Bases específiques del servei d'esports per a la concessió de subvencions per a l'any 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 25/02/2015 hasta 25/08/2015
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Granollers, en la sessió ordinària del dia 17 de febrer de 2015, ha aprovat les Bases particulars i específiques del servei d'Esports per a la sol·licitud i concessió de subvencions a projectes del 2015 i la corresponent convocatòria amb el text que es transcriu literalment a continuació:

'BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA PER A ACTIVITATS O PROJECTES ESPORTIUS PER A L'ANY 2015

12.02.15

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions d'atorgament de subvencions per a activitats o programes esportius per a l'any 2015, en règim de concurrència competitiva, en el marc del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la voluntat de cofinançar les despeses derivades de l'execució de projectes i actuacions d'interès públic o social que tinguin com a objectiu principal la promoció i la pràctica de l'activitat esportiva.

2. Finalitat

La finalitat de la subvenció és dinamitzar i promocionar l'activitat esportiva, així com afavorir l'assistència i cooperació entre entitats i el sector públic.

3. Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries de les subvencions les persones físiques empadronades al municipi i les entitats o associacions esportives, que han de fer l'activitat que fomenta el seu atorgament o que es troben en la situació que legitima la seva concessió, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Requisits

Les entitats i associacions han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, amb les dades actualitzades.

La informació necessària per a l'actualització de les dades de les entitats en el Registre Municipal es troba disponible al web de l'Ajuntament.

Aquest tràmit es pot realitzar tant de forma presencial, com a través de la Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà.

5. Quantia

5.1 L'import de la subvenció podrà arribar el 100% del cost de l'actuació sol·licitada.

5.2 La subvenció podrà ser compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de l'activitat subvencionada. En aquest cas, l'Ajuntament es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins a aquest cost màxim.

6. Consignació pressupostària

La dotació és de 3.000,00 EUR, prevista a l'aplicació pressupostària H421 34150 48400 del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2015.

7. Despeses subvencionables

7.1 Per a les sol·licituds que s'ajustin als àmbits d'actuació assenyalats en l'article segon, el Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers estableix per a l'any 2015 2 conceptes de subvenció a programes, projectes o activitats els quals s'assenyalen a continuació:

Concepte 1 Ajuts a la promoció d'activitat ordinària del club

Concepte 2 Ajut per la celebració d'activitats puntuals (entre 1 i 7 dies) (Només 1 projecte)

Desenvolupament:

Concepte 1: Fa referència a un ajut a tota l'activitat en general de la temporada (inclou les activitats puntuals).

Concepte 2: Sol·licitud només per al projecte en qüestió. Queda exclòs el concepte 1. Només es pot presentar un sol projecte o activitat

7.2 Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'actuació subvencionada, i s'efectuïn en el termini establert a les presents bases. En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat.

7.3 La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de justificació i que es correspongui de forma directa amb l'actuació subvencionada, tant pel que fa al concepte com al període d'execució.

7.4 No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris; els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals; i les despeses derivades de procediments judicials.

7.5 El període d'execució de l'actuació, i de les despeses subvencionables, serà de l'1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015.

8. Sol·licituds

8.1 Per a la concessió de subvencions caldrà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en el qual s'ha de fer constar que es demana la subvenció per una actuació concreta que s'especifica.

· Activitat ordinària de l'entitat (inclou la despesa general i les activitats puntuals)

· Activitat o programa puntual (només una)

8.2 La sol·licitud, acompanyada de la documentació exigida, s'haurà de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situada al carrer Sant Josep, número 7, planta baixa, en horari d'atenció al públic.

9. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

9.1 Les persones o entitats que vulguin sol·licitar una subvenció han de presentar la corresponent sol·licitud, juntament amb les fitxes que s'adjunten com a annex a les presents bases, degudament emplenades, al qual s'ha d'adjuntar, com a mínim, la documentació assenyalada en l'article 12 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers:

a) Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI.

b) Dades generals de l'entitat (Fitxa 1)

c) Projecte de l'actuació a subvencionar (Fitxa 2).

d) Pressupost del projecte en el qual figurin les despeses i els ingressos previstos (Fitxa 3).

e) Fitxa 4

f) Declaració de les subvencions obtingudes per la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament les que s'obtinguin en un futur, si s'escau.

g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.

h) Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció.

i) Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social.

Les Fitxes 1, 2 (projecte de l'actuació a subvencionar), 3 (pressupost detallat) i 4 (informació general de l'entitat), que són de presentació obligatòria juntament amb la sol·licitud, i el document relatiu a l'apartat g), es poden descarregar de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

9.2 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta a l'Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s'hi consten o es declaren.

9.3 Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini de 10 dies a comptar des de la recepció del requeriment, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació, amb l'advertiment exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

10. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de les presents bases i de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i finalitzarà el dia 16 de març de 2015.

11. Publicitat de les bases i la convocatòria

Aquestes bases i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'edictes electrònic municipal, sense perjudici de fer la difusió corresponent a la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers i al butlletí municipal (o bé en la premsa local).

12. Procediment de concessió

12.1 El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència competitiva.

12.2 L'òrgan instructor del procediment és la regidoria d'Esports.

12.3 S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a aquestes bases i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats.

12.4 Per a la valoració dels projectes es constituirà una Comissió de Valoració que estarà composada com a mínim per:

- El regidor delegat (que actuarà de president).

- El cap del Servei d'Esports, o persona en qui delegui.

- Un secretari/ària, que serà un funcionar/ària de l'Ajuntament.

13. Criteris de valoració

Barem pel concepte 1: activitat ordinària del club

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Barem pel concepte 2: activitat puntual

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Les sol·licituds seran valorades d'acord amb els criteris que es mostren a continuació, informació que haurà d'especificar-se en la memòria sol·licitada:

Per aquest motiu les dades imprescindibles a presentar seran les següents:

· Número de jugadors federats i/o inscrits en el Consell Esportiu del Vallès Oriental.

· Número d'equips inscrits a la federació o en el Consell Esportiu del Vallès Oriental.

· Nivell territorial on participa l'equip de més representació del club (sènior o juvenil, o júnior o...)

· El projecte esportiu (anual o el dels projecte) i el pressupost oficial de la temporada (o del projecte).

Es tindrà també en consideració la següent informació:

· El treball de multiculturalitat.

· L'atenció al gènere.

· L'organització d'esdeveniments esportius a nivell local, autonòmic, nacional i internacional.

14. Resolució i notificació

14.1 L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions serà la Junta de Govern Local.

14.2 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a comptar des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i la manca de resolució dins d'aquest termini tindrà caràcter de desestimació per silenci administratiu.

14.3 La resolució d'atorgament indicarà el nom dels beneficiaris de la subvenció, el DNI/NIF, l'actuació subvencionada i el seu cost, l'import concedit, el percentatge respecte al cost de l'actuació subvencionada, la forma i terminis de justificació i, si escau, la valoració econòmica referida a les infraestructures i ús de les instal·lacions municipals derivades de l'execució de l'activitat subvencionada.

14.4 L'acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment als interessats, d'acord amb el previst als articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administrat comú.

15. Acceptació de la subvenció

El beneficiari de la subvenció restarà obligat a signar, abans d'ordenar-se el pagament, un escrit d'acceptació de la subvenció, d'acord amb el model que li serà facilitat.

16. Bestretes

16.1 De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers, i atesa la naturalesa de les activitats subvencionades i dels beneficiaris, que facin difícil el desenvolupament de les activitats subvencionades sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès que es satisfà, es preveu l'atorgament de bestretes del 100% de les subvencions concedides, sense necessitat d'exigir cap garantia ni aval als perceptors en cas de no existir desconfiança respecte del compliment en la seves finalitats i responsabilitats, d'acord amb l'experiència d'anteriors convocatòries.

16.2 El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui facilitat pel beneficiari, segons disponibilitat de Tresoreria.

17. Justificació de la subvenció

17.1 El beneficiari resta obligat a justificar a l'Ajuntament de Granollers l'aplicació de la subvenció a l'actuació subvencionada, que s'haurà de presentar no més tard del dia 29 del mes de febrer de 2016, adjuntant la següent documentació:

a) Memòria justificativa signada pel legal representant indicant les actuacions realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts de l'actuació subvencionada.

b) Relació subscrita pel legal representant comprensiva de la totalitat de les despeses i inversions derivades de la realització de l'actuació subvencionada, degudament desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de pagament, per import igual al cost de l'actuació subvencionada, conforme al pressupost presentat en el moment de la sol·licitud, per la qual cosa s'haurà de justificar la totalitat del projecte presentat.

c) Declaració signada pel legal representant relativa a la inexistència d'altres subvencions o ajudes que hagin obtingut per la mateixa actuació subvencionada o, en el seu cas, indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l'actuació subvencionada, amb indicació de l'import i procedència.

17.2 Si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació dins el termini establert, el beneficiari podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a 45 dies naturals. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que finalitzi el termini previst, i s'hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la justificació dins del termini assenyalat.

17.3 El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, està regulat en l'Ordenança general de subvencions.

18. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions del beneficiari les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, i en concret:

a) Realitzar l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar davant de l'òrgan concedent la realització de l'actuació que determinen la concessió de la subvenció.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'òrgan concedent, així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin l'actuació subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada a la subvenció.

e) Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g) Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

h) Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la Seguretat Social.

i) Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers. El logotip de l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats a l'entitat pel servei municipal corresponent.

19. Modificació de la resolució

19.1 L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els termes que legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l'acte o bé sigui en relació a l'import de la subvenció mitjançant l'adopció del corresponent acord per part de l'òrgan concedent, en els següents supòsits:

a) Per alteració de qualsevol de les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

b) Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el cost total de l'actuació subvencionada.

c) Per la no justificació adequada de la totalitat de l'import de les despeses de l'actuació a què el beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dins el termini establert.

19.2 Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no s'hagi instat pel propi beneficiari, s'ha de concedir un termini d'audiència de 10 dies al beneficiari abans de resoldre.

20. Renúncia a la subvenció

20.1 El beneficiari podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació que s'hagués imposat amb motiu de la seva concessió i perdrà el dret d'exigir-la.

20.2 La renúncia produïda una vegada iniciada l'actuació subvencionadora, o, si s'escau, el seu cobrament, comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l'interès de demora si la renúncia està degudament justificada.

21. Reintegrament de la subvenció

21.1 Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que són els següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.

b) Incompliment total o parcial de l'actuació subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l'article 18 d'aquestes bases.

d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'actuació subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades al beneficiari, així com dels compromisos assumits pel mateix, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que fonament la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades al beneficiari, així com dels compromisos assumits pel mateix, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a l'apartat f), quan es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

21.2 En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment administratiu que es preveu a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.

Granollers, 17 de febrer de 2015

La secretària general, Aurora Corral García

Deporte
Deporte
Juventud