Bases generals per a la concessió de subvencions de concurrència competitiva per a activitats educatives, esportives, culturals i de foment del comerç, consum i turisme. - Boletín Oficial de Barcelona de 27-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 28/03/2017 hasta 27/04/2017
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Tona

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 13 de març de 2017, adoptà l'acord següent:

'Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per activitats educatives, esportives, culturals i de foment del comerç, consum i turisme, exercici 2017.

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Atès que en aquesta Llei estableix en el seu article 22 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions.

Vist que l'import total que es destinarà al foment d'aquestes actuacions és de 25.500,00 EUR amb càrrec a les aplicacions T03 3200 48000 subvencions ensenyament, T04 4300 48000 subvencions culturals, T05 3410 48000 subvencions esportives i T11 4320 48000 subvencions comerç, consum i turisme, del pressupost de l'exercici 2017.

Vist que d'acord amb la normativa aplicable conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s'hauran d'aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.

Atès que, en data 30 de març de 2016, el ple de la corporació va aprovar les BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ACTIVITATS EDUCATIVES, ESPORTIVES, CULTURALS I DE FOMENT DEL COMERÇ, CONSUM I TURISME.

Atès que, aprovades les bases, cal l'aprovació de la pertinent convocatòria tot assenyalant que la publicació es farà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

En base als antecedents que s'han esmentat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar les convocatòries, el contingut de les quals consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que en elles s'indica, de les següent subvencions:

' Subvencions ensenyament. ' Subvencions esportives. ' Subvencions culturals. ' Subvencions comerç, consum i turisme.

Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions a càrrec a les aplicacions del pressupost de l'exercici 2017 i per les quanties màximes següents: PARTIDA CONCEPTE IMPORT T03 3200 48000 Subvencions ensenyament 6.500,00 T04 4300 48000 Subvencions culturals 9.000,00 T05 3410 48000 Subvencions esportives 7.000,00 T11 4320 48000 Subvencions comerç, consum i turisme 3.000,00

Tercer.- Establir que el termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci al BOP.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da o pel legal representant de l'entitat.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a les bases generals podran trobar-se a la Web de l'Ajuntament de Tona (www.tona.cat).

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a les bases generals s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Quart.- Aprovar que el termini de justificació finalitza el dia 1 de novembre de 2017, a excepció d'aquelles subvencions que facin referència a activitats que es realitzin passada aquesta data, les quals s'hauran de justificar en el termini de 10 dies un cop passada l'activitat, però sempre amb factures amb data de l'any 2017.

Cinquè.- Detallar que les subvencions esportives només s'acceptaran les despeses subvencionables següents:

C1. Programes per a competicions oficials anuals.

Aquesta línia de subvenció correspondrà a les despeses federatives i de gestió següents:

a. Arbitratges, inscripcions o despeses federatives, excepte multes. b. Adquisició material esportiu fungible. c. Despeses pròpies de gestió de l'entitat (material d'oficina, telèfon, bugaderia, etc.) d. Assegurança de Responsabilitat Civil. e. Cursos formatius dels entrenadors.

C2. Esdeveniments esportius puntuals.

Aquesta línia de subvenció correspon a les despeses d'organització d'un esdeveniment esportiu puntual.

Sisè.- Publicar aquesta convocatòria a la BDNS i assenyalar com a Butlletí Oficial el de la Província de Barcelona.'

Tona, 15 de març de 2017 L'alcalde, Josep Salom Ges

Deporte
Cultura
Turismo
Turismo y agencias de viajes
Educación
Fomento del comercio
Comercio
Eventos deportivos
Deporte