Bases específiques reguladores de les subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d¿Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2017-04874

Diputació de Tarragona

Secretaria General

ANUNCI

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 31 de març de 2017, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM.

De conformitat amb l'article 63 del Decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, aquest acord, juntament amb la resta de documentació preceptiva de l'expedient s'han sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la preceptiva inserció dels anuncis en el tauler electrònic d'anuncis de la corporació (https:--seuelectronica.dipta.cat-tauler-d-anuncis), en el Butlletí oficial de la província de Tarragona (núm.69 de 7 d'abril de 2017) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7349 de 12 d'abril de 2017).

Durant aquest període i segons consta en l'informe emès pel Registre General, no s'han formulat al·legacions ni presentat reclamacions de cap tipus contra l'esmentat acord, que d'aquesta manera ha esdevingut definitiu, per la qual cosa és procedent la publicació, annexa a aquest anunci, del text íntegre de les bases específiques de subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM.

Si es volen impugnar aquestes bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos des de la seva publicació íntegra.

Tarragona, 7 de juny de 2017

La secretària general, Pilar Sánchez Peña

ANNEX

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE CARÀCTER EXCEPCIONAL DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

Primera. Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases específiques és regular, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona, amb la finalitat de finançar aquelles actuacions que responen a necessitats excepcionals, urgents i necessàries per garantir la prestació dels serveis municipals.

Segona. Dotació

La dotació de les subvencions de caràcter excepcional del Servei d'Assistència Municipal (SAM) es concretarà a la convocatòria.

Tercera. Beneficiaris i obligacions

3.1. Poden sol·licitar els ajuts de l'apartat A de la base quarta, els consells comarcals, els municipis i les EMD de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb una població no superior a 10.000 habitants, d'acord amb les xifres de població publicades per l'Institut Nacional d'Estadística en el moment de l'aprovació de la convocatòria.

3.2. Poden sol·licitar els ajuts dels apartats B i C de la base quarta els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades amb una població no superior 8.000 habitants d'acord amb les xifres de població publicades per l'Institut Nacional d'Estadística en el moment de l'aprovació de la convocatòria.

3.3. Els beneficiaris han de complir els requisits generals següents:

3.3.1. Els generals que estableix l'article 13 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Base 7a de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.

3.3.2. Estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social. Aquest extrem s'acredita mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable en el moment de presentar la sol·licitud i abans del pagament. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l'exactitud i veracitat de la declaració.

3.4. En tot el que no estigui regulat de manera específica per aquestes bases, els ens locals beneficiaris han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions i en concret:

- regir-se per la normativa aplicable en matèria de contractació pública i de règim local de Catalunya per a la contractació i execució de les actuacions subvencionades;

- complir el que disposa la Llei orgànica 2-2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera;

- destinar la subvenció atorgada a la finalitat prevista en aquestes bases i a la convocatòria;

- dur a terme l'actuació objecte de la subvenció;

- justificar la subvenció en els termes que s'indiquen a les bases;

- comunicar a la Diputació de Tarragona l'obtenció de subvencions i-o altres ingressos per a la mateixa actuació procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s'ha de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts;

- sotmetr e's a les actuacions de comprovació i aportar tota la documentació que els sigui requerida per la Diputació de Tarragona o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

3.5. D'acord amb la base 22 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i els arts. 44 i següents de la Llei 38-2003, General de Subvencions, el beneficiari té l'obligació de sotmetr e's a les actuacions de control financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d'aquesta obligació pot donar lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel beneficiari.

Quarta. Actuacions subvencionables

4.1. A l'efecte d'aquestes bases, les actuacions subvencionables són:

A) Assistència tècnica, econòmica o jurídica de caràcter excepcional i urgents.

Els serveis han d'estar inclosos a la Cartera del SAM de la Diputació de Tarragona. És un requisit necessari que s'hagi sol·licitat prèviament l'assistència al SAM i que la petició hagi estat desestimada.

En els casos d'assistència tècnica o econòmica, la subvenció s'ha de sol·licitar dins la mateixa anualitat en la qual s'ha produït la denegació de la petició d'assistència. Quan aquesta es produeixi després de finalitzar el termini per a presentar les sol·licituds, s'haurà de sol·licitar en la convocatòria següent.

En els casos de despeses derivades de la defensa jurídica davant dels tribunals, les sol·licituds s'han de presentar quan les resolucions siguin fermes, favorables als ens locals i quan aquests coneguin l'import total de les despeses. Per defensa jurídica s'entén, estrictament, les despeses d'advocat i de procurador generades en un procediment judicial.

La subvenció s'ha de sol·licitar dins la mateixa anualitat en la qual la resolució sigui ferma. Quan aquesta es produeixi després de finalitzar el termini per presentar les sol·licituds, s'haurà de sol·licitar en la convocatòria següent.

B) Despeses de reparació o d'inversió excepcionals i urgents, que siguin necessàries per garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal i-o la restitució de les vies públiques afectades, a causa de danys produïts per alteracions climatològiques, catàstrofes naturals o robatoris.

En el cas d'alteracions climatològiques i de catàstrofes naturals, el sol·licitant ha d'aportar una prova objectiva fefaent que acrediti que s'han superat els valors que el Servei Meteorològic de Catalunya estableix per a determinar una Situació Meteorològica de Perill i que són vigents en el moment d'aprovació de la convocatòria.

Els esmentats valors es poden consultar a: http:--www.meteo.cat-wpweb-divulgacio-entendre-les-prediccions-informacio-genera l-duna-situacio-meteorologica-de-perill-

En el cas dels robatoris, s'ha d'adjuntar una còpia autenticada de la denúncia tramitada pel sol·licitant.

També es poden subvencionar les despeses de transport d'aigua per al consum humà en els períodes de sequera que afectin el servei de subministrament d'aigua potable.

La subvenció s'ha de sol·licitar dins la mateixa anualitat en la qual s'ha produït la circumstància excepcional. Quan aquesta es produeixi després de finalitzar el termini per a presentar les sol·licituds, s'haurà de sol·licitar en la convocatòria següent.

C) Despeses de reparació o d'inversió excepcionals i urgents, que siguin necessàries per garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal següents:

- enllumenat públic

- cementiri

- abastament d'aigua potable i clavegueram

- accés a nuclis de població, pavimentació de vies i parcs públics

- instal·lacions esportives municipals

- equipaments de titularitat municipal, a excepció dels culturals que poden ser subvencionats per altres línies

La subvenció s'ha de sol·licitar dins la mateixa anualitat en la qual s'ha produït la circumstància excepcional. Quan aquesta es produeixi després de finalitzar el termini per a presentar les sol·licituds, s'haurà de sol·licitar en la convocatòria següent.

4.2. No són objecte de subvenció per aquestes bases les actuacions següents:

4.2.1. Les despeses derivades de procediments judicials iniciats com a conseqüència de demandes o reclamacions entre els càrrecs polítics i entre el personal que tinguin o hagin tingut relació amb l'ens local que sol·liciti la subvenció.

4.2.2. Les despeses corrents habituals i reiterades necessàries per al funcionament dels serveis.

4.2.3. Els arrendaments operatius, financers i de qualsevol tipus.

4.2.4. La substitució de bens per l'amortització de la seva vida útil, per la modernització o millora dels existents.

4.2.5. Les relacionades amb la implantació de nous serveis, l'ampliació i millora dels serveis existents.

4.2.6. Les actuacions que es troben definides en convenis, concessions o contractes amb empreses concessionàries de serveis, que s'inclouen dins el contracte o conveni.

4.2.7. Les obres d'urbanització derivades de l'execució del planejament de qualsevol tipus.

4.2.8. Les actuacions que, d'acord amb la normativa urbanística o la legislació sectorial, hagin de ser finançades íntegrament pels seus beneficiaris.

4.2.9. Les actuacions que s'executin en bens i serveis que no siguin de titularitat municipal.

4.2.10. Les despeses de personal propi de l'ens sol·licitant (capítol 1 del pressupost), excepte si l'execució es realitza per administració.

4.2.11. Les actuacions de reparació o restitució de serveis de titularitat municipal que estiguin assegurades i que la companyia asseguradora tingui l'obligació de pagar.

4.2.12. Les actuacions per les quals els ens locals es puguin rescabalar mitjançant les corresponents reclamacions als adjudicataris dels respectius contractes.

Cinquena. Finançament de les actuacions

5.1. La quantia de la subvenció resulta de l'aplicació dels percentatges i límits que s'indiquen:

- El 95% del pressupost elegible amb una quantia màxima de 6.000¬ per a cada actuació, per les subvencions de l'apartat 4.1. A)

- El 95% del pressupost elegible amb una quantia màxima de 30.000¬ per a cada actuació, per les subvencions de l'apartat 4.1. B) i C)

5.2. Els percentatges i els límits anteriors fixen la quantia màxima de la subvenció.

5.3. Els ajuts objecte d'aquestes bases són compatibles amb altres subvencions i ingressos destinats a la mateixa finalitat. En qualsevol cas, el conjunt d'ajuts públics i els ingressos vinculats a l'activitat no podrà excedir els cost total de les actuacions objecte de la subvenció.

Sisena. Sol·licituds

6.1. La tramitació és electrònica i s'hauran d'emplenar els models normalitzats disponibles a la plataforma de Tràmits Online i a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

6.2. El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds és el dia 30 de setembre de cada anualitat.

6.3. Els ens locals poden presentar, com a màxim, una sol·licitud per a cada un dels tipus d'actuacions subvencionables dels descrits a la base 4.1.

6.4. Cadascuna de les sol·licituds de subvenció pot incloure exclusivament una única actuació, l'execució de la qual s'ha de concretar en única contractació, tret que el document tècnic expressi el contrari.

6.5. La sol·licitud ha d'anar acompanyada d'un informe tècnic, quan escaigui, amb el contingut necessari i els detalls suficients de l'actuació per a poder determinar la subvencionalitat de les despeses previstes, així com els documents complementaris seguint el model disponible a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

Setena. Selecció de les actuacions

7.1. En el cas que la Unitat gestora ho consideri necessari, les sol·licituds seran informades pels serveis tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona, en relació amb el compliment de les condicions establertes a les bases.

7.2. La Unitat tècnica de la Diputació que correspongui segons el tipus d'actuació pot dur a terme una visita d'inspecció prèvia per tal de determinar si la subvenció sol·licitada s'ajusta a les determinacions d'aquesta línia de subvencions.

7.3. L'esmentada inspecció no serà necessària si els documents que l'ens local adjunta a la sol·licitud contenen la informació amb suficient detall com per a elaborar l'informe tècnic.

7.4. Es revisen les sol·licituds i la documentació presentada, i l'òrgan avaluador format per dos representants del SAM i un de Secretaria emet els corresponents informes d'avaluació de les sol·licituds que reuneixen tots els requisits de les bases i tinguin, si escau, els informes tècnics favorables.

7.5. L'òrgan avaluador puntua les actuacions en aplicació dels criteris que figuren a la base vuitena i de conformitat amb les disponibilitats pressupostàries i emet el corresponent informe.

7.6. A partir de l'informe de l'òrgan avaluador, la unitat gestora elabora la proposta de resolució dels ajuts per a les sol·licituds avaluades.

7.7. Aquesta proposta de resolució ha de ser sotmesa a la consideració de l'òrgan competent de la Diputació per a la seva aprovació.

7.8. El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona és de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT. La manca de resolució, dins d'aquest termini, té caràcter desestimatori.

Vuitena. Criteris de valoració i selecció

8.1. Les sol·licituds es valoren tenint en compte cadascun dels criteris definits en aquesta base.

8.2. Els criteris de selecció i priorització de les actuacions són, en ordre decreixent de puntuació, els següents:

Per a les actuacions de l'apartat A de la base quarta:

Criteri de població:

Població fins a 5.000 habitants 3 punts

Població de 5.001 a 10.000 habitants 2 punts

Per a les actuacions dels apartats B i C de la base quarta:

Criteri pel tipus d'actuació:

Actuacions incloses al punt 4.1. B 10 punts

Aprovació de la contractació d'acord amb el que regula la legislació contractual vigent 4 punts

Criteri de població:

Població fins a 5.000 habitants 3 punts

Població de 5.001 a 8.000 habitants 2 punts

8.3. La suma de les puntuacions obtingudes determinarà la priorització i, per tant, l'ordre en l'assignació de les subvencions.

8.4. Amb els límits de finançament marcats a la base cinquena, s'atendran en la seva totalitat les sol·licituds que hagin obtingut més puntuació fins que ho permeti el crèdit consignat.

8.5. El crèdit restant s'assignarà al següent ens local que hagi obtingut més puntuació o, en el cas que es produeixi empat, es prorratejarà entre el grup d'ens locals que conflueixin en aquesta circumstància.

Novena. Publicació i acceptació

9.1. L'extracte de la convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la qual la publica al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al BOPT.

9.2. La resolució de la concessió de la subvenció es publica a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona i substitueix la notificació a cadascun dels beneficiaris amb caràcter general.

9.3 La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació a la Seu electrònica de la resolució de la seva concessió.

Desena. Canvi de destinació

Per la naturalesa de les actuacions, no es poden canviar una vegada han estat concedides.

Onzena. Contractació i termini d'execució de les actuacions

11.1. La contractació de les actuacions s'ha de fer d'acord amb el que estableix la legislació de contractes del sector públic i la normativa patrimonial.

11.2. L'execució de les obres la poden portar a terme els serveis de l'Administració, utilitzant exclusivament mitjans propis o amb la col·laboració d'empresaris, quan es donin les circumstàncies definides en l'article 24 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

11.3. L'ens beneficiari de les subvencions excepcionals, te un termini de fins a dos anys per executar, a comptar des de la notificació de la concessió. Excepcionalment i per causes degudament motivades, poden sol·licitar una ampliació del termini com a màxim d'un any més.

Dotzena. Justificació i pagament de la subvenció

12.1. Abans del pagament de les quantitats subvencionades, els beneficiaris han de justificar l'aplicació de la subvenció i presentar, electrònicament, els models i la documentació justificativa que es troba disponible a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

12.2. Si escau, la documentació justificativa ha de ser valorada prèviament pels serveis tècnics corresponents de la Diputació de Tarragona.

12.3. El termini màxim per presentar la documentació justificativa, és de tres mesos de la data màxima d'execució d'acord a la base 11.3.

12.4. La falta de justificació parcial o total significa la reducció de l'import concedit i la corresponent pèrdua al dret del seu cobrament.

12.5. El beneficiari, per causes degudament motivades, pot sol·licitar una ampliació d'un mes del termini fixat per a la presentació de la justificació, en els termes establerts en l'article 70 del Reglament de la Llei general de subvencions.

12.6. Transcorregut el termini ordinari i, si és el cas, el de pròrroga, sense justificació, s'ha de requerir el beneficiari per tal que la presenti en els termes establerts en l'article 70.3 del Reglament de la Llei general de subvencions. Una vegada finalitzat el termini fixat al requeriment sense justificació ni al·legacions, s'iniciarà el procediment per a la declaració de la pèrdua al dret del cobrament de la subvenció.

12.7. La justificació d'execució d'obres no incloses a l'actuació objecte de subvenció serà motiu de revocació de la subvenció i de reintegrament, si escau, de les quantitats lliurades.

12.8. Despesa mínima a justificar

En el moment de la justificació, el departament gestor ha de tenir en compte, a més del pressupost que va presentar el sol·licitant, l'import mínim que ha de justificar el beneficiari per a poder transferir-li la resta de subvenció concedida.

Si es justifica un import igual o superior a aquesta despesa mínima, la subvenció no s'ha de reduir. Si la despesa executada és inferior cal aplicar les reduccions, en funció del percentatge concedit. En aquest cas, el beneficiari ha de justificar, mitjançant l'informe tècnic final, que l'actuació ha assolit la finalitat determinada a la concessió.

Tretzena. Divulgació de la subvenció

13.1. La divulgació es fa mitjançant la inserció de la marca de la Diputació de Tarragona, segons la normativa gràfica d'identitat corporativa.

13.2. La referència a la subvenció s'ha d'inserir en els webs municipals i altres publicacions locals de manera clara, estructurada i entenedora. En tot cas, la difusió de la col·laboració de la Diputació en el finançament de l'actuació s'ha de mantenir durant tot el termini d'execució i justificació.

Catorzena. Incompliments

No es preveu cap criteri de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions.

Justicia
Transporte
Transporte y vehículos
Alumbrado público
Deporte
Cultura