Bases específiques de subvencions per als projectes en l'àmbit de l'esport. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 28/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Piera

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 6 de març de 2017, va aprovar inicialment les bases especifiques de subvencions per els projectes en l'àmbit de l'esport de Piera i la seva convocatòria, les quals d'acord amb l'article 124.2 del ROAS, se sotmeten a informació pública per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que es puguin formular al·legacions o reclamacions que es considerin adients. De no formular-se'n l'acord inicial esdevindrà definitiu de forma automàtica.

BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS PER ELS PROJECTES EN L'ÀMBIT DE L'ESPORT DE PIERA.

1. OBJECTE.

Les presents bases són per definir les condicions i procediments per a sol·licitar i justificar les subvencions destinades a la realització al municipi de projectes i activitats en l'àmbit esportiu que reuneixi les característiques indicades.

2. FINALITAT.

Són subvencionables les activitats programades que es realitzen durant la temporada esportiva corresponent, activitats concretes o puntuals, amb la finalitat de promoure serveis i activitats esportives que, complementant l'oferta d'iniciativa pública, siguin un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària i de desenvolupament i col·laboració en els següents àmbits d'actuació:

a) Oferir serveis i activitats esportives en les vessants educativa, recreativa, lúdica i competitiva, a tots els sectors de la població.

b) Donar suport i potenciar l'arrelament i estructuració del sistema esportiu local, entès com el conjunt de promotors d'ofertes de serveis i activitats esportives, així com els seus usuaris i/o practicants.

' Fomentar la integració i la normalització de les persones amb discapacitat. ' Potenciar el coneixement extern i la imatge de la vila.

3. BENEFICIARIS.

Podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions a què es refereixen aquestes bases aquelles persones jurídiques que tramitin la corresponent petició d'acord amb el punt 8 d'aquestes bases i que compleixin les condicions i els requisits següents:

' Que les activitats es realitzin en el terme municipal de Piera, o fora d'aquest, en el cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la vila o bé per la naturalesa de l'activitat.

' Que les activitats i/o els serveis complementin la competència municipal en les matèries objecte d'aquestes bases.

' Que les activitats es realitzin sense afany de lucre.

4. REQUISITS DELS BENEFICIARIS.

Els requisits exigibles als beneficiaris, i que s'han d'acreditar degudament, són els contemplats a continuació. En el cas que el beneficiari ho autoritzi degudament només caldrà acreditar aquelles dades que no estiguin a disposició de l'administració municipal:

' Les entitats jurídiques hauran d'estar degudament constituïdes.

' Les entitats jurídiques hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i tenir actualitzades les dades corresponents.

' Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les Bases.

' Haver justificat les anteriors subvencions, un cop exhaurits els terminis.

' Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

' Declaració responsable de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries.

' Pòlissa de responsabilitat civil.

' Última acta de la reunió de l'òrgan de direcció col·legiat.

No poden obtenir la condició de beneficiari les entitats en les que es doni alguna de les circumstàncies establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

5. CONCEPTES SUBVENCIONABLES, CRITERIS DE VALORACIÓ I AVALUACIÓ.

Criteris de valoració (fins a 190 punts):

A. Participatiu (fins a 55 punts).

- Nombre d'esportistes federats i/o inscrits al Consell Esportiu Comarcal, fins a 20 punts.

' entre 1 i 25: 1. ' entre 26 i 50: 3. ' entre 51 i 75: 5. ' entre 76 i 100: 9. ' entre 101 i 125: 12. ' entre 126 i 150: 15. ' més de 150: 20.

- Nombre d'esportistes en edat de formació (iguals o menors de 16 anys), fins a 15 punts.

' entre 1 i 25: 1. ' entre 26 i 50: 4. ' entre 51 i 75: 6. ' entre 76 i 100: 8. ' entre 101 i 125: 10. ' més de 125: 15.

- Esports femení: nombre de jugadores federades i/o inscrites al Consell Esportiu.

Comarcal, fins a 5 punts.

' entre 0% i 25%: 1. ' entre 26% i 50%: 3. ' més del 51%: 5.

- Àmbit de competició, fins a 15 punts.

Local, comarcal.

' 1ª Categoria: 2. ' 2ª Categoria: 1. ' 3ª Categoria: 0,5.

Provincial.

' 1ª Categoria: 5. ' 2ª Categoria: 4. ' 3ª Categoria: 3.

Territorial.

' 1ª Categoria: 12. ' 2ª Categoria: 9. ' 3ª Categoria: 6.

Nacional o Internacional: 15.

B. Qualitat organitzativa (fins a 80 punts).

- Trajectòria esportiva i presència al municipi (s/ estatuts) (més de 5 equips): fins a 75 punts.

' Presència al municipi fins a 10 anys: 2. ' Presència al municipi de 10 a 25 anys: 10. ' Presència al municipi de 25 a 50 anys: 20. ' Presència al municipi de 50 a 75 anys: 40. ' Presència al municipi de 75 a 100 anys: 75.

- Nombre de tècnics titulats, fins a 5 punts.

' fins al 24%: 1. ' entre el 25 % i el 49 %: 2. ' entre el 50 % i el 74 %: 3. ' més del 75 %: 5.

C. Autofinançament (fins a 20 punts).

- El percentatge entre el total de la subvenció demanada i els ingressos totals de l'entitat.

' entre el 100% i el 36%: 2. ' entre el 35%:i el 25%: 5. ' entre el 24 % i el 15 %: 10. ' entre el 14 % i el 5 %: 15. ' entre el 4% i el 0%: 20.

D. Activitats i/o projectes complementaris que promou l'entitat (fins a 20 punts).

- Activitats i/o projectes esportius que promoguin valors positius de l'esport.

' Joc Net i Bones Pràctiques: 4.

- Foment de programes continuats de pràctica esportiva que ajudin a la plena integració de les persones nouvingudes i altres col·lectius amb risc d'exclusió social.

' D'1 a 4 nouvinguts: 4. ' Més de 4 nouvinguts: 8.

- Foment de la pràctica esportiva de persones amb discapacitat: accions que facilitin la seva accessibilitat.

' D'1 a 4 disc.: 4. ' Més de 4 disc.: 8.

E. Implicació en la dinàmica social del municipi (fins a 15 punts).

- Nombre d'esportistes empadronats a Piera, fins a 10 punts.

' entre 0 i 19 esportistes empadronats: 2. ' entre 20 i 39 esportistes empadronats: 4. ' entre 40 a 59 esportistes empadronats: 6. ' entre 60 a 75 esportistes empadronats: 8. ' més de 75 esportistes empadronats: 10.

- Participació i/o col·laboració amb els programes i les activitats municipals: fins a 5 punts.

' Fins a 3 activitats: 2. ' Més de 3 activitats: 5.

La comissió avaluarà cada un dels apartats i els puntuarà. Posteriorment se sumaran les avaluacions i s'emetrà una relació amb les puntuacions aconseguides per a cada activitat.

6. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ.

Cada sol·licitud serà avaluada d'acord amb els criteris de valoració establerts en el punt 5 d'aquestes bases.

L'import de cada subvenció individualitzada dependrà de la puntuació obtinguda per a cada sol·licitud, de la suma de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades i del crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria, i es calcula aplicant la fórmula següent:

S = I x P / PT.

En què:

S: Subvenció a atorgar a la sol·licitud. I: Crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria en l'àmbit de la sol·licitud. P: Puntuació atorgada a la sol·licitud. PT: Suma de la puntuació obtinguda entre totes les sol·licituds.

L'import de la subvenció (S), junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres Administracions Públiques, no podrà ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada.

Com a regla general l'import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l'activitat subvencionada. En els casos en que s'ultrapassi aquest límit, en l'expedient s'haurà de justificar la necessitat de fer-ho.

Una vegada feta la distribució i en el supòsit que els crèdits no hagin estat aplicats en la seva totalitat als interessats, es distribuirà aquesta quantitat entre tots els beneficiaris que no hagin obtingut l'import sol·licitat proporcionalment a la puntuació obtinguda amb el límit de l'import sol·licitat.

7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.

El procediment de concessió serà en règim de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

8. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIO QUE HAURÀ DE PRESENTAR EL SOL·LICITANT.

Les sol·licituds i documentació requerida s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament. Per a fer-ho, s'hauran de seguir els models normalitzats:

' Model de sol·licitud de subvenció.

' Model de declaració de responsables conforme l'entitat no està inclosa en cap de les prohibicions per obtenir subvencions previstes en la llei general de subvencions; que s'està al corrent de les obligacions tributàries amb l'ajuntament, la Hisenda Pública i la Seguretat Social; i que les entitats estan inscrites al Registre Municipal d'Entitats i tenen vigent pòlissa de responsabilitat civil.

' Memòria del projecte pel qual es sol·licita subvenció, que inclourà el pressupost d'ingressos i despeses.

' Model de dades bancàries de l'entitat.

' Fotocòpia del DNI del representant legal.

9. RECTIFICACIO DEFECTES O OMISSIONS DE DOCUMENTACIÓ.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta i/o incompleta, l'esmena de defectes o l'aportació de documentació es realitzarà, previ requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació.

Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o no s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entendrà que l'entitat o persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, d'acord amb l'establert a l'art. 68 de la Llei 39/15, de 26 de novembre, i del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

10. TERMINI DE PRESENTACIO.

El termini de presentació de sol·licituds de subvencions s'indicarà a la corresponent convocatòria.

11. ÒRGANS COMPETENTS PER A L'ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

L'ordenació i la instrucció del procediment es portarà a terme per la regidoria.

L'avaluació de les sol·licituds presentades l'efectuarà una comissió d'avaluació formada per les següents persones:

' Regidor delegat d'esports, el qual exerciran les funcions de presidència de la comissió. ' Un/a funcionari/a o personal laboral de l'ajuntament.

Correspon a la comissió d'avaluació, d'acord amb l'article 24 de LGS, realitzar d'ofici quantes actuacions estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en base a les quals ha de pronunciar-se la resolució.

Un cop avaluades les sol·licituds, la comissió d'avaluació emetrà l'informe en el que es concreti el resultat de l'avaluació efectuada i elaborarà proposta de concessió a la Junta de Govern Local.

12. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ.

El termini per a la resolució provisional i notificació de l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 3 mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. La manca de resolució en aquest termini màxim té efectes desestimatoris de les sol·licituds, però no eximeix a l'Ajuntament de resoldre de manera expressa.

La notificació de la resolució es practicarà mitjançant publicació a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Piera.

13. ACCEPTACIÓ.

La subvenció haurà de ser acceptada per la persona o entitat beneficiària, sense cap reserva, en el termini de 10 dies des de la notificació de l'atorgament.

Si en aquest termini no hi manifesta res en contra, s'entén que l'accepta, sense perjudici de la possibilitat que el/la beneficiari/ària renunciï a la subvenció, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

Quan l'import de la subvenció de la resolució provisional sigui inferior al que figura en la sol·licitud presentada, es podrà instar al beneficiari a la reformulació de la seva sol·licitud per a ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgada.

14. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIO.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se abans del termini indicat en la convocatòria, essent l'import a justificar el doble de la subvenció atorgada.

La documentació justificativa de la subvenció atorgada, es presentarà d'acord als models de l'annex de la convocatòria i anirà signada pel/per la president/a o legal representant de l'entitat o per la persona física beneficiària, adreçada a l'alcalde de l'Ajuntament de Piera.

' Model de justificació. ' Model de memòria justificativa de l'activitat. ' Model de memòria econòmica de l'activitat. ' Un model de tots els elements publicitaris per a la promoció de l'activitat.

S'admetran com a subvencionables les despeses efectuades durant la temporada esportiva tenint en compte els criteris següents:

- Despeses de publicitat, publicacions i promoció, quan vagin a càrrec de l'entitat, sempre i quan s'adjunti el material imprès i compleixi amb el requisit d'incloure la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament, amb la impressió del nom i del logotip.

- Despeses de transport i desplaçaments (s'exclou el transport privat).

- Despeses d'allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.

- Despeses d'arbitratges.

- Despeses de fitxes pagades a las federacions.

- Despeses de mutualitats.

- Despeses de roba esportiva de joc, sempre i quan no estiguin patrocinades i no siguin objecte de venda.

- Despeses per compra de material fungible inherents a l'activitat realitzada sempre i quan no siguin destinats a la venda.

- Despeses de farmacioles.

Totes aquestes despeses s'hauran de justificar amb factura normalitzada segons el RD 1619/2012, de 30 de novembre, per el que s'aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, i el seu corresponent justificant de pagament.

No s'admetran com a subvencionables les despeses següents:

- Despeses que estiguin afectes a activitat econòmica (venda de begudes, material, etc.)

- Despeses de menjar i begudes.

- Despeses de material inventariable.

- Despeses de fitxatges o primes de jugadors.

- Despeses de sancions i multes federatives.

- Despeses de representació de càrrecs directius.

- Despeses indirectes, per tant despeses no associades directament amb l'activitat subvencionada: lloguers, subministraments, comunicacions i gestoria.

- Despeses bancàries.

Les despeses subvencionables seran justificades mitjançant factura original i justificació del seu pagament.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en el termini improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà que se li hagi notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

15. OBLIGACIONS DELS/ DE LES BENEFICIARIS/IES.

Els perceptors de la subvenció estan obligats, a més de les obligacions especificades a l'article 14 de la LGS, també les que s'indiquen tot seguit. El seu incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin a banda de la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció:

- Complir l'objectiu, executar el projecte o realitzar l'activitat per a la qual ha estat concedida la subvenció, ajustant-se als termes del projecte.

- Acreditar davant l'Ajuntament de Piera la realització de l'activitat subvencionada i complir amb els requisits, condicions i actuacions de comprovació que hagin determinat la concessió de l'ajut.

- Donar compte de les modificacions que puguin sorgir en la realització de l'activitat, justificant-les adequadament d'acord amb el que s'ha establert a les bases.

- Els beneficiaris hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l'integren o diferències degudament justificades en la memòria econòmica de justificació.

- Fer constar als materials de difusió i publicitat de l'activitat el logotip i/o l'escut de l'Ajuntament, reproduint fidelment la imatge corporativa municipal, i, de forma general, 'amb la col·laboració de l'Ajuntament de Piera'.

- Conservar els documents justificatius d'aplicació de la subvenció mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

- Comunicar a l'Ajuntament de Piera l'obtenció de subvencions o ajuts per al mateix projecte procedents d'altres administracions o ens públics i privats sense perjudici de que això pugui afectar l'atorgament de subvenció per part de l'Ajuntament.

- Acreditar la realització de reunió de l'òrgan directiu col·legiat de l'any/temporada anterior.

- Haver subscrit una pòlissa de Responsabilitat Civil o bé el pagament de la renovació anual en curs, per les quanties legalment establertes.

- Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases específiques o d'altres disposicions generals vigents.

L'Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

16. FORMA DE PAGAMENT.

El pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació dins el termini establert a tal efecte en el punt 14 d'aquestes bases i dels justificants que en ella s'exigeixen. Així mateix es podrà realitzar el pagament fraccionat sempre i quan es realitzin les justificacions parcials corresponents.

Atenent les característiques de l'activitat, el programa o projecte, en la Resolució de concessió de subvencions es podrà determinar el pagament anticipat o bestreta del 60% de la subvenció abans de la justificació, prèvia petició en el moment de la sol·licitud.

En els casos de pagament a compte o de pagaments anticipats es podran exigir garanties als preceptor per assegurar que s'efectua la totalitat de l'activitat subvencionada i que es compleixin els objectius de la subvenció.

17. MODIFICACIÓ O REVISIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ.

En la resolució definitiva de la concessió de la subvenció es modificarà quan s'alterin les condicions tingudes en compte per a la seva concessió per circumstàncies sobrevingudes i, en tot cas, per l'obtenció concurrent d'altres ingressos i sempre que no perjudiquin els drets de tercers.

Si la modificació de la concessió té lloc posteriorment al lliurament dels imports concedits, serà procedent aplicar el règim corresponent al reintegrament de subvencions.

18. COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS I AJUDES.

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública o privada concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

19. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat mitjançant la publicació a la 'Base de Datos Nacional de Subvenciones' del Ministeri i d'Hisenda i Administracions Públiques.

20. REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS I CONTROL.

Els beneficiaris estaran obligats a reintegrar una part o la totalitat de la subvenció en els casos següents:

1. Quan hagin obtingut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió;

2. Per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte;

3. Quan no justifiquin adequadament l'import de les despeses de l'actuació que estiguin obligades a justificar, en els termes i dintre dels terminis que preveuen aquestes Bases.

En aquests casos l'entitat que no pugui justificar degudament la totalitat de l'import de la subvenció atorgada, haurà de retornar a l'Ajuntament l'import no justificat.

4. Quan l'entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'ajuntament superin el cost total de l'activitat.

21. PUBLICACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA.

Aquestes bases, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i l'extracte de la convocatòria al BOP a través de la 'Base de Datos Nacional de Subvenciones', d'acord amb el que disposa l'article 20.8 de la Llei General de Subvencions.

22. ALTRES CONSIDERACIONS.

La presentació de la sol·licitud per rebre ajut implica l'acceptació de tots els punts d'aquesta normativa, i per tant, qualsevol incompliment d'algun d'ells pot ser causa de revocació de l'ajut.

En tot allò que no previst en les presents bases reguladores s'estarà a la normativa aplicable següent:

- Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Piera i el que estableixin les bases d'execució del pressupost de la corporació de l'any corresponent.

- Normativa vigent en matèria de procediment administratiu i demés legislació concordant.

Continua en la pàgina següent

1. SOL·LICITUD de SUBVENCIÓ.

1. Dades de l'entitat sol·licitant.

Nom de l'entitat Àmbit de l'entitat (esports) Adreça Població Adreça de correu electrònic de l'entitat NIF:

Telèfon C. Postal

2. Dades del president/a de l'entitat.

Nom i cognoms DNI Adreça Població C. Postal Adreça de correu electrònic Telèfon

3. Dades de la subvenció.

¡% subvenció per a projectes/activitats ordinaris amb caràcter anual Temporada esportiva

Import total de l'activitat EUR Import sol·licitat subvenció EUR ¡% En cas de ser beneficiari d'una subvenció sol·licito una bestreta.

4. Autorització en cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 3.000.

¡% Autoritzo a l'Ajuntament de Piera a efectuar les consultes necessàries per obtenir els certificats de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de la Tresoreria de la Seguretat Social i de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (oficina de Piera), relatius al compliment de les obligacions fiscals de l'entitat que represento als efectes del reconeixement, seguiment i control de la subvenció sol·licitada.

Signatura del president i segell de l'entitat.

5. Documentació que s'ha d'adjuntar a aquesta sol·licitud.

- ¡% Fotocopia del DNI del representat legal. - ¡% Model de declaració responsable. - ¡% Model de memòria. - ¡% Model de pressupost previst per a l'activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. - ¡% Model de sol·licitud de transferència bancària.

Piera, a _____ de __________________ de 20_____

Signatura del president i segell de l'entitat.

SENYOR ALCALDE- PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE PIERA.

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer de Registre d'entrada i Sortida, del que és responsable l'Ajuntament de Piera i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l'Ajuntament i dels que l'Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l'àmbit de les seves funcions no seran cedides a persones físiques i jurídiques publiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic e-seu@ajpiera.cat o al correu postal Ajuntament de Piera, c/ de la Plaça, 16-18 08784- Piera.

2. DECLARACIONS RESPONSABLES.

En/na _______________________, amb DNI _______________________

i com a president/a de l'entitat: _______________________

amb NIF _______________________

DECLARO sota la meva responsabilitat.

¡% Que l'entitat a la qual represento no està inclosa en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari d'una subvenció previstes a l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, publicada en el BOE de 18 de novembre de 2003.

Que, en relació les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

¡% L'entitat a la qual represento no està obligada a la presentació de la següent documentació:

- Certificat positiu de l'Agència Tributària, ja que l'entitat compleix tots els requisits següents:

No exerceix activitat subjecta a l'IAE. No està obligada a la presentació de declaració de l'Impost de Societats. No està obligada a la presentació periòdica de l'IVA. No ha efectuat, en els 12 mesos anteriors a aquesta data, retencions per IRPF a professionals.

- Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, ja que l'entitat compleix tots els requisits següents:

No té treballadors/res. No està inscrita al règim de la Seguretat Social.

¡% L'entitat a la qual represento es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i que aquesta declaració substitueix la presentació dels corresponents certificats acreditatius per tractar-se d'una subvenció d'import no superior a 3.000 EUR.

Que, en relació a altres sol·licituds de subvenció.

¡% L'entitat a la qual represento, ha sol·licitat o preveu sol·licitar, a altres administracions públiques o entitats privades per aquest mateix exercici i per aquesta mateixa activitat, inversió o lloguer, les subvencions següents:

Nom de l'administració o entitat a qui se sol·licita la subvenció (no incloure la sol·licitada a l'Ajuntament de Piera) Concepte subvencionable IMPORT SOL·LICITAT

EUR EUR EUR

¡% L'entitat a la qual represento, no ha rebut ni he sol·licitat cap subvenció de/a altres administracions públiques o entitats privades per aquest mateix exercici i per aquest mateix objecte subvencionable.

¡% L'entitat a la qual represento es compromet a comunicar a l'Ajuntament de Piera, en el moment de la justificació de la subvenció que li sigui atorgada en aquesta convocatòria, l'obtenció d'altres subvencions, pel mateix exercici i per la mateixa activitat o projecte.

¡% Que l'entitat a la qual represento, a data d'aquest document, compta amb un total de: socis.

Signatura del president i segell de l'entitat.

I, perquè així consti, signo la present a Piera, a _____ de__________ de 201___

11 3. MEMÒRIA. DADES DEL SOL·LICITANT Nom de l'entitat NIF President/a DNI Activitat JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE L'ACTIVITAT OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR EN PLANTEJAR REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Equips/individuals Nº d'equips Nº esportistes federats Nº d'esportistes femenins Número d'esportistes del municipi Àmbit de competició Nombre Entrenador /tècnic titulació Quota anual esportista Escola Pre-benjamins Pre-mini Benjamins Mini pre-infantils Infantils Cadets Juvenils Juniors Sots 21 Sots 25 Sèniors Veterans Nombre de socis Quota anual de socis Realització de Joc Net i Bones Pràctiques (cal adjuntar programa) Nombre de discapacitats Anys presència al municipi (segons estatuts) 4. PRESSUPOST DE L'ACTIVITAT.

En/na: , amb DNI____________i com a president/a de l'entitat: , amb NIF____________

DECLARO sota la meva responsabilitat que el pressupost d'ingressos i despeses del conceptes presentats a la subvenció (1) són els que es recullen a continuació.

1. PRESSUPOST D'INGRESSOS.

CONCEPTE: temporada esportiva activitat esportiva puntual IMPORT Recursos propis Quotes de socis EUR Quota esportista escola EUR Quota esportista federat EUR Quota veterans EUR Altres EUR Subvencions públiques Les sol·licitades a altres administracions EUR La sol·licitada a l'Ajuntament de Piera EUR Patrocinadors privats Patrocinis particulars EUR Patrocinis empreses EUR Ingressos diversos Rifes, loteries i similars EUR altres ingressos EUR Total EUR

2. PRESSUPOST DE DESPESES.

CONCEPTE: temporada esportiva activitat esportiva puntual IMPORT Contractació de personal Personal que col·labora i/o treballa per a l'entitat EUR Despeses federatives arbitratges altres EUR Material fungible Material fungible EUR Difusió i comunicació Disseny i impressió de material de difusió EUR Despeses diverses Equipació Revisió mèdica altres Total EUR

(1) Detallar totes les despeses conjuntes dels diferents conceptes pels quals s? ha demanat s subvenció (activitat) i els ingressos vinculats a aquests conceptes d? acord a la fitxa de sol·licitud

MODEL DE SOL·LICITUD DE DADES BANCÀRIES.

I. Dades del proveïdor

Cognoms i nom / raó social:

NIF: Domicili:

Telèfon: Població: CP:

II. Alta o modificació de dades bancàries

Denominació de l'entitat:

Domicili de l'oficina: Codi IBAN CODI PAÍS D.C. IBAN Codi entitat Oficina DC Número de compte o llibreta

CODI BIC Codi internacional Bancari

III. Diligència de conformitat del titular del compte corrent o llibreta d'estalvi

Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes.

Data:

Signatura

IV. Diligència a complimentar per l'entitat financera (és imprescindible d'emplenar)

Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és l'autoritzada per disposar dels fons del compte esmentat.

El director/La directora Segell

Aquest document cal que es retorni a:

Ajuntament de Piera - Departament de Comptabilitat. Carrer de la plaça, 16-18. 08784 PIERA.

Aquesta sol·licitud no serà vàlida si no s'ha emplenat degudament l'apartat IV.

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT.

1.DADES DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA Codi convocatòria Import justificat

Cost total de l'activitat

Regidoria concedent 2.DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA Nom i cognoms de qui subscriu Càrrec amb el que actua Nom o raó social de l'entitat Domicili

Import de la subvenció.

DNI

NIF

Documents que integren el present compte justificatiu simplificat:

¡% Memòria de l'actuació (Annex A).

¡% Memòria econòmica justificativa de l'activitat subvencionada comprensiva de:

¡% Relació de despeses de l'activitat (Annex B). ¡% Relació d'altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat o declaració de la seva inexistència (Annex C).

El/la sotasignat manifesta:

' Que l'import de la subvenció s'ha destinat íntegrament a finançar l'actuació per a la qual fou concedida, la qual ha estat realitzada amb compliment de totes les obligacions imposades en els instruments reguladors de la seva concessió.

' Que els justificants inclosos en la relació de despeses (o els percentatges imputats a l'activitat subvencionada) no s'han fet servir ni es faran servir per a justificar cap altre subvenció.

' Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses adjunta no s'ha inclòs l'IVA deduïble.

' Que la quantia de l'aportació efectuada per l'Ajuntament de Piera, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l'actuació que consten a la relació d'altres ingressos, no supera el cost de la mateixa.

' Que tots els documents originals que consten a la relació de despeses adjunta, es troben arxivats i a disposició de l'Ajuntament de Piera, i seran conservats per un període no inferior a 6 anys.

Piera, a __ de ________ de 201__

Signatura del/de la beneficiàri/ària o representant legal i segell de l'entitat

MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ (ANNEX A).

1.DADES DE LA CONVOCATÒRIA Codi convocatòria Regidoria / Servei 2.DADES DELDE LA BENEFICIÀRIA Nom o raó social Domicili social CIF/NIF Localitat CP 08784 Nom i cognoms de qui subscriu Càrrec Telèfon: Fax Correu electrònic

3.DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES

4. RESULTATS OBTINGUTS

5.DESVIACIONS AL RESPECTE DEL PRESSUPOST

6.CONCLUSIONS

RELACIÓ DE DESPESES (ANNEX B)

DESPESES JUSTIFICADES Data Factura N. Factura Creditor/a NIF/CIF Concepte Import Data pagament

TOTAL EUR

*S'adjunten les factures originals relacionades.

RELACIÓ D'INGRESSOS REBUTS (ANNEX C) ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS REBUDES AMB LA MATEIXA FINALITAT Concedent NIF/CIF Import

TOTAL

¡% Declaro que no m'ha estat concedida cap subvenció pública o privada, ni tampoc he rebut cap ingrés de qualsevol naturalesa, amb la finalitat de finançar totalment o parcialment la mateixa activitat que ha estat objecte de subvenció per part de l'Ajuntament de Piera.

Piera, 15 de març de 2017 L'alcalde, Jordi Madrid i Roca

Deporte
Deportistas y técnicos
Deporte
Actividades deportivas
Discapacidad
Transporte
Educación
Transporte y vehículos
Alquiler de vivienda