera deshonesta

m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no enganyosa en l? actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada posteriorment

n) El compromís d? acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d? incompliment de les obligacions legals establertes o pel codi de conducta.

L? incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts anteriorment per part de les persones beneficiàries de subvencions tindrà el següents efectes:

' Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta constitueix, simultàniament, una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es prendrà en consideració aquest comportament al moment de determinar la graduació de la sanció corresponent. Així mateix es procedirà a deixar constància a l? expedient i el publicarà mitjançant el Portal de la Transparència.

' Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta no resultés constitutiu d? una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es deixarà constància a l? expedient administratiu i es publicarà mitjançant el Portal de la Transparència.

Article 18. Reformulació de sol·licituds i projectes.

En el cas que la proposta d? adjudicació contingui una subvenció a partir d? un 20% inferior a la sol·licitada o, en qualsevol cas, quan sent inferior ho consideri l? entitat sol·licitant, es procedirà a la reformulació de la sol·licitud en el termini de 10 dies hàbils des de l? endemà de la notificació de la concessió, segons s? estableix a l? article 7.

La reformulació es podrà realitzar també durant l? execució de l? activitat, sempre que es sol·liciti i sigui acceptada per l? òrgan atorgant amb anterioritat a la finalització del termini de realització de l? activitat.

En qualsevol cas, en la reformulació s? han d? especificar els canvis que afecten el projecte i el pressupost i ha de respectar l? objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i, en cap cas, pot comportar una modificació substancial del projecte. La reducció del pressupost no pot ser superior a la diferència entre l? import sol·licitat i l? import de l? ajut proposat i s? estableix el límit del 50% de l? import respecte de la totalitat del cost del projecte.

Article 19.- Reintegrament. L? article 89.1 del Reial decret 887/2006, pel qual s? aprova el reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, disposa que es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de manca de justificació o de concurrència d? alguna de les causes previstes a l? article 37 de la Llei general de subvencions.

L? article 37 esmentat estableix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l? exigència de l? interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s? acordi la procedència del reintegrament, o la data en què el deutor ingressi el reintegrament si és anterior a aquesta, en els casos següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condiciones requerides per a la seva obtenció o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.

b) Incompliment total o parcial de l? objectiu, de l? activitat, del projecte o la no adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l? obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts en l? article 30 d? aquesta llei, i en el seu cas, en les normes reguladores de la subvenció.

d) Incompliment de l? obligació d? adoptar las mesures de difusió contingudes en l? apartat 4 de l? article 18 d? aquesta llei.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes en els articles 14 i 15 d? aquesta llei, així com l? incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d? això se? n derivi la impossibilitat de verificar l? ús donat als fons percebuts, el compliment de l? objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvenciones, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privats, nacionals, de la Unió Europea o d? organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l? Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera en què s? han d? aconseguir els objectius, realitzar l? activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l? Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d? això se? n derivi la impossibilitat de verificar l? ús donat als fons percebuts, el compliment de l? objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unión Europea o d? organismes internacionals.

h) L? adopció, en virtut de l? establert en els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d? una decisió de la qual se? n derivi una necessitat de reintegrament.

i) En els altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció.

El punt 2 de l? article 37 disposa que quan el compliment pel beneficiari o, en el seu cas, entitat col·laboradora s? aproximi de manera significativa al compliment total i s? acrediti por aquests una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat a reintegrar vindrà determinada por l? aplicació dels criteris esmentats al paràgraf n) de l? apartat 3 de l? article 17 d? aquesta llei o, en el seu cas, les establertes en la normativa autonòmica reguladora de la subvenció.

L? import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l? activitat subvencionada. En aquest cas, procedirà el reintegrament de l? excés obtingut sobre el cost de l? activitat subvencionada, així com l? exigència de l? interès de demora corresponent.

A. PROJECTES I ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DE LA CULTURA

Bases específiques per a l? atorgament de subvencions destinades a programes i activitats de difusió de la cultura

CODI: Cultura 1/2018

Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de la difusió de les arts escèniques i musicals, les arts plàstiques i visuals, la cultura popular i festiva, la difusió i recerca del patrimoni o altres projectes de difusió cultural i les activitats de creació artística i difusió de la cultura a la ciutat de Manresa, que es duguin a terme en el transcurs de l? exercici de 2018.

Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d? aquesta convocatòria s? entén per programes de creació i difusió de la cultura aquells que es duguin a terme en els àmbits següents:

2.1. La creació i la difusió de les arts escèniques i musicals. 2.2. La difusió de les arts plàstiques i visuals. 2.3. La difusió de la cultura popular i festiva. En queden excloses les festes

de barri i les activitats adreçades exclusivament a col·lectius específics.

2.4. La recerca i promoció del patrimoni i altres projectes de difusió cultural.

La concurrència a aquesta convocatòria es incompatible amb qualsevol conveni de col·laboració i/o subvenció consignada nominativament en el pressupost municipal del 2018 en el marc de la regidoria de Cultura.

Article 3. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s? utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents:

a) La viabilitat de la proposta: fins a 25 punts.

Es valorarà

- La suficiència i la concreció dels recursos destinats al projecte - L? esforç per diversificar les fonts de finançament - El grau d? autosuficiència dels projectes

b) La qualitat artística i la solvència tècnica: fins a 40 punts.

Es valorarà

- El rigor i la qualitat del projecte presentat (es valorarà la trajectòria a

partir de les memòries presentades en anys anteriors). - La coherència entres els objectius formulats i els mitjans previstos per

assolir-los. - La previsió de mecanismes de valoració dels resultats. - La innovació, la creativitat o l? afavoriment de nous sectors artístics

emergents - La qualitat artística i l? interès cultural de la programació

c) L? impacte del projecte: fins a 35 punts.

Es valorarà

- El dèficit d'activitats anàlogues i equivalents en importància en el

municipi. - El nombre de destinataris a qui va adreçada. - La inclusió de propostes artístiques professionals i/o la promoció de la

producció artística local de forma retribuïda. La capacitat de generar impacte econòmic en el sector. - L? afavoriment de la dinamització cultural i social en un àmbit sectorial o

territorial específic, especialment al Centre Històric. - La contribució a la projecció de la ciutat i al seu rol de capitalitat. - Les actuacions concretes tendents a la formació i creació de nous

públics, i a facilitar la cohesió social i l? accés a la cultura de col·lectius i grups de població més desfavorits. - La incorporació constatable de la perspectiva de gènere en

l? organització de l? activitat i en el desenvolupament de la mateixa.

Màxim punts (100)

a) Viabilitat de la proposta.....................................................................................fins a 25

- Recursos propis i privats

b) Qualitat artística i/o solvència tècnica..........................................................fins a 40

- El rigor i la qualitat del projecte presentat (es valorarà la trajectòria

a partir de les memòries presentades en anys anteriors)..........................................fins a 32 punts - La innovació, la creativitat o l? afavoriment de nous sectors artístics emergents.. . .fins a 3 punts - Qualitat artística i interès cultural de la programació........................................... ......fins a 5 punts

c) Impacte............................................................................................................... fins a 35

- El dèficit d? activitats anàlogues i equivalents en importància del municipi. . ............fins a 5 punts - El nombre de destinataris a qui va adreçada......................................................... ......fins a 5 punts - La inclusió de propostes artístiques i/o culturals professionals i/o

la promoció artística local de forma retribuïda. La capacitat de generar impacte econòmic en el sector.......................................................................................fins a 5 punts - Afavorir la dinamització cultural i social en un àmbit sectorial o territorial

Específic, especialment al Centre Històric......................................................... ..........fins a 5 punts - Contribuir a la projecció de la ciutat i al seu rol de capitalitat........................ ............fins a 5 punts - Actuacions concretes tendents a la formació i creació de nous públics

i a facilitar la cohesió social i l? accés a la cultura de col·lectius i grups de població més desfavorits...........................................................................................fins a 5 punts - La incorporació constatable de la perspectiva de gènere en l? organització

de l? activitat i en el desenvolupament de la mateixa....................................................fins a 5 punts

Els projectes que no obtinguin un mínim de 20 punts quedaran desestimats.

Article 5. Despesa elegible. Amb caràcter general, no seran subvencionables les despeses en concepte d? àpats, menjars populars o similars, així com les atencions protocol·làries, tret que es justifiqui que formen part indissociable de l? activitat subvencionada. En aquest segon supòsit, no podrà excedir del 25 % de les despeses justificades.

Article 6. Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada per:

Sra. Anna Crespo Obiols, Regidora delegada de Cultura Sra. Sílvia Saura Villar, Cap del Servei d? Ensenyament, Cultura i Esports Sr. Serafí Vallecillos Zamora, Cap de la Secció de Cultura Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la Secció de l? Oficina de Suport Jurídic dels Serveis d? Ensenyament, Cultura i Esports i del Servei d? Acció i Cohesió Social.

B. PROGRAMA D? ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA

Bases específiques per a l? atorgament de subvencions destinades a activitats de promoció esportiva

Codi: Esports 1/2018

Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció d? activitats de promoció esportiva portades a terme durant la

temporada esportiva 2017-18 o durant l? any 2018, per clubs esportius i associacions esportives sense ànim de lucre, fundacions de l? àmbit esportiu, federacions esportives i/o col·legis arbitrals respectius i entitats ciutadanes sense ànim de lucre no vinculades a l? àmbit escolar que promouen l? esport i l? activitat física a la ciutat de Manresa, ja sigui participant de les mateixes o organitzant-les.

Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d? aquesta convocatòria s? entén per activitats de promoció esportiva qualsevol acció que promou a la ciutat de Manresa la pràctica fisicoesportiva regular a qualsevol edat a partir de l? 1 de setembre del 2017 i el 31 de desembre del 2018, i les que són el resultat d? una programació estable de llarga durada en els àmbits de l? esport de competició, educatiu i de lleure, d? acord amb els següents subprogrames:

2.1. Activitats d? ensenyament de l? esport i l? activitat física: a) Participació i/o organització de sessions que tenen per objectiu

l? ensenyament d? activitats físiques bàsiques que contribueixen a la formació poliesportiva

b) Escoles i/o cursets d? iniciació, grups de perfeccionament i tecnificació

de les diferents modalitats esportives c) Organització d? esdeveniments esportius entre la població escolar

2.2. Activitats d? esport de competició: a) Participació en trobades o encontres amistosos organitzats de forma

regular i no puntual per alguna entitat, federació o institució esportiva

b) Participació en les diferents fases dels Jocs Esportius Escolars de

Catalunya

c) Participació en competicions esportives federades i/o reglamentades

per alguna federació esportiva

d) Participació en competicions universitàries

e) Participació en competicions esportives per a aficionats i de lleure

f) Participació en competicions esportives adaptades a les persones amb

discapacitats

h) Participació en competicions oficials o amistoses, concentracions o

trobades fora de la ciutat de Manresa i que formen part d? alguna de les fases del cicle d? entrenament esportiu (concentracions de pretemporada, fases de sector, semifinals i finals de la lliga competitiva).

2.3. Activitats fisicoesportives de lleure i per a la salut : a) Participació i/o organització de programes d? activitats físiques no

competitives que tenen per objectiu la millora de la salut i l? ocupació del temps de lleure.

b) Programes d? activitats fisicoesportives adreçades a la gent gran

c) Programes de recreació esportiva per a infants i joves

d) Programes d? activitats per al manteniment i la millora de la condició

física en les persones adultes a través de l? exercici físic i esportiu

e) Programes d? activitats físiques adaptades a persones discapacitades.

No seran objecte de subvenció d? aquesta convocatòria l? organització d? esdeveniments esportius de caràcter puntual.

Article 3. Beneficiaris. Poden optar a les subvencions que són objecte d? aquesta convocatòria les entitats i associacions sense finalitat de lucre,

domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d? Entitats:

- Clubs esportius, entitats i associacions esportives - Federacions Esportives i col·legis arbitrals o delegacions respectives

amb seu dins el municipi de Manresa - Fundacions esportives - Altres entitats cíviques sense ànim de lucre no vinculades a l? àmbit

escolar que promouen la pràctica de l? esport

El nombre de projectes o sol·licituds es limitarà a 1 per entitat i disciplina esportiva i s? haurà de portar a terme en el període comprès entre l? 1 de setembre de 2017 i el 31 de desembre de 2018.

La concurrència a la convocatòria regulada per les presents bases és incompatible amb els supòsits de l? obtenció de subvencions de caire nominatiu pel mateix projecte, o de qualsevol altre caire en convocatòries municipals d? altres àrees.

Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els projectes presentats s? avaluaran sobre un total de 100 punts d? acord amb els criteris i el barem de puntuació següents:

Màxim punts (100)

a) Viabilitat de la proposta ..........................................................................5

Es valorarà especialment la dificultat de ser executada sense subvenció. Obtindran major puntuació els projectes que siguin més viables, és a dir, que més s? autofinanciïn.

- Fins a un 10% del pressupost ....................................................................................... 5 punts - Fins a un 20% del pressupost ...................................................................................... 4 punts - Fins a un 30% del pressupost ....................................................................................... 3 punts - Fins a un 40% del pressupost ........................................................................................ 2 punts - Fins a un 50% del pressupost ........................................................................................... 1punt - Més del 50% ................................................................................................................. 0 punts

b) Solvència Tècnica ................................................................................25

b.1. Capacitat de gestió i professionalitat de l? entitat ......................................... 15

Es valorarà la solvència dels seus tècnics en funció de la formació acadèmica o professional

- Nre. Contractes laborals ............ ................................................................................ 6 punts - Nre. Contractes de voluntariat ................................................................................... 4 punts - Perfils professionals contractats: ................................................................................... 4 punts - Participació en sessions municipals o externes de formació ...................................... 1 punts

b.2 Recursos propis (no municipals) ................................................................... 10

- Despeses de lloguer a càrrec de l? entitat ....................................................................... 5 punts - Instal·lacions pròpies ................................................................................................... 10 punts

c) Impacte del Projecte ............................................................................ 70

c.1 Dèficit d? activitats anàlogues en el municipi ................................................ 10

Projectes singulars o exclusius. Modalitats esportives exclusives

c.2. Nombre de destinataris a qui va adreçada l .................................................. 50

- Esportista participant ................................. ...................................................................20 punts

- Esportistes amb llicència o mutualitzats ..................................................................... 10 punts - Esportistes menors de 12 anys .................................................................................... 5 punts - Esportistes entre 12 i 17 anys ..................................................................................... 5 punts - Esportistes a partir de 18 anys ...................................................................................... 8 punts - Esportistes especials .................................................................................................... 2 punts

c.3. Transcendència sobre el territori que tingui l? activitat ................................. 5

- Si el projecte inclou alguna activitat amb projecció a nivell local i/o comarcal ............... 1 punts - Si el projecte inclou alguna activitat amb projecció a nivell de tot el territori català ......... 2 punts - Si el projecte inclou alguna activitat amb projecció a nivell estatal ................................. 3 punts - Esportistes de Seleccions Catalanes ............................................................................. 2 punts

c.4. Esport Femení ........................................................................................................ 5

Els projectes que no obtinguin un mínim de 20 punts quedaran desestimats.

Article 5. Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada per:

Sr. Jordi Serracanta Espinalt, Regidor delegat d? Esports. Sra. Sílvia Saura i Villar, Cap del Servei d? Ensenyament, Cultura i Esports. Sr. Xavier Rodríguez Tierno, Tècnic d? Esports Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la Secció de l? Oficina de Suport Jurídic dels Serveis d? Ensenyament, Cultura i Esports i del Servei d? Acció i Cohesió Social.

C. PROGRAMA DE COOPERACIÓ

Bases específiques per a l? atorgament de subvencions destinades a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament

CODI: 1/2018 Projectes de Cooperació al Desenvolupament

Article 1. Objecte de la convocatòria i marc normatiu. És objecte d? aquestes clàusules la subvenció de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament que es duguin a terme en el transcurs de l? any 2017. Donada la complexitat d? algun projectes realitzats als països del sud, els projectes podran contemplar part de les actuacions durant el 2018, especialment aquells projectes que es regeixen per calendaris escolars d? altres països.

Cada entitat sol·licitant haurà de valorar si la realització d? accions més enllà del 2017 pot afectar la sol·licitud de la subvenció a la convocatòria de 2018.

Per a tot allò que no es reculli a les presents clàusules, la normativa de referència seran les bases específiques vigents a cada moment així com l? acte o actes de convocatòria que podran realitzar-se de manera unificada o separadament per a projectes d? inversió.

Article 2. Entitats beneficiàries. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria entitats que faci almenys un any que estan inscrites al Registre Municipal d? Entitats Ciutadanes de Manresa i que puguin acreditar experiència i/o formació en temàtiques de Cooperació Internacional.

Article 3. Tipologia de projecte. Els projectes hauran de tenir com a principal objectiu promoure la cohesió social, el treball en xarxa i l? accés de les persones als drets fonamentals.

Queden exclosos de convocatòria tots aquells projectes que destinin més del 30% del pressupost sol·licitat a conceptes d? alimentació, a excepció dels projectes específics de suport a centres de nutrició.

Es desestimaran aquells projectes que proposin una actuació puntual, ja que no es podria donar resposta a la finalitat de la convocatòria: contribuir a l? enfortiment del capital humà i social al sud, així com millorar el coneixement de la ciutadania manresana en temàtiques de relacions internacionals.

Article 4. Projectes subvencionables. Als efectes d? aquesta convocatòria, es subvencionaran els projectes:

' Destinats a aquells països amb un índex de desenvolupament humà més baix, projectes dirigits als sectors més empobrits de països amb un índex de desenvolupament mitjà o projectes destinats a països en conflicte. ' Que potenciïn el teixit associatiu dels països del sud, que incloguin accions encaminades a l? apoderament del grup beneficiari i al seu desenvolupament autogestionari (es prioritzaran activitats productives, de foment de l? educació, de capacitació i formació dels grups beneficiaris, activitats que millorin la situació socio-sanitària i activitats orientades a millorar i enfortir la governabilitat democràtica dels països del sud). ' Que incloguin la perspectiva de gènere i siguin sostenibles mediambientalment i culturalment ' Que s? adrecin a col·lectius desfavorits: dones, infants, joves i refugiats. ' Que impliquin directament a membres d? entitats de Manresa. ' Que es facin en països amb els quals Manresa té vincles migratoris. ' Consideració del codi ètic de comunicació i ús d? imatges de la Federació Catalana d? ONG pel Desenvolupament (veure www.fcongd.org, publicacions). ' Promoció de la cultura de la pau i la solidaritat, sense símbols que promoguin ideologies i organitzacions polítiques específiques.

Cada entitat podrà presentar un únic projecte per any a la convocatòria o convocatòries amb codi Cooperació 1/2018 i no podran tenir més de dos expedients oberts de subvencions a països del sud. En cap cas es podrà presentar proposta de subvenció per a un projecte de continuïtat, sinó s? ha emès informe parcial del grau de desenvolupament i consecució d? objectius de la fase anterior.

Serà excepció aquelles entitats que presentin un segon projecte en xarxa amb altres entitats i/o institucions.

No són objecte d? aquestes bases reguladores les tipologies de projectes següents:

a) Intercanvis, colònies i estades d'infants i/o joves.

b) Brigades i/o estades solidàries.

c) Actuacions que tinguin com a finalitat exclusivament la recaptació de fons i la captació de persones sòcies i/o donants.

d) Aquells projectes que la finalitat sigui exclusivament alimentació o que aquest concepte sobrepassi el 30 % del pressupost sol·licitat. En aquests casos s? hauran de considerar projectes d? emergència i, si s? escau, es tramitarien sota

la modalitat d? atorgament corresponent. Seran una excepció a aquesta clàusula els projectes de centres de guany de pes i nutricionals.

Una vegada aprovat el projecte i reformulat el pressupost per part de l? entitat sol·licitant, tampoc es podrà sobrepassar el 30% de recursos destinats a alimentació.

e) L? enviament de containers, o costos derivats de l? enviament de materials, en el cas que sigui necessari serà mitjançant la via de projectes humanitaris o d? ajuda d? emergència. Amb l? excepció d? aquells materials que no existeixin al país d? origen i amb una clara demanda de la contrapart justificant la necessitat dels materials a enviar.

f) Actuacions d? adopció i d? apadrinament.

g) Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós i políticopartidista.

h) Construcció d? infraestructures de marcada incidència medi ambiental (abocadors, pous, altres activitats d'explotació de recursos naturals, etc.) que no comptin amb un estudi d'impacte ambiental previ, exceptuant aquelles construccions d? infraestructures hídriques i/o clavegueram. En aquest cas, s? haurà d? adjuntar informe de l? entitat sol·licitant justificant l? absència d? estudi d? impacte ambiental previ donades les característiques de la zona.)

i) Construcció, manteniment o dotació d'equips i subministraments per a centres que no comptin amb el suport i el compromís futur acreditat de les autoritats amb competència en la matèria o, en el seu defecte, de qualsevol altre autoritat local

j) Activitats de dotació d'equips i subministraments a la contrapart o beneficiaris per a les que no es defineixin els mecanismes de transferència, gestió posterior i compromisos per al manteniment futur dels mateixos.

k) Projectes que tinguin un component majoritari de sensibilització o educació pel desenvolupament.

l) Projectes superior a 10.000€ que no presentin una relació concreta de la procedència d? altres fons de finançament (especificat l? estat de la sol·licitud dels altres fons)

Article 5. Modificació substancial del projecte. L? entitat beneficiària haurà de sol·licitar autorització per escrit, prèvia i expressa, a l? Ajuntament de Manresa, per realitzar qualsevol modificació substancial del projecte subvencionat.

A aquest efecte, es consideren modificacions substancials del projecte les incidències que afectin els objectius, activitats o modificacions superiors al 10% de les partides pressupostàries aprovades, i sempre i quan superi la xifra de 1.000 euros, subvencions obtingudes a més de les consignades a la sol·licitud de subvenció, canvi de la contrapart local, beneficiaris, localització del projecte i cronograma.

Les sol·licituds de modificació substancials han d? estar motivades, cal que es formulin així que apareguin les circumstàncies que les justifiquin i s? hi han d? especificar les repercussions pressupostàries que impliquen. S'haurà de presentar un informe justificatiu que argumenti el motiu de la reformulació i caldrà indicar les actuacions que es proposen modificar i les repercussions

pressupostàries que impliquen. Aquesta reformulació requerirà l'aprovació expressa de l? ajuntament.

Si no s'accepta la reformulació i l'ens local ja ha percebut la subvenció, haurà d? optar entre mantenir el projecte inicial o bé reintegrar la quantia percebuda més els interessos legals que corresponguin.

No es podran formular sol·licituds de modificació del projecte un cop hagi transcorregut el termini d? execució prevista inicialment a la sol·licitud, llevat de circumstàncies de força major que quedin degudament acreditades i s? acceptin per la comissió de valoració de les subvencions.

Article 6. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria entitats que faci almenys un any que estan inscrites al Registre Municipal d? Entitats Ciutadanes de Manresa, i que puguin acreditar experiència i/o formació en temàtiques de Cooperació Internacional.

Article 7. Documentació que s? haurà d? aportar amb la sol·licitud. A més de la documentació genèrica a la qual es fa referència a l? article 4 de les Bases Generals reguladores de l? atorgament de subvencions, les entitats que optin a subvencions per a projectes de cooperació internacional hauran d? aportar els següents documents actualitzats com a màxim d? un any d? antiguitat: (Exceptuant els estatuts si no hi han hagut modificacions)

Documentació obligatòria ýÿ Formulari de presentació del projecte, d? acord amb el document annex.

ýÿ És imprescindible emplenar l? apartat referit a les accions de sensibilització per difondre el projecte, el context del país i les causes de la situació actual.

ýÿ Document acreditatiu actualitzat d? interès de la contrapart en el projecte.

ýÿ Si es tracta de projectes presentats en xarxa, acord de la junta, o òrgan a qui correspongui, de l? entitat amb qui es plantegi el treball conjunt en el projecte.

ýÿ Document que acrediti propietat dels terrenys en cas d? obres. ýÿ Memòria d? activitats de la contrapart.

Documentació complementària ýÿ Document acreditatiu actualitzat d? interès i/o el suport al projecte per part de les autoritats locals del país (en funció contingut del projecte pot ser obligatori).

ýÿ Acreditació d? interès de les persones beneficiàries en el projecte. ýÿ Memòria econòmica de l? entitat que sol·licita subvenció i organigrama actualitzat.

ýÿ Estatuts de la contrapart. ýÿ Document acreditatiu de l? experiència de la contrapart en gestió d? altres projectes.

S? han de presentar una còpia en format paper i una en digital - cd o correu electrònic- de tots els documents que s? hagin de valorar. Si es fa mitjançant correu electrònic, s? haurà d? adjuntar a la sol·licitud el justificant del correu electrònic on s? ha enviat la documentació.

Els apartats de la sol·licitud han d? estar ben complementats. S? haurà de fer una descripció extensa de les activitats que es portaran a terme per desenvolupar el projecte amb la vinculació als recursos humans i materials. El pressupost haurà d? estar desglossat per partides vinculades a les activitats plantejades. No es podran fer blocs sense especificar els materials o activitats per a que es destinaran. Pressupostos sobredimensionats en relació a la realitat del país seran motiu de desestimació.

El fet de no presentar el formulari amb els camps degudament emplenats farà desestimar el projecte sol·licitat. Així serà motiu de desestimació no comptar amb la informació necessària a cada apartat o si les dades no donen garantia que les accions es puguin desenvolupar adequadament.

També és motiu de desestimació no comptar amb el compromís explícit i actualitzat de la contrapart corresponent, així com un resum de les seves activitats durant el darrer any.

Article 8. Import màxim de la subvenció. L? import d? una subvenció no podrà excedir el 75% del cost del projecte al qual s'apliqui.

Article 9. Imports subvencionables. Es finançarà un màxim d? un bitllet per projecte i any per viatjar al país del sud on es realitza l? actuació, per tal de facilitar el seguiment sobre el terreny. L? Ajuntament no es compromet a assumir tots els costos de l? estada al país del sud. En projectes que s? aprovi una quantitat inferior a 3.000€ , només s? acceptarà el 50% del cost de bitllets d? avió.

El pagament de personal expatriat no podrà superar el 10% de la quantitat atorgada. En cas que el projecte es basi en una transferència de coneixement tècnic, es pot proposar al pressupost una quantitat econòmica superior, sempre que s? acrediti que les tasques no es poden cobrir amb personal local.

Article 10. Barems per a valoració de les subvencions. D? acord amb les bases generals reguladores de l? atorgament de subvencions, els criteris responen especialment als principis de viabilitat, solvència i impacte, establintse el següent barem:

1) La qualitat de la concepció i la presentació del projecte, fins a 15 punts. ' Anàlisis i descripció adequada de la situació de vulnerabilitat que

justifica la necessitat de portar a terme el projecte. ' Anàlisis dels efectes de la intervenció a la situació de vulnerabilitat dels

diferents col·lectius, beneficiaris afectats als diferents nivells (geogràfic, polític, ambiental, econòmic, etc)

' Les activitats proposades s? adeqüen als objectius i resultats plantejats de la intervenció.

2) Persones destinatàries, fins a 10 punts. ' Impacte de la intervenció i nombre de destinataris. ' Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la

població destinatària. Claredat i estratègia en l? elecció de la població destinatària.

' Grau d? implicació de la població destinatària en l? execució, seguiment i avaluació de l? actuació.

' Accions que contemplin la perspectiva de gènere, tant en temàtiques

com potenciant la participació i presa de decisions de les dones. ' Preveu la formació de membres de la contrapart i beneficiaris del

projecte.

3) Sostenibilitat del projecte, fins a 10 punts. ' Generar mecanismes necessaris per a la sostenibilitat en el temps que

no generin dependència. ' Contrapart formada per alguns dels beneficiaris del projecte. ' Existència de suport i recolzament per part de les autoritats locals. ' Existència d? una relació consolidada entre entitat i contrapart. ' Existència d? una contrapart amb capacitat de gestió i experiència en

projectes de cooperació.

4) Valoració de les activitats de sensibilització, fins a 25 punts ' Qualitat de les propostes de sensibilització adequades a l? eix de

sensibilització cultura de pau i drets humans. ' Es fa especial incidència en evidenciar la feminització de la pobresa i

s? impulsen estratègies preventives al respecte. ' Explicació de les causes estructurals de les desigualtats Nord-Sud. ' Les activitats promouen la cohesió social i l? empatia a partir de la

comprensió de les causes de les migracions i prevenint estereotips sobre la pobresa al sud.

' Proposta d? alternatives i promoció del comerç just i consum

responsable. ' Es plantegen activitats de difusió i visibilitat relacionades amb la

proposta (mitjans de comunicació). ' Implicació de la contrapart en les activitats de sensibilització. ' Estratègia i metodologia que facin preveure l? assoliment dels objectius

de sensibilització que es pretenen.

5) Treball en xarxa, participació ciutadana, fins a 15 punts. ' Projecte sol·licitat presentat en xarxa. ' Treball en xarxa al territori de la contrapart local (acreditat). ' Implantació social a Manresa de l? entitat sol·licitant: dinamització,

participació activa, base social.

6) Formulació i documentació de la intervenció, fins a 10 punts. ' Claredat, coherència i definició dels objectius, activitats i resultats a

assolir. ' Indicadors, fonts de verificació especificats adequadament. ' Adequació dels mecanismes de seguiment, control i avaluació, amb la

inclusió d? indicadors objectivament verificables.

7) Recursos i pressupost, fins a 10 punts ' Es presenta un pressupost complet, clar i coherent amb el projecte.

Despeses detallades en relació a les activitats previstes. ' S? especifiquen altres fonts d? ingressos: cofinançament, aportacions de

l? entitat i de la contrapart local. ' No hi ha partides superiors a 500 € sense detallar.

8) Documentació addicional i complementària aportada, fins a 5 punts.

' Tota aquella informació que apareix en la sol·licitud com a no obligatòria però que es valorarà positivament.

Totes les sol·licituds que no aconsegueixin una valoració mínima de 60 punts seran desestimades. L? Ajuntament es reserva el dret de pujar la puntuació de tall per aprovar un projecte si més del 70% de les propostes superen els 60 punts bàsics requerits per a l? aprovació del projecte.

Es contempla que un projecte es pugui aprovar amb una puntuació mínima de 50 punts si l? entitat no té experiència prèvia en la presentació de projectes i es compromet a participar en activitats formatives en matèria de Cooperació proposades des del Programa de Cooperació.

Article 11. Obligacions específiques. Les entitats beneficiàries de les subvencions, a banda de les obligacions genèriques establertes a la llei, bases generals i específiques, estaran obligades a:

a) Comunicar, per escrit, en un termini màxim d'un mes a comptar de la data de la transferència de la subvenció, la data d'inici efectiva del projecte, l'adequació del cronograma i la reformulació dels pressupostos, d'acord amb la quantitat concedida i que ha de contenir el detall dels subconceptes inclosos en cada partida pressupostària, tant de les corresponents a l'Ajuntament com de les corresponents a altres finançadors. Aquest escrit ha de ser expressament aprovat per l? Ajuntament i en cap cas s'admetrà a estudi l'informe final si prèviament no s'ha aprovat aquest document.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el programa presentat i aprovat per l? ajuntament.

c) Notificar per escrit a l? Ajuntament qualsevol incidència en el compliment de les obligacions establertes en aquestes clàusules mitjançant la presentació d'un informe escrit, tant bon punt es produeixi, i s'han de justificar les causes que l'originen.

d) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l'ens local sol·licitant, com un canvi en els mitjans humans, un canvi d'adreça o qualsevol altra modificació que tingui transcendència per al seguiment del projecte.

e) Proporcionar en tot moment la informació i la documentació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació de l? ajuntament, de l'entitat col·laboradora de l'ens concedent, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

f) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport de l'Ajuntament. Així mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci constar en les obres i/o material editat que aquest ha estat subvencionat per l? ajuntament, i haurà de lliurar a l? Ajuntament dos exemplars, com a mínim, de tot el material. Aquesta obligatorietat s? estén a futures campanyes divulgatives i d? edició del material que ha estat subvencionat per l? ajuntament

g) Comunicar a l? ajuntament l? obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals internacionals. Aquesta comunicació s? ha de fer tan aviat com es

conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l? aplicació donada als fons percebuts.

Article 12. Justificació. Amb caràcter general, la justificació es realitzarà d? acord el que s? estableix a les bases generals reguladores de l? atorgament de subvencions de l? Ajuntament de Manresa. Malgrat això, aquests terminis de justificació es podran allargar durant el 2019. En aquest cas, la data límit de justificació serà 31 de desembre de 2019. Tot i així, les entitats que vulguin optar a presentar projecte durant la convocatòria 2019, hauran d? haver justificat el projecte 2018 abans de la convocatòria o, en el seu defecte, presentar un informe parcial de l? estat d? execució del projecte.

S? admetran a l? efecte de la justificació despeses relatives al funcionament ordinari de l? entitat associades a l? execució del projecte fins un màxim del 7% de l? import a justificar.

Es consideren despeses indirectes les despeses administratives que inclouran les despeses de l? entitat sol·licitant a Catalunya com són despeses de personal administratiu direcció i coordinació, ús de vehicles i transports subministraments, neteja, material d? oficina i assegurances, béns fungibles i comunicacions de l? entitat sol·licitant de Catalunya.

El compte justificatiu, contindrà la següent informació.

a) Una memòria d? actuació justificativa amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, d'acord amb les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

b) Una relació classificada de despeses i inversions de l? activitat, amb identificació del creditor i del document, import, data d? emissió i data de pagament. És obligatori especificar el valor en moneda local i al costat l? equivalència en euros.

c) Originals i fotocòpies de les factures presentades o fotocòpia compulsada o legalitzada, en els termes establerts de la subvenció i degudament ordenades, pel valor de la quantitat concedida.

d) Les despeses es justificaran mitjançant factures, rebuts, tiquets i altres documents amb valides reconeguda en el tràfic mercantil o administrativa en el lloc de realització del negoci jurídic.

e) Detall de la resta d? ingressos i subvencions que hagin finançat l? activitat subvencionada, amb indicació de l'import i procedència.

f) El període justificació final de la subvenció no superarà el mes de desembre de l? any posterior a la concessió de la subvenció.

g) S? acceptaran factures de despeses executades durant el 2018 i 2019.

De manera provisional la documentació justificativa podrà ser substituïda per una còpia simple o digitalitzada, on es declari responsablement la correspondència dels documents amb els originals. Anirà acompanyat d? una declaració responsable on s? indiqui el lloc de dipòsit dels originals, així com el compromís de dipositar els originals o les seves còpies compulsades quan siguin requerits per l? òrgan gestor de la subvenció.

Article 13. Justificació en situacions excepcionals. En el cas de produir-se situacions excepcionals degudament acreditades, tals com desastres naturals, enfrontaments armats o crisis humanitàries, que dificultin o fins i tot impossibilitin disposar de l? adequada documentació de suport justificatiu de la

despesa, l? òrgan que atorga la subvenció podrà acceptar altres formes de justificació amb valor probatori o plantejar, excepcionalment, ampliació de terminis de justificació.

Article 14. Pagament de la subvenció. Per la particularitat i complexitat dels projectes de cooperació, el 100% de l? import de la subvenció s? abonarà un cop aquesta hagi estat concedida.

Article 15. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió qualificadora estarà formada per:

Sra. Àngels Santolària Morros, Regidora delegada d? Acció Social i Cooperació. Sra. Montserrat Mestres, Cap del Servei d? Acció i Cohesió Social. Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Coordinadora del Programa de Cooperació Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la Secció de l? Oficina de Suport Jurídic del Servei d? Ensenyament, Cultura i Esports i del Servei d? Acció i Cohesió Social.

Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitarà informe al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

D. PROGRAMA DE BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA

Bases específiques per a l? atorgament de subvencions destinades a projectes de Barris I Acció Comunitària.

CODI:1/2018 Barris

Article 1. Objecte. L? objecte d? aquestes bases és la regulació de l? atorgament de subvencions per part de l? Àrea dels Serveis a les Persones (Unitat de Barris i Acció Comunitària) de l? Ajuntament de Manresa per a projectes que fomentin i desenvolupin la participació ciutadana en els assumptes d? interès públic i en activitats de caràcter comunitari als barris que es duguin a terme en el transcurs de l? any 2018 (Barris 1/2018).

Als efectes d? aquesta convocatòria, seran subvencionables els projectes que tinguin com a finalitat :

- Activitats lúdiques organitzades amb motiu de la celebració de festes de barri que fomentin el sentiment de pertinença, cohesió a la comunitat, potenciïn el civisme i el coneixement del barri.

- La realització d? activitats conjuntes entre associacions que fomentin el treball en xarxa.

- Les que afavoreixin la participació de col·lectius que per diferents circumstàncies personals o socials es trobin en situació de vulnerabilitat i perill d? exclusió.

- Les que fomentin i donin impuls a actituds cíviques de compromís i respecte pel bé comú.

- Les que fomentin una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient i els recursos naturals.

- Les que racionalitzin la despesa d? acord amb l? impacte previsible.

- Suport a les despeses de gestió de les seus socials.

- Les que impulsin actuacions preventives i d? inclusió social des d? una òptica comunitària i territorial que reforcin les xarxes socials i comunitàries.

Article 2. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria les entitats veïnals de base territorial a nivell de barri inscrites en el Registre Municipal d? Entitats Ciutadanes de Manresa.

Les entitats optaran exclusivament a una línia de subvencions de totes les opcions de concurrència pública de l? Ajuntament de Manresa durant l? exercici 2018.

Article 3. Termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció s? hauran de presentar en el termini que s? estableixi a la convocatòria.

Article 4. Determinació de les quantitats atorgades. Una comissió qualificadora determinarà la quantitat atorgada a cada un dels projectes. Això es farà per un sistema de prelació o bé per un sistema de distribució proporcional per punts, en funció de les subvencions sol·licitades i del crèdit disponible. L'elecció del sistema de distribució proporcional per punts haurà de constar de forma motivada a l? acta que s? emeti i s? incorporarà a l? expedient. Les quantitats no atorgades en una convocatòria podran ser destinades a una altra convocatòria similar o posterior, d'acord allò que determinin les bases específiques. La comissió qualificadora determinarà la quantitat que s? atorgarà a cada un dels projectes en base als següents criteris:

4.1

a) La viabilitat de la proposta:

Es valorarà: - Les aportacions de l? entitat (quotes, patrocinis) al finançament del

projecte, fins a 8 punts. - La dificultat d? execució sense la subvenció, fins a 2 punts - L? esforç per diversificar les fonts de finançament, fins a 4 punts - El nombre de persones voluntàries efectivament implicades en la gestió

del projecte, fins a 6 punts.

b) La solvència: Es valorarà: - Qualitat en el disseny del projecte, fins a 8 punts - Assoliment d? objectius ( desenvolupament de totes les accions previstes), fins a 10 punts - Que les activitats contemplin diferents tipologies, fins a 6 punts. - Que promogui la participació social: en aquest apartat el que es valora és que en les diferents fases del projecte hi hagi representació de diferents trams d? edat, diferent gènere, nova ciutadania i persones amb discapacitats, fins a 6 punts.

c) L? impacte del projecte:

Es valorarà: - Nombre de destinataris, fins a 10 punts - Que fomentin d? activitats inclusives, fins a 10 punts (accions que

promoguin la debilitació dels factors estructurals que generen exclusió). - Que hi hagi activitats que impulsin conductes de caràcter cívic, fins a 10

punts - Que promoguin el treball en xarxa a tots els nivells i la responsabilitat

compartida de tots els implicats, fins a 6 punts. - La participació en l? organització i execució de diferents entitats del barri,

fins a 8 punts - Que en el projecte hi hagi activitats organitzades conjuntament per

diferents entitats veïnals, fins a 6 punts

Article 5 La comissió qualificadora estarà integrada per les següents persones:

- El regidor delegat d? habitatge i Barris. - El cap de Secció de l? Oficina de Suport Jurídic de l? Àrea de Drets i Serveis a les

Persones, que actuarà com a secretari. - La tècnica de Barris i Acció Comunitària.

Article 6. Import màxim de la subvenció. L? aportació municipal no podrà excedir el 50% del cost del projecte al qual s'apliqui. No obstant això, es podrà arribar fins al 75% d? aportació municipal quan la comissió qualificadora consideri que els projectes compleixin almenys dos dels següents requisits:

a) Els que prevegin comptar amb una aportació significativa de treball voluntari i donatius en espècies per part de les persones associades i personal col·laborador

b) Els que siguin presentats per entitats adreçades als segments de població de

renda més baixa

c) Els que siguin presentats per entitats ubicades en àrees de la ciutat en què hi

ha una absència total o més limitada d? activitats socials i comunitàries.

Article 7. Pagament de la subvenció. Per norma general, el 50% de l? import de la subvenció s? abonarà un cop aquesta hagi estat concedida, i el 50% restant s? abonarà un cop hagi estat realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta norma no serà d? obligat compliment en el cas de les excepcions que puguin quedar recollides en les bases generals reguladores de l? atorgament de subvencions que prevegin que el pagament es realitzarà íntegrament de manera anticipada a la seva justificació o altres excepcions que puguin contenir.

El calendari de pagament que resulti d? aplicar aquesta norma podrà veure? s ajustat a la disponibilitat de tresoreria de l? Ajuntament. En aquest cas, d? ofici o a sol·licitud de l? entitat beneficiària, es podrà concedir una ampliació del termini de realització de l? activitat. Aquesta ampliació haurà de ser sol·licitada i concedida abans de la finalització del termini inicial d? execució.

Article 8. Incompatibilitat de concurrència. Les entitats que optin per presentar una sol·licitud de subvenció en relació a aquestes bases només en podran

formular una i serà incompatible amb la presentació de sol·licituds a altres convocatòries municipals de subvenció d? altres àrees. S? exclouen de la convocatòria tots aquells projectes que es duguin a terme a l? empara d? un pla de desenvolupament comunitari o similar.

Article 9. Despesa subvencionable. Seran despeses subvencionables i, per tant, objecte de justificació les següents:

1. Despeses d? activitats: s? inclouen en aquest concepte les despeses generades directament per la realització del programa subvencionat. Podran justificar-se amb càrrec a aquest concepte les següents despeses:

' Lloguers de locals, etc., diferent de la seu de l? entitat, on es desenvolupi una

activitat concreta. ' Material d? oficina. ' Material específic necessari per al desenvolupament de l? activitat. ' Despeses de publicitat i propaganda dirigides a la difusió del programa. ' Despeses de formació dels voluntaris que participen en el programa.

Els justificants han de correspondre a despeses d? activitats portades a terme en l? exercici de la concessió de la subvenció i raonades en el mateix. Pel què fa a l? abonament efectiu de l? import de les factures, aquest s? haurà d? haver realitzat dins el termini de justificació especificat en aquestes bases.

2. Dietes i despeses de viatges: podran justificar-se amb càrrec a aquest concepte les dietes i despeses de viatge del personal adscrit al programa, inclòs el personal voluntari.

Documentació a aportar: ' Certificació del representant legal de l? entitat subvencionada que acrediti que

l? import de les despeses ha estat aplicat en el programa subvencionat. ' Factures expedides pels corresponents establiments de les despeses

d? allotjament. ' Els bitllets corresponents de les despeses de desplaçament.

Despeses no subvencionables - Interessos deutors dels comptes bancaris. - Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. - Despeses de procediments judicials. - Les anomenades autofactures de la mateixa entitat preceptora de l? ajut. - Les begudes alcohòliques. - El menjar no saludable.

Manresa, 22 de maig del 2018. L? Alcalde, Valentí Junyent i Torras.

Cultura
Deporte
Artes
Cultura e idiomas
Cooperación internacional
Proyectos de cooperación
Escuelas
Actividades de ocio y tiempo libre
Deporte
Competiciones deportivas
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana
Medio Ambiente
Juventud
Salud
Actividades de servicios sociales
Educación
Eventos
Empresa
Fiestas Populares
Cooperación al desarrollo
Discapacidad
Catalán
Alquiler de vivienda
Tercera edad
Apoyo a ONGs
Dependencia
Transporte
Comercio
Vivienda
Inclusión social
Acción social