Bases específiques de subvencions en moneda local digital per a projectes destinats a fomentar el mercat de consum responsable i l'econòmia social i solidària. - Boletín Oficial de Barcelona de 29-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 29/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local d? aquest Ajuntament, , en sessió de data 22 de maig de 2018 va aprovar inicialment les següents bases reguladores de subvencions:

Bases reguladores específiques per a l? atorgament de les subvencions en moneda local digital per part de l? Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a projectes destinats a fomentar el mercat de consum responsable i l? econòmica social i solidària en el marc del circuit de comerç social per als anys 2017 i 2018.

Atesos els articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i normativa concordant, les bases s'exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació d? aquest anunci al Butlletí de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin presentar al·legacions i/o suggeriments.

L? expedient romandrà exposat al públic a les les dependències municipals del Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat, situades a la plaça Olimpo, núm. 3 de Santa Coloma de Gramenet,

Es podrà consultar el text al web municipal www.gramenet.cat

En cas que no es presentin reclamacions en el termini indicat, les bases es consideraran definitivament aprovades.

El Primer Tinent d? Alcaldessa Executiu de l? Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat Esteve Serrano Ortin

Santa Coloma de Gramenet, 24 de maig de 2018.

Comercio
Ferias
Desarrollo económico
Economía Social