Bases específiques reguladores de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d¿Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2017-04875

Diputació de Tarragona

Secretaria General

ANUNCI

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 31 de març de 2017, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM.

De conformitat amb l'article 63 del Decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, aquest acord, juntament amb la resta de documentació preceptiva de l'expedient s'han sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la preceptiva inserció dels anuncis en el tauler electrònic d'anuncis de la corporació (https:--seuelectronica.dipta.cat-tauler-d-anuncis), en el Butlletí oficial de la província de Tarragona (núm.69 de 7 d'abril de 2017) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7353 de 20 d'abril de 2017).

Durant aquest període i segons consta en l'informe emès pel Registre General, no s'han formulat al·legacions ni presentat reclamacions de cap tipus contra l'esmentat acord, que d'aquesta manera ha esdevingut definitiu, per la qual cosa és procedent la publicació, annexa a aquest anunci, del text íntegre de les bases específiques de subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM.

Si es volen impugnar aquestes bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos des de la seva publicació íntegra.

Tarragona, 7 de juny de 2017

La secretària general, Pilar Sánchez Peña

ANNEX

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

Primera. Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases específiques és regular, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats per municipis i entitats municipals descentralitzades (EMD), amb la finalitat de finançar inversions en obres i serveis de titularitat municipal o l'adquisició de béns que afectin serveis de competència municipal, i els supòsits d) i e) regulats a la base quarta.

Segona. Dotació

La dotació econòmica de les subvencions d'interessos de préstecs del Servei d'Assistència Municipal es concretarà a la convocatòria

Tercera. Beneficiaris i obligacions

3.1. Poden sol·licitar els ajuts, els municipis i les EM D's de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb una població no superior a 10.000 habitants, d'acord amb les xifres de població publicades per l'Institut Nacional d'Estadística vigents en el moment de l'aprovació de la convocatòria, i els consells comarcals.

3.2. Els beneficiaris han de complir els requisits generals que estableix l'article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base setena de les Bases generals de la Diputació de Tarragona.

3.3. El requisit d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'autorització a Diputació de Tarragona per a la seva comprovació, s'ha d'acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que consta a la sol·licitud.

3.4. En tot allò que no estigui regulat de manera específica per aquestes bases, els ens locals beneficiaris han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions.

3.5. D'acord amb la base 22 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i els arts. 44 i següents de la Llei 38-2003, General de Subvencions, el beneficiari té l'obligació de sotmetr e's a les actuacions de control financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d'aquesta obligació pot donar lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel beneficiari.

Quarta. Actuacions subvencionables

4.1. Són subvencionables els interessos corresponents a deutes financers derivats de:

a) Préstecs concertats en el marc dels acords de col·laboració entre la Diputació i les entitats bancàries amb condicions financeres preferencials fins l'any 2011.

b) Préstecs destinats a inversions garantits amb subvencions del PUOSC.

c) Préstecs pel pagament de proveïdors (per inversions reals, capítol VI) derivats de mecanismes especials de finançament a entitats locals.

d) Préstecs per absorbir els creditors pendents d'aplicar a pressupost d'inversions (compte 413), no inclosos a l'apartat c).

e) Préstecs per a absorbir el romanent de tresoreria negatiu provenint de despeses d'inversió.

4.2. Els préstecs han d'estar destinats a finançar inversions en obres i serveis de titularitat municipal o a l'adquisició de béns que afectin serveis de competència municipal o de competència supramunicipal en el cas dels consells comarcals.

4.3. Els ajuntaments, EM D's i consells comarcals poden sol·licitar les subvencions dels interessos de com a màxim dos préstecs dels inclosos als supòsits b), c), d) i e) de la base 4.1, a més a més dels interessos dels préstecs concertats en el marc dels acords de col·laboració entre la Diputació i les entitats bancàries amb condicions financeres preferencials fins l'any 2011.

Cinquena. Finançament de les actuacions

5.1. La Diputació subvenciona el 100% dels interessos acreditats, de l'any corresponent a la anualitat de la convocatòria, amb un import de subvenció màxim de 7.000¬ per cada préstec sol·licitat.

5.2. Si les actuacions es financen conjuntament amb altres programes o plans, en cap cas la suma de les subvencions concedides i-o altres ingressos per a una mateixa actuació pot superar el 100% dels interessos acreditats.

5.3. Els ajuts objecte d'aquestes bases són compatibles amb altres subvencions i ingressos destinats a la mateixa finalitat. En qualsevol cas, el conjunt d'ajuts públics i els ingressos vinculats a l'activitat no podrà excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.

Sisena. Sol·licituds

6.1. La tramitació és electrònica i s'hauran d'emplenar els models normalitzats disponibles a la plataforma de Tràmits Online i a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

6.2. El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds amb la documentació indicada a l'apartat 6.4 és el dia: 20 d'octubre de cada anualitat.

6.3. Tots els ens locals, en una única sol·licitud, han de determinar els préstecs dels quals vulguin sol·licitar la subvenció.

6.4. S'ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

- Certificat complementari: Que especifiqui per cadascun dels préstecs concertats, les condicions, el tipus de préstec segons la base 4.1, detall de la inversió, data de l'autorització de l'operació de crèdit atorgada per l'òrgan competent si és preceptiva, o, de la no necessitat de la autorització, d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals. (Formulari normalitzat).

- Model CL1 presentat al departament corresponent de la Generalitat de Catalunya en el cas de préstecs dels supòsits b), d) i e) de la base 4.1

- Per al supòsit 4.1 c), relació certificada de les obligacions pendents de pagament tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en el moment de sol·licitar el préstec.

Setena. Selecció de les actuacions

7.1. En el cas que la Unitat gestora ho consideri necessari, les sol·licituds seran informades pels Serveis Econòmics del SAM de la Diputació de Tarragona, en relació amb el compliment de les condicions establertes a les bases.

7.2. Es revisen les sol·licituds i la documentació presentada, i l'òrgan avaluador format per dos representants del SAM i un de Secretaria emet els corresponents informes d'avaluació de les sol·licituds que reuneixen tots els requisits de les bases i tinguin, si escau, els informes tècnics favorables.

7.3. A partir de l'informe de l'òrgan avaluador, la Unitat gestora elaborarà la proposta de resolució de la distribució de les subvencions, en un termini màxim de 10 dies.

7.4. Aquesta proposta de resolució es sotmetrà a l'aprovació del president de Diputació o del diputat delegat.

7.5. El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona és de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT. La manca de resolució, dins d'aquest termini, té caràcter desestimatori.

7.6. La subvenció es distribuirà mitjançant l'assignació total de la partida en funció de l'import sol·licitat pels beneficiaris.

7.7. En cas de manca de suficient consignació pressupostària per atendre la totalitat de l'import sol·licitat pels beneficiaris, la concessió es realitzarà mitjançant prorrateig de l'import de l'aplicació pressupostària entre els imports elegibles dels préstecs (a excepció dels corresponents a préstecs del tipus a) de la base 4.1, que no tindran prorrateig en cap cas.

7.8. No s'estableixen criteris objectius d'atorgament de les subvencions, s'atorguen amb la presentació de la sol·licitud i el compliment de tots els requisits continguts en aquestes bases.

Vuitena. Publicació i acceptació

8.1. La resolució de la concessió de la subvenció es publica a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona i substitueix la notificació a cadascun dels beneficiaris amb caràcter general.

8.2. L'extracte de la convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la qual la publica al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al BOPT.

8.3. La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació a la Seu electrònica de la resolució de la seva concessió.

Novena. Justificació i pagament de les subvencions

9.1. Abans del pagament de les subvencions, els beneficiaris han de justificar l'aplicació de la subvenció i presentar, electrònicament, la sol·licitud, els models i la documentació justificativa que es troba disponible a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

9.2. La Unitat gestora, una vegada rebuda la sol·licitud, farà els tràmits d'instrucció corresponents i podrà sol·licitar a les unitats econòmiques o jurídiques un informe relatiu al compliment dels requisits establerts a les bases.

9.3. El termini màxim per presentar la documentació justificativa es de tres mesos des de l'endemà de la data de publicació de l'acord de concessió.

9.4. La Diputació es reserva, en tot moment, la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, el destí de la inversió finançada amb el préstec del qual s'han subvencionat els interessos. La subvenció té la consideració de finalista.

9.5. La falta de justificació parcial o total significa la reducció de l'import concedit i la corresponent pèrdua al dret de cobrament.

9.6. El beneficiari, per causes degudament motivades, pot sol·licitar una ampliació d'un mes i mig per a la presentació de la justificació, en els termes establerts a l'article 70 del Reglament de la Llei general de Subvencions.

9.7. Transcorregut el termini ordinari i, si és el cas, el de pròrroga, sense justificació, s'ha de requerir el beneficiari per tal que la presenti en els termes establerts a l'article 70.3 del Reglament de la Llei general de subvencions. Una vegada finalitzat el termini fixat al requeriment sense justificació ni al·legacions, s'iniciarà el procediment de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.

9.8. Despesa mínima a justificar:

En el moment de la justificació, el departament gestor ha de tenir en compte, a més de l'import dels interessos previstos a l'anualitat que va presentar el sol·licitant, l'import mínim que ha de justificar el beneficiari per poder pagar-li la subvenció màxima concedida.

Si es justifica un import igual o superior a aquesta despesa mínima a justificar, la subvenció no s'ha de reduir. Si la despesa executada és inferior, sí que caldrà aplicar les reduccions, en funció del percentatge concedit.

Desena. Divulgació de la subvenció

10.1. La divulgació es fa mitjançant la inserció de la marca de la Diputació de Tarragona, segons la normativa gràfica d'identitat corporativa.

10.2. La referència a la subvenció s'ha d'inserir en els webs municipals i altres publicacions locals de manera clara, estructurada i entenedora. En tot cas, la difusió de la col·laboració de la Diputació en el finançament de l'actuació s'ha de mantenir durant tot el termini d'execució i justificació.

Onzena. Gestió econòmica i administrativa

La Diputació de Tarragona pot exercir el control documental i financer de les subvencions concedides als beneficiaris.

Dotzena. Incompliments

No es preveu cap criteri de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions.

Justicia